งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบริหารงบประมาณ และการเงิน (BIS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบริหารงบประมาณ และการเงิน (BIS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบริหารงบประมาณ และการเงิน (BIS)
เบ็ญจมาศ วิไลวงษ์ ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี

2 ระบบบริหารงบประมาณและการเงิน BIS ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจภาพรวมระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (BIS) เพื่อทราบแนวทางปฏิบัติในการควบคุมงบประมาณ ของส่วนกลาง รับฟังความคิดเห็นระหว่างผู้ใช้งาน เพื่อนำมาพัฒนาระบบต่อไป จัดเตรียมความพร้อมให้รองรับกับการปฏิบัติงาน ระบบบริหารงบประมาณและการเงิน BIS ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี

3 ความเป็นมาของระบบ การควบคุมงบประมาณ ตาม Cost Sheet
กรมฯได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา TIS พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน ฯ BIS เมื่อ 30 กันยายน 2547 หลังจากสิ้นสุดโครงการ 11 ตุลาคม มีการยกเลิกการใช้เลขประมาณการ กงบ. จึงขอปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของ การบันทึกข้อมูลเงินจัดสรร และ การควบคุมงบประมาณ ตาม Cost Sheet ระบบบริหารงบประมาณและการเงิน BIS ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี

4 การดำเนินงาน ในส่วนกลาง ฝ่ายควบคุมงบประมาณ ในส่วนภูมิภาค
กองการเงินและบัญชี ได้ทดสอบระบบและทดลองใช้งานในระบบการบันทึกข้อมูลเงินจัดสรร และระบบควบคุมงบประมาณตาม Cost Sheet ระยะหนึ่งแล้ว ในส่วนภูมิภาค ได้ติดตั้งโปรแกรมระบบงานให้สำนักชลประทานที่ 9 ทดลองใช้งาน ผ่าน VPN ปลายปีงบประมาณ 2551 ซึ่งสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายได้ ระบบบริหารงบประมาณและการเงิน BIS ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี

5 ระบบเสถียรตรวจสอบข้อมูลได้
การนำระบบ BIS มาใช้งาน เปรียบเทียบระบบ BIS กับ GFMIS ระบบ GFMIS ระบบเสถียรตรวจสอบข้อมูลได้ ดูข้อมูลผ่านTerminal หรือ Web Report โดยผู้ใช้งาน ระบบจำกัดสิทธิ์ผู้ใช้ เรียกรายงานตามรูปแบบที่ GFMIS กำหนด ไม่สามารถระบุรหัสงบประมาณย่อยได้ ข้อดี ข้อเสีย

6 เปรียบเทียบระบบ BIS กับ GFMIS
ข้อดี สามารถใช้งานผ่าน PC Share Data ภายในหน่วยงาน ลงระดับรายการย่อย ออกแบบรายงานรองรับการทำงานภายในกรมชลประทาน

7 เปรียบเทียบระบบ BIS กับ GFMIS
ข้อเสีย ปฏิบัติงานผ่านเครือข่าย VPN, Internet ต้องบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

8 ระบบ BIS ประกอบด้วย ภาพรวมของระบบ ระบบเงินจัดสรร บันทึกผ่าน Web
ระบบการควบคุมงบประมาณ ระบบตรวจสอบใบสำคัญ ระบบขอเบิกเงิน ระบบออกเช็คจ่าย-รับจ่ายเงิน

9 การบันทึกข้อมูลเงินจัดสรร ผ่าน Web

10 การบันทึกข้อมูลเงินจัดสรร ผ่าน Web ใส่รหัสผ่าน .............
(ขอรหัสผ่าน

11 ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี
การบันทึกข้อมูลเงินจัดสรร ผ่าน Web ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี

12 ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี
การบันทึกข้อมูลเงินจัดสรร ผ่าน Web ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี

13 ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี
การบันทึกข้อมูลเงินจัดสรร ผ่าน Web ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี

14 ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี
การบันทึกข้อมูลเงินจัดสรร ผ่าน Web ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี

15 ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี
การสอบถามเงินคงเหลือ ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี

16 ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี
สอบถามเงินคงเหลือ ผ่าน Web Application ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี

