งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมเด่น ประจำเดือน สิงหาคม 2554 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมเด่น ประจำเดือน สิงหาคม 2554 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมเด่น ประจำเดือน สิงหาคม 2554 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว

2 วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 นางปารีณา ภคุโล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบ งานสถาบันองค์กรเกษตรกร สนง.เกษตรอำเภอบางแก้ว จ.พัทลุง จัดประชุม ประจำเดือนสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดลอน ม.3 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง สมาชิกร่วม 30 ราย

3 วันที่ 8 สิงหาคม 2554 นายสมชาติ นาควิโรจน์ เกษตรอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ได้ออกติดตามตรวจเยี่ยมบ้านเกษตรสมบูรณ์ ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง จำนวน 10 ครัวเรือน

4 9 สิงหาคม 2554 นายสมชาติ นาควิโรจน์ เกษตรอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ได้ออกติดตามตรวจเยี่ยมบ้านเกษตรสมบูรณ์ ณ ม.11 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง จำนวน 10 ครัวเรือน

5 9 สิงหาคม 2554 นายสมชาติ นาควิโรจน์ เกษตรอำเภอบางแก้ว จ.พัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว มอบเงินกองทุนฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เสียชีวิต จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 84,000 บาท ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว จ.พัทลุง

6 10 สิงหาคม 2554 นายสมชาติ นาควิโรจน์ เกษตรอำเภอ บางแก้ว จ. พัทลุง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้ออกติดตาม ตรวจเยี่ยมบ้านเกษตรสมบูรณ์ ณ ม.3 ต. ท่ามะเดื่อ อ. บางแก้ว จ. พัทลุง จำนวน 10 ครัวเรือน

7 วันที่ 11 สิงหาคม 2554 นายสมชาติ นาควิโรจน์ เกษตรอำเภอบางแก้ว จ.พัทลุง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ได้ออกติดตามตรวจเยี่ยมบ้านเกษตรสมบูรณ์ ณ ม.14 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง จำนวน 10 ครัวเรือน

8 วันที่ 15 สิงหาคม 2554 สนง.จังหวัดพัทลุง ร่วมกับ สนง.เกษตรอำเภอบางแก้ว จ.พัทลุง ได้ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการผลิตข้าวคุณภาพ มาตรฐานอาหารปลอดภัยครบวงจร ปี 2554 ณ หมู่ที่ 4 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว เกษตรกรเข้าร่วม 62 ราย

9 วันที่ 16 สิงหาคม 2554 สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง ร่วมกับสนง.เกษตรอำเภอบางแก้ว จ.พัทลุง ได้ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการผลิตข้าวคุณภาพ มาตรฐานอาหารปลอดภัยครบวงจร ปี 2554 ณ หมู่ที่ 7 ต.ท่ามะเดื่อ และ หมู่ที่ 3 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 60 ราย

10 วันที่ 17 สิงหาคม 2554 นายสมชาติ นาควิโรจน์ เกษตรอำเภอบางแก้ว จ.พัทลุง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับ อำเภอ ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางแก้ว จ.พัทลุง มีคณะกรรมการเข้า ร่วม จำนวน 30 ราย

11 วันที่ 22 สิงหาคม 2554 นายสมชาติ นาควิโรจน์ เกษตรอำเภอบางแก้ว จ.พัทลุง พร้อมด้วยคณะ เจ้าหน้าที่ สนง.เกษตรอำเภอบางแก้ว ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ วัด ปากพน ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง และได้นำพันธุ์ไม้แจกจ่ายให้กับ เกษตรกรที่มาร่วมงานอำเภอเคลื่อนที่ด้วย

12 กิจกรรมจัดทำแปลงเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียงภายใต้โครงการจัดการพื้นที่สีเขียว ชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน กิจกรรมปลูกไม้ผล, พืชผัก, ขยายพันธุ์ไม้ และผลิตแก๊สชีวภาพ

13

14 ว/ด/ปว/ด/ป กิจกรรมสถานที่จำนวน ตำบล บุคคล เป้าหมาย ( คน ) ผู้รับผิดชอบหมายเหตุ 1 ประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอ ห้องประชุม สนง. เกษตรอำเภอ 38 เกษตรอำเภอ 2 ประชุม กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน / แพทย์ฯ / สารวัตรประจำเดือน ศาลาประชาคม อำเภอบางแก้ว 3150 เกษตรอำเภอ 3 ตรวจประเมินเบื้องต้น บ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.3 ต. ท่ามะเดื่อ 110 เกษตรอำเภอ, ปารีณา, สมปราชญ์

