งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Algorithms. Computer Science เป็นการศึกษาขั้นตอนวิธีว่ามีความถูกต้องและมี ประสิทธิภาพหรือไม่ การศึกษาและการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ที่ สามารถนำขั้นตอนวิธีไปใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Algorithms. Computer Science เป็นการศึกษาขั้นตอนวิธีว่ามีความถูกต้องและมี ประสิทธิภาพหรือไม่ การศึกษาและการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ที่ สามารถนำขั้นตอนวิธีไปใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Algorithms

2 Computer Science เป็นการศึกษาขั้นตอนวิธีว่ามีความถูกต้องและมี ประสิทธิภาพหรือไม่ การศึกษาและการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ที่ สามารถนำขั้นตอนวิธีไปใช้ การออกแบบภาษาโปรแกรมและแปลขั้นตอนวิธี ให้เป็นภาษาโปรแกรม เพื่อให้สามารถนำไปใช้ ในฮาร์ดแวร์ได้ กำหนดความสำคัญของปัญหาและการออกแบบ ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ สามารถแก้ปัญหาได้

3 ขั้นตอนวิธี (Algorithm) กระบวนการสำหรับการแก้ปัญหาทาง คณิตศาสตร์โดยมีจำนวนขั้นตอนที่จำกัด ส่วน ใหญ่มีการดำเนินการที่ซ้ำๆ เป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ หรือ อาจกล่าวได้ว่า ขั้นตอนวิธีเป็นชุดลำดับ ของคำสั่งที่สามารถแก้ปัญหาได้

4 ลักษณะของขั้นตอนวิธี ขั้นตอนที่ 1 ทำงาน … ขั้นตอนที่ 2 ทำงาน … ขั้นตอนที่ 3 ทำงาน … … ขั้นตอนที่ n-1 ทำงาน … ขั้นตอนที่ n จบ

5 ทุกคำสั่งที่ใช้สร้างขั้นตอนวิธี จะอยู่ ในรูปแบบต่อไปนี้ 1. การดำเนินการตามลำดับ (Sequential operations) 2. การดำเนินการตามเงื่อนไข (Conditional operations) 3. การดำเนินการซ้ำ (Iterative operations)

6 การดำเนินการตามลำดับ เป็นการดำเนินการเพียงอย่างเดียว เมื่อทำเสร็จ จะไปทำการดำเนินการถัดไป ตัวอย่าง – เดินไป 10 ก้าว – ลอกข้อความจากบรรทัดที่ 5 หน้า 10 – แสดงคะแนน

7 การดำเนินการตามเงื่อนไข เป็นการถามคำถาม การดำเนินการถัดไปจะ กระทำโดยอาศัยพื้นฐานของคำตอบ ตัวอย่าง – ถ้าไม่พบสิ่งกีดขวาง เดินไป 10 ก้าว – ถ้ายืมหนังสือได้ ลอกข้อความจากบรรทัดที่ 5 หน้า 10 – ถ้าทราบคะแนนแล้ว ให้แสดงคะแนน

8 การดำเนินการซ้ำ มีคำสั่งให้ทำวนซ้ำ โดยบอกว่าไม่ต้องไปทำ คำสั่งถัดไป แต่ให้ย้อนกลับไปทำซ้ำคำสั่งที่ผ่าน มาแล้ว ตัวอย่าง – ถ้าไม่พบสิ่งกีดขวาง เดินไป 10 ก้าว ให้กลับไปทำซ้ำ 2 คำสั่งข้างต้น จนกว่าจะพบสิ่งกีดขวาง – ถ้ายืมหนังสือได้ ลอกข้อความจากบรรทัดที่ 5 หน้า 10 ให้กลับไปทำซ้ำ 3 ครั้ง – ถ้าทราบคะแนนแล้ว ให้แสดงคะแนน ให้กลับไป ทำซ้ำจนกว่าจะครบทุกวิชา

9 ขั้นตอนวิธีในชีวิตประจำวัน มนุษย์ใช้ขั้นตอนวิธี ตลอดเวลา ตัวอย่าง การทำกิจวัตรประจำวัน – ตื่นนอน – อาบน้ำ – แต่งตัว – รับประทานอาหาร – ไปทำงาน – กลับบ้าน – รับประทานอาหาร – อาบน้ำ – นอน มนุษย์ใช้ขั้นตอนวิธี ตลอดเวลา ตัวอย่าง การรับประทานอาหาร – เดินไปที่โต๊ะอาหาร – ดึงเก้าอี้ – นั่ง – จับช้อน – ตักข้าว – อ้าปาก – เคี้ยว – กลืน

10 ขั้นตอนวิธีในคณิตศาสตร์ ในคณิตศาสตร์มีการใช้ขั้นตอนวิธีตลอดเวลา ตัวอย่าง การบวกเลข 67+23 - เอาหลักหน่วยตัวบนบวกหลักหน่วยตัวล่าง - ใส่ศูนย์ไว้ที่หลักหน่วยของผลลัพธ์ ทด 1 - เอาหลักสิบของตัวบนบวกหลักหน่วยของตัวล่าง - นำผลจากคำสั่งที่แล้วบวกกับตัวทดจากคำสั่ง ข้างต้น - นำผลที่ได้ ใส่ไว้ในที่หลักร้อยและหลักสิบของ ผลลัพธ์

11 ขั้นตอนวิธี เป็นการจัดลำดับการดำเนินการที่ชัดเจนและมี ประสิทธิภาพ เมื่อกระทำการเสร็จสิ้นจะให้ ผลลัพธ์และจบการทำงาน เป็นการรวบรวมการดำเนินการที่มีลำดับชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถบอกได้ว่าการดำเนินการ ใดจะทำก่อนหรือทำหลัง ตัวอย่าง – เดิน ( ไปไหน ) – เปิดประตู ( ประตูอะไร ) – ขับรถ ( ไปไหน ) เดินไปที่รถ เปิดประตูรถ ขับรถไป ทำงาน

12 สัญญลักษณ์ที่ใช้แทนขั้นตอนวิธี ภาษาธรรมชาติ (Natural languge) เป็นภาษาที่มนุษย์ใช้พูดและเขียนใน ชีวิตประจำวัน ข้อเสีย ตีความหมายแตกต่าง กัน รหัสเทียม (Pseudocode) เป็นการเขียนคำสั่งคล้ายในภาษาโปรแกรมแต่ ไม่ต้องมีไวยากรณ์ หรือวิธีการสร้างประโยคที่ เข้มงวด ผังงาน (Flowchart) เป็นสัญญลักษณ์ที่มีรูปแบบชัดเจน

13 ปฏิบัติการที่ 1 ให้เขียนขั้นตอนวิธี. ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนิสิต

14


ดาวน์โหลด ppt Algorithms. Computer Science เป็นการศึกษาขั้นตอนวิธีว่ามีความถูกต้องและมี ประสิทธิภาพหรือไม่ การศึกษาและการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ที่ สามารถนำขั้นตอนวิธีไปใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google