งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
V แผนการดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช) สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ v Full

2 แผนการดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบาย : จัดการศึกษาให้ประชาชนจบขั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือระดับชั้น ปวช.๓ การดำเนินงาน : การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน นโยบาย : จัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต การดำเนินงาน : ส่งเสริมและจัดการศึกษาตลอดชีวิต

3 แผนการดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบาย : จัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต การดำเนินงาน : จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัด นโยบาย : เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การดำเนินงาน : การจัดการศึกษาทางไกลและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การดำเนินงาน : Internet กศน.ตำบล

4 ๑. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน
ยกระดับการศึกษา จบ ม.๖ อย่างมีคุณภาพกับ กศน. โดย ๑) การเทียบระดับการศึกษา ประเมินความรู้และประสบการณ์โดยการสอบทฤษฎีและประสบการณ์ ถ้าสอบผ่านสามารถเทียบระดับนั้นๆ ได้ ๒) เดิมมีสถานศึกษาที่ดำเนินการเทียบระดับ จำนวน ๑๒๘ แห่ง จะจัดเพิ่ม เป็น ๔๘๔ แห่ง เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างเร่งด่วนตามนโยบาย ๓) เพิ่มจำนวนครั้งในการประเมินเทียบระดับจาก ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง เป็น ปีการศึกษาละ ๔ ครั้ง

5 ๑. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน (ต่อ)
การเรียนแบบพบกลุ่ม ๑) เพิ่มจำนวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนเรียนต่อภาคเรียนมากขึ้น จาก ม.ปลายปกติ ๑๘ หน่วยกิต ปรับเป็น ๒๓ หน่วยกิต ๒) เพิ่มการเทียบโอนความรู้ประสบการณ์จากการประกอบอาชีพ และให้จบภายใน ๑ ปี * ทั้งนี้ต้องมีการปรับกฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

6 ๑. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน
กิจกรรม ระยะเวลา ๑. จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ๑.๑ สำรวจจำนวนประชากรที่ไม่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ๑.๒ จัดทำรายงานสรุปจำนวนประชากรที่ไม่จบ ม.๖ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของ กศน.จำแนกตามกลุ่มอายุ ๑.๓ จัดกลุ่มประชากร จำแนกตามวิธีเรียน ๓ วิธี คือ การเทียบระดับการศึกษา การพบกลุ่ม และการศึกษาทางไกล ก.พ. – มี.ค. ๕๕ ๒. ดำเนินการจัดการศึกษา “ยกระดับการศึกษา จบ ม.๖ อย่างมีคุณภาพกับ กศน.” ๒.๑ การเทียบระดับการศึกษา ๒.๒ การเรียนแบบพบกลุ่ม/การศึกษาทางไกล (ใช้วิธีการเทียบโอนส่วนหนึ่งและเรียนเพิ่มเติมส่วนที่เหลือ) ก.พ. – ก.ย. ๕๕

7 ๑. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน (ต่อ)
กิจกรรม ระยะเวลา ๓. จัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโดย ในปีการศึกษา๑/๒๕๕๕ ดำเนินการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ต่อจากนั้นดำเนินการเพิ่มเติมจนครบ ๑๐๐% พ.ค. – ก.ย. ๕๕ ๔. ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ รับประกาศนียบัตร * มี.ค. ๒๕๕๕ ๕. รายงานผลจำนวนผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ก.ย. ๕๕

8 ๒. ส่งเสริมและจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายโดยการจัดเตรียมความพร้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการ เช่น จัดหา Tablet เพื่อการส่งเสริมการอ่าน, ติดตั้งสัญญาณ Wi-Fi สำหรับรถโมบาย และเรือห้องสมุด , เผยแพร่หลักสูตร/เนื้อหาในรูปแบบการเรียนผ่าน ETV, Wi-Fi, Tablet และสื่อเอกสาร และจัดทำ โครงการ Tablet เคลื่อนที่สู่ชุมชน* โดยใช้รถโมบาย และเรือห้องสมุด เพื่อเป็นการจัดการศึกษาเชิงรุกในการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับประชาชน

9 ๒. ส่งเสริมและจัดการศึกษาตลอดชีวิต
กิจกรรม ระยะเวลา ๑. สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ก.พ. ๕๕ ๒. จัดทำหลักสูตร/เนื้อหาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ๓. จัดเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการ เช่น จัดซื้อ Tablet, ติดตั้งสัญญาณ Wi-Fi สำหรับรถโมบาย และเรือห้องสมุด, ETV ก.พ. – มี.ค. ๕๕ ๔. เปิดตัวโครงการ Tablet เคลื่อนที่สู่ชุมชน * ๒๓ พ.ค. ๕๕ ๕. เผยแพร่หลักสูตร/เนื้อหาในรูปแบบการเรียนผ่าน ETV, Wi-Fi, Tablet และสื่อเอกสาร เม.ย. – ก.ย. ๕๕ ๖. จัดอบรมพัฒนาบุคลากร มี.ค. – เม.ย. ๕๕ ๗. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบที่หลากหลายให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ๘. ติดตามและประเมินผลและรายงาน

