งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เท่าเดิม ลดลง เพิ่มขึ้น เท่าเดิม ลดลง การเพิ่ม-ลดของสมาชิกกลุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เท่าเดิม ลดลง เพิ่มขึ้น เท่าเดิม ลดลง การเพิ่ม-ลดของสมาชิกกลุ่ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนภูมิการเปลี่ยนแปลงของจำนวนสมาชิกและกลุ่มที่มีกองทุนปัจจัยการผลิตมันสำปะหลังที่เพิ่มขึ้น / ลดลง
เท่าเดิม ลดลง เพิ่มขึ้น เท่าเดิม ลดลง การเพิ่ม-ลดของสมาชิกกลุ่ม การเพิ่ม-ลดของสมาชิกกลุ่ม การเพิ่ม-ลดของสมาชิกกลุ่ม การเพิ่ม-ลดของสมาชิกกลุ่ม การเพิ่ม-ลดของกองทุนปัจจัยการผลิต การเพิ่ม-ลดของกองทุนปัจจัยการผลิต การเพิ่ม-ลดของกองทุนปัจจัยการผลิต

2 แผนภูมิแสดงร้อยละของการบริหารจัดการองค์กรและกองทุน
ระเบียบการบริหารการจัดการกลุ่ม ระเบียบการบริหารจัดการกองทุน การให้บริการกู้ยืมเงิน การออมเงินเพิ่ม การจัดสวัสดิการจากกองทุน สำหรับสมาชิก การจัดทำบัญชีกองทุน การประชุมกลุ่มร่วมกันเสมอ ๆ ดำเนินการ ปรับปรุง การดำเนินการ ร่วมกับกลุ่มอื่น

3 แผนภูมิจำนวนและร้อยละของการวางแผนการผลิต การตลาด
การวางแผนจัดการการผลิต มันสำปะหลังรายครัวเรือน มันสำปะหลังเป็นกลุ่ม มีการอบรมเสริมความรู้ด้าน การผลิตให้สมาชิกกลุ่ม มีการเสริมความรู้ด้านการตลาด ให้สมาชิกกลุ่ม มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิต มีการวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย ผลกำไรในการผลิตมันสำปะหลัง ดำเนินการ ปรับปรุง การดำเนินการ ร่วมกับกลุ่มอื่น

4 แผนภูมิจำนวนและร้อยละการรวมตัวกันซื้อรวมกันขาย
มีการรวมกันซื้อปัจจัยการผลิตสำหรับสมาชิกกลุ่ม ดำเนินการ ปรับปรุง การดำเนินการ ร่วมกับกลุ่มอื่น ไม่รู้/ ไม่ต้องการร่วม ดำเนินการ ปรับปรุง การดำเนินการ ร่วมกับกลุ่มอื่น ไม่รู้/ ไม่ต้องการร่วม มีแหล่งรวบรวมผลผลิตของสมาชิก และจำหน่ายกระจายสินค้าของสมาชิก

5 แผนภูมิร้อยละของความต้องการความรู้ของเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลัง

6 แผนภูมิร้อยละของความต้องการความรู้ของเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลัง
การสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลัง เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง เครือข่ายการผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกัน กำจัดแมลงศัตรูพืช เครือข่ายการใช้ปุ๋ยลดต้นทุน เครือข่ายการใช้ปัจจัยการผลิตอื่น เครือข่ายจัดทำแผนการผลิตมันสำปะหลัง

7 แผนภูมิร้อยละของความต้องการความรู้ของเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลัง
การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง เรื่องการเตรียมดิน เรื่องการเตรียมพันธุ์ดี เรื่องการเตรียมความอุดมสมบูรณ์ของดิน เรื่องการตัดตอนวัชพืช เรื่องการเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่เหมาะสม เรื่องการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช เรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน


ดาวน์โหลด ppt เท่าเดิม ลดลง เพิ่มขึ้น เท่าเดิม ลดลง การเพิ่ม-ลดของสมาชิกกลุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google