งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงาน อำเภอควบคุมโรค เข้มแข็ง แบบยั่งยืน จังหวัดน่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงาน อำเภอควบคุมโรค เข้มแข็ง แบบยั่งยืน จังหวัดน่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงาน อำเภอควบคุมโรค เข้มแข็ง แบบยั่งยืน จังหวัดน่าน

2 15 อำเภอ 99 ตำบล 889 หมู่บ้าน 143,489 หลังคา เรือน 28 ชุมชนเขต เมือง 1 เทศบาลเมือง 15 เทศบาล ตำบล 1 อบจ. 83 อบต. ปชก. ชาย 240,021 คน ปชก. หญิง 235,709 คน รวม 475,730 คน พื้นที่ทั้งหมด 1,472.07 ตร. กม. พท. อันดับที่ 16 ของ ประเทศ จำนวน ปชก. อันดับที่ 52 ของประเทศ อาณา เขตติด กับ สปป. ลาว ระยะทา ง 277 กม. พะเยา แพ ร่ อุตรดิ ตถ์ สปป. ลาว ข้อมูลทั่วไปจังหวัดน่าน

3 รพสต. 123 แห่ง สสช. 24 แห่ง รพสต. 123 แห่ง สสช. 24 แห่ง รพท. 523 เตียง 1 แห่ง รพร. 90 เตียง 1 แห่ง รพช. 60 เตียง 1 แห่ง รพช. 30 เตียง 10 แห่ง รพช. 10 เตียง 1 แห่ง รพ.ค่ายสุริยะพงษ์ 1 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล 1 แห่ง รพท. 523 เตียง 1 แห่ง รพร. 90 เตียง 1 แห่ง รพช. 60 เตียง 1 แห่ง รพช. 30 เตียง 10 แห่ง รพช. 10 เตียง 1 แห่ง รพ.ค่ายสุริยะพงษ์ 1 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล 1 แห่ง แพทย์ 111 คน ทันตแพทย์ 47 คน เภสัชกร 65 คน พยาบาล 995 คน นวก.สาธารณสุข 280 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุข 154 คน อาสาสมัครสาธารณสุข 11,199คน แพทย์ 111 คน ทันตแพทย์ 47 คน เภสัชกร 65 คน พยาบาล 995 คน นวก.สาธารณสุข 280 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุข 154 คน อาสาสมัครสาธารณสุข 11,199คน ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข

4 ปัญหาโรคและภัยสุขภาพ ที่สำคัญ 1. กลุ่มโรคติดต่อ ได้แก่ โรคไข้หวัดนก / ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม ปอดอักเสบ AIDS วัณโรคระยะแพร่เชื้อ อาหารเป็น พิษ 2. กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ กลุ่ม โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน โรค ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด สมอง โรคไตวาย โรคมะเร็ง และปอด อุดกั้นเรื้อรัง 3. กลุ่มโรคไม่ติดต่อทั่วไป ได้แก่ โรคขาด สารไอโอดีน ภาวะสารพิษตกค้าง ในเกษตรกร อุบัติเหตุขนส่ง 4

5 สาเหตุการตาย 1 - 10 อันดับแรก จ. น่าน ปี 2547 – 2553 อัตรา / แสน

6 สาเหตุการตาย จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จ. น่าน ปี 2547 – 2553 อัตรา / แสน

7 อัตราป่วยต่อแสนประชากร ผู้ป่วยโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง จ. น่าน ปี 2550 – 2553

8 อัตราป่วยโรค Pneumonia จังหวัดน่านปี 2550 - 2554 ( อัตราต่อแสนประชากร )

9 อัตราป่วยโรค Influenza จังหวัด น่านปี 2550 - 2554 ( อัตราต่อแสนประชากร )

10 อัตราป่วยโรค Food poisoning จังหวัดน่านปี 2550 - 2554 ( อัตราต่อแสนประชากร )

11 อัตราป่วยโรค Tuberculosis จังหวัดน่านปี 2550 - 2554 ( อัตราต่อแสนประชากร )

12 ร้อยละการตรวจพบ (Detection rate) ผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อรายใหม่ จำแนก รายโรงพยาบาล จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2554 เป้าหมาย 70%

13 อัตราความสำเร็จการรักษา วัณโรค

14 ผลการดำเนินงาน อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง แบบยั่งยืน จังหวัดน่าน ปี 2554

