งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริม สหกรณ์. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 1. จัดฝึกอบรมโครงการให้ความรู้ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาดูงาน ตัวอย่างความสำเร็จในการประยุกต์ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริม สหกรณ์. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 1. จัดฝึกอบรมโครงการให้ความรู้ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาดูงาน ตัวอย่างความสำเร็จในการประยุกต์ใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริม สหกรณ์

2 ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 1. จัดฝึกอบรมโครงการให้ความรู้ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาดูงาน ตัวอย่างความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและศรัทธาในปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะในการ ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน การดำเนินชีวิตประจำวัน ผู้เข้าอบรม สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2551-2557 เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่โครงการ / ผู้ สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น 35 คน ระยะเวลา ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี และศึกษาดูงานจังหวัดนครสวรรค์

3 2. จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีรายได้ เพิ่มขึ้น และพร้อมที่จะพัฒนา ให้มีคุณสมบัติ ของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ผู้เข้าอบรม เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์นิคม ลานสัก จำกัด จำนวน 50 คน ระยะเวลา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์นิคม ลานสัก จำกัด

4 3. การจัดตั้งสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ ได้รับจดทะเบียนจัดตั้ง สหกรณ์ มีชื่อว่า “ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทอง หลางสามัคคี จำกัด ” เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 มีสมาชิกแรกตั้ง จำนวน 120 คน ถือ หุ้นแรกเข้า จำนวน 83,595 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 835,950 บาท สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 233 หมู่ที่ 2 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้าน ไร่ จังหวัดอุทัยธานี

5 การตรวจการสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ผู้ตรวจการชื่อสหกรณ์ ผลการตรวจการ เพื่อ ทราบ แนะนำ ให้แก้ไข สั่งการ ให้แก้ไข น. ส. วัฒนา สมัครเกษตรการ นายสมพร ศรีวังยาง นายประสาน พะนอจันทร์ 1. สก. ปฏิรูปที่ดินเขาดินเหนือ จำกัด 2. สก. นิคมลานสัก จำกัด 3. สผน. ฟ. นิคมสามัคคี จำกัด 1. สคน. หูช้าง - การุ้ง จำกัด 2. สผน. ฟ. บ้านบางกุ้ง จำกัด 3. สผน. ฟ. บ้านภูมิธรรม จำกัด 4. สผน. ฟ. บ้านสะพานหิน จำกัด 5. สกก. เมืองการุ้ง จำกัด 1. สกก. หนองขาหย่าง จำกัด 2. สคน. ดงขวางสามัคคี จำกัด ////////// //////// /

6 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 งบประมาณเบิกจ่ายคงเหลือร้อยละ 545,020146,856398,16426.95


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริม สหกรณ์. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 1. จัดฝึกอบรมโครงการให้ความรู้ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาดูงาน ตัวอย่างความสำเร็จในการประยุกต์ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google