งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบริหารจัดการ งบกองทุนส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค งบประมาณ 2552 “ ร่วมกันคิด ช่วยกันทำ ” นพ. จักรกริช โง้วศิริ ผจก. กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบริหารจัดการ งบกองทุนส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค งบประมาณ 2552 “ ร่วมกันคิด ช่วยกันทำ ” นพ. จักรกริช โง้วศิริ ผจก. กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบริหารจัดการ งบกองทุนส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค งบประมาณ 2552 “ ร่วมกันคิด ช่วยกันทำ ” นพ. จักรกริช โง้วศิริ ผจก. กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ

2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข งบฯ P&P เป็นบริการรายบุคคลและครอบครัวสำหรับคนไทยทุกสิทธิ ขอบเขตการใช้งบฯ - ค่าชดเชยบริการแก่หน่วยบริการ/สถานพยาบาล/หน่วยงานที่ จัดบริการ P&P - ดำเนินการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข (P&P) ระดับประเทศและพื้นที่ - สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน P&P - สนับสนุนนวัตกรรมพัฒนาระบบบริการ P&P - สร้างแรงจูงใจโดยจัดสรรตามผลงานการบริการ P&P สปสช. สาขาจังหวัดและเขตฯ กทม. เป็นหน่วยงาน รับผิดชอบหลักในการบูรณาการให้เกิดการบริการ ภายใต้ การจัดการและกำกับติดตามประเมินผลด้านงบประมาณ โดย คกก. P&P เขตและคณะอนุฯหลักประกันสุขภาพ ระดับเขตพื้นที่ (อปสข.)

3 โครงสร้างงบ PP ปี 2552 PP National Priority Program (15.36) ระดับประเทศ PP National Priority Program (15.36) ระดับประเทศ PP Commun ity (37.50) Expressed demand (109.86) หักเงินเดือน Expressed demand (109.86) หักเงินเดือน PP Capitation (193.72 บาทต่อหัว ) 63.614 ล้าน คน ( พื้นที่ที่ ไม่มี กองทุน ตำบล ) จังหวัด แจ้งผล จัดสรรให้ สปสช. เพื่อโอน ให้ Cup & PCU กอง ทุน ตำบ ล PP Area based (31.00) ไม่หัก เงินเดือน PP Area based (31.00) ไม่หัก เงินเดือน Expressed demand 7 กิจกรรมหลัก ได้แก่ ANC, PNC, FP, EPI ทุกช่วงอายุ, อนามัยเด็กเล็ก Sealant เด็กอายุ 6 – 12 ปี, การตรวจคัดกรองความเสี่ยง คำนวณจาก 262.06 บาทต่อ ปชก. สิทธิ UC จำนวน 46.477 ล้านคน สปสช. สาขาจ ว. 70% สปสช. สาขา เขต 30 % กรม สสจ. และ สาขา กทม. เป็น P&P manager และ ประเมินผลงานตาม composite indicator Diff. by age group UCNON- UC CUP ตาม ผลงาน

4 P&P Vertical Program หรือ P&P National Priority Program and Central Procurement P&P Vertical (977.44 ล้านบาท) (15.36 บาท x 63.614 คน) Central Procurement (823.94 ลบ.) - Vaccine 800 ลบ. - พิมพ์สมุดบันทึกสุขภาพ - แม่และเด็ก 10 ลบ. - นักเรียน 10.94 ลบ. - PKU milk 3.0 ลบ. National Priority Program 153.50 ล้านบาท - National Health Need : (cost & preventive benefit) - Policy or National strategy - Short term Program to be Routine service

5 P&P Expressed demand services หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรและจ่ายเงิน สิทธิ UC 1. จัดสรรโดย Differential Capitation ระดับจังหวัด ตามโครงสร้างอายุ ปชก. 2. จัดสรร 4 งวด (ต.ค. 51, ม.ค. เม.ย. ก.ค. 52) งวดละ 25% ยกเว้นหน่วยบริการนอกสังกัด สธ. และเอกชนจ่ายพร้อม การจัดสรร OP

