งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการขับเคลื่อนปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการขับเคลื่อนปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการขับเคลื่อนปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรได้รับการเรียนรู้แนวทางการ จัดการฟาร์มตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงภาคการเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้สามารถประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฟาร์มของ ตนเองตามศักยภาพของครัวเรือน

3 เป้าหมาย เกษตรกร 16,520 ราย จังหวัดละ 217 ราย ยกเว้น อุบลราชธานีและนครราชสีมา จำนวน 227 ราย ขอนแก่น 225 ราย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 76 ศูนย์ ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ งบประมาณ 120 บาท / ราย ( ค่าบริหารจัดการ โครงการ )

4 วิธีการดำเนินงาน จังหวัดพิจารณาคัดเลือกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงที่มีศักยภาพสูงสุดในการขัดกระบวน เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 ศูนย์ / จังหวัด ชี้แจงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ปราชญ์ ชาวบ้าน วิทยากรเกษตร ประจำแปลง ลงทะเบียนเกษตรกร ผู้สนใจ จัดกระบวนการเรียนรู้ จำนวน 1 ครั้ง ( ภายใน 30 มิ. ย. 53) สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน

5 หลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์และการปรับใช้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ภาคการเกษตร การศึกษาดูงานภายในศูนย์เรียนรู้ฯ และ แปลงตัวอย่าง

6 ผลผลิตและผลลัพธ์ ผลผลิต : เกษตรกรได้เข้าร่วมกระบวนการ เรียนรู้ภาย ในศูนย์เรียนรู้ฯ จำนวน 16,520 ราย ผลลัพธ์ : - เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการ จัดกระบวนการเรียนรู้ไปประยุกต์และปรับใช้ ในฟาร์มของตนเอง

7 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ นายสรรพสิทธิ์ สิงห์ปี กลุ่มงานจัดการฟาร์ม สำนักพัฒนาเกษตรกร โทร / โทรสาร 02 579 3825 E – mail : onefarm@doae.go.th


ดาวน์โหลด ppt โครงการขับเคลื่อนปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google