งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช) สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ V.0206.11.40.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช) สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ V.0206.11.40."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช) สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ V.0206.11.40

2 นโยบาย : จัดการศึกษาให้ประชาชนจบขั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือระดับชั้น ปวช.๓ การดำเนินงาน : การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน นโยบาย : จัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และ การศึกษาตลอดชีวิต การดำเนินงาน : ส่งเสริมและจัดการศึกษาตลอดชีวิต แผนการดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

3 นโยบาย : จัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษา ตลอดชีวิต การดำเนินงาน : จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัด นโยบาย : เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับ นานาชาติ การดำเนินงาน : การจัดการศึกษาทางไกลและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา นโยบาย : เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับ นานาชาติ การดำเนินงาน : Internet กศน.ตำบล แผนการดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

4 ๑. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน ยกระดับการศึกษา จบ ม.๖ อย่างมีคุณภาพกับ กศน. โดย ๑) การเทียบระดับการศึกษา ประเมินความรู้และประสบการณ์โดยการ สอบทฤษฎีและประสบการณ์ ถ้าสอบผ่านสามารถเทียบระดับนั้นๆ ได้ ๒) เดิมมีสถานศึกษาที่ดำเนินการเทียบระดับ จำนวน ๑๒๘ แห่ง จะจัด เพิ่ม เป็น ๔๘๔ แห่ง เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างเร่งด่วนตามนโยบาย ๓) เพิ่มจำนวนครั้งในการประเมินเทียบระดับจาก ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง เป็น ปีการศึกษาละ ๔ ครั้ง ยกระดับการศึกษา จบ ม.๖ อย่างมีคุณภาพกับ กศน. โดย ๑) การเทียบระดับการศึกษา ประเมินความรู้และประสบการณ์โดยการ สอบทฤษฎีและประสบการณ์ ถ้าสอบผ่านสามารถเทียบระดับนั้นๆ ได้ ๒) เดิมมีสถานศึกษาที่ดำเนินการเทียบระดับ จำนวน ๑๒๘ แห่ง จะจัด เพิ่ม เป็น ๔๘๔ แห่ง เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างเร่งด่วนตามนโยบาย ๓) เพิ่มจำนวนครั้งในการประเมินเทียบระดับจาก ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง เป็น ปีการศึกษาละ ๔ ครั้ง

5 ๑. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน (ต่อ) การเรียนแบบพบกลุ่ม ๑) เพิ่มจำนวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนเรียนต่อภาคเรียนมากขึ้น จาก ม.ปลายปกติ ๑๘ หน่วยกิต ปรับเป็น ๒๓ หน่วยกิต ๒) เพิ่มการเทียบโอนความรู้ประสบการณ์จากการประกอบอาชีพ และให้ จบภายใน ๑ ปี * ทั้งนี้ต้องมีการปรับกฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง การเรียนแบบพบกลุ่ม ๑) เพิ่มจำนวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนเรียนต่อภาคเรียนมากขึ้น จาก ม.ปลายปกติ ๑๘ หน่วยกิต ปรับเป็น ๒๓ หน่วยกิต ๒) เพิ่มการเทียบโอนความรู้ประสบการณ์จากการประกอบอาชีพ และให้ จบภายใน ๑ ปี * ทั้งนี้ต้องมีการปรับกฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

6 ๑. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน กิจกรรมระยะเวลา ๑. จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ๑.๑ สำรวจจำนวนประชากรที่ไม่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ๑.๒ จัดทำรายงานสรุปจำนวนประชากรที่ไม่จบ ม.๖ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของ กศน.จำแนกตามกลุ่มอายุ ๑.๓ จัดกลุ่มประชากร จำแนกตามวิธีเรียน ๓ วิธี คือ การเทียบระดับการศึกษา การพบกลุ่ม และการศึกษา ทางไกล ก.พ. – มี.ค. ๕๕ ๒. ดำเนินการจัดการศึกษา “ยกระดับการศึกษา จบ ม.๖ อย่างมีคุณภาพกับ กศน.” ๒.๑ การเทียบระดับการศึกษา ๒.๒ การเรียนแบบพบกลุ่ม/การศึกษาทางไกล (ใช้วิธีการเทียบโอนส่วนหนึ่งและเรียนเพิ่มเติมส่วนที่เหลือ) ก.พ. – ก.ย. ๕๕