15 1. แต่งตั้งคณะกรรมการอำเภอป้องกัน ควบคุมโรคเข้มแข็ง ระดับจังหวัด / อำเภอ 2. ประชุมชี้แจงอำเภอและติดตามในการ ประชุมคณะกรรมการวางแผน ประเมินผล 3. อบรมทีมวิทยากรจังหวัด / อำเภอ (SRRT) 15 อำเภอ ประเมินผล 3. อบรมทีมวิทยากรจังหวัด / อำเภอ (SRRT) 15 อำเภอ 4. อบรมทีมตำบล (SRRT) 40 รพ. สต. และ ทีมอำเภอ ดำเนินการขยายผลให้ครอบคลุมในพื้นที่ ระดับตำบล 5. ประชุมชี้แจงอำเภอเป้าหมาย คืออำเภอ เวียงสากับอำเภอปัว 6. นิเทศติดตามอำเภอ ร่วมกับทีมนิเทศระดับ จังหวัด ดำเนินการขยายผลให้ครอบคลุมในพื้นที่ ระดับตำบล 5. ประชุมชี้แจงอำเภอเป้าหมาย คืออำเภอ เวียงสากับอำเภอปัว 6. นิเทศติดตามอำเภอ ร่วมกับทีมนิเทศระดับ จังหวัด - ทีมผู้บริหาร, ทีมเฉพาะกิจ - ทีมผู้บริหาร, ทีมเฉพาะกิจ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการอำเภอป้องกัน ควบคุมโรคเข้มแข็ง ระดับจังหวัด / อำเภอ 2. ประชุมชี้แจงอำเภอและติดตามในการ ประชุมคณะกรรมการวางแผน ประเมินผล 3. อบรมทีมวิทยากรจังหวัด / อำเภอ (SRRT) 15 อำเภอ ประเมินผล 3. อบรมทีมวิทยากรจังหวัด / อำเภอ (SRRT) 15 อำเภอ 4. อบรมทีมตำบล (SRRT) 40 รพ. สต. และ ทีมอำเภอ ดำเนินการขยายผลให้ครอบคลุมในพื้นที่ ระดับตำบล 5. ประชุมชี้แจงอำเภอเป้าหมาย คืออำเภอ เวียงสากับอำเภอปัว 6. นิเทศติดตามอำเภอ ร่วมกับทีมนิเทศระดับ จังหวัด ดำเนินการขยายผลให้ครอบคลุมในพื้นที่ ระดับตำบล 5. ประชุมชี้แจงอำเภอเป้าหมาย คืออำเภอ เวียงสากับอำเภอปัว 6. นิเทศติดตามอำเภอ ร่วมกับทีมนิเทศระดับ จังหวัด - ทีมผู้บริหาร, ทีมเฉพาะกิจ - ทีมผู้บริหาร, ทีมเฉพาะกิจ การดำเนินงานอำเภอควบคุม โรค

16 เป้าหมาย ปี 2554 อำเภอ The must - อำเภอเวียงสา อำเภอ The best - อำเภอปัว

17  ครั้งที่ 1 แบบประเมินตนเอง โดย ประธาน คณะกรรมการสุขภาพระดับอำเภอหรือ สาธารณสุขอำเภอ  ครั้งที่ 2 ประเมินตนเองผ่าน เว็บไซต์  ประเมินคุณลักษณะอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 5 ด้าน ดังนี้ 1. คณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2. ระบบระบาดวิทยาในระดับอำเภอที่ดี 3. การวางแผนป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4. การระดมทรัพยากรหรือการสนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นรูปธรรม 5. ผลสำเร็จของการควบคุมป้องกันโรคที่สำคัญตาม นโยบายกระทรวงสาธารณสุขและเป็นปัญหาใน พื้นที่

18 ผลการประเมินตนเองครั้งที่ 1 แยกรายอำเภอ จ. น่าน ผ่าน เกณฑ์ ร้อยละ 66.66 ผ่าน เกณฑ์ 40 คะแนน

19 ผลการประเมินตนเองครั้งที่ 2 แยกรายอำเภอ จ. น่าน ผ่าน เกณฑ์ ร้อยละ 100 ผ่าน เกณฑ์ 40 คะแนน

20 ปัจจัยความสำเร็จ 1. ทุนเดิมของระบบสาธารณสุขจังหวัด น่านที่มีชุมชนเป็นฐาน 2. การสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย อปท./ อสม./ องค์กรภาครัฐ 3. ชุมชนมีส่วนร่วมและมีแนวทางชัดเจน โดยใช้ SRM./SLM 20

21 21 ปัญหา / ส่วนขาด 1. กลไกการสนับสนุนอำเภอของจังหวัด ( สสจ. ฝ่ายเลขาฯ ) 2. งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน อำเภอ 3. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / สรุปบทเรียน ระดับจังหวัด

22 22 ปัญหาอุปสรรคและสิ่ง ต้องการสนับสนุน 1. ความไม่พร้อมของ อปท. ในบางแห่ง ( บุคลากร / งบประมาณ ) 2. การพัฒนาองค์ความรู้การป้องกัน ควบคุมโรคของ อปท. 3. การพัฒนาทีม SRRT. ตำบลอย่าง ต่อเนื่อง 4. งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน 5. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / สรุปบทเรียน ระดับจังหวัด / เขต

23


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงาน อำเภอควบคุมโรค เข้มแข็ง แบบยั่งยืน จังหวัดน่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google