งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 หลักการแก้ปัญหา. ขั้นตอนการแก้ปัญหา การแก้ปัญหาเป็นกิจกรรมพื้นฐานในการ ดำรงชีวิตของมนุษย์ การค้นหาคำตอบซึ่งคำตอบ ที่ได้ต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 หลักการแก้ปัญหา. ขั้นตอนการแก้ปัญหา การแก้ปัญหาเป็นกิจกรรมพื้นฐานในการ ดำรงชีวิตของมนุษย์ การค้นหาคำตอบซึ่งคำตอบ ที่ได้ต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 หลักการแก้ปัญหา

2 ขั้นตอนการแก้ปัญหา การแก้ปัญหาเป็นกิจกรรมพื้นฐานในการ ดำรงชีวิตของมนุษย์ การค้นหาคำตอบซึ่งคำตอบ ที่ได้ต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ การแก้ปัญหาของแต่ละบุคคลมีขั้นตอน และใช้เวลาที่แตกต่างกัน ความรู้และประสบการณ์ จะส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา

3 การแก้ปัญหาอาจมีได้หลายวิธี บางปัญหามีวิธีแก้ ที่ชัดเจน ขณะที่บางปัญหาจำเป็นต้องอาศัยการไตร่ตรอง อย่างไรก็ตามเพื่อให้สามารถค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่ ถูกต้อง อันดับแรกจะต้องเข้าใจปัญหาก่อน จากนั้นจึง ค้นหาวิธีที่ถูกต้อง และสุดท้ายต้องมีการตรวจสอบความ ถูกต้องด้วย

4 ขั้นตอนการแก้ปัญหาประกอบด้วย 4 ขั้นตอน การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา การวางแผนในการแก้ปัญหา การดำเนินการ แก้ปัญหา การตรวจสอบและปรับปรุง

5 1.การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา สิ่งแรกที่ต้องทำคือ ทำความเข้าใจปัญหาเพื่อแยกให้ออกว่า สิ่งที่ต้องการคืออะไร ข้อมูลที่กำหนดให้คืออะไร 2.การวางแผนในการแก้ปัญหา ควรวางแผนในการแก้ปัญหาด้วยการเลือกใช้เครื่องมือ และ วิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งคำตอบ ควรจะใช้ประสบการณ์เป็น แนวทางในการแก้ปัญหาโดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับปัญหา

6 3.การดำเนินการแก้ปัญหา เมื่อได้วางแผนแล้วก็ดำเนินการแก้ปัญหา ซึ่งการดำเนินการ แก้ปัญหาอาจทำให้เห็นแนวทางที่ดีกว่าวิธีที่คิดไว้ ก็สามารถนำมา ปรับเปลี่ยนได้ 4.การตรวจสอบและปรับปรุง เมื่อดำเนินการแก้ปัญหาแล้วจำเป็นต้องตรวจสอบว่าวิธีดังกล่าว นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามรายละเอียดของปัญหาที่กำหนดไว้ใน ขั้นตอนแรกหรือไม่ ถ้าผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ จะต้อง ปรับปรุงวิธีการให้ถูกต้อง

7 การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหา จากขั้นตอนการแก้ปัญหาทั้ง 4 ขั้นตอน ขั้นตอนที่สำคัญคือ การวางแผนในการแก้ปัญหา เพื่อให้การดำเนินการตามแนวทางใน การแก้ปัญหาที่ได้วางไว้ทำได้โดยง่าย ต้องวางแผนให้เป็นขั้นตอน เป็นระเบียบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยอาศัยการถ่ายทอด ความคิดที่มีการกำหนดจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด และลำดับก่อนหลัง ของขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ชัดเจน การถ่ายทอดความคิดเป็น เครื่องมือที่จะช่วยให้เราสามารถวางแผนการแก้ปัญหาได้อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้

8 ตัวอย่าง การทำบะหมี่โดยใช้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เริ่มต้น 1. ต้มน้ำให้เดือด 2. ใส่บะหมี่ลงไปในน้ำเดือด 3.รอ2 นาที 4. ใส่เครื่องปรุง จบ

9 การถ่ายทอดความคิดในรูปของผังงาน มักถูกใช้ เป็นขั้นตอนในการวางแผนในการแก้ปัญหาด้วย วิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ ทำงาน ดังนั้นจึงได้สร้างสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานไว้

