งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการอบรมและภารกิจต่อเนื่อง การแลกเปลี่ยน ข้อมูล ข้อคำถาม และข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ๑.ขอความร่วมมือให้หน่วยงานเผยแพร่ ข้อมูล / ข่าวสาร การบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการอบรมและภารกิจต่อเนื่อง การแลกเปลี่ยน ข้อมูล ข้อคำถาม และข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ๑.ขอความร่วมมือให้หน่วยงานเผยแพร่ ข้อมูล / ข่าวสาร การบริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการอบรมและภารกิจต่อเนื่อง การแลกเปลี่ยน ข้อมูล ข้อคำถาม และข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ๑.ขอความร่วมมือให้หน่วยงานเผยแพร่ ข้อมูล / ข่าวสาร การบริหาร ยุทธศาสตร์ ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด ( ศอ. ปส.) ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วน ของรัฐบาลผ่าน www.nccd.go.th และ ขอให้เกิดการแลกเปลี่ยน ข้อมูล ข้อคำถาม และข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง www.nccd.go.th ๒. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยา เสพติด ( ศอ. ปส.) จะ ดำเนินการขอความ ร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีภารกิจ หน้าที่การป้องกันและปราบปรามยาเสพ ติดนำเข้าโครงสร้างข้อมูล ดังนี้ ๒. ๑ ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยา เสพติดของแต่ละหน่วยงาน ( นำ ยุทธศาสตร์ของ ศอ. ปส. แปลงสู่ยุทธศาสตร์ของ หน่วยงาน )

2 ๒. ๒ เป้าหมายการดำเนินงานเป็นการบูรณาการ เป้าหมายการดำเนินงานในระดับกระทรวง / กรม / ภาค ฯลฯ เช่น เป้าหมายพื้นที่ ( รายชื่อ และจำนวนหมู่บ้าน / ชุมชน ) และเป้าหมาย บุคคล ( ไม่ระบุรายชื่อบุคคล / ระบุจำนวน ประชากรที่เข้าร่วมโครงการ ) ๒. ๓ แผนบริหารราชการแผ่นดิน / แผนปฏิบัติ การ ( ตามงาน / โครงการ / กิจกรรมที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณและ / หรืองบประมาณ ที่ได้รับจากยุทธศาสตร์อื่น ) ๒. ๔ การรายงานผลตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง ๒. ๕ การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ๒. ๖ สื่อ Multimedia ( ถ้ามี ) ( สื่อชาวบ้าน / สื่อ รณรงค์ / สื่อเผยแพร่ )

3 ๒. ๗ กำลังพล ( ตามคำสั่ง กระทรวง / กรม / ภาคฯลฯ ) รายชื่อกำลังพล ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด................ ลำดั บที่ ชื่อ - สกุล หมายเลข บัตร ประชาชน ตำแ หน่ง สัง กัด คำสั่งที่ ได้รับ มอบหมา ย / ลงวันที่ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อำนวย การ ปราบปร าม ป้อง กัน บำ บัด

4 โดยใน ปี ๒๕๕๐ สำนักงาน ป. ป. ส. ส่วนกลาง / สำนักงาน ป. ป. ส. ภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใน ปี ๒๕๕๐ สำนักงาน ป. ป. ส. ส่วนกลาง / สำนักงาน ป. ป. ส. ภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานร่วมกันนำเข้าข้อมูลหลัก เร่งด่วนในข้อ ๒. ๑, ๒. ๒, ๒. ๓ และ ๒. ๗ ส่วนข้อมูลที่เหลือให้ดำเนินการ นำเข้าข้อมูล ในระเบียบงานปกติตาม ห้วงเวลาหรือข้อสั่งการต่อไป

5 ๔. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยา เสพติด ( ศอ. ปส.) จะดำเนินการกำหนด แบบฟอร์ม (Format) ที่ง่ายและสะดวกเป็น บรรทัดฐานเดียวกันของทุกหน่วยงานในการ นำเข้าข้อมูลและเป็นประโยชน์ต่อการ ประมวลผลในระบบโปรแกรมฐานข้อมูล ( Data Base) ๕. ศอ. ปส. จัดหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ไว้ดูแล ระบบและเป็นที่ปรึกษาในการนำเข้าข้อมูล และค้นหาข้อมูลในระบบมีดังนี้

6 ส่วน อำนวยการยุทธศาสตร์ ๕. ๑. หน่วยงานรับผิดชอบระบบ ส่วน อำนวยการยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป. ป. ส. โทร.( ๐๒ ) ๒๔๕๙๘๘๐, ( ๐๒ ) ๖๔๐๙๓๔๒ โทรสาร ( ๐๒ ) ๒๔๕๕๒๘๘, ( ๐๒ ) ๖๔๐๙๓๔๒ E-Mail: w ebmaster@nccd.go.th w ebmaster@nccd.go.th ๕. ๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ / ผู้ประสานงาน ๑ ) นายบุญส่ง ไตรขันธ์ ๒ ) นางสาวสายชล วรรณขาว ๓ ) นางสาวนารีรัตน์ แก้ววิไล

7


ดาวน์โหลด ppt สรุปการอบรมและภารกิจต่อเนื่อง การแลกเปลี่ยน ข้อมูล ข้อคำถาม และข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ๑.ขอความร่วมมือให้หน่วยงานเผยแพร่ ข้อมูล / ข่าวสาร การบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google