10 ๓. จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัด
ดำเนินการตามนโยบายการจัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต โดยการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อการจัดการศึกษาอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน โดยเร่งสำรวจความต้องการฝึกอาชีพของกลุ่มเป้าหมายและจัดลำดับอาชีพยอดนิยมในแต่ละภาค จัดทำหลักสูตรอาชีพและเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ online Tablet และจัดการศึกษาอาชีพตามความต้องการของประชาชน รวมทั้งจัดเทียบโอนความรู้ผู้ที่ผ่านหลักสูตรการศึกษาอาชีพ เข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน

11 ๓. จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัด
กิจกรรม ระยะเวลา ๑. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพจังหวัด ก.พ. ๕๕ ๒. สำรวจความต้องการฝึกอาชีพของกลุ่มเป้าหมายและจัดลำดับอาชีพยอดนิยม ๓. จัดทำแผนความต้องการการฝึกอาชีพและเสนอแผนการฝึกอาชีพให้คณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพของสำนักงาน กศน. จังหวัด ก.พ. – มี.ค. ๕๕ ๔. จัดทำหลักสูตรอาชีพจำนวน ๘๐ เรื่อง มี.ค. ๕๕ ๕. จัดพิมพ์เผยแพร่หลักสูตรอาชีพ ๘๐ เรื่อง และเผยแพร่ใน Tablet มี.ค. - เม.ย. ๕๕ ๖. จัดทำคู่มือการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เม.ย. ๕๕ ๗. เปิดตัวโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน *

12 ๓. จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัด (ต่อ)
กิจกรรม ระยะเวลา ๘. จัดสอนอาชีพตามความต้องการตามแผน เม.ย. – ก.ย. ๕๕ ๙. ดำเนินการเทียบโอนความรู้ พ.ค. – ก.ย. ๕๕ ๑๐. ติดตาม ประเมินผล รายงานผล

13 ๔. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
การจัดการศึกษาทางไกลและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผลิต พัฒนา เผยแพร่ สื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษาและจัดการศึกษาทางไกล ผ่านสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งสถานี ETV วิทยุศึกษา วิทยุชุมชน อินเทอร์เน็ต เคเบิ้ลทีวี โทรศัพท์มือถือ และสื่ออื่นๆ

14 ๔. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
กิจกรรม ระยะเวลา ๑. สำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ก.พ. ๕๕ ๒. วิเคราะห์ความต้องการและวางแผนการจัดการศึกษาทางไกลและสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ ๓.วิเคราะห์เลือกเนื้อหารายวิชา ก.พ.-มี.ค. ๕๕ ๔. วิเคราะห์เนื้อหาที่ใช้ในการผลิตสื่อให้มีความเหมาะสม ๕. ผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาเช่น รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ e-Book e-Learning มี.ค. – ก.ย. ๕๕

15 ๔. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
กิจกรรม ระยะเวลา ๖. ขยายการดำเนินงานลงพื้นที่ มี.ค.-ก.ย. ๕๕ ๗. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ๘. เผยแพร่สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ๙. ติดตามและประเมินผล ก.ย. ๕๕

16 ๕. Internet กศน.ตำบล เพื่อสนับสนุนนโยบายการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ สำนักงาน กศน.จะเร่งดำเนินการพัฒนา กศน.ตำบล ที่เป็นหน่วยจัดการศึกษาในชุมชนให้เป็นศูนย์ Internet กศน.ตำบล เพื่อเป็นแหล่งบริการการสืบค้นข้อมูล เป็นช่องทางการค้าขายสินค้าของประชาชนและชุมชน ทางระบบอินเทอร์เน็ต โดยการจัดหาคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้ครบ ๗,๔๐๙ แห่ง ทั่วประเทศ

17 ๕. Internet กศน.ตำบล กิจกรรม ระยะเวลา
๑. จัดทำข้อมูลด้านสารสนเทศของ กศน.ตำบล ดังนี้ ๑) ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์ในแต่ละ กศน.ตำบล ๒) ข้อมูลพิกัดพื้นที่ของ กศน.ตำบล ๓) การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก.พ. – มี.ค. ๕๕ ๒. ประสานการดำเนินงานกับ สพฐ.และกระทรวงไอซีทีเพื่อเชื่อมสัญญาณ Wi-Fi ใน กศน.ตำบลทุกแห่ง ก.พ. – เม.ย. ๕๕ ๓. ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูลใน กศน.ตำบลทุกแห่ง พ.ค. – ก.ย. ๕๕

18 สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google