งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความ เข้มแข็งให้ : ศูนย์จัดการ ศัตรูพืช ชุมชน. การที่ประชาชนใน ชุมชนที่มีปัญหา คล้ายคลึงกันหรือมี ความต้องการที่ เหมือนกัน มารวม รวมตัวกัน ศูนย์จัดการศัตรูพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความ เข้มแข็งให้ : ศูนย์จัดการ ศัตรูพืช ชุมชน. การที่ประชาชนใน ชุมชนที่มีปัญหา คล้ายคลึงกันหรือมี ความต้องการที่ เหมือนกัน มารวม รวมตัวกัน ศูนย์จัดการศัตรูพืช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความ เข้มแข็งให้ : ศูนย์จัดการ ศัตรูพืช ชุมชน

2 การที่ประชาชนใน ชุมชนที่มีปัญหา คล้ายคลึงกันหรือมี ความต้องการที่ เหมือนกัน มารวม รวมตัวกัน ศูนย์จัดการศัตรูพืช ชุมชนชุมชน คือ........ เพื่อประกอบกิจ กรรมการบริหารจัดการ ศัตรูพืช เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์

3 ศูนย์ชุมชน ประกอบด้วย สถาน ที่ตั้ง วัตถุประ สงค์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ผู้นำ ( กรรมการ / ผู้จัดการ ) สมาชิ ก กิจกร รม ผลประโ ยชน์ ติดต่อสื่อ สาร

4 สถานที่ตั้ง ศบกต. อบต. อำเภอและ สมาชิก ชุมชน ร่วมกันคัดเลือก สถานที่

5 วัตถุประส งค์ กำหนดโดยสมาชิก ศูนย์ สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของ สมาชิก

6 กฎระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดโดยสมาชิก ศูนย์ สมาชิก สามารถ ปฏิบัติและยอมรับได้

7 ผู้นำ ( กรรมการ / ผู้จัดการ ) กรรมการ เลือกตั้งโดย สมาชิกศูนย์ ผู้จัดการ แต่งตั้งหรือ ว่าจ้าง โดยคณะกรรมการ

8 สมาชิกศูนย์ฯ ชุมชน มีส่วนร่วมและให้ความ ร่วมมือกับศูนย์ ในทุกกิจกรรมของศูนย์ฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

9 กิจกรรม  สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ  สมาชิกมีส่วนร่วมในการ กำหนด  มีการกำหนดแผนการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน  มีการประเมินโดย สมาชิกกลุ่ม  มีการปรับปรุงวิธีการ ดำเนินงานเมื่อมีปัญหา

10 การติดต่อสื่อสาร มีระบบการติดต่อสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกที่ ดี รวดเร็ว ทันต่อการดำเนินงาน / แก้ไขปัญหา

11 ผลประโยชน์  เกิดผลประโยชน์กับ สมาชิกศูนย์  มีการแบ่งปัน ผลประโยชน์อย่างเป็น ธรรม  สมาชิกมีส่วนร่วมในการ กำหนด

12 หลักในการทำงาน ให้เกิดความยั่งยืน  ยึดหลักการทำงานแบบ มีส่วนร่วม  เจ้าหน้าที่ปรับเปลี่ยน แนวคิดในการทำงาน

13 หลักการทำงานแบบมี ส่วนร่วม 1. ร่วมคิด 2. ร่วมตัดสินใจหรือร่วม วางแผน 3. ร่วมทำ 4. ร่วมรับผลประโยชน์ 5. ร่วมประเมิน

14 การปรับเปลี่ยน แนวคิด ในการ ทำงานของ เจ้าหน้าที่ 3. เป็นผู้สร้างเครือข่าย NETWORKER 1. เป็นผู้อำนวยความสะดวก FACILITATOR 2. เป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง CATALYST

15


ดาวน์โหลด ppt ความ เข้มแข็งให้ : ศูนย์จัดการ ศัตรูพืช ชุมชน. การที่ประชาชนใน ชุมชนที่มีปัญหา คล้ายคลึงกันหรือมี ความต้องการที่ เหมือนกัน มารวม รวมตัวกัน ศูนย์จัดการศัตรูพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google