งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการฝึกอบรม การรายงานผลการดำเนินงานใน ระบบ Budget and Project Management (BPM) วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2556 ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการฝึกอบรม การรายงานผลการดำเนินงานใน ระบบ Budget and Project Management (BPM) วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2556 ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการฝึกอบรม การรายงานผลการดำเนินงานใน ระบบ Budget and Project Management (BPM) วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2556 ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม

2 การขับเคลื่อนระบบ การรายงานผลการ ดำเนินงานในระบบ Budget and Project Management (BPM) นางศิริ กำปั่นทอง พัฒนาการจังหวัด สมุทรสงคราม การรายงานผลการ ดำเนินงานในระบบ Budget and Project Management (BPM) นางศิริ กำปั่นทอง พัฒนาการจังหวัด สมุทรสงคราม

3 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร งบประมาณและการบริหาร กิจกรรม ( โครงการ ) แบบมุ่งเน้น ผลงาน ( ป้องกัน – แก้ปัญหา – พัฒนางาน – เผยแพร่ผลงาน ) 2. เน้น และ เชื่อมโยง ( เงิน – งาน – คน ) 3. สนองความต้องการของผู้บริหารและ จนท. ทุกระดับ ในการใช้ BPM ( ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค )

4 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย 4. จัดระบบฐานข้อมูลงบประมาณ กิจกรรม ( โครงการ ) ผลการดำเนินงานและปริมาณงาน ( ผลผลิต / ผลสำเร็จ ) 5. นำสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ Area Base 6. ประสิทธิภาพของ BPM ต้องรายงาน แบบ Real Time - ระหว่างดำเนินกิจกรรม - หลังดำเนินกิจกรรม

5

6 Q & A

7 โปรแกรม การบริหารงบประมาณและการ บริหารกิจกรรม ( โครงการ ) แบบมุ่งเน้นผลงาน Budget and Project Management (BPM) วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2556

8

9 1. วิเคราะห์ / ออกแบบโปรแกรม ( กผ./ กค./ ศสท.) 2. การ Input ข้อมูลรายละเอียด กิจกรรม ( โครงการ ) ( กผ. กค.) 3. การตรวจสอบรายละเอียด กิจกรรม ( โครงการ ) ( สำนัก / ศูนย์ / กผ./ กค.) 4. การสื่อสารสร้างความเข้าใจ ( กผ./ ศสท./Admim/Programmer) ขั้นตอนการขับเคลื่อน BPM

10 5. การบันทึกข้อมูลความก้าวหน้า ( ระหว่าง )/ ผลการดำเนิน กิจกรรม ( หลัง ) สพจ.( กลุ่มงาน / ฝ่าย )/ สพอ. 6. การประมวลผลข้อมูลและรายงานผล ( ทุกระดับ ) 7. การเสนอรายงานความก้าวหน้า / ผล การดำเนิน กิจกรรม ( ทุกระดับ ) 8. ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อน ( กผ./ กค./ ศสท./ สพจ.) 9. ถอดบทเรียน / ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ ขั้นตอนการขับเคลื่อน BPM

11 กลไกการขับเคลื่อน BPM 1.Programmer 2.Admim ( จนท. ส่วนกลาง / จนท. ก ลุ่มยุทธฯ สพจ.) 3. คณะทำงานตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูล 4.User – จนท. กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ของ สพจ. ( สุพิชฌาย์ ) ( นักวิชาการกลุ่มงาน / ฝ่ายละ 2 คน ) - จนท. การเงิน ของ สพจ. ( สุมาลี ) - นักวิชาการ สพอ. ละ 2 คน

12 User Name สพจ. การเงิน user Dis75 password test75 ยุทธศาสตร์ user Str75 password test75 สพอ. เมืองฯ ศิริกัญญา สังข์สงค์ User Str7501 Password Test7501 อัมพวา ณัฐภรณ์ ก่อนกำเนิด User Str7503 Password Test7503 บาง คนที อรวรรณ เพีย ราช User Str7502 Password Test7502

13 ประเด็นการรายงานความก้าวหน้า / ผลการดำเนินงาน ด้วยโปรแกรมการบริหาร งบประมาณและ การบริหารกิจกรรม ( โครงการ ) แบบ มุ่งเน้นผลงาน Budget and Project Management (BPM) ประเด็นการรายงานความก้าวหน้า / ผลการดำเนินงาน ด้วยโปรแกรมการบริหาร งบประมาณและ การบริหารกิจกรรม ( โครงการ ) แบบ มุ่งเน้นผลงาน Budget and Project Management (BPM) 1. ผลผลิตของโครงการฯ 2. ความก้าวหน้าตามขั้นตอนการ ดำเนินงานฯ 3. ผลสำเร็จของโครงการฯ 4. ผลเบิกจ่ายการใช้จ่าย งบประมาณ 5. ผลการประเมินกิจกรรม

14 ข้อสังเกตในปีที่ผ่านมา 1. การบันทึกข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน / ไม่เป็นไปตาม ห้วงระยะเวลาที่กำหนด 2. กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน 3. ไม่มีการศึกษารายละเอียดแนว ทางการประเมินผล - รายวิชา - แบบประเมินผล / แบบสรุป ( ส่วนที่ 1)/ แบบเก็บ ข้อมูล ( ส่วนที่ 2) 4. ไม่ติดต่อเจ้าหน้าที่เมื่อพบ ปัญหา / อุปสรรค

15 ประเด็นเน้นย้ำ 1. รายงานผลเข้าสู่ระบบ แบบ Real Time 2. โปรแกรม BPM ใช้เป็นเครื่องมือใน การกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินกิจกรรม ( โครงการ ) ใน ระดับพื้นที่ 3. รายงานผลความก้าวหน้า / ผลการ ดำเนินการ ดังนี้ ผลผลิตของโครงการฯ / ความก้าวหน้าตามขั้นตอนการ ดำเนินงาน / ผลสำเร็จของโครงการฯ / ผลเบิกจ่ายการใช้ จ่ายงบประมาณ / ผลการประเมิน กิจกรรม

16 การบันทึกและรายงานผลการ ดำเนินงาน ในระบบ Budget and Project Management (BPM)

17

18 Q & A

19 ฝึกปฏิบัติ


ดาวน์โหลด ppt โครงการฝึกอบรม การรายงานผลการดำเนินงานใน ระบบ Budget and Project Management (BPM) วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2556 ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google