งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจภาพรวมระบบบริหาร งบประมาณและการเงิน (BIS) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจภาพรวมระบบบริหาร งบประมาณและการเงิน (BIS) เพื่อทราบแนวทางปฏิบัติในการควบคุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจภาพรวมระบบบริหาร งบประมาณและการเงิน (BIS) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจภาพรวมระบบบริหาร งบประมาณและการเงิน (BIS) เพื่อทราบแนวทางปฏิบัติในการควบคุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 2 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจภาพรวมระบบบริหาร งบประมาณและการเงิน (BIS) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจภาพรวมระบบบริหาร งบประมาณและการเงิน (BIS) เพื่อทราบแนวทางปฏิบัติในการควบคุม งบประมาณ ของส่วนกลาง เพื่อทราบแนวทางปฏิบัติในการควบคุม งบประมาณ ของส่วนกลาง รับฟังความคิดเห็นระหว่างผู้ใช้งาน เพื่อนำมา พัฒนาระบบต่อไป รับฟังความคิดเห็นระหว่างผู้ใช้งาน เพื่อนำมา พัฒนาระบบต่อไป จัดเตรียมความพร้อมให้รองรับกับการปฏิบัติงาน จัดเตรียมความพร้อมให้รองรับกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจภาพรวมระบบบริหาร งบประมาณและการเงิน (BIS) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจภาพรวมระบบบริหาร งบประมาณและการเงิน (BIS) เพื่อทราบแนวทางปฏิบัติในการควบคุม งบประมาณ ของส่วนกลาง เพื่อทราบแนวทางปฏิบัติในการควบคุม งบประมาณ ของส่วนกลาง รับฟังความคิดเห็นระหว่างผู้ใช้งาน เพื่อนำมา พัฒนาระบบต่อไป รับฟังความคิดเห็นระหว่างผู้ใช้งาน เพื่อนำมา พัฒนาระบบต่อไป จัดเตรียมความพร้อมให้รองรับกับการปฏิบัติงาน จัดเตรียมความพร้อมให้รองรับกับการปฏิบัติงาน

3 3 ความเป็นมาของระบบ กรมฯได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา TIS พัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน ฯ BIS เมื่อ 30 กันยายน 2547 กรมฯได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา TIS พัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน ฯ BIS เมื่อ 30 กันยายน 2547 หลังจากสิ้นสุดโครงการ 11 ตุลาคม 2548 มีการยกเลิกการใช้เลขประมาณการ กงบ. จึง ขอปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของ การบันทึกข้อมูลเงินจัดสรร และ ตาม Cost Sheet การควบคุมงบประมาณ ตาม Cost Sheet

4 4การดำเนินงาน ในส่วนกลาง ในส่วนกลาง ฝ่ายควบคุมงบประมาณ ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี ได้ทดสอบระบบและ ทดลองใช้งานในระบบ และระบบควบคุมงบประมาณ ตาม Cost Sheet ระยะหนึ่งแล้ว กองการเงินและบัญชี ได้ทดสอบระบบและ ทดลองใช้งานในระบบการบันทึกข้อมูล เงินจัดสรร และระบบควบคุมงบประมาณ ตาม Cost Sheet ระยะหนึ่งแล้ว ในส่วนภูมิภาค ในส่วนภูมิภาค ได้ติดตั้งโปรแกรมระบบงานให้สำนัก ชลประทานที่ 9 ทดลองใช้งาน ผ่าน VPN ปลายปีงบประมาณ 2551 ซึ่งสามารถใช้ งานผ่านเครือข่ายได้ ได้ติดตั้งโปรแกรมระบบงานให้สำนัก ชลประทานที่ 9 ทดลองใช้งาน ผ่าน VPN ปลายปีงบประมาณ 2551 ซึ่งสามารถใช้ งานผ่านเครือข่ายได้

5 5 ระบบเสถียรตรวจสอบข้อมูลได้ ระบบเสถียรตรวจสอบข้อมูลได้ ดูข้อมูลผ่าน Terminal หรือ Web Report โดยผู้ใช้งาน ระบบ จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้ ดูข้อมูลผ่าน Terminal หรือ Web Report โดยผู้ใช้งาน ระบบ จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้ เรียกรายงานตามรูปแบบที่ GFMIS กำหนด เรียกรายงานตามรูปแบบที่ GFMIS กำหนด ไม่สามารถระบุรหัสงบประมาณ ย่อยได้ ไม่สามารถระบุรหัสงบประมาณ ย่อยได้ ข้อดี ข้อเสีย ระบบ GFMIS

6 6 สามารถใช้งานผ่าน PC สามารถใช้งานผ่าน PC Share Data ภายใน หน่วยงาน ลงระดับรายการย่อย ออกแบบรายงานรองรับ การทำงานภายในกรม ชลประทาน ข้อดี ระบบ BIS

7 7 ปฏิบัติงานผ่านเครือข่าย VPN, Internet ปฏิบัติงานผ่านเครือข่าย VPN, Internet ต้องบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ต้องบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ข้อเสีย ระบบ BIS

