งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AEC Perspective & Global Dynamic Somboon Boonyavanich กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AEC Perspective & Global Dynamic Somboon Boonyavanich กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 AEC Perspective & Global Dynamic Somboon Boonyavanich กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร e-mail: boonyavanich@gmail.com

2 Somboon BoonyavanichOrganization Development Model

3 ความคิดต่อบทบาท และหน้าที่ เรา ครอบครัว ที่ทำงาน

4 Somboon BoonyavanichOrganization Development Model พฤติกรรมนักเดินทาง 3 ประเภท แรงบันดาลใจ Inspiration ความ เพียรพยายามอย่างยิ่งยวด AQ: Adversity Quotient ปานกลางสูง ต่ำ สูง Source: Adapted from Stoltz, Paul G. 1997. Adversity Quotient: Turning Obstacles into Opportunities. ต่ำ ปานกลาง พักอยู่กับที่ (Camper) หาประสบการณ์ (Climber) อยากกลับ (Quitter)

5 สมบุญ บุญญาวนิชย์การบริหารเชิงกลยุทธ์ 5 เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง หรือถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลง กติกาการแข่งขันทางการค้าใหม่ ผลประโยชน์ไม่ลงตัว วัฒนธรรม และเชื้อชาติ ระบบงานราชการ ทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ ตลาดการแข่งขันที่รุนแรง ทรัพยากรมีจำกัด เป็นทาสสิ่งที่สร้างขึ้น ผู้นำอ่อนแอ สงครามพลังงาน การเปลี่ยนเทคโนโลยี การค้านำการเมือง

6  “สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอดได้ท่ามกลางการ เปลี่ยนแปลงนั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีพละกำลังมากที่สุด ไม่จำเป็นต้องเป็น สิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุด เพียงแต่ ต้องเป็น สิ่งมีชีวิตที่ ยอมรับ และปรับตัวให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดีที่สุด”  ชาร์ลส์ ดาร์วิน สมบุญ บุญญาวนิชย์การบริหารเชิงกลยุทธ์ 6 จะเปลี่ยนแปลง หรือสิ้นสูญ

7  สภาพแวดล้อม โลก  สภาพแวดล้อม ภูมิภาค  สภาพแวดล้อม ประเทศ  สภาพแวดล้อม ธุรกิจ  สภาพแวดล้อม ขององค์กร  สภาพแวดล้อมทาง สังคม :S  สภาพแวดล้อมทาง เทคโนโลยี :T  สภาพแวดล้อมทาง เศรษฐกิจ :E  สภาพแวดล้อมทาง การเมือง :P สภาพแวดล้อมใหม่ประเทศไทย

8

9 สมบุญ บุญญาวนิชย์การบริหารเชิงกลยุทธ์ 9 สภาพแวดล้อมเป็นทั้ง วิกฤต(PEST)และโอกาส(STEP) ท่านมีกลยุทธ์ที่จะรับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร P : การเมือง (ASC)  ให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่าง สันติ มีระบบแก้ไขความขัดแย้งระหว่าง กันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน ผู้นำมีวิสัยทัศน์ T : เทคโนโลยี ให้ความสำคัญกับงานวิจัย เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพยากร และลดต้นทุนพลังงาน S : สังคม (ASCC)  ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยู่ ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการ และมีความมั่นคงทาง สังคมที่ดี E : เศรษฐกิจ (AEC)  ให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการ อำนวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่าง กัน อันจะทำให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง และ สามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ ได้ เพื่อความ อยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน

10  Social environment  Technology environment  Economic environment  Politic environment สภาพแวดล้อมใหม่ประเทศไทย

11 Input Process Results Corrections Input Process Results Corrections Goals Effective Action Plans

12 STEP Context of Environment สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน Attitude & attitude สนับสนุน เห็นต่าง Input

13 Input–Process(means)–Output(end) System Model Input–Process(means)–Output(end) vs. Context(environment) Process(means) Input

