งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตคะน้าแบบ ไว้ตอ. ความสำคัญ ปัจจุบันพืชผักต่างๆที่มี จำหน่ายในตลาดมักจะมี สารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐาน เนื่องจากผู้ผลิตต้องการให้ พืชผักมีความอุดมสมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตคะน้าแบบ ไว้ตอ. ความสำคัญ ปัจจุบันพืชผักต่างๆที่มี จำหน่ายในตลาดมักจะมี สารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐาน เนื่องจากผู้ผลิตต้องการให้ พืชผักมีความอุดมสมบูรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผลิตคะน้าแบบ ไว้ตอ

2 ความสำคัญ ปัจจุบันพืชผักต่างๆที่มี จำหน่ายในตลาดมักจะมี สารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐาน เนื่องจากผู้ผลิตต้องการให้ พืชผักมีความอุดมสมบูรณ์ ตอบสนองความต้องการของผู้ ซื้อที่ต้องการพืชผักที่ไม่มี ร่องรอยการทำลายของโรคและ แมลงศัตรูพืช ปัจจุบันพืชผักต่างๆที่มี จำหน่ายในตลาดมักจะมี สารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐาน เนื่องจากผู้ผลิตต้องการให้ พืชผักมีความอุดมสมบูรณ์ ตอบสนองความต้องการของผู้ ซื้อที่ต้องการพืชผักที่ไม่มี ร่องรอยการทำลายของโรคและ แมลงศัตรูพืช

3 ความสำคัญ ผักคะน้าเมื่อมีหว่านใน แปลงจนมีอายุ 45 วันจึงจะเริ่ม รับประทานได้ เมื่อตัดคะน้า หมดแปลงแล้วต้องหว่านใหม่ และรอให้มีอายุ 45 วันจึงจะได้ รับประทานอีก ผักคะน้าเมื่อมีหว่านใน แปลงจนมีอายุ 45 วันจึงจะเริ่ม รับประทานได้ เมื่อตัดคะน้า หมดแปลงแล้วต้องหว่านใหม่ และรอให้มีอายุ 45 วันจึงจะได้ รับประทานอีก

4 ความเป็นมา ทดลองปลูกในแปลงขนาดกว้าง 80 ซม. ยาว 150 ซม. จำนวน 3 แปลง เว้นช่วงระยะเวลาในการปลูกห่างกัน แปลงละ 20 วัน เมื่อตัดคะน้าแปลงที่ 1 หมดแล้ว ทำการปลูกใหม่ แปลงที่ 2 จะเริ่มรับประทานได้ เมื่อตัดคะน้า แปลงที่ 2 เสร็จแล้วทำการปลูกใหม่ แปลงที่ 3 จะเริ่มรับประทานได้ เมื่อ ตัดคะน้าแปลงที่ 3 เสร็จแล้วทำการ ปลูกใหม่ แปลงที่ 1 จะเริ่มรับประทาน ได้ ทำให้มีคะน้ารับประทานตลอดปี

5 วิธีการผลิตคะน้า แบบไว้ตอ 1. ในการตัดคะน้าเพื่อบริโภค ครั้งแรกทำการตัดโดยเหลือตอ ให้มีใบติด 1 – 2 ใบ ทำการ พรวนดิน ใส่ปุ๋ยยูเรีย 1 ครั้ง เพื่อเร่งให้คะน้าสร้างยอดใหม่ รดน้ำทุกวัน ใช้เวลาประมาณ 30 วัน สามารถที่จะเก็บผลผลิต ครั้งที่ 2 ได้อีก 1 ครั้ง

6 ต้นคะน้าก่อนตัด

7 ตัดให้เหลือใบ 2 – 3 ใบ

8 หลังจาดตัดประมาณ 7 วันจะมี หน่อแตกข้างใบ

9 หลังจากตัดประมาณ 10 วัน

10

11 หลังจากตัด ประมาณ 30 วัน

12 วิธีการผลิต คะน้าแบบไว้ตอ 2. ในการตัดคะน้าครั้งที่ 2 ปฏิบัติเช่นเดียงกับครั้งที่ 1 คือ พรวนดิน ใส่ปุ๋ยยูเรีย รดน้ำทุก วันใช้เวลาประมาณ 30 วัน สามารถที่จะเก็บผลผลิตครั้งที่ 3 ได้อีก 1 ครั้ง 2. ในการตัดคะน้าครั้งที่ 2 ปฏิบัติเช่นเดียงกับครั้งที่ 1 คือ พรวนดิน ใส่ปุ๋ยยูเรีย รดน้ำทุก วันใช้เวลาประมาณ 30 วัน สามารถที่จะเก็บผลผลิตครั้งที่ 3 ได้อีก 1 ครั้ง

13 วิธีการผลิตคะน้า แบบไว้ตอ 3. ในการตัดคะน้าครั้งที่ 2 ปฏิบัติเช่นเดียงกับครั้งที่ 1 คือ พรวนดิน ใส่ปุ๋ยยูเรีย รดน้ำทุก วันใช้เวลาประมาณ 30 วัน สามารถที่จะเก็บผลผลิตครั้งที่ 3 ได้อีก 1 ครั้ง 3. ในการตัดคะน้าครั้งที่ 2 ปฏิบัติเช่นเดียงกับครั้งที่ 1 คือ พรวนดิน ใส่ปุ๋ยยูเรีย รดน้ำทุก วันใช้เวลาประมาณ 30 วัน สามารถที่จะเก็บผลผลิตครั้งที่ 3 ได้อีก 1 ครั้ง

14 วิธีการผลิตคะน้า แบบไว้ตอ 4. เมื่อเก็บคะน้าครั้งที่ 2 แล้ว เริ่มปลูกใหม่คะน้าแปลงใหม่ ( โดยการเพาะกล้าคะน้าไว้ ล่วงหน้าประมาณ 20 -30 วัน ) 4. เมื่อเก็บคะน้าครั้งที่ 2 แล้ว เริ่มปลูกใหม่คะน้าแปลงใหม่ ( โดยการเพาะกล้าคะน้าไว้ ล่วงหน้าประมาณ 20 -30 วัน )

15 วิธีการผลิตคะน้า แบบไว้ตอ 5. หลังจากเก็บเกี่ยวคะน้าครั้ง ที่ 3 เสร็จแล้วผักคะน้าแปลง ใหม่จะเริ่มตัดไปบริโภคได้ พอดี

16 การปลูกแบบหมุนเวียน แปล งที่ ครั้ง ที่ 1 ครั้ง ที่ 2 ครั้ง ที่ 3 ครั้ง ที่ 4 ครั้ง ที่ 5 ครั้ง ที่ 6 145105165225285345 260120180240300 375135195255315 490150210270330

17 การปลูกแบบไว้ตอ แปลง ที่ ปลูก ( วัน ) เก็บ 1 เก็บ 2 เก็บ 3 11457090 270115140165 3140185210235 4210255280305 1280325350375


ดาวน์โหลด ppt การผลิตคะน้าแบบ ไว้ตอ. ความสำคัญ ปัจจุบันพืชผักต่างๆที่มี จำหน่ายในตลาดมักจะมี สารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐาน เนื่องจากผู้ผลิตต้องการให้ พืชผักมีความอุดมสมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google