งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดกระบี่ รายงาน แผน / ผลการ ปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน 2555 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริม สหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดกระบี่ รายงาน แผน / ผลการ ปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน 2555 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริม สหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดกระบี่ รายงาน แผน / ผลการ ปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน 2555 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริม สหกรณ์

2 กิจกรรมเป้าหมา ย ผลงาน มิ. ย.55 ผลงาน สะสม ร้อยละ  การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 1.1 ประชุมใหญ่โดยมีวาระพิจารณารับรองงบ ดุล - ภายใน 150 วัน - เกิน 150 วัน 1.2 ประชุมใหญ่โดยไม่มีวาระพิจารณารับรอง งบดุล - ภายใน 150 วัน - เกิน 150 วัน 57 สหกรณ์ 2-2- 14 2 28.07 2. การประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร 1.1 ประชุมใหญ่โดยมีวาระพิจารณารับรองงบ ดุล - ภายใน 150 วัน - เกิน 150 วัน 1.2 ประชุมใหญ่โดยไม่มีวาระพิจารณารับรอง งบดุล - ภายใน 150 วัน - เกิน 150 วัน 8 กลุ่ม เกษตรก ร -------- -------- -------- การติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและตัวชี้วัด กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ประจำเดือน มิถุนายน 2555

3 กิจกรรมเป้าหมาย ผลงาน เม. ย.55 ผลงาน สะสม ร้อยละ 3. การเข้าตรวจการสหกรณ์ 57 สหกรณ์ 857100 4. การเข้าชำระบัญชีสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร 4.1 สหกรณ์ 4.1 สหกรณ์ 4.2 กลุ่มเกษตรกร 4.2 กลุ่มเกษตรกร 2 สหกรณ์ 5 กลุ่ม เกษตรกร -3135060 5. คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร - ประสานงานกับประธานกรรมการกลุ่ม เกษตรกรทุกกลุ่มในอำเภอเพื่อกำหนด แผนประชุม - ประสานงานกับประธานกรรมการกลุ่ม เกษตรกรทุกกลุ่มในอำเภอเพื่อกำหนด แผนประชุม - ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลาง กลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ - ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลาง กลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ - ประสานงานกับประธานคณะกรรมการกลาง กลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ - ประสานงานกับประธานคณะกรรมการกลาง กลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ - ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลาง ระดับจังหวัด - ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลาง ระดับจังหวัด 9 ราย 1 ครั้ง 4 ราย 1 ครั้ง ------------

4 กิจกรรมเป้าหมาย ผลงาน เม. ย.5 5 ผลงาน สะสม ร้อยละ 6. คลินิกเกษตร / จังหวัดเคลื่อนที่ - คลินิกเกษตร - คลินิกเกษตร - จังหวัดเคลื่อนที่ - จังหวัดเคลื่อนที่ 4 ครั้ง 10 ครั้ง -1255050 7. การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น - จัดทำแผนการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าประกวดคัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรดีเด่น ( ปี 2556 – 2558) - จัดทำแผนการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าประกวดคัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรดีเด่น ( ปี 2556 – 2558) - ส่งเสริมแนะนำสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนา สู่ดีเด่นและส่งเข้าประกวด - ส่งเสริมแนะนำสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนา สู่ดีเด่นและส่งเข้าประกวด 1 แผน 6 ครั้ง -1-1-16.66 8. การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ - ประสานงานกับ สปก. จังหวัด / พัฒนาที่ดินจังหวัด เพื่อบูรณาการแผนการสร้างและพัฒนา เกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นไปตามเป้าหมายผู้เข้า รับการอบรม - ประสานงานกับ สปก. จังหวัด / พัฒนาที่ดินจังหวัด เพื่อบูรณาการแผนการสร้างและพัฒนา เกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นไปตามเป้าหมายผู้เข้า รับการอบรม 100 ราย ---

5 กิจกรรมเป้าหมาย ผลงาน เม. ย.55 ผลงาน สะสม ร้อยละ - แต่งตั้งวิทยากรของหน่วยงานเพื่อร่วม บรรยายความรู้ด้านการสหกรณ์ตาม แผนการอบรม - แต่งตั้งวิทยากรของหน่วยงานเพื่อร่วม บรรยายความรู้ด้านการสหกรณ์ตาม แผนการอบรม - ติดตาม / รายงานผลการปฏิบัติงานให้ สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ - ติดตาม / รายงานผลการปฏิบัติงานให้ สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 2 ราย 7 ครั้ง -222 9. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร - แนะนำชี้แจงขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมฯ - แนะนำชี้แจงขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมฯ - คัดเลือกสมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรและจัดฝึกอบรมแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - คัดเลือกสมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรและจัดฝึกอบรมแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - จัดฝึกอบรมแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงให้แก่กรรมการและพนักงาน สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร - จัดฝึกอบรมแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงให้แก่กรรมการและพนักงาน สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง 2 รุ่น /100 ราย 2 รุ่น / 40 ราย 2--2--

6 กิจกรรมเป้าหมาย ผลงาน เม. ย.55 ผลงาน สะสม ร้อยละ - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของ สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร - สนับสนุนอุดหนุนให้สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรไปดำเนินกิจกรรมตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งละ 50,000.- บาท - สนับสนุนอุดหนุนให้สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรไปดำเนินกิจกรรมตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งละ 50,000.- บาท - แนะนำส่งเสริม ช่วยเหลือและ ติดตามการดำเนินกิจกรรม ขับเคลื่อนฯ - แนะนำส่งเสริม ช่วยเหลือและ ติดตามการดำเนินกิจกรรม ขับเคลื่อนฯ 2 ครั้ง / 40 ราย 2 แห่ง 8 ครั้ง --1--1--12.5

7 กิจกรรมเป้าหมาย ผลงาน เม. ย.55 ผลงาน สะสม ร้อยละ 10. พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ มาตรฐาน ( บูรณาการกรม ) - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทาง พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทาง พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน - แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน - แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน 1 ครั้ง / 25 ราย 20 ครั้ง ------


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดกระบี่ รายงาน แผน / ผลการ ปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน 2555 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริม สหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google