14 ChangeSomboon Boonyavanich14 ความเข้าใจ - ความจริง

15 AEC+6 ประเด็นที่น่าสนใจ

16 1.ประเทศสิงคโปร์ จุดแข็ง  รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดของ อาเซียน และติดอันดับ 15 ของ โลก  การเมืองมีเสถียรภาพ  เป็นศูนย์กลางทางการเงิน ระหว่างประเทศ  แรงงานมีทักษะสูง  ชำนาญด้านการจัดการทรัพยากร บุคคล และธุรกิจ  มีที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลาง การเดินเรือ จุดอ่อน  พึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบ  ขาดแคลนแรงงานระดับล่าง  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจสูง

17 2.ประเทศอินโดนีเซีย จุดแข็ง  ขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้  ตลาดขนาดใหญ่ (ประชากรมาก เป็นอันดับ 4 ของโลก และมาก ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)  มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก  มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย และจำนวนมาก โดยเฉพาะถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ โลหะต่างๆ  ระบบธนาคารค่อนข้างแข็งแกร่ง จุดอ่อน  ที่ตั้งเป็นเกาะและกระจายตัว  สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่ พัฒนาเท่าที่ควร โดยเฉพาะการ คมนาคม และการเชื่อมโยง ระหว่างประเทศ

18 3.ประเทศมาเลเซีย จุดแข็ง  รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ใน อันดับ 3 ของอาเซียน  มีปริมาณสำรองน้ำมันมากเป็น อันดับ 3 และก๊าซธรรมชาติมาก เป็นอันดับ 2 ของเอเชียแปซิฟิก  ระบบโครงสร้างพื้นฐานครบวงจร  แรงงานมีทักษะ จุดอ่อน  จำนวนประชากรค่อนข้างน้อย ทำ ให้ขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะ ระดับล่าง

19 4.ประเทศบรูไน จุดแข็ง  รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ใน อันดับ 2 ของอาเซียน และอันดับ 26 ของโลก  การเมืองค่อนข้างมั่นคง  เป็นผู้ส่งออกน้ำมัน และมีปริมาณ สำรองน้ำมันอันดับ 4 ของ อาเซียน จุดอ่อน  ตลาดขนาดเล็ก ประชากร ประมาณ 4 แสนคน  ขาดแคลนแรงงาน

20 5.ประเทศฟิลิปปินส์ จุดแข็ง  ประชากรจำนวนมากอันดับ 12 ของโลก (>100 ล้านคน)  แรงงานทั่วไปมีความรู้-สื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ จุดอ่อน  ที่ตั้งห่างไกลจากประเทศสมาชิก อาเซียน  ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และ สวัสดิภาพทางสังคมยังไม่พัฒนา เท่าที่ควร

21 6.ประเทศเวียดนาม จุดแข็ง  ประชากรจำนวนมากอันดับ 14 ของโลก (~90 ล้านคน)  มีปริมาณสำรองน้ำมันมากเป็น อันดับ 2 ของเอเชียแปซิฟิก  มีแนวชายฝั่งทะเลยาวกว่า 3,200 กิโลเมตร  การเมืองมีเสถียรภาพ  ค่าจ้างแรงงานเกือบต่ำสุดใน อาเซียน รองจากกัมพูชา จุดอ่อน  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยัง ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร  ต้นทุนที่ดินและค่าเช่าสำนักงาน ค่อนข้างสูง

22 7.ประเทศกัมพูชา จุดแข็ง  มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย และอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ำ ป่าไม้ และแร่ชนิดต่างๆ  ค่าจ้างแรงงานต่ำสุดในอาเซียน (1.6 USD/day) จุดอ่อน  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่ พัฒนาเท่าที่ควร  ต้นทุนสาธารณูปโภค (น้ำ ไฟฟ้า และการสื่อสาร) ค่อนข้างสูง  ขาดแคลนแรงงานมีทักษะ

23 8.ประเทศลาว จุดแข็ง  มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย และอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ำ และแร่ชนิดต่างๆ  การเมืองมีเสถียรภาพ  ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต่ำ (2.06 USD/day) จุดอ่อน  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่ พัฒนาเท่าที่ควร  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและ ภูเขา การคมนาคมไม่สะดวก ไม่ มีทางออกสู่ทะเล

24 9.ประเทศพม่า จุดแข็ง  มีทรัพยากรธรรมชาติน้ำมันและ ก๊าซธรรมชาติจำนวนมาก  มีพรมแดนเชื่อมโยงจีนและ อินเดีย  ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต่ำ (2.5 USD/day) จุดอ่อน  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่ พัฒนาเท่าที่ควร  ความไม่แน่นอนทางการเมือง และนโยบาย

25 คนไทยเป็นอย่างไรในสายตาคุณ 1.ชอบมีหน้ามีตา 2.เชื่อในพิธีกรรม 3.มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 4.......................................................................... 5.......................................................................... 6.......................................................................... 7.......................................................................... 8.......................................................................... 9.......................................................................... 10..........................................................................

