งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 2 ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป แบบประเมินผลก่อนการเรียนรู้หน่วยที่ 2 แบบประเมินผลก่อนการเรียนรู้หน่วยที่ 2 ต้นทุนผลิตสินค้า ต้นทุนผลิตสินค้า การรับจ่ายวัตถุดิบและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 2 ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป แบบประเมินผลก่อนการเรียนรู้หน่วยที่ 2 แบบประเมินผลก่อนการเรียนรู้หน่วยที่ 2 ต้นทุนผลิตสินค้า ต้นทุนผลิตสินค้า การรับจ่ายวัตถุดิบและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 2 ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป แบบประเมินผลก่อนการเรียนรู้หน่วยที่ 2 แบบประเมินผลก่อนการเรียนรู้หน่วยที่ 2 ต้นทุนผลิตสินค้า ต้นทุนผลิตสินค้า การรับจ่ายวัตถุดิบและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ วัตถุดิบ การรับจ่ายวัตถุดิบและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ วัตถุดิบ การจัดทำทะเบียนค่าแรงงานและการบันทึก บัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงาน การจัดทำทะเบียนค่าแรงงานและการบันทึก บัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงาน การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการผลิต การบันทึกบัญชีของกิจการอุตสาหกรรม แบบประเมินผลหลังการเรียนรู้หน่วยที่ 2

2 แบบประเมินผลก่อนการเรียนรู้หน่วยที่ 2 จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 1. ซื้อวัตถุดิบสุทธิ จะคำนวณตามข้อใด ก. วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด + ซื้อวัตถุดิบสุทธิ + วัตถุดิบคงเหลือสิ้นงวด ข. วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด + ซื้อวัตถุดิบสิทธิ + ค่าขนส่งเข้า - ส่งคืน + ส่วนลดรับ ค. ซื้อวัตถุดิบ + ค่าขนส่งเข้า - ส่งคืน - ส่วนลดรับ ง. วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด + ซื้อวัตถุดิบสุทธิ + ค่าขนส่งเข้า - ส่งคืน - ส่วนลดรับ 2. วัตถุดิบที่มีอยู่ทั้งสิ้น บันทึกตามข้อใด ก. วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด + ซื้อวัตถุดิบสิทธิข. วัตถุดิบที่ ใช้ในการผลิต + ซื้อวัตถุดิบสุทธิ ค. วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด + วัตถุดิบคงเหลือปลายงวดง. ไม่ มีข้อใดถูก 3. วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนประกอบหลักในการผลิต ตรงกับข้อใด ก. วัตถุดิบทางตรงข. วัตถุดิบทางอ้อม ค. วัสดุโรงงานง. วัสดุสิ้นเปลือง 4. ข้อใดจัดว่าเป็นวัตถุดิบทางตรง สำหรับโรงงานผลิตผลไม้กระป๋อง ก. ลิ้นจี่ข. น้ำตาล ค. ถังไม้ง. คนงาน 5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นค่าแรงงานทางตรง ก. ค่าแรงงานคนเย็บผ้าข. เงินเดือนพนักงาน ค. เงินเดือนวิศวกรง. ถูกทุกข้อ

3 6. ค่าแรงงานทางอ้อมจัดเป็นต้นทุนการผลิตตามข้อใด ก. วัตถุดิบข. ค่าแรงงานทางตรง ค. ค่าใช้จ่ายการผลิตง. วัตถุดิบทางทางตรง 7. ค่าสิทธิบัตรจัดเป็นต้นทุนการผลิตตามข้อใด ก. วัตถุดิบข. ค่าแรงงานทางตรง ค. ค่าใช้จ่ายการผลิตง. วัตถุดิบทางตรง 8. ค่าเครื่องมือจัดเป็นต้นทุนการผลิตตามข้อใด ก. วัตถุดิบข. ค่าแรงงานทางตรง ค. ค่าใช้จ่ายการผลิตง. วัตถุดิบทางตรง 9. จ่ายค่าแรงงานให้พนักงาน 25,000 บาท เป็นค่าแรงงานปกติ 20,000 บาท ค่าล่วงเวลา 5,000 บาท โดยกิจการหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% เงินประกันสังคม 5% ถามว่ากิจการ ต้องจ่ายเงินตามข้อใด ก. 22,250 บาทข. 22,400 บาท ค. 22,500 บาทง. 22,650 บาท 10. จากโจทย์ข้อ 9 กิจการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นจำนวนเงินเท่าใด ก. 1,250 บาทข. 1,000 บาท ค. 250 บาทง. 200 บาท

4 ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปประกอบด้วย 3 ประเภท 1. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 2. ค่าแรงงานทางตรง. ค่าใช้จ่ายการผลิต 3. ค่าใช้จ่ายการผลิต

