งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลงข้อมูลให้สมบูรณ์ และได้แต้ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลงข้อมูลให้สมบูรณ์ และได้แต้ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลงข้อมูลให้สมบูรณ์ และได้แต้ม
Hosxp_PCU

2 หลักเกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพข้อมูล
ปีงบประมาณ 2552 เลขที่บัตรประชาชน (person) รหัสหน่วยบริการ (opdconfig) รหัสผู้ป่วย (patient) วันที่มารับบริการ (ovst) การให้รหัสการวินิจฉัยโรค (ovstdiag) ข้อมูลค่าใช้จ่าย (service) ข้อมูล 6 โรคเรื้อรัง (ovstdiag)

3 หลักเกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพข้อมูล
หลักเกณฑ์การคิดคะแนน ปีงบประมาณ 2552 เลขที่บัตรประชาชน รหัสหน่วยบริการ รหัสผู้ป่วย (PID) วันที่มารับบริการ การให้รหัสการวินิจฉัยโรค OP ช่วงที่ 1 ต.ค.51 - พ.ค. 52 ต้องคีย์ครบตามหลักเกณฑ์ให้ 1 คะแนน ขาดข้อใดข้อหนึ่งให้ 0 คะแนน

4 หลักเกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพข้อมูล หลักเกณฑ์การคิดคะแนน
เลขที่บัตรประชาชน รหัสหน่วยบริการ รหัสผู้ป่วย (HN) วันที่มารับบริการ การให้รหัสการวินิจฉัยโรค ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บ (Charge) 6 โรคเรื้อรัง (+0.25) OP ช่วงที่ 1 ต.ค.51 - พ.ค. 52 1 + 0.25 1.5

5 หลักเกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพข้อมูล หลักเกณฑ์การคิดคะแนน
เลขที่บัตรประชาชน รหัสหน่วยบริการ รหัสผู้ป่วย (HN) วันที่มารับบริการ การให้รหัสการวินิจฉัยโรค ข้อมูลค่าใช้จ่าย (Charge) 6 โรคเรื้อรัง (+0.25) X + 0.25

6 หลักเกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพข้อมูล
หลักเกณฑ์การคิดคะแนน ปีงบประมาณ 2552 เลขที่บัตรประชาชน รหัสหน่วยบริการ รหัสผู้ป่วย (PID) วันที่มารับบริการ การให้รหัสการวินิจฉัยโรค ข้อมูลค่าใช้จ่าย OP ช่วงที่ 2 มิ.ย.52 - ก.ย. 52 ต้องคีย์ครบตามหลักเกณฑ์ให้ 1 คะแนน ขาดข้อใดข้อหนึ่งให้ 0 คะแนน

7 หลักเกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพข้อมูล หลักเกณฑ์การคิดคะแนน
เลขที่บัตรประชาชน รหัสหน่วยบริการ รหัสผู้ป่วย (HN) วันที่มารับบริการ การให้รหัสการวินิจฉัยโรค ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บ (Charge) 6 โรคเรื้อรัง OP ช่วงที่ 2 มิ.ย.52 - ก.ย. 52 1 + 0.25 1.25

8 แฟ้ม Service เก็บรายละเอียดการมารับบริการของบุคคลทุกคนทั้งที่อาศัยอยู่ในเขต และที่มาจากนอกเขตรับผิดชอบ

9 แฟ้ม Service จะได้ service ในหน้าที่มีการลงวินิจฉัย(ICD10) + Medication ซึ่ง จะมีอยู่หลายบัญชี(ที่มีการเพิ่ม visit และให้บริการ)

10 แฟ้ม ANC เก็บรายละเอียดการให้บริการฝากครรภ์
1. หญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่อาศัยในในเขตรับผิดชอบ 2. หญิงตั้งครรภ์ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบแต่มาใช้บริการ การตั้งครรภ์ 1 ครั้งสามารถได้รับบริการฝากครรภ์ได้มากกว่า 1 ครั้ง (record)

11 ANC ต่อ

12 ANC ต่อ

13 ANC ต่อ

14 แฟ้ม PP เก็บรายละเอียดการ ให้บริการการดูแลเด็ก หลังคลอด
1.เด็กทุกคนที่คลอดจาก แม่ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ 2.เด็กหลังคลอด 1 คนจะ มีเพียง 1 record

