งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และต้นทุนประกอบอาชีพ เสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่ เกษตรกรไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และต้นทุนประกอบอาชีพ เสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่ เกษตรกรไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และต้นทุนประกอบอาชีพ เสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่ เกษตรกรไทย

2 ภูมิปัญญาทางบัญชีสร้างวิถีสู่อนาคต สมัครใจเข้าร่วมโครงการ : ลงทะเบียนเพื่อขอรับการ ฝึกอบรม รู้ต้นทุน กำไร ( ขาดทุน ) : ลงทุนเท่าไร ขาย ได้เท่าไร มีกำไรหรือไม่ รู้รายจ่าย : ใช้จ่ายเป็นค่าอะไรบ้าง เท่าไร ลด ร่ายจ่ายฟุ่มเฟือย รู้รายรับ : ได้เงินมาจากไหน เท่าไร ต้องลงมือทำบัญชี : ทำบัญชีทุกวันที่การรับ - จ่าย ต้องเข้าอบรมและตั้งใจเรียนรู้การทำบัญชี รู้จักออม : รู้จักประหยัด ทำให้เกิดการ ออมเงิน รู้หนี้สิน : วางแผนชำระหนี้ให้ทันตาม กำหนด 1 2 3 4 5 6 7 8

3 บัญชี กับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำ บัญชี ทางสาย กลาง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันใน ตัวที่ดี มี พอใช้ ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม มีเงิน ออม สมดุล มั่นคง ยั่งยืน

4 3 คิด 4 รู้ ด้วยการทำบัญชี มีเงิน ออม มีพอใช้ ได้ปลด หนี้ ทำบัญชี คิด จำแนก คิด ปะติดปะต่ อ คิดหลัก บัญชี รู้ทิศทาง อนาคต ของตนเอง สร้าง นิสัยการออม รู้รายได้ รู้รายจ่าย ลงมือทำบัญชี ประจำวัน รู้หนี้สิน ได้ปลดหนี้ เปรียบเทียบรายได้ รายจ่าย ฝึกนิสัย การใช้จ่ายเงิน

5 วิธีการลงบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน : ด้านรับเงิน วัน เดือน ปีรายการ รายรับรวมรายรับ ประกอบ อาชีพ รายรับอื่น ( รวม 1 ถึง 2) (1)(2)(3) รวมเดือน...................... 1 1 2 2 3 3 1. เขียนวันที่ เดือน ปี พ. ศ. ที่มีรายการรับ - จ่ายเงิน 2. เขียนรายละเอียดของการรับเงิน หรือการจ่ายเงินที่ต้องการ ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม 3. เขียนจำนวนเงินที่ได้รับ โดยแยกเป็น (1) รายรับประกอบ อาชีพ หรือ (2) รายรับอื่นๆ (3) เขียนจำนวนเงินที่ได้รับทั้งสิ้น โดยรวมยอดเงินจากช่องที่ (1) และ (2)

6 รายจ่าย รวม รายจ่าย ประกอบอาชีพในครัวเรือน ค่าใช้จ่า ย ประกอบ อาชีพ ซื้อ ทรัพย์สิ นถาวร ค่าอาหา ร ค่าของ ใช้ ค่าน้ำ / ค่า ไฟ / ค่า โทรศัพท์ ค่าน้ำมัน รถ ให้เงิน ลูก ฝากเงิน ชำระคืน เงินกู้......... อื่นๆ ( รวม 4 ถึง 14) (4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15) วิธีการลงบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน : ด้าน จ่ายเงิน 4. เขียนจำนวนเงินที่จ่าย แยกเป็น ค่าใช้จ่ายประกอบอาชีพ และรายจ่ายในครัวเรือน - ค่าใช้จ่ายประกอบอาชีพ เป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบ อาชีพต่างๆ เช่น ค่าปุ๋ย ค่าพันธุ์ข้าว ค่าพันธุ์ปลา ค่าอาหารปลา เป็นต้น - รายจ่ายในครัวเรือน เขียนจำนวนเงินที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน ครัวเรือน ตามประเภทที่แยกไว้ ( เป็น ต้นทุนใน การ ประกอบ อาชีพ ) 4 4 ( เพื่อซื้อหรือ สร้างเครื่องใช้ งานได้หลายปี จำนวนเงินสูง หรือลงทุน )

7 สรุปรายการรับเงิน จ่ายเงิน ทุกสิ้นเดือน วัน เดือน ปีรายการ รายรับรวมรายรับ ประกอบ อาชีพ รายรับอื่น ( รวม 1 ถึง 2) (1)(2)(3) รวมเดือน...................... 5.1 เขียนยอดรวมจำนวนเงินแต่ละช่อง ไว้ในบรรทัด “ รวมเดือน...............” และเขียนระบุเดือนไว้ด้วย 5 5 ระบุเดือนด้วย

8 สรุปรายการรับเงิน จ่ายเงิน ทุกสิ้นเดือน ( ต่อ ) รายจ่าย รวม รายจ่าย ประกอบอาชีพในครัวเรือน ค่าใช้จ่า ย ประกอบ อาชีพ ซื้อ ทรัพย์สิ นถาวร ค่าอาหา ร ค่าของ ใช้ ค่าน้ำ / ค่า ไฟ / ค่า โทรศัพท์ ค่าน้ำมัน รถ ให้เงิน ลูก ฝากเงิน ชำระคืน เงินกู้......... อื่นๆ ( รวม 4 ถึง 14) (4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15) 5 5 ลงยอดรวมแต่ละ ช่อง

9 สรุปรายการรับเงิน จ่ายเงิน ทุกสิ้นเดือน ( ต่อ ) 5.2 เขียนจำนวนเงินคงเหลือยกมา จากเดือนก่อน เงินคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน............ บวก รวมรายรับ (3)............................ หัก รวมรายจ่าย (15)........................... เงินสดคงเหลือยกไปเดือนหน้า............. 5.3 นำจำนวนเงินที่รวมได้ในช่อง รวมรายรับ (3) มาเขียนไว้ 5.4 นำจำนวนเงินที่รวมได้ในช่อง รวมรายจ่าย (15) มาเขียนไว้ 5.5 นำจำนวนเงินคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน บวกรวมรายรับ และ หักด้วยรวมรายจ่าย จะเป็นเงินสดคงเหลือยกไปเดือนหน้า ( เงินสดคงเหลือในเดือน นี้ )


ดาวน์โหลด ppt บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และต้นทุนประกอบอาชีพ เสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่ เกษตรกรไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google