งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลงข้อมูลให้ สมบูรณ์ และได้แต้ม Hosxp_PCU. หลักเกณฑ์การให้คะแนน คุณภาพข้อมูล 1. เลขที่บัตรประชาชน (person) 2. รหัสหน่วยบริการ (opdconfig) 3. รหัสผู้ป่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลงข้อมูลให้ สมบูรณ์ และได้แต้ม Hosxp_PCU. หลักเกณฑ์การให้คะแนน คุณภาพข้อมูล 1. เลขที่บัตรประชาชน (person) 2. รหัสหน่วยบริการ (opdconfig) 3. รหัสผู้ป่วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลงข้อมูลให้ สมบูรณ์ และได้แต้ม Hosxp_PCU

2 หลักเกณฑ์การให้คะแนน คุณภาพข้อมูล 1. เลขที่บัตรประชาชน (person) 2. รหัสหน่วยบริการ (opdconfig) 3. รหัสผู้ป่วย (patient) 4. วันที่มารับบริการ (ovst) 5. การให้รหัสการวินิจฉัยโรค (ovstdiag) 6. ข้อมูลค่าใช้จ่าย (service) 7. ข้อมูล 6 โรคเรื้อรัง (ovstdiag) ปีงบประมาณ 2552

3 หลักเกณฑ์การคิดคะแนน 1. เลขที่บัตรประชาชน 2. รหัสหน่วยบริการ 3. รหัสผู้ป่วย (PID) 4. วันที่มารับบริการ 5. การให้รหัสการวินิจฉัยโรค ต้องคีย์ครบตามหลักเกณฑ์ให้ 1 คะแนน ขาดข้อใดข้อหนึ่งให้ 0 คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน คุณภาพข้อมูล ปีงบประมาณ 2552 OP ช่วงที่ 1 ต. ค.51 - พ. ค. 52

4 หลักเกณฑ์การคิดคะแนน 1. เลขที่บัตรประชาชน 2. รหัสหน่วยบริการ 3. รหัสผู้ป่วย (HN) 4. วันที่มารับบริการ 5. การให้รหัสการวินิจฉัยโรค 6. ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บ (Charge) 7. 6 โรคเรื้อรัง (+0.25) 1 0.25 + 1.5 หลักเกณฑ์การให้คะแนน คุณภาพข้อมูล OP ช่วงที่ 1 ต. ค.51 - พ. ค. 52

5 หลักเกณฑ์การคิดคะแนน 0 0.25 + 0 X เลขที่บัตรประชาชน รหัสหน่วยบริการ รหัสผู้ป่วย (HN) วันที่มารับบริการ การให้รหัสการวินิจฉัยโรค ข้อมูลค่าใช้จ่าย (Charge) 6 โรคเรื้อรัง (+0.25) หลักเกณฑ์การให้คะแนน คุณภาพข้อมูล

6 หลักเกณฑ์การคิดคะแนน 1. เลขที่บัตรประชาชน 2. รหัสหน่วยบริการ 3. รหัสผู้ป่วย (PID) 4. วันที่มารับบริการ 5. การให้รหัสการวินิจฉัยโรค 6. ข้อมูลค่าใช้จ่าย ต้องคีย์ครบตามหลักเกณฑ์ให้ 1 คะแนน ขาดข้อใดข้อหนึ่งให้ 0 คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน คุณภาพข้อมูล ปีงบประมาณ 2552 OP ช่วงที่ 2 มิ. ย.52 - ก. ย. 52

7 หลักเกณฑ์การคิดคะแนน 1. เลขที่บัตรประชาชน 2. รหัสหน่วยบริการ 3. รหัสผู้ป่วย (HN) 4. วันที่มารับบริการ 5. การให้รหัสการวินิจฉัยโรค 6. ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บ (Charge) 7. 6 โรคเรื้อรัง 1 0.25 + 1.25 หลักเกณฑ์การให้คะแนน คุณภาพข้อมูล OP ช่วงที่ 2 มิ. ย.52 - ก. ย. 52

8 แฟ้ม Service เก็บรายละเอียดการมารับบริการของ บุคคลทุกคนทั้งที่อาศัยอยู่ในเขต และ ที่มาจากนอกเขตรับผิดชอบ

9 แฟ้ม Service - จะได้ service ในหน้าที่มีการลงวินิจฉัย (ICD10) + Medication ซึ่ง จะมีอยู่หลายบัญชี ( ที่มีการเพิ่ม visit และ ให้บริการ )

10 แฟ้ม ANC เก็บรายละเอียดการให้บริการฝากครรภ์ 1. หญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่อาศัยในในเขตรับผิดชอบ 2. หญิงตั้งครรภ์ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบแต่มา ใช้บริการ การตั้งครรภ์ 1 ครั้งสามารถได้รับบริการฝากครรภ์ ได้มากกว่า 1 ครั้ง (record)

