งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการปฏิบัติงาน สำนักงานเกษตรอำเภอ ศรีนคร เดือน กุมภาพันธ์ 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการปฏิบัติงาน สำนักงานเกษตรอำเภอ ศรีนคร เดือน กุมภาพันธ์ 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการปฏิบัติงาน สำนักงานเกษตรอำเภอ ศรีนคร เดือน กุมภาพันธ์ 2554

2 โครงการ ๘๔ ศูนย์เรียนรู้โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับ อำเภอ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

3 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน กรรมการหมู่บ้าน จำนวน 200 คน ศึกษาดูงานโครงการศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอศรีนคร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร

4 ฐานที่ 1 เศรษฐกิจพอเพียง บรรยายภาพรวมโดยเกษตรอำเภอศรี นคร และนายประพันธ์ พงษ์กลาง

5 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน ที่มาศึกษาดูงาน

6 ผู้มาศึกษาดูงานจำนวน 200 คน

7 ฐานที่ 2 การผลิตสารชีวภาพ โดย หมอดินอาสาอำเภอศรีนครและ นายรุ่งเรือง เมืองเหมอะ

8 ฐานที่ 3 การเลี้ยงสัตว์น้ำ บรรยายโดย วิทยากรรับเชิญ ( ประวิทย์ พันธุ์ปลา )

9 ฐานที่ 4 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และ ระบบนิเวศในนาข้าว โดย ผจก. บริษัทอโกรเทคและนาย เตี่ยน สวัสดิ์สลุง

10 ฐานที่ 5 การใช้สารชีวภัณฑ์ โดย เกษตรอำเภอศรีนคร

11 ฐานที่ 6 การแปรรูปผลผลิต การเกษตร โดยนางประทุมพร สายวาณิชย์

12 ฐานที่ 7 การเพาะเห็ดและการเลี้ยง สัตว์ปีก การเพาะเห็ดนางฟ้า โดยนาย สถาพร เทพธานี

13 ฐานที่ 7 การเพาะเห็ดและการเลี้ยง สัตว์ปีก การเลี้ยงไก่ เป็ดเทศ โดยนายชาญ วิทย์ กมล


ดาวน์โหลด ppt ผลการปฏิบัติงาน สำนักงานเกษตรอำเภอ ศรีนคร เดือน กุมภาพันธ์ 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google