17 GFMIS ลงได้ระดับรหัสงบประมาณ
การทำงานระบบ BIS ต่างกับ GFMIS อย่างไร GFMIS ลงได้ระดับรหัสงบประมาณ ระบบ BIS ลงระดับรายการย่อยได้ สามารถสืบค้นข้อมูลได้ทุกที่ผ่าน Internet ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี

18 ข้อมูลระบบ BIS กรณี ลงระดับรายการย่อย
รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก และศูนย์ตนทุนเดียวกัน ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี

19 ข้อมูลระบบ BIS กรณี ลงระดับรายการย่อย

20 ข้อมูลระบบ BIS กรณี ลงระดับรายการย่อย
จัดสรรเงินลงระดับรายการ

21 ต้องลงโปรแกรม ติดตั้ง ทุกเครื่องที่ส่วนกลาง (งานงบประมาณ 3)
การใช้งานระบบควบคุมงบประมาณ Costsheet ต้องลงโปรแกรม ติดตั้ง ทุกเครื่องที่ส่วนกลาง (งานงบประมาณ 3) มี เครือข่าย VPN มีพื้นที่เหลือเพียงพอกับการใช้งาน GB RAM MB

22 ระบบควบคุมงบประมาณ Costsheet

23 ระบบควบคุมงบประมาณ Costsheet

24 ระบบควบคุมงบประมาณ Costsheet

25 ระบบควบคุมงบประมาณ Costsheet

26 ปัญหาจากการใช้งานระบบ
ต้องลงโปรแกรม ติดตั้งระบบ ทุกเครื่องโดยส่วนกลาง (ที่งานงบประมาณ 3) การบันทึกยอดเบิกจ่ายผ่าน เครือข่าย VPN

27 ระบบเงินโอนจัดสรร บันทึกผ่าน Web
การปรับปรุงระบบ ระบบเงินโอนจัดสรร บันทึกผ่าน Web พัฒนาระบบการควบคุมงบประมาณ ต่อด้วย Web Application ระบบบริหารงบประมาณ และการเงิน (BIS) ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี

28 โทร. และ FAX 02-669-5018 เรื่องเพื่อทราบ
การควบคุมงบประมาณ Cost Sheet กรณีไม่ตรงกับ Web Report สอบถามข้อมูล - แจ้งปรับรายการ J 7 งานงบประมาณ 3 ฝ่ายควบคุมงบประมาณ โทร. และ FAX แจ้งปรับรายการ J 7 รหัสบัญชีแยกประเภท งาน บช.งบ. 4 กลุ่มงานบัญชี โทร. และ FAX สอบถามเงินโอนจัดสรร กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

29 มีปัญหาการใช้งาน เครือข่าย VPN ขัดข้อง
ถึง สำนักชลประทาน/ชลประทานจังหวัด หน่วยงานของท่านใช้งาน VPN ได้หรือไม่ มีปัญหาการใช้งาน เครือข่าย VPN ขัดข้อง ติดต่อส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณประยุทธ โทร. 2468

30 หน่วยงานของท่านใช้ Voice over IP หรือยัง
ถึง สำนักชลประทาน/ชลประทานจังหวัด/โครงการก่อสร้าง โทร.ฟรี FAX ฟรี หน่วยงานของท่านใช้ Voice over IP หรือยัง ติดตั้งที่ฝ่ายบริหารฯ- การเงิน หรือไม่ (ต่อสายพ่วงได้) ต่อใช้กับเครื่อง FAX หรือไม่ แนะนำ เบอร์ Voice Phone 3031 ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี หรือห้อง GFMIS 3061 ฝ่ายบริหารฯ กองการเงินและบัญชี 3333 CALL CENTER แจ้งปัญหาการติดตั้งและใช้งาน Voice Phone

31 Link หมายเลข Voice Phone

32 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. และ FAX , Voice Phone 3031

33 ระบบบริหารงบประมาณและการเงิน BIS
Link ระบบบริหารงบประมาณและการเงิน BIS การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี Link หมายเลข Voice Phone

34 จากฝ่ายควบคุมงบประมาณ
กองการเงินและบัญชี


ดาวน์โหลด ppt ระบบบริหารงบประมาณ และการเงิน (BIS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google