งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ ๑ จังหวัดชัยนาท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ ๑ จังหวัดชัยนาท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ ๑ จังหวัดชัยนาท
หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาทโทรศัพท์-โทรสาร : ๐-๕๖๔๗-๖๕๙๖

2 “เป็นผู้นำในการให้บริการ และ ถ่ายทอดเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตรแก่เกษตรกร”
วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำในการให้บริการ และ ถ่ายทอดเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตรแก่เกษตรกร” พันธกิจ 1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร 2. บริการและส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตร 3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

3 ภารกิจ ศูนย์ฯ ๑. ศึกษา วิจัย ทดสอบ การใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ๒. ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร ๓. ให้บริการทางการเกษตรและเป็นที่ปรึกษาวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพ ๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4 รูปแบบ แนวทาง การดำเนินงาน

5 ศึกา / วิจัย และทดสอบ ๑. แปลงสาธิตระบบน้ำ
ออกแบบระบบการให้น้ำแบบต่างๆ เพื่อศึกษา/ทดสอบ กับพืชเศรษฐกิจที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่นั้น ๆ จัดทำโครงการศึกษา/ทดสอบ นำเสนอกรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ สนับสนุนงบประมาณ เก็บข้อมูล / สรุปผล / รายงานผล

6 ๒. การทดสอบเครื่องจักรกล
ทำแปลงทดสอบการใช้เครื่องจักรกล เพื่อเปรียบเทียบการใช้ตามประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลชนิดนั้นๆ ทำโครงการ รูปแบบแปลง/การทดสอบ เพื่อเสนอกรม ในการสนับสนุนงบประมาณ ติดตามเก็บข้อมูล สรุปผล

7 ๒. ถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดทำหลักสูตร ตามศักยภาพของศูนย์ฯ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในสื่อต่าง ๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดหลักสูตรนั้น ๆ ผ่าน อาสาสมัครเกษตรและเจ้าหน้าที่เกษตร

8 หลักสูตร ที่สามารถให้บริการหรือสนับสนุนได้
ระยะเวลา ๑ วัน การตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ระบบการให้น้ำพืช การบำรุงรักษาแทรกเตอร์การเกษตร

9 ระยะเวลา ๒ วัน หลักสูตร ( ต่อ ) การซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรขั้นพื้นฐาน
การติดตั้งระบบการให้น้ำพืช ระยะเวลา ๕ วัน ช่างซ่อมเครื่องยนต์เกษตรขั้นสูง ช่างซ่อมแทรกเตอร์การเกษตร

10 ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โครงการส่งเสริมละพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน
เป้าหมายดำเนินงาน ๒๕๐ ราย ศูนย์ ฯ จัดหลักสูตรระยะเวลา ๑ วัน การตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ระบบการให้น้ำพืช การบำรุงรักษารถแทรกเตอร์การเกษตร แผนดำเนินงาน ๑ ก.พ. – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๔

11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน วิธีดำเนินงาน
ให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร บริการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร โดย เกษตรกรนำเครื่องยนต์มารับบริการสถานที่อบรม บรรยายให้ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับระบบการให้น้ำพืช ฝึกปฏิบัติการออกแบบ และติดตั้งระบบการให้น้ำพืช

12 ๓. การบริการ - การบริการเครื่องจักรกลเกษตร
ผู้ใช้บริการจัดทำโครงการ / งบประมาณ ตามความต้องการของเกษตรกร/พื้นที่ ศูนย์ ให้บริการเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมและที่เกษตรกรต้องการ เช่นการใช้ชุดเครื่องมือไถระเบิดดินดาน ชุดเครื่องมือเตรียมดินในนาข้าว ให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมแซมเครื่องจักรกลเกษตร

13 การให้บริการเครื่องจักรกลเกษตร
ให้บริการเครื่องจักรกลไถกลบตอซังฟางข้าว เพื่อลดการเผาในพื้นที่การเกษตร

14 การให้บริการเครื่องจักรกลเกษตร
การถ่ายทอดและบริการจัดทำแปลงไถระเบิดดินดาน หรือสาธิต โดยใช้ชุดเครื่องมือไถระเบิดดินดาน ไถหัวหมู ไถพรวน ไถระเบิดดินดาน

15 การบริการในศูนย์ ศูนย์จัดทำจุดเรียนรู้
บริการซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องจักรกลเกษตร โดยเกษตรกรติดต่อประสานงานขอใช้บริการโดยตรง

16 ขอบคุณ นายประสิทธิ์ โพธิ์ยี่ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ ๑ จังหวัดชัยนาท


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ ๑ จังหวัดชัยนาท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google