งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 สมุดบันทึก รายการขั้นต้น. ความหมายและความสำคัญของ สมุดรายการขั้นต้น ความหมายของสมุดบันทึกรายการขั้นต้น ( Book of Original Entry ) เพื่อให้สามารถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 สมุดบันทึก รายการขั้นต้น. ความหมายและความสำคัญของ สมุดรายการขั้นต้น ความหมายของสมุดบันทึกรายการขั้นต้น ( Book of Original Entry ) เพื่อให้สามารถ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 สมุดบันทึก รายการขั้นต้น

2 ความหมายและความสำคัญของ สมุดรายการขั้นต้น ความหมายของสมุดบันทึกรายการขั้นต้น ( Book of Original Entry ) เพื่อให้สามารถ ติดตามรายการเดบิตและเครดิตของแต่ละ รายการได้ และเพื่อให้มีการบันทึกบัญชีในที่ เดียวกัน จึงมีการบันทึกรายการค้าใน สมุด รายวัน (Journal) จากนั้นจึงมีการโอนบัญชีเด บิตหรือเครดิตจากสมุดรายวันไปยังบัญชีแยก ประเภทต่อไป ดังนั้นสมุดรายวันจึงเป็นสมุดที่ ใช้บันทึกรายการขั้นต้น ก่อนที่จะบันทึกใน บัญชีแยกประเภท โดยที่รายการค้าที่ใช้บันทึก ในสมุดรายวันจะเรียกว่า สมุดรายการขั้นต้น ( Book of Original Entry ) ส่วนสมุดแยก ประเภทเรียกว่า สมุดบันทึกรายการขั้น สุดท้าย ( Book of Final Entry )

3 การกำหนดประเภทของสมุดรายวัน บัญชีเงินสด บัญชีธนาคาร บัญชีรายวันซื้อ - ขาย บัญชีรายวันรับเงินและจ่ายเงิน บัญชีรายวันทั่วไป บัญชีรายวันอื่นตามความเหมาะสมเช่น สมุดรับ คืนและส่งคืน ระบบใบสำคัญ

4 ประเภทของสมุดบันทึกรายการ ขั้นต้นมี 2 ประเภท 1. สมุดรายวันทั่วไป ( General Journal ) คือสมุดใช้บันทึก รายการขั้นต้นได้ทุกเรื่องในกรณีที่กิจการมีสมุดรายวันทั่วไป เพียงเล่มเดียว หรือเป็นสมุดบันทึกรายการที่ไม่สามารถบันทึกใน สมุดรายวันเฉพาะเล่มอื่นได้ ในกรณีที่กิจการนั้นใช้สมุดรายวัน ขั้นต้นหลายเล่ม 2. สมุดรายวันเฉพาะ ( Special Journal ) คือสมุดรายวัน ขั้นต้นที่ใช้บันทึกรายการเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ได้แก่ 2.1 สมุดรายวันซื้อ ( Purchase Journal ) 2.2 สมุดรายวันส่งคืนและจำนวนที่ได้ลด ( Purchase Returns and Allowance Journal ) 2.3 สมุดรายวันขาย ( Sales journal ) 2.4 สมุดรายวันรับคืนและจำนวนที่ลดให้ ( Sales Returns and Allowance journal ) 2.5 สมุดรายวันรับเงิน ( Cash Receipts Journal ) 2.6 สมุดรายวันจ่ายเงิน ( Cash Payments Journal )

5 ระบบใบสำคัญ ทะเบียนใบสำคัญรับและจ่าย ทะเบียนจ่ายเช็คและรับเช็ค ใบสำคัญรับและใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญค้างจ่ายและค้างรับ สมุดรายวันทั่วไป


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 สมุดบันทึก รายการขั้นต้น. ความหมายและความสำคัญของ สมุดรายการขั้นต้น ความหมายของสมุดบันทึกรายการขั้นต้น ( Book of Original Entry ) เพื่อให้สามารถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google