26 จุดอ่อนของคนไทย 1.ทุจริต 2.ไม่มีระเบียบวินัย 3.มองไม่ไกล 4.......................................................................... 5.......................................................................... 6.......................................................................... 7.......................................................................... 8.......................................................................... 9.......................................................................... 10..........................................................................

27 จุดแข็งของคนไทย คนไทยคิดอะไรอยู่.mp4 คนไทยคิดอะไรอยู่.mp4 1.รักครอบครัว 2.รักความสนุก 3.อบอุ่นเป็นมิตร 4.ริเริ่มสร้างสรรค์ 5.......................................................................... 6.......................................................................... 7.......................................................................... 8.......................................................................... 9......................................................................... 10..........................................................................

28 GDP: gross domestic product ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน ประเทศ หรือ ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น หมายถึง มูลค่า ตลาดของสินค้า และบริการขั้นสุดท้ายที่ถูกผลิตในประเทศ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยไม่คำนึงว่าผลผลิตนั้นจะผลิตขึ้นมา ด้วยทรัพยากรของชาติใด ซึ่งถูกคิดค้นโดย Simon Kuznets นักเศรษฐศาสตร์ชาวรัสเซีย ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงมาตรฐานการครองชีพของ ประชากรในประเทศนั้นๆ GDP = C + I + G + NE หรือ C + I + G + (X - M)  แต่อย่างไรก็ตาม จีดีพี เป็นดัชนีชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวม ของประเทศ แต่ไม่สามารถชี้วัดคุณภาพชีวิตที่แท้จริงได้ ความหมายของ

29 ความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ (PPP: Purchasing power parity) เป็นเทคนิคการวัดค่าเงินของแต่ละประเทศเพื่อหา อำนาจในการสั่งซื้อ ในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ โดยใช้การ คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละประเทศว่า จำนวนเงินที่จะต้องใช้ซื้อสินค้าและบริการเดียวกัน

30 ประเทศประชากรGDP /$bn GDP/H/$pppอายุเฉลี่ยพื้นที่/ตร.กม 1.สิงคโปร์4.7m182.250,63337.6600 2.อินโดนีเซีย230.0m540.34,19927.81,904,000 3.มาเลเซีย27.5m193.114,01226333,000 4.บรูไน0.4m10.751,20528.96,000 5.ฟิลิปปินส์92.0m161.23,54222.2300,000 6.เวียดนาม88.1m97.22,95328.2331,000 7. กัมพูชา14.8m10.41,91522.9181,000 8. ลาว6.3m5.92,25521.5237,000 9. พม่า50.0m35.238028.2677,000 10.ไทย67.8m263.87,99534.2513,115 11.จีน1,345.8m4,985.56,82834.59,561,000 12.อินเดีย1,198.0m1,377.33,29625.13,287,000 13.ญี่ปุ่น127.2m5,068.032,41844.7378,000 14.เกาหลีใต้48.3m823.537,10037.999,000 16.ออสเตรีย21.3m924.839,53936.97,782,000 16.นิวซีแลนด์4.3m126.728,99336.6271,000 รวม3,326.5mข้อมูลจาก The Economist รวมรวมระหว่างปี 2009 ถึง 2011

31 กลศาสตร์สังคม  ถ้าประเทศใดมีระดับการศึกษาต่ำ ยากจน และความไม่รู้จักรากฐาน ทางขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมใหม่ทาง เศรษฐกิจสังคม หรือ Socioeconomic น่าจะเป็นอุปสรรค PEST มากกว่าโอกาส STEP  ปฏิกริยา “กลศาสตร์สังคม” (Socionic Effect) เป็นสิ่งที่เวลาจะบอก ผลลัพธ์ของมัน ให้นักสังคมวิทยาหาทางแก้ไข ประชนในอาเซียน ต้องปรับตัวทุกคน

