งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
บทที่ 6 การเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์โดยทั่วไปจะมีลักษณะสำคัญ 2 ประการคือ ความสวยงามและ ความเหมาะสม ดังนั้นหลักเกณฑ์สำคัญในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์หรือ หีบห่อที่มีคุณลักษณะครบทั้ง 2 ประการจะดูได้จาก เพื่อการป้องกันรักษา เพื่อการส่งเสริมการจำหน่าย หลักเกณฑ์ในการเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อป้องกันรักษาและการส่งเสริม การจำหน่ายจะสัมฤทธิ์ผลได้ ต้องพิจารณาปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้ ลักษณะของร้านที่จำหน่าย ลักษณะผลิตภัณฑ์ การขนส่ง การเก็บรักษา ผู้บริโภค คู่แข่งขัน

2 ปัญหาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
ปัญหาต้นทุนของสินค้า ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม กฎระเบียบข้อบังคับตามกฎหมาย ปัญหามลภาวะต่อสภาพแวดล้อม ปัญหาของบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าหัตถกรรม วัสดุบรรจุภัณฑ์คุณภาพต่ำ โครงสร้างไม่แข็งแรง การออกแบบไม่เหมาะสม ขาดข้อมูลทางด้านการตลาด ขัดต่อกฎ ข้อบังคับของประเทศที่นำเข้า ขาดเทคโนโลยีทางด้านบรรจุภัณฑ์ สรุปบรรจุภัณฑ์ที่ดีสำหรับสินค้าหัตถกรรมควรจะมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ ป้องกันสินค้าจากอันตรายต่าง ๆ รักษาคุณภาพของสินค้า ปรับให้ผลิตภัณฑ์เหมาะสมต่อระบบการขนส่ง การจัดจำหน่าย มีส่วนสร้างภาพพจน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า

3 บรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอาหาร
วัสดุทำภาชนะบรรจุอาหาร ควรทำหน้าที่ดังนี้ วัสดุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุต้องสอดคล้องกับอาหารที่บรรจุภายใน และต้องแน่ใจว่า วัสดุนั้นไม่ทำให้กลิ่นและรสชาติของอาหารเปลี่ยนไป รวมทั้งต้องไม่มีปฏิกิริยา ระหว่างวัสดุที่ใช้ทำภาชนะกับอาหาร อันจะก่อให้เกิดสารพิษและเป็นอันตราย ต่อผู้บริโภค เพื่อใช้เป็นตัวรองรับและรักษาผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ให้มีคุณภาพสูงหรืออย่างน้อย คุณภาพต้องเท่าเทียมกับอาหารที่ทำเสร็จใหม่ ภาชนะบรรจุที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องใช้งานได้จริง ปิดผนึกได้ปลอดภัย สะดวกในการขนส่ง ช่วยในการเก็บรักษา รวมทั้งให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภค

4 ใบงาน บทที่ 6


ดาวน์โหลด ppt การเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google