งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมายถึง การนำเสนอผลจาก การศึกษาค้นคว้า ในเรื่องใดเรื่อง หนึ่ง ด้วยวิธีการศึกษาค้นคว้า แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ อ่าน การสัมภาษณ์ การสังเกต หรือวิธีใดๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมายถึง การนำเสนอผลจาก การศึกษาค้นคว้า ในเรื่องใดเรื่อง หนึ่ง ด้วยวิธีการศึกษาค้นคว้า แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ อ่าน การสัมภาษณ์ การสังเกต หรือวิธีใดๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมายถึง การนำเสนอผลจาก การศึกษาค้นคว้า ในเรื่องใดเรื่อง หนึ่ง ด้วยวิธีการศึกษาค้นคว้า แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ อ่าน การสัมภาษณ์ การสังเกต หรือวิธีใดๆ ก็ตาม แล้วผ่านการ วิเคราะห์ ประเมินค่า เพื่อนำเสนอ งานต่อผู้บังคับบัญชา บทที่ 6 การนำเสนอผล การศึกษาค้นคว้า

2 รูปแบบการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า แบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ 1. การนำเสนอรายงานด้วยวาจา ( Oral Report ) เป็นการเสนอ รายงานด้วยคำพูด โดยที่ผู้พูด ต้องทำความเข้าใจเรื่องและ จัดเตรียมหัวข้อ ( Outline ) ที่ สำคัญ และ จัดลำดับ ( Priority ) พร้อมกับการเตรียมหลักฐาน ( Evidence ) เพื่อสร้างความ น่าเชื่อถือ

3 2. การนำเสนอรายงานด้วยลาย ลักษณ์อักษร ( Written Reports ) คือการนำเสนอด้วยการเขียน ซึ่งมีข้อดีที่สามารถนำไปใช้เป็น หลักฐานในการอ้างอิงได้ นิยม ใช้ทั้งในหน่วยงานทางธุรกิจ และทางการศึกษาในงานวิชาการ แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

4 2.1 รายงานขนาดสั้นไม่เป็น ทางการ ( Short Informal Report ) มีรูปแบบการเขียน เหมือน จดหมาย หรือบันทึกข้อความ จะมีความยาวของเนื้อหาไม่เกิน 3 หน้า มีส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนนำ ส่วน เนื้อหา และส่วนสรุป

5 2.2 รายงานขนาดยาวเป็นทางการ ( Formal Reports) เป็นรายงาน ที่มีความสำคัญในเรื่องของ รายละเอียดข้อมูล เพราะจะมี ส่วนประกอบของตาราง หรือ ภาพประกอบเพิ่มเติมในเนื้อหา นิยมทำเป็นรูปเล่มที่ถาวร 3. การแสดงนิทรรศการ ( Exhibition) เป็นการนำข้อมูลผล การศึกษาค้นคว้าวิจัย มาจัดใน รูปแบบของป้ายนิเทศ หรือการ แสดงนิทรรศการ เพื่อให้บุคคล เกิดความสนใจ เพราะการนำเสนอ แบบนี้จะมีรูปภาพ แผนภูมิประกอบ

6 4. การอภิปรายผล ( Discussion ) เป็นการนำเสนอ ข้อมูลด้วยคำพูดต่อที่ประชุม อาจจะมีการซักถาม หรือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 5. การสาธิตและการทดลอง ( Demonstration and Experiment) เป็นรูปแบบที่ผู้ศึกษาไม่จำเป็นต้อง อาศัยข้อมูลจากเอกสาร หรือหนังสือ เพียงอย่างเดียว อาจใช้วิธีที่ หลากหลายในการนำเสนอ เช่นการ ทดลองให้ผู้อื่นเห็นถึงความ เปลี่ยนแปลงตามสภาพการเป็นจริง

7 ประเภทของรายงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. รายงานทางธุรกิจ เป็นการ รายงานถึงการดำเนินงานที่ธุรกิจ ประสบผลสำเร็จ หรือมีปัญหาใน ธุรกิจนั้น ๆ ซึ่งยังแบ่งออกเป็น อีก 2 ประเภทคือ

