งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรายงานผลการดำเนินงานในระบบ Budget and Project Management (BPM)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรายงานผลการดำเนินงานในระบบ Budget and Project Management (BPM)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรายงานผลการดำเนินงานในระบบ Budget and Project Management (BPM)
โครงการฝึกอบรม การรายงานผลการดำเนินงานในระบบ Budget and Project Management (BPM) วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2556 ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

2 การรายงานผลการดำเนินงานในระบบ Budget and Project Management (BPM)
การขับเคลื่อนระบบ การรายงานผลการดำเนินงานในระบบ Budget and Project Management (BPM) การรายงานผลการดำเนินงานในระบบ Budget and Project Management (BPM) นางศิริ กำปั่นทอง พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม นางศิริ กำปั่นทอง พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม

3 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและการบริหาร กิจกรรม (โครงการ) แบบมุ่งเน้นผลงาน (ป้องกัน – แก้ปัญหา – พัฒนางาน – เผยแพร่ผลงาน) 2.เน้น และ เชื่อมโยง (เงิน – งาน – คน) 3.สนองความต้องการของผู้บริหารและ จนท.ทุกระดับ ในการใช้ BPM (ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)

4 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
4.จัดระบบฐานข้อมูลงบประมาณ กิจกรรม (โครงการ) ผลการดำเนินงานและปริมาณงาน (ผลผลิต / ผลสำเร็จ) 5.นำสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ Area Base 6.ประสิทธิภาพของ BPM ต้องรายงานแบบ Real Time - ระหว่างดำเนินกิจกรรม - หลังดำเนินกิจกรรม

5

6 Q & A Q & A

7 โปรแกรม การบริหารงบประมาณและการบริหารกิจกรรม (โครงการ) แบบมุ่งเน้นผลงาน Budget and Project Management (BPM) วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2556

8

9 ขั้นตอนการขับเคลื่อน BPM
1.วิเคราะห์/ออกแบบโปรแกรม (กผ./กค./ศสท.) 2.การInput ข้อมูลรายละเอียดกิจกรรม(โครงการ) (กผ.กค.) 3.การตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรม (โครงการ) (สำนัก/ศูนย์/กผ./กค.) 4.การสื่อสารสร้างความเข้าใจ (กผ./ศสท./Admim/Programmer)

10 ขั้นตอนการขับเคลื่อน BPM
5.การบันทึกข้อมูลความก้าวหน้า(ระหว่าง)/ผลการดำเนิน กิจกรรม(หลัง) สพจ.(กลุ่มงาน/ฝ่าย)/สพอ. 6.การประมวลผลข้อมูลและรายงานผล (ทุกระดับ) 7.การเสนอรายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนิน กิจกรรม (ทุกระดับ) 8.ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อน (กผ./กค./ศสท./สพจ.) 9.ถอดบทเรียน/ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์

11 กลไกการขับเคลื่อน BPM
1.Programmer 2.Admim (จนท.ส่วนกลาง/จนท.กลุ่มยุทธฯ สพจ.) 3.คณะทำงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 4.User – จนท.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ของ สพจ. (สุพิชฌาย์) (นักวิชาการกลุ่มงาน/ฝ่ายละ 2 คน) จนท.การเงิน ของ สพจ. (สุมาลี) นักวิชาการ สพอ.ละ 2 คน

12 User Name สพจ. การเงิน user Dis75 password test75 ยุทธศาสตร์
สพอ. เมืองฯ ศิริกัญญา สังข์สงค์ User Str7501 Password Test7501 อัมพวา ณัฐภรณ์ ก่อนกำเนิด User Str7503 Password Test7503 บางคนที อรวรรณ เพียราช User Str7502 Password Test7502 สพจ. การเงิน user Dis75 password test75 ยุทธศาสตร์ user Str75

13 ประเด็นการรายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน
ด้วยโปรแกรมการบริหารงบประมาณและ การบริหารกิจกรรม(โครงการ)แบบมุ่งเน้นผลงาน Budget and Project Management (BPM) 1.ผลผลิตของโครงการฯ 2.ความก้าวหน้าตามขั้นตอนการดำเนินงานฯ 3.ผลสำเร็จของโครงการฯ 4.ผลเบิกจ่ายการใช้จ่ายงบประมาณ 5.ผลการประเมินกิจกรรม

14 ข้อสังเกตในปีที่ผ่านมา
1.การบันทึกข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน/ไม่เป็นไปตาม ห้วงระยะเวลาที่กำหนด 2.กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน 3.ไม่มีการศึกษารายละเอียดแนวทางการประเมินผล - รายวิชา - แบบประเมินผล/แบบสรุป(ส่วนที่1)/แบบเก็บ ข้อมูล (ส่วนที่2) 4.ไม่ติดต่อเจ้าหน้าที่เมื่อพบปัญหา/อุปสรรค

15 ประเด็นเน้นย้ำ 1.รายงานผลเข้าสู่ระบบ แบบ Real Time
2.โปรแกรม BPM ใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินกิจกรรม (โครงการ) ในระดับพื้นที่ 3.รายงานผลความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ดังนี้ ผลผลิตของโครงการฯ/ความก้าวหน้าตามขั้นตอนการ ดำเนินงาน/ผลสำเร็จของโครงการฯ/ผลเบิกจ่ายการใช้ จ่ายงบประมาณ/ผลการประเมินกิจกรรม

16 การบันทึกและรายงานผลการดำเนินงาน Budget and Project Management (BPM)
ในระบบ Budget and Project Management (BPM)

17

18 Q & A

19 ฝึกปฏิบัติ Q & A


ดาวน์โหลด ppt การรายงานผลการดำเนินงานในระบบ Budget and Project Management (BPM)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google