15 แฟ้ม PP

16 แฟ้ม PP 1 ต้องฝากครรภ์ที่นี่นะครับ 2 3

17 บันทึกข้อมูลให้บริการปกติ
แฟ้ม PP บันทึกข้อมูลให้บริการปกติ

18 แฟ้ม PP ต่อ บันทึกเยี่ยมแต่ ละครั้งจะได้คูณ แต้มครับ (3ครั้ง)

19 แฟ้ม MCH เก็บรายละเอียดประวัติการตั้งครรภ์ การคลอด และการดูแลมารดาหลังคลอด ทั้งนอกเขต และในเขตที่มาฝากครรภ์

20 แฟ้ม MCH ต่อ

21 แฟ้ม MCH

22 แฟ้ม MCH

23 แฟ้ม MCH ดูแลหลังคลอดแต่ละ ครั้งก็จะได้คูณแต้มเพิ่มอีก (3 ครั้ง)

24 แฟ้ม MCH

25 แฟ้ม Women ข้อมูลหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่แต่งงานแล้วอยู่กินกับสามี อายุระหว่าง ปี 1. ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ หญิงวัยเจริญพันธุ์ 1 คนจะมีอยู่เพียง 1 record ที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน

26 แฟ้ม Women

27 แฟ้ม FP เก็บรายละเอียดการให้บริการวางแผนครอบครัว
1. หญิงวัยเจริญพันธุ์ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ 2. หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบแต่มาใช้บริการ หญิงวัยเจริญพันธุ์ 1 คนสามารถใช้บริการได้มากกว่า 1 ครั้ง (record) แฟ้ม FP

28 แฟ้ม FP (ต่อเนื่องจาก women)

29 แฟ้ม FP ต่อ

30 แฟ้ม Nutri -เก็บรายละเอียดภาวะโภชนาการของของเด็กอายุ 0-5 ปี ทุกคน
-เด็กแต่ละคนสามารถได้รับการชั่งน้ำหนักได้มากกว่า 1 ครั้ง (record) (ไม่แน่ใจว่าเขาให้ทุกคนแล้วหรือเปล่า V xxx ส่งออกทุกคน)

31 แฟ้ม Nutri บันทึกให้บริการที่บัญชี 3

32 แฟ้ม Nutri (ที่บัญชี 4)

33 แฟ้ม Nutri (ที่บัญชี 4)

34 แฟ้ม EPI เก็บรายละเอียดการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 1. เด็ก 0-5 ปีทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ (ที่ได้รับวัคซีน) 2. เด็ก 0-5 ปีที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบแต่มาใช้บริการฉีดวัคซีน 3. หญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ (ที่ได้รับวัคซีน) 4. หญิงตั้งครรภ์ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบแต่มาใช้บริการฉีดวัคซีน 5. ประชาชนกลุ่มอื่นๆที่มาใช้บริการฉีดวัคซีน การได้รับวัคซีนแต่ละครั้งสามารถได้รับวัคซีนได้มากกว่า 1 ชนิด (record)

35 แฟ้ม EPI ตัวอย่าง ให้บริการฉีดวัคซีน บัญชี 2

36 แฟ้ม EPI ตัวอย่าง ให้บริการฉีดวัคซีน บัญชี 3

37 แฟ้ม EPI ตัวอย่าง ให้บริการฉีดวัคซีน บัญชี 4

38 แฟ้ม EPI ตัวอย่าง ให้บริการฉีดวัคซีนนักเรียน บัญชี 5

39 แฟ้ม EPI ตัวอย่าง ให้บริการฉีดวัคซีน บัญชี 6

40 เก็บรายละเอียดของข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวังจากบุคคลที่มารับบริการ
การมารับบริการแต่ละครั้งสามารถป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังได้มากกว่า 1 โรค (record) แฟ้ม surveil

41 แฟ้ม Surveil one stop service เมื่อ Diag โรคที่ เกี่ยวกับโรค 506
แล้วกดบันทึก จะขึ้นมาอัตโนมัติ

42 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การลงข้อมูลให้สมบูรณ์ และได้แต้ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google