32 AEC (581.6) +6 ประชากร 3,326.7 ล้านคน มิติในการบริหารจัดการตลาดของเขตเศรษฐกิจที่มี ประชากร 3,326.7 คนจะมีความซับซ้อนมากแน่นอน  สินค้าทดแทนจะมีมากขึ้น  ผู้ค้าหน้าใหม่เข้ามามากขึ้น  คู่ค้า/คู่แข่งในธุรกิจเดิมจะมีมากขึ้น  อำนาจต่อรองของลูกค้าจะเปลี่ยนไป  อำนาจต่อรองของผู้ขาย/ผู้ผลิตจะเปลี่ยนไป การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการเป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้น

33 SMART action plans  S : Synergistic/ทำงานแบบเสริมแรงกัน  M : Motivation/สร้างแรงจูงใจต่อกัน  A : Achievement-Oriented/ให้ทุกคน มุ่งสู่การบรรลุผลสำเร็จ  R : Rapid/รวดเร็ว/เวลา  T : Technology Power/ มีความรู้เรื่อง เทคโนโลยีดี

34 เป้าหมายวิธีการ ต้องการเพิ่มผลผลิต และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิต การวางแผน กำหนดเป้าหมาย และการเมินผล ต้องการให้องค์กรเจริญเติบโตพัฒนานวัตกรรม ให้มีทำงานร่วมกัน และมีศีลธรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องการควบคุม และสร้างความมั่นคงบริหารข้อมูล และการประสานงาน จะบริหารองค์กรให้ SMART ด้วยข้อจำกัดทางทรัพยากรหากจะทำให้องค์กร SMART ผู้บริหารจึงต้องลำดับความสำคัญก่อนว่าอะไรคือ สิ่งที่องค์กรต้องทำในวันนี้เพื่อการบรรลุเป้าหมายในอนาคต

35 Context สภาพแวดล้อมขององค์กร  โครงสร้างองค์กร A.ปรับตัว/flexible structure B.ควบคุม/control/stable structure  จุดสนใจ 1.เน้นภายใน/internal focus 2.เน้นภายนอก/external focus Org’s STEP Quinn's Model

36 THE Competitive VALUES MODELs โครงสร้างแบบควบคุม โครงสร้างแบบยืดหยุ่น ให้ความสำคัญกับภายนอก ให้ความสำคัญกับภายใน วิธีการ: พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมาย: ให้มีทำงาน ร่วมกัน และมีศีลธรรม วิธีการ: ส่งเสริมการ พัฒนานวัตกรรม เป้าหมาย: ต้องการให้ องค์กรเจริญเติบโต วิธีการ: บริหารข้อมูล สารสนเทศ และการ ประสานความร่วมมือ เป้าหมาย: ต้องการ ควบคุม และสร้างความ มั่นคง วิธีการ: การวางแผน กำหนดเป้าหมาย และ ประเมินผล เป้าหมาย:ต้องการเพิ่ม ผลผลิต และเพิ่ม ประสิทธิภาพการผผลิต

37 ทัศนคติ ความคิด ความรู้ รายได้ ความมั่น( BCG.pptx ) BCG.pptx ความสุข สมรรถนะ ประสบการณ์/ทักษะ และบุญวาสนา เป้าหมายที่ต้องการ ทิศทาง/วิธี การอุทิศตน แผนปฏิบัติการ ใช้ทรัพยากรทุกอย่าง ที่มีให้เกิดประสิทธิผล

38 ความสัมพันธ์ภายนอกความสัมพันธ์ภายใน สิ่งที่มองไม่เห็น สิ่งที่มองเห็น เปิดใจยอมรับความคิดเห็น (tolerance) ร่วมงานกับผู้อื่นได้และยังรักษาจุดเด่นได้ (Cohesion and Identity) ระมัดระวังในการบริหารการเงิน(Conservative Financing) Financing) ความสำเร็จความรู้สึกไวต่อสภาพแวดล้อม (Sensitivity to the environment)


ดาวน์โหลด ppt AEC Perspective & Global Dynamic Somboon Boonyavanich กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google