งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O www.themegallery.com การขับเคลื่อนการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พีรพร พร้อมเทพ กลุ่มแผนงาน กองแผนงาน กรม ส่งเสริมการเกษตร 16.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O www.themegallery.com การขับเคลื่อนการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พีรพร พร้อมเทพ กลุ่มแผนงาน กองแผนงาน กรม ส่งเสริมการเกษตร 16."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O www.themegallery.com การขับเคลื่อนการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พีรพร พร้อมเทพ กลุ่มแผนงาน กองแผนงาน กรม ส่งเสริมการเกษตร 16 สิงหาคม 2555

2 นโยบายและความเป็นมา รัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบาย ให้ปรับปรุงทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น นโยบายรัฐบาลกำหนดให้จัดทำระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรให้สมบูรณ์  ปี 2554 นำร่องใน 7 จังหวัด จังหวัดละ 2 ตำบล  ปี 2555 ขยายผลใน 10 จังหวัด แบบเต็มพื้นที่ เกษตรกร 1.6 ล้านครัวเรือน

3 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 1.เกษตรกรมีสมุดทะเบียนเกษตรกร ไว้ประจำครัวเรือน 2. เกษตรกรรู้จักวิธีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และการใช้ประโยชน์สมุดทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรจำนวนประมาณ 1.6 ล้านครัวเรือน ได้รับสมุดทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรจำนวนประมาณ 1.6 ล้านครัวเรือน ได้รับทราบวิธีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และ การใช้ประโยชน์สมุดทะเบียนเกษตรกร จัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ 10 จังหวัด 178 อำเภอ เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ : กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2555

4 แนวทางการดำเนินงาน จัดทำข้อมูล พัฒนาโปรแกรม จ้างพิมพ์สมุด ซื้อเครื่องพิมพ์ แนวทางการดำเนินงาน พิมพ์ข้อมูล แจกสมุด (1 ต.ค.) ปรับข้อมูล ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงเกษตรกร ตั้งคณะทำงาน ชี้แจง/อบรม จนท. ติดตาม สนับสนุน รายงาน

5 แผนภาพ

6 แผนปฏิบัติงาน

7 หน้าจอโปรแกรม

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 L/O/G/O www.themegallery.com สวัสดี การขับเคลื่อนการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร ปี 2555 พีรพร พร้อมเทพ plan0303@hotmail.com โทร. 02-940-6026


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O www.themegallery.com การขับเคลื่อนการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พีรพร พร้อมเทพ กลุ่มแผนงาน กองแผนงาน กรม ส่งเสริมการเกษตร 16.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google