งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนภูมิการเปลี่ยนแปลงของจำนวน สมาชิกและกลุ่มที่มีกองทุนปัจจัย การผลิตมันสำปะหลังที่เพิ่มขึ้น / ลดลง การเพิ่ม - ลดของกองทุน ปัจจัยการผลิต การเพิ่ม - ลดของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนภูมิการเปลี่ยนแปลงของจำนวน สมาชิกและกลุ่มที่มีกองทุนปัจจัย การผลิตมันสำปะหลังที่เพิ่มขึ้น / ลดลง การเพิ่ม - ลดของกองทุน ปัจจัยการผลิต การเพิ่ม - ลดของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนภูมิการเปลี่ยนแปลงของจำนวน สมาชิกและกลุ่มที่มีกองทุนปัจจัย การผลิตมันสำปะหลังที่เพิ่มขึ้น / ลดลง การเพิ่ม - ลดของกองทุน ปัจจัยการผลิต การเพิ่ม - ลดของ สมาชิกกลุ่ม เพิ่มขึ้น เท่าเดิม ลด ลง การเพิ่ม - ลดของ สมาชิกกลุ่ม การเพิ่ม - ลดของกองทุน ปัจจัยการผลิต เพิ่มขึ้น เท่าเดิม เพิ่มขึ้น เท่าเดิม เพิ่มขึ้น เท่าเดิม ลดล ง

2 แผนภูมิแสดงร้อยละของการบริหาร จัดการองค์กรและกองทุน ระเบียบการบริหารการ จัดการกลุ่ม ระเบียบการบริหาร จัดการกองทุน การให้บริการกู้ยืม เงิน การออมเงินเพิ่ม การจัดสวัสดิการจาก กองทุน สำหรับสมาชิก การจัดทำบัญชี กองทุน การประชุมกลุ่ม ร่วมกันเสมอ ๆ ดำเนินการ ปรับปรุง การดำเนินการ ดำเนินการ ร่วมกับกลุ่มอื่น

3 แผนภูมิจำนวนและร้อยละของการวาง แผนการผลิต การตลาด การวางแผนจัดการการผลิตมันสำปะหลังรายครัวเรือน การวางแผนจัดการการผลิตมันสำปะหลังเป็นกลุ่ม มีการอบรมเสริมความรู้ด้านการผลิตให้สมาชิกกลุ่ม มีการเสริมความรู้ด้าน การตลาด ให้สมาชิกกลุ่ม มีการใช้เทคโนโลยีในการ ผลิต มีการวิเคราะห์รายรับ - รายจ่าย ผลกำไรในการผลิตมัน สำปะหลัง ดำเนินการ ปรับปรุง การดำเนินการ ดำเนินการ ร่วมกับกลุ่มอื่น

4 แผนภูมิจำนวนและร้อยละการรวมตัว กันซื้อรวมกันขาย มีการรวมกันซื้อปัจจัย การผลิตสำหรับ สมาชิกกลุ่ม ดำเนินการ ปรับปรุง การดำเนินการ ดำเนินการ ร่วมกับกลุ่มอื่น ไม่รู้ / ไม่ต้องการร่วม มีแหล่งรวบรวมผลผลิต ของสมาชิก และ จำหน่ายกระจายสินค้า ของสมาชิก ดำเนินการ ปรับปรุง การดำเนินการ ดำเนินการ ร่วมกับกลุ่มอื่น ไม่รู้ / ไม่ต้องการร่วม

5 แผนภูมิร้อยละของความต้องการความรู้ของ เกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลัง

6 เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง เครือข่ายการผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกัน กำจัดแมลงศัตรูพืช เครือข่ายการใช้ปุ๋ยลด ต้นทุน เครือข่ายการใช้ปัจจัย การผลิตอื่น เครือข่ายจัดทำแผนการผลิต มันสำปะหลัง การสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลัง

7 แผนภูมิร้อยละของความต้องการความรู้ของ เกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลัง เรื่องการเตรียมดิน เรื่องการเตรียมพันธุ์ดี เรื่องการเตรียมความอุดม สมบูรณ์ของดิน เรื่องการตัดตอนวัชพืช เรื่องการเก็บเกี่ยวใน ช่วงเวลาที่เหมาะสม เรื่องการป้องกันกำจัด แมลงศัตรูพืช เรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่า วิเคราะห์ดิน การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง


ดาวน์โหลด ppt แผนภูมิการเปลี่ยนแปลงของจำนวน สมาชิกและกลุ่มที่มีกองทุนปัจจัย การผลิตมันสำปะหลังที่เพิ่มขึ้น / ลดลง การเพิ่ม - ลดของกองทุน ปัจจัยการผลิต การเพิ่ม - ลดของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google