11 ANC ต่อ

12

13

14 แฟ้ม PP เก็บ รายละเอีย ดการ ให้บริการการ ดูแลเด็ก หลังคลอด 1. เด็กทุกคนที่ คลอดจาก แม่ที่อาศัยอยู่ ในเขต รับผิดชอบ 2. เด็กหลัง คลอด 1 คนจะ มีเพียง 1 record

15 แฟ้ม PP

16 1 23 ต้องฝากครรภ์ที่นี่นะครับ

17 แฟ้ม PP บันทึกข้อมูล ให้บริการปกติ

18 แฟ้ม PP ต่อ บันทึกเยี่ยมแต่ ละครั้งจะได้คูณ แต้มครับ (3 ครั้ง )

19 แฟ้ม MCH เก็บ รายละเอีย ดประวัติ การ ตั้งครรภ์ การคลอด และการ ดูแล มารดา หลัง คลอด ทั้งนอก เขต และ ในเขต ที่มาฝาก ครรภ์

20 แฟ้ม MCH ต่อ

21 แฟ้ม MCH

22

23 ดูแลหลังคลอดแต่ละ ครั้งก็จะได้คูณแต้มเพิ่มอีก (3 ครั้ง )

24 แฟ้ม MCH

25 แฟ้ม Women ข้อมูลหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่แต่งงานแล้วอยู่กิน กับสามี อายุระหว่าง 15 - 45 ปี 1. ทุกคนที่อาศัยอยู่ใน เขตรับผิดชอบ หญิงวัยเจริญพันธุ์ 1 คนจะมีอยู่เพียง 1 record ที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน

26 แฟ้ม Women

27 แฟ้ม FP เก็บรายละเอียดการให้บริการวางแผนครอบครัว 1. หญิงวัยเจริญพันธุ์ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขต รับผิดชอบ 2. หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่อาศัยอยู่นอกเขต รับผิดชอบแต่มาใช้บริการ หญิงวัยเจริญพันธุ์ 1 คนสามารถใช้บริการได้ มากกว่า 1 ครั้ง (record)

28 แฟ้ม FP ( ต่อเนื่องจาก women)

29 แฟ้ม FP ต่อ

30 แฟ้ม Nutri - เก็บรายละเอียดภาวะโภชนาการของของ เด็กอายุ 0-5 ปี ทุกคน - เด็กแต่ละคนสามารถได้รับการชั่งน้ำหนักได้ มากกว่า 1 ครั้ง (record) ( ไม่แน่ใจว่าเขาให้ทุกคนแล้วหรือเปล่า V. 52.7.xxx ส่งออกทุกคน )

31 แฟ้ม Nutri บันทึก ให้บริการที่ บัญชี 3

32 แฟ้ม Nutri ( ที่บัญชี 4)

33

34 แฟ้ม EPI เก็บรายละเอียดการให้บริการสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค 1. เด็ก 0-5 ปีทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ ( ที่ได้รับวัคซีน ) 2. เด็ก 0-5 ปีที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบแต่มา ใช้บริการฉีดวัคซีน 3. หญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขต รับผิดชอบ ( ที่ได้รับวัคซีน ) 4. หญิงตั้งครรภ์ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ แต่มาใช้บริการฉีดวัคซีน 5. ประชาชนกลุ่มอื่นๆที่มาใช้บริการฉีดวัคซีน การได้รับวัคซีนแต่ละครั้งสามารถได้รับวัคซีนได้ มากกว่า 1 ชนิด (record)

35 แฟ้ม EPI ตัวอย่าง ให้บริการฉีดวัคซีน บัญชี 2

36 แฟ้ม EPI ตัวอย่าง ให้บริการฉีดวัคซีน บัญชี 3

37 แฟ้ม EPI ตัวอย่าง ให้บริการฉีดวัคซีน บัญชี 4

38 แฟ้ม EPI ตัวอย่าง ให้บริการฉีดวัคซีนนักเรียน บัญชี 5

39 แฟ้ม EPI ตัวอย่าง ให้บริการฉีดวัคซีน บัญชี 6

40 แฟ้ม surveil เก็บรายละเอียดของข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้า ระวังจากบุคคลที่มารับบริการ การมารับบริการแต่ละครั้งสามารถป่วย ด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังได้มากกว่า 1 โรค (record)

41 แฟ้ม Surveil one stop service เมื่อ Diag โรคที่ เกี่ยวกับโรค 506 แล้วกดบันทึก จะขึ้นมาอัตโนมัติ

42 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การลงข้อมูลให้ สมบูรณ์ และได้แต้ม Hosxp_PCU. หลักเกณฑ์การให้คะแนน คุณภาพข้อมูล 1. เลขที่บัตรประชาชน (person) 2. รหัสหน่วยบริการ (opdconfig) 3. รหัสผู้ป่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google