งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา ทักษะ ภาษาไทยเพื่อ อาชีพ.  1.1 การสื่อสารจะสัมฤทธิ์ผลได้ นั้น ผู้ส่งสารจะต้องมีความรู้ และ ประสบการณ์ในเรื่องที่จะสื่อสาร เป็นอย่างดี รวมทั้งผู้ส่งสารจะต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา ทักษะ ภาษาไทยเพื่อ อาชีพ.  1.1 การสื่อสารจะสัมฤทธิ์ผลได้ นั้น ผู้ส่งสารจะต้องมีความรู้ และ ประสบการณ์ในเรื่องที่จะสื่อสาร เป็นอย่างดี รวมทั้งผู้ส่งสารจะต้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา ทักษะ ภาษาไทยเพื่อ อาชีพ

2  1.1 การสื่อสารจะสัมฤทธิ์ผลได้ นั้น ผู้ส่งสารจะต้องมีความรู้ และ ประสบการณ์ในเรื่องที่จะสื่อสาร เป็นอย่างดี รวมทั้งผู้ส่งสารจะต้อง มีความสนใจ และความรู้สึกที่ดีต่อ การสื่อสารนอกจากนี้ผู้ส่งสารยัง จะต้องมีทักษะในการใช้ภาษา จึง จะสื่อสารได้ตรงตามเจตนา

3  1.2 การใช้ถ้อยคำถูกต้องตรงตาม ความหมาย  1.2.1 คำที่มีความหมายกว้าง และแคบ  1.2.2 คำที่มีความหมายตรงและ อุปมา  1.2.3 คำที่มีความหมาย คล้ายคลึง หรือใกล้เคียงกัน  1.2.4 คำที่มีรูป และเสียงพ้องกัน

4  1.3.1 การใช้ถ้อยคำเหมาะสมกับเพศ  1.3.2 การใช้ถ้อยคำเหมาะสมกับวัย  1.3.3 การใช้ถ้อยคำเหมาะสมกับฐานะ  1.3.4 การใช้ถ้อยคำเหมาะสมกับวงการ

5 ผู้ส่งสารจะต้องพิจรณาเลือกใช้ให้ เหมาะสมกับโอกาส จึงจะแสดงว่าผู้ส่งสาร มีความรู้ และสามารถสื่อสารได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ลักษณะการใช้ภาษาตาม โอกาสจำแนกได้ ๒ ลักษณะ คือ การใช้ ถ้อยคำอย่างไม่เป็นทางการ และ การใช้ ถ้อยคำในวงราชการ วงการศึกษา

6 ภาษาไทยมีคำให้ เลือกใช้เป็นจำนวนมาก แต่ละคำมีความหมาย แยกแยะได้อย่างมี ละเอียดละออ ซึ่งเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ส่งสาร สามารถเลือกใช้คำให้ ตรงจุดประสงค์ หรือ ความต้องการได้มาก

7 หมายถึง การนำคำมาเรียง ต่อกันเพื่อให้เกิด ความหมายตามที่ต้องการ ได้แก่ คำประสม คำซ้อน คำคู่ วลี ประโยค สำนวน และโวหาร

8  2.3.1 การเรียงลำดับคำไม่เหมาะสม  2.3.2 การใช้คำเกินความจำเป็นหรือใช้คำซ้ำกัน บ่อย ๆ  2.3.3 การใช้คำไม่คงที่  2.3.4 การใช้คำแสดงความรู้สึกในทางลบ  2.3.5 การใช้คำที่มีความหมายกำกวม  2.3.6 การใช้คำที่มีความหมายขัดแย้ง  2.3.7 การใช้คำผิดความหมาย  2.3.8 การใช้คำฟุ่มเฟือย

9  2.4.1 เป็นคำพูดที่ทำให้เกิดความสบายใจ  2.4.2 เป็นคำพูดที่ทำให้เกิดความภูมิใจ  2.4.3 เป็นคำพูดที่รักษาน้ำใจ  2.4.4 เป็นคำพูดที่ให้กำลังใจ