6 P&P Expressed demand services ประเภทบริการUC.SSS.CSMBS. ANC.+ เงินสมทบ<7 เดือนมีสิทธิฯ PNC.+ เงินสมทบ<7 เดือนมีสิทธิฯ FP.+ ยกเว้นทำหมัน EPI.+-+ อนามัยเด็กเล็ก+-+ Sealant+-+ ตรวจคัดกรองฯ (รวมมะเร็งปากมดลูก) ++ + (ยกเว้นมะเร็งปากมดลูก) ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม +++ สิทธิประโยชน์ของ ปชก. ทุกสิทธิ จ่ายเป็นค่าชดเชยบริการรายบุคคล

7 สิทธิ NON-UC (SSS., CSMBS.) อัตราค่าบริการ P&P Expressed demand services ประเภทบริการอัตราบริการบ./ครั้ง/รายSSS.CSMBS. ANC. ครั้งแรกไม่เกิน 1,200 ครั้งถัดไปไม่เกิน 400 +ตามสิทธิ PNC. ครั้งเดียวไม่เกิน 400 +ตามสิทธิ FP.(รวมค่าวัสดุ) ยาเม็ดคุมกำเนิด 40 ยาฉีดคุมกำเนิด 60 ยาฝังคุมกำเนิด 1,500 ห่วงอนามัย 280 ++ การตรวจคัดกรองมะเร็ง ปากมดลูก Pap smear 250 (รวมค่าป้ายและอ่านผล)VIA. - ค่าตรวจไม่เกิน 50 - จี้ด้วยความเย็นไม่เกิน 125 +ตามสิทธิ+

8 การคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 1. การคัดกรองความเสี่ยง 1.1 เป้าหมาย 20% ปชก. อายุ 15 ปีขึ้นไปทุกสิทธิ 1.2 การจัดสรรงบประมาณ UC รวมอยู่ใน Capitation Non – UC จัดสรรดังนี้ -โอนงบล่วงหน้า 30% ของงบประมาณที่คำนวณจากเป้าหมาย - งวดถัดไปจ่ายตามผลงานโดยหักจากยอดโอนล่วงหน้า 30% 2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดำเนินการดังนี้ 2.1 กำหนดเป้าหมาย 10% ของกลุ่มเสี่ยงที่คัดกรองและจัดลำดับ ความสำคัญโดยคำนึงถึงขนาด ความรุนแรง ภาระโรค ศักยภาพ 2.2 หน่วยบริการ/สถานพยาบาล จัดทำแผนงาน/โครงการฯ โดยผ่าน ความเห็นชอบของ สสจ. และผ่านการอนุมัติโดย สปสช. เขต 2.3 เน้นการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่ม Metabolic (DM. HT. Obesity) หมายเหตุ งบจัดสรรให้หน่วยบริการโดยโอนผ่าน สปสช. สาขาจังหวัด (สสจ.)

9 สำหรับการให้การบริการ PP เชิงรุกในชุมชน แก่บุคคล และ ครอบครัวของหน่วยบริการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มี กลุ่มเป้าหมายแยกจากการให้บริการภายในหน่วยบริการ หรือ ดำเนินการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่มี ผลกระทบต่อสุขภาพส่วนบุคคลและครอบครัว เช่น - การเยี่ยมบ้าน และผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง - อนามัยโรงเรียน - อนามัยชุมชน ขอบเขต/กิจกรรมที่อยู่ภายใต้งบ PP COM.

10 หลักเกณฑ์การจัดสรรงบ P&P Com. จัดสรร Global ระดับจังหวัด โดยใช้ฐานข้อมูล ปชก. (ไม่หักเงินเดือน) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551 ดังนี้ 1. ข้อมูลการลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพฯ 2. ข้อมูลการลงทะเบียนผู้มีสิทธิประกันสังคม 3. ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ผู้มีสิทธิสวัสดิการข้าราชการ สสจ. อปท. และ สปสช. เขต ร่วมหารือปรับฐานประชากรเพื่อจัดสรรงบฯ ทั้งนี้ให้คำนึงถึง ปชก. ที่อยู่จริง แนวทางจัดสรรแบ่งเป็น 2 กรณี 1. กองทุนตำบล จัดสรรเมื่อมีการลงนามในข้อตกลง (ก.ย.-ต.ค.51) จัดสรรงวดเดียว 37.50 บาท/ปชก. ตามที่แจ้งจาก สสจ. 2. จัดสรรให้หน่วยบริการ/สถานพยาบาล ตามยอดงบประมาณที่แจ้ง โดยแบ่งจัดสรร เป็น 2 งวด ดังนี้ 2.1 งวดแรก โอนล่วงหน้า 50% ภายใน ต.ค. 2551 2.2 งวดที่ 2 โอน 50% ภายใน ม.ค. 2552