15 ว/ด/ปว/ด/ป กิจกรรมสถานที่จำนวน ตำบล บุคคล เป้าหมาย ( คน ) ผู้รับผิดชอบหมายเหตุ 4 วสช. แม่บ้านฯทุ่งยาง ทองพัฒนา - เศรษฐกิจพอเพียง ม.8 ต. โคกสัก 120 ปารีณา, อัจฉรา 5 ตรวจประเมินเบื้องต้น บ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.11 ต. โคกสัก 110 เกษตรอำเภอ ปารีณา, อัจฉรา 8 ตรวจประเมินเบื้องต้น บ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.6 ต. ท่ามะเดื่อ 110 เกษตรอำเภอ ปารีณา, สมปราชญ์ 9 วสช. แม่บ้านฯทุ่งรวง ทองพัฒนา - เศรษฐกิจพอเพียง ม.4 ต. โคกสัก 120 ปารีณา, อัจฉรา

16 ว/ด/ปว/ด/ป กิจกรรมสถานที่จำนวน ตำบล บุคคลเป้าหมาย ( คน ) ผู้รับผิดชอบหมายเหตุ 10 วสช. แม่บ้านฯวัดโตนด พัฒนา - เศรษฐกิจพอเพียง ม.7 ต. นาปะขอ 117 ปารีณา, ชาญ ชัย 11 วสช. แม่บ้านฯบ่อนาง ชีพัฒนา - เศรษฐกิจพอเพียง ม.11 ต. โคกสัก 120 ปารีณา, อัจฉรา 15 ประชุมกลุ่มตำบลสนง. เกษตร อำเภอ 38 สมปราชญ์ 16 ตรวจประเมินแปลง เบื้องต้นบ้านเกษตร สมบูรณ์ ม.14 ต. นาปะขอ 110 เกษตรอำเภอ ปารีณา, ชาญ ชัย

17 ว/ด/ปว/ด/ป กิจกรรมสถานที่จำนวน ตำบล บุคคล เป้าหมาย ( คน ) ผู้รับผิดชอ บ หมาย เหตุ 17 ประชุมเครือข่าย วิสาหกิจชุมชน อำเภอ สนง. เกษตร อำเภอ 320 ปารีณา 18 ประชุมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมฯ ระดับ อำเภอ สนง. เกษตร อำเภอศรี นครินทร์ -90 เกษตรอำเภอ 19 วสช. แม่บ้านฯ สังคมพัฒนา - เศรษฐกิจพอเพียง ม.3 ต. ท่า มะเดื่อ 125 ปารีณา, สมปราชญ์ 22 ประชุมกลุ่มตำบลสนง. เกษตร อำเภอ 38 สมปราชญ์

18 ว/ด/ปว/ด/ป กิจกรรมสถานที่จำนว น ตำบล บุคคล เป้าหมาย ( คน ) ผู้รับผิดชอ บ หมาย เหตุ 23 ประชุมศูนย์บริการ ฯ ต. นาปะขอ สนง. เกษตร อำเภอ 116 ชาญชัย 24 ประชุมศูนย์บริการ ฯ ต. โคกสัก อบต. โคกสัก 116 อัจฉรา 25 ประชุมศูนย์บริการ ฯ ต. ท่ามะเดื่อ ม.1 ต. ท่า มะเดื่อ 116 สมปราชญ์ 26 ประชุม คณะกรรมการ ฌาปนกิจสงเคราะห์ กลุ่มแม่บ้านอำเภอ บางแก้ว สนง. เกษตร อำเภอ 315 ปารีณา

19 ว/ด/ปว/ด/ป กิจกรรมสถานที่จำนว น ตำบล บุคคล เป้าหมาย ( คน ) ผู้รับผิดชอ บ หมาย เหตุ 29 ประชุมกลุ่มตำบลสนง. เกษตร อำเภอ 38 สมปราชญ์ 30 วสช. บ้านเกษตร ธรรมชาติ - การผลิตปุ๋ย อินทรีย์ ม.6 ต. ท่า มะเดื่อ 130 สมปราชญ์ 31 ประชุมเกษตร อำเภอประจำเดือน สนง. เกษตร จังหวัดพัทลุง - - เกษตร จังหวัด

20


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมเด่น ประจำเดือน สิงหาคม 2554 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google