งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่
รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน 2555 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

2 การติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและตัวชี้วัด
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ประจำเดือน มิถุนายน 2555 กิจกรรม เป้าหมาย ผลงานมิ.ย.55 ผลงานสะสม ร้อยละ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 1.1 ประชุมใหญ่โดยมีวาระพิจารณารับรองงบดุล - ภายใน 150 วัน - เกิน 150 วัน 1.2 ประชุมใหญ่โดยไม่มีวาระพิจารณารับรองงบดุล 57 สหกรณ์ 2 - 14 28.07 2. การประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร 8 กลุ่มเกษตรกร

3 กิจกรรม เป้าหมาย ผลงานเม.ย.55 ผลงานสะสม
ร้อยละ 3. การเข้าตรวจการสหกรณ์ 57 สหกรณ์ 8 57 100 4. การเข้าชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 4.1 สหกรณ์ 4.2 กลุ่มเกษตรกร 2 สหกรณ์ 5 กลุ่มเกษตรกร - 3 1 50 60 5. คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร - ประสานงานกับประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่มในอำเภอเพื่อกำหนดแผนประชุม - ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ - ประสานงานกับประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ - ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลางระดับจังหวัด 9 ราย 1 ครั้ง 4 ราย

4 กิจกรรม เป้าหมาย ผลงานเม.ย.55 ผลงานสะสม
ร้อยละ 6. คลินิกเกษตร/จังหวัดเคลื่อนที่ - คลินิกเกษตร - จังหวัดเคลื่อนที่ 4 ครั้ง 10 ครั้ง - 1 2 5 50 7. การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น - จัดทำแผนการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าประกวดคัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น (ปี 2556 – 2558) - ส่งเสริมแนะนำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาสู่ดีเด่นและส่งเข้าประกวด 1 แผน 6 ครั้ง 16.66 8. การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ - ประสานงานกับ สปก.จังหวัด/พัฒนาที่ดินจังหวัด เพื่อบูรณาการแผนการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นไปตามเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม 100 ราย

5 กิจกรรม เป้าหมาย ผลงานเม.ย.55 ผลงานสะสม
ร้อยละ - แต่งตั้งวิทยากรของหน่วยงานเพื่อร่วมบรรยายความรู้ด้านการสหกรณ์ตามแผนการอบรม - ติดตาม/รายงานผลการปฏิบัติงานให้สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 2 ราย 7 ครั้ง - 2 9. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร - แนะนำชี้แจงขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมฯ - คัดเลือกสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและจัดฝึกอบรมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - จัดฝึกอบรมแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่กรรมการและพนักงานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง 2 รุ่น /100 ราย 2 รุ่น / 40 ราย

6 กิจกรรม เป้าหมาย ผลงานเม.ย.55 ผลงานสะสม
ร้อยละ - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร - สนับสนุนอุดหนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไปดำเนินกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งละ 50,000.-บาท - แนะนำส่งเสริม ช่วยเหลือและติดตามการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนฯ 2 ครั้ง / 40 ราย 2 แห่ง 8 ครั้ง - 1 12.5

7 กิจกรรม เป้าหมาย ผลงานเม.ย.55 ผลงานสะสม
ร้อยละ 10. พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน (บูรณาการกรม) - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน - แนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1 ครั้ง/ 25 ราย 20 ครั้ง -


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google