11 วัตถุประสงค์ 1. แก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนให้สอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 2. สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ โดยเฉพาะ - การตรวจค้นหามะเร็งปากมดลูก - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงและติดตามต่อเนื่องใน กลุ่ม Pre DM., Pre HT., ภาวะอ้วน 3. พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน 4. พัฒนานวัตกรรมระบบบริการ P&P 5. กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน P&P ในพื้นที่ P&P Area - based

12 70 % ระดับจังหวัด 21.70 บาท / ปชก. 30 % ระดับเขต 9.30 บาท / ปชก.  เพื่อจัดบริการและแก้ไขปัญหา ตามแผนงาน / โครงการ ของ คณะกรรมการระดับจังหวัด โดยปี 52 ให้เน้นหนัก - แก้ไขปัญหาทางสุขภาพ ให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ของ พื้นที่ระดับจังหวัด อำเภอ - ตรวจหามะเร็งปากมดลูก - ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง ต่อโรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง ภาวะอ้วน - สนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้ บรรลุเป้าหมายตาม ตัวชี้วัดที่ กำหนด สนับสนุน พัฒนาระบบ บริการ ~ 2 บาท / ปชก. สนับสนุนการ ดำเนินงานใน พื้นที่ 7.30 บาท / ปชก. - พัฒนาระบบ - พัฒนา ศักยภาพฯ - นวตกรรม / แก้ไขปัญหา ระดับเขต - สร้างแรงจูงใจ โครงสร้างการจัดสรรงบ PP Area based ( 31.00 บาท / ปชก.)

13 จัดสรรให้ สปสช. สาขาจังหวัด และ สปสช. สาขาเขตพื้นที่ กทม. เพื่อจัดสรรให้แก่หน่วยบริการ งวดที่ 1 จัดสรร 30% งวดล่วงหน้า (ต.ค. 51) งวดที่ 2 จัดสรร 60% (ม.ค.52) สปสช. เขตได้รับการแจ้ง แผนจาก สปสช. จังหวัดภายในเดือน ธ.ค. 51 งวดที่ 3 จัดสรร 10 % (มิ.ย.52) เมื่อ สปสช.เขตได้รับรายงาน ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ต.ค. 51- มี.ค. 52) จาก สปสช.จังหวัด ภายใน พ.ค. 52 ให้มีการรายงานผลรอบ 9 และ 12 เดือน ภายใน ส.ค. และ ต.ค. 52 ตามลำดับ แนวทางการจัดสรรงบ P&P Area - based ร้อยละ 70 งบ P&P Area – based ระดับจังหวัด

14 ห้ามใช้งบประมาณ - ดำเนินกิจกรรมที่เป็นการศึกษาดูงานทั้งในและ ต่างประเทศ - การจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (ยกเว้นงบ P&P Area – based ให้เสนอ อปสข. พิจารณาให้ความเห็นชอบใน กรณีครุภัณฑ์ที่จำเป็น ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10% ของงบฯที่ได้รับ) - การจัดการใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค

15 Influenza Vaccine วัตถุประสงค์ - ลด Mortality & Morbidity จากโรคไข้หวัดใหญ่ - ลด Cost การรักษาพยาบาลจากโรคแทรกซ้อน - ลดการแพร่กระจายเชื้อระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ กับ ผู้ป่วย - ลดโอกาสการกลายพันธุ์ของเชื้อไข้หวัดนก เป้าหมาย 52 - ทุกกลุ่มอายุ ที่มีโรคเรื้อรังที่สำคัญ 7 โรค ได้แก่ Asthma, COPD, HD, CKD, DM, CVD, CA on chemotherapy จำนวน 1.8 ล้าน

