งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาทโทรศัพท์ - โทรสาร : ๐ - ๕๖๔๗ - ๖๕๙๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาทโทรศัพท์ - โทรสาร : ๐ - ๕๖๔๗ - ๖๕๙๖"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาทโทรศัพท์ - โทรสาร : ๐ - ๕๖๔๗ - ๖๕๙๖ E-mail : aopdm01@doae.go.th

2 วิสัยทัศน์ 1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี วิศวกรรมเกษตร 2. บริการและส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล เกษตร 3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกล เกษตร 4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร “ เป็นผู้นำในการให้บริการ และ ถ่ายทอดเทคโนโลยีวิศวกรรม เกษตรแก่เกษตรกร ” พันธกิจ

3 ๑. ศึกษา วิจัย ทดสอบ การใช้ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ๒. ฝึกอบรมและถ่ายทอด เทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร ๓. ให้บริการทางการเกษตรและ เป็นที่ปรึกษาวิชาการเพื่อพัฒนา อาชีพ ๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย

4

5 ศึกา / วิจัย และทดสอบ ๑. แปลงสาธิตระบบน้ำ ออกแบบระบบการให้น้ำแบบต่างๆ เพื่อศึกษา / ทดสอบ กับพืช เศรษฐกิจที่มีความเหมาะสมกับ พื้นที่นั้น ๆ จัดทำโครงการศึกษา / ทดสอบ นำเสนอกรม หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อ สนับสนุน งบประมาณ เก็บข้อมูล / สรุปผล / รายงานผล

6 ๒. การทดสอบเครื่องจักรกล ทำแปลงทดสอบการใช้ เครื่องจักรกล เพื่อเปรียบเทียบ การใช้ตามประสิทธิภาพของ เครื่องจักรกลชนิดนั้นๆ ทำโครงการ รูปแบบแปลง / การ ทดสอบ เพื่อเสนอกรม ในการ สนับสนุนงบประมาณ ติดตามเก็บข้อมูล สรุปผล

7  จัดทำหลักสูตร ตามศักยภาพของ ศูนย์ฯ  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในสื่อต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ถ่ายทอดหลักสูตรนั้น ๆ ผ่าน อาสาสมัครเกษตรและเจ้าหน้าที่ เกษตร ๒. ถ่ายทอด เทคโนโลยี

8 หลักสูตร ที่สามารถให้บริการ หรือสนับสนุนได้ ระยะเวลา ๑ วัน  การตรวจเช็คและบำรุงรักษา เครื่องยนต์เกษตร  การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ระบบการ ให้น้ำพืช  การบำรุงรักษาแทรกเตอร์ การเกษตร

9 หลักสูตร ( ต่อ ) ระยะเวลา ๒ วัน  การซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรขั้น พื้นฐาน  การติดตั้งระบบการให้น้ำพืช ระยะเวลา ๕ วัน  ช่างซ่อมเครื่องยนต์เกษตรขั้นสูง  ช่างซ่อมแทรกเตอร์การเกษตร

10 ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โครงการส่งเสริมละพัฒนาอาชีพ การเกษตรเฉพาะด้าน เป้าหมายดำเนินงาน ๒๕๐ ราย ศูนย์ ฯ จัดหลักสูตรระยะเวลา ๑ วัน การตรวจเช็คและบำรุงรักษา เครื่องยนต์เกษตร การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ระบบ การให้น้ำพืช การบำรุงรักษารถแทรกเตอร์ การเกษตร แผนดำเนินงาน ๑ ก. พ. – ๓๐ มิ. ย. ๒๕๕๔

11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตรเฉพาะด้าน วิธีดำเนินงาน  ให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการ ตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เกษตร  บริการตรวจเช็คและซ่อมแซม เครื่องยนต์เกษตร โดย เกษตรกรนำ เครื่องยนต์มารับบริการสถานที่อบรม  บรรยายให้ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ ระบบการให้น้ำพืช  ฝึกปฏิบัติการออกแบบ และติดตั้ง ระบบการให้น้ำพืช

12 ๓. การบริการ  ผู้ใช้บริการจัดทำโครงการ / งบประมาณ ตามความต้องการของ เกษตรกร / พื้นที่  ศูนย์ ให้บริการเครื่องจักรกลเกษตร ที่เหมาะสมและที่เกษตรกรต้องการ เช่นการใช้ชุดเครื่องมือไถระเบิดดิน ดาน ชุดเครื่องมือเตรียมดินในนา ข้าว  ให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมแซม เครื่องจักรกลเกษตร - การบริการเครื่องจักรกล เกษตร

13 การให้บริการเครื่องจักรกล เกษตร  ให้บริการเครื่องจักรกลไถกลบ ตอซังฟางข้าว เพื่อลดการเผาในพื้นที่ การเกษตร

14 การให้บริการ เครื่องจักรกลเกษตร  การถ่ายทอดและบริการจัดทำแปลง ไถระเบิดดินดาน หรือสาธิต โดยใช้ชุดเครื่องมือไถ ระเบิดดินดาน ไถระเบิดดินดาน ไถพรวน ไถหัวหมู

15 การบริการในศูนย์ ศูนย์จัดทำจุดเรียนรู้ บริการซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องจักรกลเกษตร โดยเกษตรกรติดต่อประสานงานขอใช้ บริการโดยตรง

16 นายประสิทธิ์ โพธิ์ยี่ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ ๑ จังหวัดชัยนาท


ดาวน์โหลด ppt หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาทโทรศัพท์ - โทรสาร : ๐ - ๕๖๔๗ - ๖๕๙๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google