8 1.1 รายงานธุรกิจแบบธรรมดา ( Regular Report) เป็นรายงานี่ จัดทำขึ้นตามวาระหรือระเบียบที่ กำหนดไว้ เช่น 1 เดือน หรือ 3 เดือน 1.2 รายงานธุรกิจแบบพิเศษ ( Special Report ) เป็น รายงานทางธุรกิจที่จัดทำขึ้นใน กรณีพิเศษ นอกเหนือจากที่ กำหนดไว้

9 2. รายงานทางวิชาการ ( Education Report ) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 2.1 รายงานที่ประกอบ การศึกษา มี 3 ประเภท - Report -Term Paper - Thesis or Dissertation 2.2 รายงานการวิจัย ( Research) เป็นรายงานที่ทำ ในขณะเรียน หรือจบการศึกษา แล้วก็ได้ โดยอาศัยความ ร่วมมือในการตัดสินใจ

10 ส่วนประกอบของรายงาน 1. ส่วนประกอบตอนต้น ( Preliminary ) - ปกนอก ( Cover of Binding ) - ใบ รองปก ( Fly Page ) - ปกใน ( Title Page ) - คำนำ ( Preface ) - คำ ขอบคุณ ( Acknowledgement ) - สารบัญ ( Contents ) - สารบัญตาราง ( List of Tables ) - สารบัญ ภาพ ( List of Illustrations )

11 2. ส่วนประกอบตอนกลาง หรือ ส่วนเนื้อหา ( The Text ) - ส่วนที่เป็นเนื้อหา และ ส่วนที่ ประกอบในเนื้อหา ** อัญป ระภาษ ( Quotation ) ** เชิงอรรถ ( Footnote ) *.* เชิงอรรถ อ้างอิง ( Citation Footnote) *.* เชิงอรรถอธิบาย ( Content Footnote) *.* เชิงอรรถ โยง ( Gross-Reference ) *.* ตาราง ( Tables ) *.* ภาพประกอบ ( Illustration )

12 3. ส่วนประกอบตอนท้าย ( Supplementary) *.* บรรณานุกรม ( Bibliography) *.* ภาคผนวก ( Appendix ) *.* อภิธานศัพท์ ( Glossary ) *.* ใบรองปกหลัง ( Fly page ) *.* ปก หลัง ( Binding )

13 ประโยชน์รายงานทางวิชาการ 1. ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 2. ทำให้ผู้เขียนมี โอกาสและสามารถศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น 3. ทำให้รู้จัก คิดอย่างมีระบบ มีเหตุผล 4. ทำให้ผู้เขียนเกิดความสามารถ พัฒนาทักษะในการใช้ภาษา รวบรวมและเรียบเรียงความรู้ ความคิดอย่างเป็นระบบ

14 5. ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่ คณะ 6. ทำให้รู้จัก ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกัน และกัน 7. ทำให้ผู้เขียนเป็น ผู้มีความละเอียด รอบคอบ รักความสะอาด รักความถูก ต้องตามระเบียบหรือ ข้อกำหนด

15 ลักษณะของรายงานที่ดี 1. ควรเป็นเรื่องที่สำคัญ และ กำลังอยู่ในความสนใจ 2. มี เนื้อหาที่ถูกต้อง ชัดเจน น่าสนใจ 3. มีหลักฐานอ้างอิงแหล่งที่มา ของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 4. ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา 5. มีการเรียงลำดับความที่ดี และ มีความต่อเนื่อง

16 การเขียนปก รายงาน 1. ชื่อรายงาน 2. ชื่อผู้รับการ เสนอรายงาน 3. ชื่อผู้จัดทำ รายงาน

17 การเข้า เล่ม 1. ปกนอก 2. ใบรองปก 3. ปกใน 4. คำนำ 5. สารบัญ 6. เนื้อเรื่อง 7. บรรณานุกรม 8. ใบ รองปกหลัง 9. ปกหลัง


ดาวน์โหลด ppt หมายถึง การนำเสนอผลจาก การศึกษาค้นคว้า ในเรื่องใดเรื่อง หนึ่ง ด้วยวิธีการศึกษาค้นคว้า แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ อ่าน การสัมภาษณ์ การสังเกต หรือวิธีใดๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google