8 8 ระบบ BIS ประกอบด้วย ระบบ เงินจัดสรร บันทึกผ่าน Web ระบบ การควบคุมงบประมาณ ตรวจสอบใบสำคัญ ระบบ ตรวจสอบใบสำคัญ ระบบ ขอเบิกเงิน ระบบ ออกเช็คจ่าย - รับจ่ายเงิน

9 9 การบันทึกข้อมูลเงินจัดสรร ผ่าน Web http://kromchol.rid.go.th/fad/fad_bud/fad_bud.htm http://kromchol.rid.go.th/fad/fad_bud/fad_bud.htm

10 10 การบันทึกข้อมูลเงินจัดสรร ผ่าน Web ใส่รหัสผ่าน............. ( ขอรหัสผ่าน email : benjamas@mail.rid.go.th)

11 11 การบันทึกข้อมูลเงินจัดสรร ผ่าน Web

12 12 การบันทึกข้อมูลเงินจัดสรร ผ่าน Web

13 13 การบันทึกข้อมูลเงินจัดสรร ผ่าน Web

14 14 การบันทึกข้อมูลเงินจัดสรร ผ่าน Web

15 15 การสอบถามเงินคงเหลือ

16 16 ผ่าน Web Application สอบถามเงิน คงเหลือ

17 17 การทำงานระบบ BIS ต่างกับ GFMIS อย่างไร ระบบ BIS ลงระดับ รายการย่อยได้ สามารถสืบค้นข้อมูลได้ ทุกที่ผ่าน Internet GFMIS ลงได้ ระดับรหัส งบประมาณ

18 18 รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก และศูนย์ตนทุน เดียวกัน ข้อมูลระบบ BIS กรณี ลงระดับ รายการย่อย

19 19 ลงระดับรายการ ข้อมูลระบบ BIS กรณี ลงระดับ รายการย่อย

20 20 จัดสรรเงินลงระดับ รายการ ข้อมูลระบบ BIS กรณี ลงระดับ รายการย่อย http://waterm.rid.go.th/webbudget/

21 21 ต้องลงโปรแกรม ติดตั้งทุก เครื่องที่ส่วนกลาง ( งาน งบประมาณ 3) มี เครือข่าย VPN มีพื้นที่เหลือเพียงพอกับการใช้งาน 1 - 2 GB RAM 256 - 512 MB

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26 ต้องลงโปรแกรม ติดตั้งระบบ ทุกเครื่องโดยส่วนกลาง ( ที่งาน งบประมาณ 3) การบันทึกยอดเบิกจ่ายผ่าน เครือข่าย VPN

27 27 ต่อด้วย Web Application ระบบเงินโอนจัดสรร บันทึกผ่าน Web พัฒนาระบบการควบคุมงบประมาณ

28 28 การควบคุมงบประมาณ Cost Sheet กรณีไม่ตรงกับ Web Report สอบถามข้อมูล - แจ้งปรับรายการ J 7 งานงบประมาณ 3 ฝ่ายควบคุมงบประมาณ โทร. และ FAX 02-669-5018 งาน บช. งบ. 4 กลุ่มงานบัญชี โทร. และ FAX 02-241-3024 แจ้งปรับรายการ J 7 รหัสบัญชีแยกประเภท สอบถามเงินโอนจัดสรร กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

29 29 ถึง สำนักชลประทาน / ชลประทานจังหวัด หน่วยงานของท่านใช้งาน VPN ได้หรือไม่ มีปัญหาการใช้งาน เครือข่าย VPN ขัดข้อง

30 30 ถึง สำนักชลประทาน / ชลประทานจังหวัด / โครงการก่อสร้าง แนะนำ เบอร์ Voice Phone 3031 ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี หรือห้อง GFMIS 3061 ฝ่ายบริหารฯ กองการเงินและบัญชี 3333 CALL CENTER แจ้งปัญหาการติดตั้งและใช้งาน Voice Phone ติดตั้งที่ฝ่ายบริหารฯ - การเงิน หรือไม่ ( ต่อสายพ่วงได้ ) ต่อใช้กับเครื่อง FAX หรือไม่ หน่วยงานของท่านใช้ Voice over IP หรือยัง โทร. ฟรี FAX ฟรี

31 31 Link หมายเลข Voice Phone Link หมายเลข Voice Phone

32 32 โทร. และ FAX 02-669-5018, 081-3817833 Voice Phone 3031 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

33 33 ระบบบริหารงบประมาณและการเงิน BIS ระบบบริหารงบประมาณและการเงิน BIS การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี http://kromchol.rid.go.th/fad/fad_bud/fad_bud.htm http://waterm.rid.go.th/webbudget/ Link หมายเลข Voice Phone Link หมายเลข Voice Phone

34 34 จากฝ่ายควบคุมงบประมาณกองการเงินและบัญชี


ดาวน์โหลด ppt 2 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจภาพรวมระบบบริหาร งบประมาณและการเงิน (BIS) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจภาพรวมระบบบริหาร งบประมาณและการเงิน (BIS) เพื่อทราบแนวทางปฏิบัติในการควบคุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google