งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน ศูนย์สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน ศูนย์สารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน
ศูนย์สารสนเทศ

2 แผนการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงาน
คัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียน อบรม ปฏิบัติงานในพื้นที่ ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล ติดตาม ศูนย์ประสานงาน (Operation Center) การบริหารงบประมาณ

3 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ ผลผลิต
 วางแผนการประชาสัมพันธ์ 25-29 พค. 52 สพท.  กรมฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ 1-20 มิย. 52  จ้างประชาสัมพันธ์ 25 มิย.-16 สค. 52 ผลผลิต  ผู้ว่างงานได้รับข่าวสารการรับสมัคร  เกษตรกรทราบความสำคัญ และให้ความร่วมมือ

4 เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงาน
กิจกรรม ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ  จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 1-12 มิย. 52 คณะสำรวจ/ประมวลผล  จัดทำแบบคำร้อง (ทบก.01) 25-29 พค. 52 ศสท. และ สศก.  พัฒนาโปรแกรมประมวลผลข้อมูล 25 พค.-9 มิย.52 คณะประมวลผล  จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สนับสนุน 1-15 มิย. 52  ประกาศรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร รอการ ประชาพิจารณ์ ผลผลิต  คู่มือระดับต่าง ๆ  มีแบบคำร้อง (แบบ ทบก.01)  โปรแกรมประมวลผลข้อมูล  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพียงพอ  ระเบียบรับรองการทำงาน

5 คัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียน
กิจกรรม ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ  จัดสรรจำนวนเจ้าหน้าที่ฯ ให้กับ จังหวัด 2 มิย. 52 คณะรับสมัคร  คัดเลือกจากบัญชีต้นกล้า 15-16 มิย. 52  ประกาศผลการคัดเลือกและ รายงานตัว 17 มิย. 52  จัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ฯ 18-19 มิย. 52 คณะอบรม  เตรียมแผนรองรับกรณีคัดเลือก ได้ไม่ครบจำนวน/ ทำงานไม่ครบ สัญญา 18-22 มิย. 52 ผลผลิต  ได้เจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียน

6 อบรม กิจกรรม ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ ผลผลิต
 สัมมนาวิชาการหลัก กสก. และ สศก. 1-3 มิย. 52 คณะอบรม  วิทยากร สสข. สศข. จว. ส่วนกลาง 10-13 มิย. 52  เจ้าหน้าที่จังหวัด อำเภอ ตำบล (พี่เลี้ยง) 18-19 มิย. 52 จังหวัด  เจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียน 22-26 มิย. 52 ผลผลิต  หลักสูตรอบรมระดับต่าง ๆ  วิทยากรมีความรู้ เข้าใจ สามารถถ่ายทอดต่อได้  เจ้าหน้าที่ (พี่เลี้ยง) พร้อมที่จะปฏิบัติงาน  เจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียนพร้อมที่จะปฏิบัติงาน

7 ปฏิบัติงานในพื้นที่ กิจกรรม ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ ผลผลิต
 ตั้งคณะทำงาน 15 มิย.-19 มิย. 52 จังหวัด  วางแผนดำเนินงาน จังหวัด/อำเภอ  รับขึ้นทะเบียนและบันทึกข้อมูล ในโปรแกรม 1 กค.- 30 กย. 52  ติดตามและกำกับ 1 กค.-30 กย. 52 จังหวัด/อำเภอ/สสข.  ควบคุมคุณภาพข้อมูล (Sample check) สศก. ผลผลิต  การจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ได้ข้อมูล (Data) ที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วนตามเป้าหมาย  ได้ฐานข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน

8 คณะประมวลผล/ทุกหน่วย
กิจกรรม ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ  พัฒนาโปรแกรม/output ตามความต้องการ 25 พค.-7 มิย. 52 คณะประมวลผล  ทดสอบความพร้อมของโปรแกรม ก่อนเริ่มใช้งาน 8-9 มิย. 52  ความพร้อมและเพียงพอของ คอมพิวเตอร์ 17 กค.-15 ธค. 52  ประมวลผลข้อมูล 17 กค. 52 เป็นต้นไป คณะประมวลผล/ทุกหน่วย ผลผลิต  ได้โปรแกรมที่พร้อมใช้งาน  ข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือนที่พร้อมใช้งาน

9 วิเคราะห์ข้อมูล กิจกรรม ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ ผลผลิต
 วิเคราะห์ความถูกต้อง ความเป็น ไปได้ของข้อมูล สศก. ศสท. จังหวัด อำเภอ  วิเคราะห์ % ความคลาดเคลื่อน ของข้อมูล 17 กค. 52 เป็นต้นไป สศก.  นำเสนอผลการประมวลและ วิเคราะห์ข้อมูล สศก. ศสท. ผลผลิต  ข้อมูลที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ

10 ติดตาม กิจกรรม ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ ผลผลิต
 ติดตามโครงการ 1 กค.-30 กย. 52 คณะสำรวจ/สสข.  ประชุมหารือผ่าน VDO Conference (ส่วนกลางและเขต ในวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3) ผลผลิต  ทราบความก้าวหน้า การดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค  การแก้ปัญหาทันเหตุการณ์

11 ศูนย์ประสานงาน (Operation Center)
กิจกรรม ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ  ประสานงาน สนับสนุน และแก้ไข ปัญหา 15 มิย.-30 กย. 52 ศูนย์ปฏิบัติการ  ติดตามสถานการณ์และ ความก้าวหน้า 1 กค.-30 กย. 52  รายงานความก้าวหน้า ผลผลิต  มีข้อมูลและข้อเสนอแนะประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร  การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย  สามารถแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ทันที

12 การบริหารงบประมาณ ผลผลิต กิจกรรม ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ
 จัดสรรงบประมาณโครงการ มิย. 52 กผง.  จัดสรรงบประมาณสนับสนุน เพิ่มเติม กค.52  การเบิกจ่ายงบประมาณ มิย กย.52 กค. / จังหวัด ผลผลิต  มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานทุกขั้นตอน  การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ


ดาวน์โหลด ppt รายงานการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน ศูนย์สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google