งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงาน คัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียน อบรม ปฏิบัติงานในพื้นที่ ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล ติดตาม ศูนย์ประสานงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงาน คัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียน อบรม ปฏิบัติงานในพื้นที่ ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล ติดตาม ศูนย์ประสานงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงาน คัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียน อบรม ปฏิบัติงานในพื้นที่ ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล ติดตาม ศูนย์ประสานงาน (Operation Center) การบริหารงบประมาณ

3 ผลผลิต ผลผลิต  ผู้ว่างงานได้รับข่าวสารการรับสมัคร  เกษตรกรทราบความสำคัญ และให้ความร่วมมือกิจกรรมระยะเวลาหน่วยงานรับผิดชอบ  วางแผนการประชาสัมพันธ์ 25-29 พค. 52 สพท.  กรมฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ 1-20 มิย. 52 สพท.  จ้างประชาสัมพันธ์ 25 มิย.-16 สค. 52 สพท.

4 ผลผลิต ผลผลิต  คู่มือระดับต่าง ๆ  มีแบบคำร้อง ( แบบ ทบก.01)  โปรแกรมประมวลผลข้อมูล  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพียงพอ  ระเบียบรับรองการทำงานกิจกรรมระยะเวลาหน่วยงานรับผิดชอบ  จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 1-12 มิย. 52 คณะสำรวจ/ประมวลผล  จัดทำแบบคำร้อง ( ทบก.01) 25-29 พค. 52 ศสท. และ สศก.  พัฒนาโปรแกรมประมวลผล ข้อมูล 25 พค.-9 มิย.52 คณะประมวลผล  จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สนับสนุน 1-15 มิย. 52 คณะประมวลผล  ประกาศรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร รอการ ประชาพิจารณ์ ศสท. และ สศก.

5 ผลผลิต ผลผลิต  ได้เจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียนกิจกรรมระยะเวลาหน่วยงานรับผิดชอบ  จัดสรรจำนวนเจ้าหน้าที่ฯ ให้กับ จังหวัด 2 มิย. 52 คณะรับสมัคร  คัดเลือกจากบัญชีต้นกล้า 15-16 มิย. 52 จังหวัด  ประกาศผลการคัดเลือกและ รายงานตัว 17 มิย. 52 จังหวัด  จัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ฯ 18-19 มิย. 52 คณะอบรม  เตรียมแผนรองรับกรณีคัดเลือก ได้ไม่ครบจำนวน / ทำงานไม่ครบ สัญญา 18-22 มิย. 52 จังหวัด

6 ผลผลิต ผลผลิต  หลักสูตรอบรมระดับต่าง ๆ  วิทยากรมีความรู้ เข้าใจ สามารถถ่ายทอดต่อได้  เจ้าหน้าที่ ( พี่เลี้ยง ) พร้อมที่จะปฏิบัติงาน  เจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียนพร้อมที่จะปฏิบัติงานกิจกรรมระยะเวลาหน่วยงานรับผิดชอบ  สัมมนาวิชาการหลัก กสก. และ สศก. 1-3 มิย. 52 คณะอบรม  วิทยากร สสข. สศข. จว. ส่วนกลาง 10-13 มิย. 52 คณะอบรม  เจ้าหน้าที่จังหวัด อำเภอ ตำบล ( พี่เลี้ยง ) 18-19 มิย. 52 จังหวัด  เจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียน 22-26 มิย. 52 จังหวัด

7 ผลผลิต ผลผลิต  การจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ได้ข้อมูล (Data) ที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วนตามเป้าหมาย  ได้ฐานข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือนกิจกรรมระยะเวลาหน่วยงานรับผิดชอบ  ตั้งคณะทำงาน 15 มิย. -19 มิย. 52 จังหวัด  วางแผนดำเนินงาน 15 มิย. -19 มิย. 52 จังหวัด / อำเภอ  รับขึ้นทะเบียนและบันทึกข้อมูล ในโปรแกรม 1 กค.- 30 กย. 52 จังหวัด / อำเภอ  ติดตามและกำกับ 1 กค.-30 กย. 52 จังหวัด / อำเภอ / สสข.  ควบคุมคุณภาพข้อมูล (Sample check) 1 กค.-30 กย. 52 สศก.

8 ผลผลิต ผลผลิต  ได้โปรแกรมที่พร้อมใช้งาน  ข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือนที่พร้อมใช้งานกิจกรรมระยะเวลาหน่วยงานรับผิดชอบ  พัฒนาโปรแกรม /output ตามความต้องการ 25 พค.-7 มิย. 52 คณะประมวลผล  ทดสอบความพร้อมของโปรแกรม ก่อนเริ่มใช้งาน 8-9 มิย. 52 คณะประมวลผล  ความพร้อมและเพียงพอของ คอมพิวเตอร์ 17 กค.-15 ธค. 52 คณะประมวลผล  ประมวลผลข้อมูล 17 กค. 52 เป็นต้นไป คณะประมวลผล / ทุกหน่วย

9 ผลผลิต ผลผลิต  ข้อมูลที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือกิจกรรมระยะเวลาหน่วยงานรับผิดชอบ  วิเคราะห์ความถูกต้อง ความเป็น ไปได้ของข้อมูล สศก. ศสท. จังหวัด อำเภอ  วิเคราะห์ % ความคลาดเคลื่อน ของข้อมูล 17 กค. 52 เป็นต้นไป สศก.  นำเสนอผลการประมวลและ วิเคราะห์ข้อมูล สศก. ศสท.

10 ผลผลิต ผลผลิต  ทราบความก้าวหน้า การดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค  การแก้ปัญหาทันเหตุการณ์กิจกรรมระยะเวลาหน่วยงานรับผิดชอบ  ติดตามโครงการ 1 กค. -30 กย. 52 คณะสำรวจ / สสข.  ประชุมหารือผ่าน VDO Conference ( ส่วนกลางและเขต ในวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3) 1 กค. -30 กย. 52 คณะสำรวจ / สสข.

11 ผลผลิต ผลผลิต  มีข้อมูลและข้อเสนอแนะประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร  การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย  สามารถแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ทันทีกิจกรรมระยะเวลาหน่วยงานรับผิดชอบ  ประสานงาน สนับสนุน และแก้ไข ปัญหา 15 มิย. -30 กย. 52 ศูนย์ปฏิบัติการ  ติดตามสถานการณ์และ ความก้าวหน้า 1 กค. -30 กย. 52 ศูนย์ปฏิบัติการ  รายงานความก้าวหน้า 1 กค. -30 กย. 52 ศูนย์ปฏิบัติการ

12 ผลผลิต  มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานทุกขั้นตอน  การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกิจกรรมระยะเวลาหน่วยงานรับผิดชอบ  จัดสรรงบประมาณโครงการ มิย. 52 กผง.  จัดสรรงบประมาณสนับสนุน เพิ่มเติม กค.52 กผง.  การเบิกจ่ายงบประมาณ มิย. 52 - กย.52 กค. / จังหวัด


ดาวน์โหลด ppt ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงาน คัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียน อบรม ปฏิบัติงานในพื้นที่ ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล ติดตาม ศูนย์ประสานงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google