5 วัตถุดิบประกอบด้วย 2 ประเภท คือ. วัตถุดิบทางตรง คือสิ่งที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ ในการผลิตสินค้า 1. วัตถุดิบทางตรง คือสิ่งที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ ในการผลิตสินค้า 2. วัตถุดิบทางอ้อม คือสิ่งที่ไม่เป็นส่วนประกอบ สำคัญในการผลิตสินค้า

6 ค่าแรงงาน มี 2 ประเภทคือ 1. ค่าแรงงานทางตรง คือ ค่าแรงงานที่จ่าย ให้กับพนักงานที่ผลิตสินค้าโดยตรง 2. ค่าแรงงานทางอ้อม คือ ค่าแรงงานที่จ่าย ให้กับพนักที่ช่วยสนับสนุน ให้งานนั้นเสร็จสมบูรณ์

7 ค่าใช้จ่ายการผลิต ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขบวนการผลิต คือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขบวนการผลิต

8 การบันทึกบัญชี มี 2 วิธีคือ 1. วิธีบันทึกบัญชีวัตถุดิบคงเหลือสิ้นงวด บัญชี 2. วิธีบันทึกบัญชีวัตถุดิบคงเหลือต่อเนื่อง

9 แบบประเมินผลหลังการเรียนรู้หน่วยที่ 2 จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 1. ซื้อวัตถุดิบสุทธิ จะคำนวณตามข้อใด ก. วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด + ซื้อวัตถุดิบสุทธิ + วัตถุดิบคงเหลือสิ้นงวด ข. วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด + ซื้อวัตถุดิบสิทธิ + ค่าขนส่งเข้า - ส่งคืน + ส่วนลดรับ ค. ซื้อวัตถุดิบ + ค่าขนส่งเข้า - ส่งคืน - ส่วนลดรับ ง. วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด + ซื้อวัตถุดิบสุทธิ + ค่าขนส่งเข้า - ส่งคืน - ส่วนลดรับ 2. วัตถุดิบที่มีอยู่ทั้งสิ้น บันทึกตามข้อใด ก. วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด + ซื้อวัตถุดิบสิทธิข. วัตถุดิบที่ ใช้ในการผลิต + ซื้อวัตถุดิบสุทธิ ค. วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด + วัตถุดิบคงเหลือปลายงวดง. ไม่ มีข้อใดถูก 3. วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนประกอบหลักในการผลิต ตรงกับข้อใด ก. วัตถุดิบทางตรงข. วัตถุดิบทางอ้อม ค. วัสดุโรงงานง. วัสดุสิ้นเปลือง 4. ข้อใดจัดว่าเป็นวัตถุดิบทางตรง สำหรับโรงงานผลิตผลไม้กระป๋อง ก. ลิ้นจี่ข. น้ำตาล ค. ถังไม้ง. คนงาน 5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นค่าแรงงานทางตรง ก. ค่าแรงงานคนเย็บผ้าข. เงินเดือนพนักงาน ค. เงินเดือนวิศวกรง. ถูกทุกข้อ

10 6. ค่าแรงงานทางอ้อมจัดเป็นต้นทุนการผลิตตามข้อใด ก. วัตถุดิบข. ค่าแรงงานทางตรง ค. ค่าใช้จ่ายการผลิตง. วัตถุดิบทางทางตรง 7. ค่าสิทธิบัตรจัดเป็นต้นทุนการผลิตตามข้อใด ก. วัตถุดิบข. ค่าแรงงานทางตรง ค. ค่าใช้จ่ายการผลิตง. วัตถุดิบทางตรง 8. ค่าเครื่องมือจัดเป็นต้นทุนการผลิตตามข้อใด ก. วัตถุดิบข. ค่าแรงงานทางตรง ค. ค่าใช้จ่ายการผลิตง. วัตถุดิบทางตรง 9. จ่ายค่าแรงงานให้พนักงาน 25,000 บาท เป็นค่าแรงงานปกติ 20,000 บาท ค่าล่วงเวลา 5,000 บาท โดยกิจการหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% เงินประกันสังคม 5% ถามว่ากิจการ ต้องจ่ายเงินตามข้อใด ก. 22,250 บาทข. 22,400 บาท ค. 22,500 บาทง. 22,650 บาท 10. จากโจทย์ข้อ 9 กิจการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นจำนวนเงินเท่าใด ก. 1,250 บาทข. 1,000 บาท ค. 250 บาทง. 200 บาท กลับหน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 2 ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป แบบประเมินผลก่อนการเรียนรู้หน่วยที่ 2 แบบประเมินผลก่อนการเรียนรู้หน่วยที่ 2 ต้นทุนผลิตสินค้า ต้นทุนผลิตสินค้า การรับจ่ายวัตถุดิบและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google