10 สัญลักษณ์ ชื่อเรียกความหมาย เริ่มต้นและจบ จุดเริ่มต้นและ จุดสิ้นสุดของผังงาน การนำข้อมูล เข้า- ออกแบบทั่วไป จุดที่นำข้อมูลเข้าหรือ ออก การปฏิบั ติง าน จุดที่มีการทำงาน อย่างใดอย่างหนึ่ ง การตัดสินใจจุดที่จะต้องเลือก ปฏิบัติอย่างใดอย่าง หนึ่ง ทิศทาง ทิศทางขั้นตอนการ ทำงาน

11 เริ่มต้น กำหนดค่าความยาวฐาน กำหนดค่าความสูง คำนวณพื้นที่สามเหลี่ยม แสดงผลลัพธ์พื้นที่สามเหลี่ยม จบ

12 การกำหนดค่าให้ตัวแปร การกำหนดค่าอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับตัวแปร สามารถทำได้ 3 วิธี คือ 1.การรับค่าจากภายนอก 2.การกำหนดค่าจากตัวแปรอื่น 3.การกำหนดค่าจากการคำนวณ

13 สัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับกำหนดค่าให้กับตัวแปร คือ ใช้เพื่อนำค่าทางขวาของ ไป กำหนดให้กับตัวแปรทางด้านซ้ายของ

14 เช่น x 2 นำค่า2ไปใส่x A b x c นำผลลัพธ์ของ b x cไปใส่ใน A

15 MSW Logo เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่เหมาะสำหรับใช้ในการ เรียนรู้ พัฒนาสติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้นักเรียน เข้าใจหลักการการเขียนโปรแกรม ผู้เขียนโปรแกรมจะสามารถ ลองผิดลองถูก เรียนรู้โดยการทดลองทำ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดการเรียนรู้การค้นพบภาษาโลโกพัฒนาโดย Papert และคณะ จาก MIT เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมและสั่ง การคอมพิวเตอร์ แทนการให้ผู้เรียนทำตามคำสั่งที่มีผู้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ไว้ ตัวแปลภาษาโลโกที่น่าสนใจคือ MSW Logo ภาษาโลโก

16 กรณีศึกษาการแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยภาษาโลโก ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนในการแก้ปัญหา ขั้นตอนที่ 3 การดำเนินการแก้ปัญหา ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบและปรับปรุง

17 มาทำความรู้จักกับส่วนประกอบบนหน้าต่าง โปรแกรมโลโก โดยการเปรียบเทียบภาพบนหน้าจอ คอมพิวเตอร์กับภาพตัวอย่างข้างล่างนี้

18 ตัวอย่าง ลักษณะการเคลื่อนที่และหันหัวของเต่า ตัวอย่าง : ลักษณะการเคลื่อนที่และหันหัวของเต่า เต่าจะไม่เคลื่อนที่ไปไหนเลย ถ้าไม่มี C.A.R. ซึ่งมีความหมายดังนี้ ตัวย่อคำเต็มความหมาย CCommand คำสั่งทำอะไร AArgument ทำเท่าไร RReturn หรือ Enter คำสั่งลงมือทำ

19 คำสั่งเบื้องต้นง่าย ๆ สำหรับการเคลื่อนที่และหันหัวของเต่า คำสั่งความหมาย FORWARD a เดินหน้า a หน่วย RIGHT m หันขวา m องศา BACK b ถอยหลัง b หน่วย LEFT n หันซ้าย n องศา

20

21 รูปแบบการสั่งเต่าเคลื่อนที่และหันหัวเต่า 1) สั่งเต่าเดินหน้า 50 ก้าว

22 2) สั่งเต่าถอยหลัง 50 ก้าว

23 3) สั่งเต่าหันซ้าย 90 องศา

24 4) สั่งเต่าหันขวา 90 องศา

25 อ้างอิง http://www.toawittaya.ac.th/2012/E-Learning/IT- Class3/lesson8/lesson8.HTM http://www.toawittaya.ac.th/2012/E-Learning/IT- Class3/lesson8/lesson8.HTM http://www.mwit.ac.th/~jeab/sheet40102/intro.htm http://www.thaigoodview.com/node/90727?page=0%2C1 http://www.kpsw.ac.th/vichit/media/weblogo/unit2_3.html


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 หลักการแก้ปัญหา. ขั้นตอนการแก้ปัญหา การแก้ปัญหาเป็นกิจกรรมพื้นฐานในการ ดำรงชีวิตของมนุษย์ การค้นหาคำตอบซึ่งคำตอบ ที่ได้ต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google