10 การวิเคราะห์สาร เป็นกระบวนการ พิจารณาแยกแยะ ส่วนประกอบ ของสารหลังจากที่ได้รับรู้ข่าวสาร แล้ว การสิเคราะห์เป็นการสรุป ความรู้ ความคิดที่ได้จากอ่าน การ ดู และการฟังสารนั้นๆ อันจะส่งผล ให้ผู้รับสารเป็นผู้รอบรู้มีเหตุผล เข้าถึงสารเหล่านั้นอย่างแท้จริง

11 หมายถึง การพิจารณาไตร่ตรองอย่าง ละเอียดถีถ้วน และแยกแยะส่วน ต่างๆ ของสารได้อย่างมีเหตุผล

12 1) ได้รับความรู้ 2) เป็นการเพิ่มพูนความคิด 3) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพ 4) ได้รับคติ ข้อคิด และความสนุกสนานเพลิดเพลิน 5) ทำให้เป็นนักวิจารณ์

13  อ่านอย่างคร่าว ๆ อ่านเฉพาะชื่อเรื่อง คำนำ สารบัญ หัวข้อใหญ่ๆ หัวข้อย่อย  อ่านเนื้อหาทั้งหมด เพื่อจับใจความสำคัญ  อ่านข้อความที่น่าสนใจ และส่วนที่เห็นว่าเป็นศัพท์ สำนวนที่ต้องการแปลความหมายหรือตีความ ตลอดจนทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำ วลี และ ประโยคที่ซับซ้อนเพื่อที่จะได้เข้าใจอย่างชัดเจน  อ่านทบทวนหัวข้อต่างๆ อย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อ หาแนวคิด ความต้องการ หรือวัตถุประสงค์ของ ผู้เขียน

14  อ่านเพื่อเข้าใจเรื่อง  อ่านเพื่อเก็บใจความสำคัญ  อ่านเพื่อวิเคราะห์  อ่านเพื่อตีความ  อ่านเพื่อประเมินค่า

15 1. การวิเคราะห์สาร  พิจารณารูปแบบว่า เป็นร้อยแก้ว หรือ ร้อยกรอง  แยกเนื้อหาเป็นตอนๆ  พิจรณาว่าผู้เขียนมีกลวิธีในการนำเสนอเรื่อง อย่างไร 2. การวินิจสาร  พิจารณาเนื้อความว่าข้อใดเป็นข้อเท็จจริง  เรียงลำดับความสำคัญ  ผู้เขียนมีเจตนาที่จะให้ผูเอ่านได้รับประโยชน์ อย่างไร

16 1. ความคิดแทรก เป็นความคิดที่เกิดระหว่างการวิเคราะห์สารซึ่งไม่ใช่ ความคิดที่เกิดในเนื้อเรื่อง 2. ความคิดเสริม เมื่อวิเคราะห์สารแล้ว ความคิดเสริมจะเกิดขึ้น ซึ่ง ความคิดเสริมจะแตกต่างไปจากเนื้อเรื่องที่ปรากฏ ในสาร

17  ได้รับความรู้  ได้รับความบันเทิง  ได้รับคติข้อคิดหรือคุณธรรม

18  ผู้แต่ง ผู้พิมพ์ ปีที่พิมพ์  เนื้อหาสาระ  วิธีนำเสนอ  ส่วนประกอบอื่นๆ  คุณภาพของการพิมพ์  ลักษณะรูปเล่ม

19  ชื่อเรื่อง  คำนำ  เนื้อเรื่อง  ข้อมูล  การใช้ภาษา  บทสรุป


ดาวน์โหลด ppt วิชา ทักษะ ภาษาไทยเพื่อ อาชีพ.  1.1 การสื่อสารจะสัมฤทธิ์ผลได้ นั้น ผู้ส่งสารจะต้องมีความรู้ และ ประสบการณ์ในเรื่องที่จะสื่อสาร เป็นอย่างดี รวมทั้งผู้ส่งสารจะต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google