งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตคะน้าแบบไว้ตอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตคะน้าแบบไว้ตอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผลิตคะน้าแบบไว้ตอ

2 ความสำคัญ ปัจจุบันพืชผักต่างๆที่มีจำหน่ายในตลาดมักจะมีสารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐาน เนื่องจากผู้ผลิตต้องการให้พืชผักมีความอุดมสมบูรณ์ ตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อที่ต้องการพืชผักที่ไม่มีร่องรอยการทำลายของโรคและแมลงศัตรูพืช

3 ความสำคัญ ผักคะน้าเมื่อมีหว่านในแปลงจนมีอายุ 45 วันจึงจะเริ่มรับประทานได้ เมื่อตัดคะน้าหมดแปลงแล้วต้องหว่านใหม่และรอให้มีอายุ 45 วันจึงจะได้รับประทานอีก

4 ความเป็นมา ทดลองปลูกในแปลงขนาดกว้าง 80 ซม.ยาว 150 ซม.จำนวน 3 แปลง เว้นช่วงระยะเวลาในการปลูกห่างกันแปลงละ 20 วัน เมื่อตัดคะน้าแปลงที่ 1 หมดแล้ว ทำการปลูกใหม่ แปลงที่ 2 จะเริ่มรับประทานได้ เมื่อตัดคะน้าแปลงที่ 2 เสร็จแล้วทำการปลูกใหม่ แปลงที่ 3 จะเริ่มรับประทานได้ เมื่อตัดคะน้าแปลงที่ 3 เสร็จแล้วทำการปลูกใหม่ แปลงที่ 1 จะเริ่มรับประทานได้ ทำให้มีคะน้ารับประทานตลอดปี

5 วิธีการผลิตคะน้าแบบไว้ตอ
1.ในการตัดคะน้าเพื่อบริโภคครั้งแรกทำการตัดโดยเหลือตอให้มีใบติด 1 – 2 ใบ ทำการพรวนดิน ใส่ปุ๋ยยูเรีย 1 ครั้ง เพื่อเร่งให้คะน้าสร้างยอดใหม่รดน้ำทุกวัน ใช้เวลาประมาณ 30 วัน สามารถที่จะเก็บผลผลิตครั้งที่ 2 ได้อีก 1 ครั้ง

6 ต้นคะน้าก่อนตัด

7 ตัดให้เหลือใบ 2 – 3 ใบ

8 หลังจาดตัดประมาณ 7 วันจะมีหน่อแตกข้างใบ

9 หลังจากตัดประมาณ 10 วัน

10

11 หลังจากตัด ประมาณ 30 วัน

12 วิธีการผลิตคะน้าแบบไว้ตอ
2.ในการตัดคะน้าครั้งที่ 2 ปฏิบัติเช่นเดียงกับครั้งที่ 1 คือพรวนดิน ใส่ปุ๋ยยูเรีย รดน้ำทุกวันใช้เวลาประมาณ 30 วัน สามารถที่จะเก็บผลผลิตครั้งที่ 3 ได้อีก 1 ครั้ง

13 วิธีการผลิตคะน้าแบบไว้ตอ
3.ในการตัดคะน้าครั้งที่ 2 ปฏิบัติเช่นเดียงกับครั้งที่ 1 คือพรวนดิน ใส่ปุ๋ยยูเรีย รดน้ำทุกวันใช้เวลาประมาณ 30 วัน สามารถที่จะเก็บผลผลิตครั้งที่ 3 ได้อีก 1 ครั้ง

14 วิธีการผลิตคะน้าแบบไว้ตอ
4.เมื่อเก็บคะน้าครั้งที่ 2 แล้วเริ่มปลูกใหม่คะน้าแปลงใหม่ (โดยการเพาะกล้าคะน้าไว้ล่วงหน้าประมาณ วัน)

15 วิธีการผลิตคะน้าแบบไว้ตอ
5. หลังจากเก็บเกี่ยวคะน้าครั้งที่ 3 เสร็จแล้วผักคะน้าแปลงใหม่จะเริ่มตัดไปบริโภคได้พอดี

16 การปลูกแบบหมุนเวียน แปลงที่ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 1 45 105 165 225 285 345 2 60 120 180 240 300 3 75 135 195 255 315 4 90 150 210 270 330

17 การปลูกแบบไว้ตอ แปลงที่ ปลูก (วัน) เก็บ 1 เก็บ 2 เก็บ 3 1 45 70 90 2 115 140 165 3 185 210 235 4 255 280 305 325 350 375


ดาวน์โหลด ppt การผลิตคะน้าแบบไว้ตอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google