งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเข้มแข็งให้ : ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเข้มแข็งให้ : ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเข้มแข็งให้ : ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ความเข้มแข็งให้ : ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

2 เพื่อประกอบกิจกรรมการบริหารจัดการศัตรูพืช เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนชุมชน คือ การที่ประชาชนในชุมชนที่มีปัญหาคล้ายคลึงกันหรือมีความต้องการที่เหมือนกันมารวมรวมตัวกัน เพื่อประกอบกิจกรรมการบริหารจัดการศัตรูพืช เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

3 ศูนย์ชุมชนประกอบด้วย
สถานที่ตั้ง วัตถุประสงค์ กฎระเบียบข้อบังคับ ผู้นำ (กรรมการ/ผู้จัดการ) สมาชิก กิจกรรม ผลประโยชน์ ติดต่อสื่อสาร

4 ศบกต. อบต. อำเภอและ สมาชิกชุมชน ร่วมกันคัดเลือกสถานที่
สถานที่ตั้ง ศบกต. อบต. อำเภอและ สมาชิกชุมชน ร่วมกันคัดเลือกสถานที่

5 และความต้องการของสมาชิก
วัตถุประสงค์ กำหนดโดยสมาชิกศูนย์ สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของสมาชิก

6 สมาชิก สามารถปฏิบัติและยอมรับได้
กฎระเบียบข้อบังคับ กำหนดโดยสมาชิกศูนย์ สมาชิก สามารถปฏิบัติและยอมรับได้

7 กรรมการ เลือกตั้งโดยสมาชิกศูนย์
ผู้นำ (กรรมการ/ผู้จัดการ) กรรมการ เลือกตั้งโดยสมาชิกศูนย์ ผู้จัดการ แต่งตั้งหรือว่าจ้าง โดยคณะกรรมการ

8 สมาชิกศูนย์ฯชุมชน มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือกับศูนย์
ในทุกกิจกรรมของศูนย์ฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

9 กิจกรรม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ สมาชิกมีส่วนร่วมในการกำหนด
มีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการประเมินโดยสมาชิกกลุ่ม มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานเมื่อมีปัญหา

10 การติดต่อสื่อสาร มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่ดี รวดเร็ว
ทันต่อการดำเนินงาน/แก้ไขปัญหา

11 ผลประโยชน์ เกิดผลประโยชน์กับสมาชิกศูนย์
มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม สมาชิกมีส่วนร่วมในการกำหนด

12 หลักในการทำงานให้เกิดความยั่งยืน
ยึดหลักการทำงานแบบมีส่วนร่วม เจ้าหน้าที่ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน

13 หลักการทำงานแบบมีส่วนร่วม ร่วมตัดสินใจหรือร่วมวางแผน
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจหรือร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมประเมิน

14 การปรับเปลี่ยนแนวคิด ในการทำงานของเจ้าหน้าที่
การปรับเปลี่ยนแนวคิด ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ 1. เป็นผู้อำนวยความสะดวก FACILITATOR 2. เป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง CATALYST 3. เป็นผู้สร้างเครือข่าย NETWORKER

15 จบการนำเสนอ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ความเข้มแข็งให้ : ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google