16 กิจกรรมและระยะเวลาดำเนินการ กิจกรรมระยะเวลา สำรวจกลุ่มเป้าหมายและจัดทำแผนการรณรงค์ในพื้นที่ ประสานออกใบนัดหมาย มค.-15 มีค.52 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานก.พ.52 GPO. จัดส่งวัคซีนแก่หน่วยบริการผ่านระบบ VMI1 – 15 มิ.ย.52 รณรงค์ให้วัคซีน (กำหนดวันรณรงค์ใหญ่ทั่วประเทศ 23มิ.ย.52) 22 มิ.ย.– 31 ก.ค.52 บันทึกข้อมูลผลการบริการวัคซีนภายใน 30 ก.ย.52 กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานก.ค.-ก.ย.52 สรุปผลการดำเนินงานภายใน ต.ค.52

17 ระบบข้อมูลและรายงานสำหรับการติดตามการดำเนินงาน - 18 แฟ้ม, 12 + 8 แฟ้ม - e - claim - Sealant Program - โปรแกรมคัดกรองมะเร็งปากมดลูก - โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยง (PPIS) - โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ - 0110 รง. 5 - รายงานสถานการณ์การเงิน PP – Area based ระดับจังหวัด และงบ Non – UC (คัดกรองและ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) - Composite Indicators และ E - inspection การกำกับติดตามและประเมินผล

18 Composite Indicators วัตถุประสงค์ 1. เป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามประเมินผลและ พัฒนาการดำเนินงาน P&P ในระดับพื้นที่ 2. เป็น Tracer index แสดงภาพรวมกิจกรรมการบริการ P&P ภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพฯ 3. มีระบบ Feedback เพื่อการวางแผนและพัฒนาคุณภาพ บริการอย่างต่อเนื่อง 4. ไม่เป็นภาระที่เพิ่มขึ้นจากระบบสารสนเทศหรือรายงาน ปกติเดิมที่มี

19 1. อัตราความครอบคลุมประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจ คัดกรองความเสี่ยง 2. ร้อยละของผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรค DM. ที่ผ่านการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมและมีระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ 3. ร้อยละของผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรค HT. ที่ผ่านการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมและมีระดับ BP. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 4. อัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในเด็ก 4.1 อายุ 1 ปี (Measles/MMR) 4.2 อายุ 3 ปี (JE3) 4.4 อายุ 5 ปี (DPT5) 5. อัตราความครอบคลุมสตรีอายุ 35,40,45,50,55,60 ปีได้รับการ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Composite Indicators

20 6. ร้อยละสตรีที่มีผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ ได้รับการ ตรวจรักษาตามแนวทางการส่งต่อ 7. ร้อยละความครอบคลุมการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตาม กลุ่มเป้าหมาย 8. ร้อยละ นร. ป. 1 ที่มีปัญหาร่องฟันลึกได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 9. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอดตามเกณฑ์ 9.1 ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ < 12 สัปดาห์ 9.2 ได้รับกรตรวจเชื้อ HIV 9.3 ได้รับการตรวจ Thalassemia 10. อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ Composite Indicators

21 11. ตัวชี้วัดที่เป็นปัญหาด้านส่งเสริมป้องกันในเขตพื้นที่ สปสช. 12. ตัวชี้วัดการดำเนินงานของคณะกรรมการระดับจังหวัด 12.1 ร้อยละของจังหวัดที่มีการจัดทำแผนบูรณาการ ด้านส่งเสริมป้องกันทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ 12.2 ร้อยละของงบพัฒนาศักยภาพงานส่งเสริม ป้องกันจากงบ PPA ที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 12.3 ตัวชี้วัดที่เป็นปัญหาด้านส่งเสริมป้องกันใน จังหวัด Composite Indicators

22 ความคาดหวังต่อการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ในระดับพื้นที่ พื้นที่มีกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนระดับพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหา/ภาวะโรคในระดับพื้นที่ที่เป็นรูปธรรม การบูรณาการดำเนินงานร่วมกันของทุกภาคีระดับพื้นที่ ทั้งการจัดการ แผน งบประมาณ กำลังคน และข้อมูล ประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการสร้าง เสริมสุขภาพและป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพตนเอง การบูรณาการงานบริการสาธารณสุขและงบประมาณ (P&P, รักษา ฟื้นฟูฯ) ในระดับพื้นที่โดยใช้แนวคิด Evidence based การจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีระบบการกำกับติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

23


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบริหารจัดการ งบกองทุนส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค งบประมาณ 2552 “ ร่วมกันคิด ช่วยกันทำ ” นพ. จักรกริช โง้วศิริ ผจก. กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google