7 ๑. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน (ต่อ) กิจกรรมระยะเวลา ๓. จัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโดย ในปีการศึกษา๑/๒๕๕๕ ดำเนินการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ต่อจากนั้นดำเนินการเพิ่มเติมจนครบ ๑๐๐% พ.ค. – ก.ย. ๕๕ ๔. ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ รับประกาศนียบัตร * มี.ค. ๒๕๕๕ ๕. รายงานผลจำนวนผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ก.ย. ๕๕

8 ๒. ส่งเสริมและจัดการศึกษาตลอดชีวิต ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายโดยการจัดเตรียมความพร้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการ เช่น จัดหา Tablet เพื่อการส่งเสริม การอ่าน, ติดตั้งสัญญาณ Wi-Fi สำหรับรถโมบาย และเรือห้องสมุด, เผยแพร่ หลักสูตร/เนื้อหาในรูปแบบการเรียนผ่าน ETV, Wi-Fi, Tablet และสื่อเอกสาร และจัดทำ โครงการ Tablet เคลื่อนที่สู่ชุมชน* โดยใช้รถโมบาย และเรือ ห้องสมุด เพื่อเป็นการจัดการศึกษาเชิงรุกในการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับ ประชาชน

9 ๒. ส่งเสริมและจัดการศึกษาตลอดชีวิต กิจกรรมระยะเวลา ๑. สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายก.พ. ๕๕ ๒. จัดทำหลักสูตร/เนื้อหาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มก.พ. ๕๕ ๓. จัดเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการ เช่น จัดซื้อ Tablet, ติดตั้งสัญญาณ Wi-Fi สำหรับ รถโมบาย และเรือห้องสมุด, ETV ก.พ. – มี.ค. ๕๕ ๔. เปิดตัวโครงการ Tablet เคลื่อนที่สู่ชุมชน *๒๓ พ.ค. ๕๕ ๕. เผยแพร่หลักสูตร/เนื้อหาในรูปแบบการเรียนผ่าน ETV, Wi-Fi, Tablet และสื่อเอกสารเม.ย. – ก.ย. ๕๕ ๖. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรมี.ค. – เม.ย. ๕๕ ๗. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบที่หลากหลายให้แก่กลุ่มเป้าหมายเม.ย. – ก.ย. ๕๕ ๘. ติดตามและประเมินผลและรายงานเม.ย. – ก.ย. ๕๕

10 ๓. จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัด ดำเนินการตามนโยบายการจัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคม แห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต โดยการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จังหวัดทุกจังหวัดเพื่อการจัดการศึกษาอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน โดย เร่งสำรวจความต้องการฝึกอาชีพของกลุ่มเป้าหมายและจัดลำดับอาชีพยอด นิยมในแต่ละภาค จัดทำหลักสูตรอาชีพและเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อ สิ่งพิมพ์ online Tablet และจัดการศึกษาอาชีพตามความต้องการของ ประชาชน รวมทั้งจัดเทียบโอนความรู้ผู้ที่ผ่านหลักสูตรการศึกษาอาชีพ เข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน

11 ๓. จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัด กิจกรรมระยะเวลา ๑. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพจังหวัด ก.พ. ๕๕ ๒. สำรวจความต้องการฝึกอาชีพของกลุ่มเป้าหมายและจัดลำดับอาชีพยอดนิยมก.พ. ๕๕ ๓. จัดทำแผนความต้องการการฝึกอาชีพและเสนอแผนการฝึกอาชีพให้คณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพ ของสำนักงาน กศน. จังหวัด ก.พ. – มี.ค. ๕๕ ๔. จัดทำหลักสูตรอาชีพจำนวน ๘๐ เรื่อง มี.ค. ๕๕ ๕. จัดพิมพ์เผยแพร่หลักสูตรอาชีพ ๘๐ เรื่อง และเผยแพร่ใน Tabletมี.ค. - เม.ย. ๕๕ ๖. จัดทำคู่มือการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเม.ย. ๕๕ ๗. เปิดตัวโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน *เม.ย. ๕๕

12 ๓. จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัด (ต่อ) กิจกรรมระยะเวลา ๘. จัดสอนอาชีพตามความต้องการตามแผนเม.ย. – ก.ย. ๕๕ ๙. ดำเนินการเทียบโอนความรู้พ.ค. – ก.ย. ๕๕ ๑๐. ติดตาม ประเมินผล รายงานผลเม.ย. – ก.ย. ๕๕

13 ๔. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ผลิต พัฒนา เผยแพร่ สื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษาและจัด การศึกษาทางไกล ผ่านสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งสถานี ETV วิทยุศึกษา วิทยุชุมชน อินเทอร์เน็ต เคเบิ้ลทีวี โทรศัพท์มือถือ และสื่ออื่นๆ การจัดการศึกษาทางไกลและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

14 ๔. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรมระยะเวลา ๑. สำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายก.พ. ๕๕ ๒. วิเคราะห์ความต้องการและวางแผนการจัดการศึกษาทางไกลและสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ก.พ. ๕๕ ๓.วิเคราะห์เลือกเนื้อหารายวิชาก.พ.-มี.ค. ๕๕ ๔. วิเคราะห์เนื้อหาที่ใช้ในการผลิตสื่อให้มีความเหมาะสมก.พ. ๕๕ ๕. ผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาเช่น รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ e-Book e-Learningมี.ค. – ก.ย. ๕๕

15 ๔. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรมระยะเวลา ๖. ขยายการดำเนินงานลงพื้นที่มี.ค.-ก.ย. ๕๕ ๗. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน มี.ค.-ก.ย. ๕๕ ๘. เผยแพร่สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มี.ค.-ก.ย. ๕๕ ๙. ติดตามและประเมินผล ก.ย. ๕๕

16 ๕. Internet กศน.ตำบล เพื่อสนับสนุนนโยบายการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ สำนักงาน กศน.จะเร่งดำเนินการพัฒนา กศน.ตำบล ที่เป็นหน่วยจัดการศึกษาในชุมชนให้เป็นศูนย์ Internet กศน.ตำบล เพื่อเป็นแหล่งบริการการสืบค้นข้อมูล เป็นช่องทางการค้าขาย สินค้าของประชาชนและชุมชน ทางระบบอินเทอร์เน็ต โดยการจัดหา คอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้ครบ ๗,๔๐๙ แห่ง ทั่วประเทศ

17 ๕. Internet กศน.ตำบล กิจกรรมระยะเวลา ๑. จัดทำข้อมูลด้านสารสนเทศของ กศน.ตำบล ดังนี้ ๑) ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์ในแต่ละ กศน.ตำบล ๒) ข้อมูลพิกัดพื้นที่ของ กศน.ตำบล ๓) การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก.พ. – มี.ค. ๕๕ ๒. ประสานการดำเนินงานกับ สพฐ.และกระทรวงไอซีทีเพื่อเชื่อมสัญญาณ Wi-Fi ใน กศน.ตำบลทุกแห่ง ก.พ. – เม.ย. ๕๕ ๓. ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูลใน กศน.ตำบลทุกแห่งพ.ค. – ก.ย. ๕๕

18 สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


ดาวน์โหลด ppt แผนการดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช) สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ V.0206.11.40.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google