งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการนำร่อง การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มแรงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการนำร่อง การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มแรงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการนำร่อง การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มแรงงาน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี 17 มิถุนายน 2554

2 ข้อสังเกต – ปัญหา อุปสรรค
หน้าที่และความรับผิดชอบของนายจ้าง สปส. และ กองทุนเงินทดแทน สปสช. ไม่ควรไปทำแทน รายการตรวจ ไม่ควรตรวจตามความเสี่ยง / ควรตรวจเฉพาะการได้ยิน ราคาค่าบริการ ไม่คิดต้นทุนให้ครบถ้วน หากจะคุ้มทุน ต้องตั้งใจเลือกโรงงาน บริการอื่นนอกจากตรวจสุขภาพ มีด้วยหรือ ? เช่นอะไรบ้าง ?

3 ข้อเท็จจริง

4 (occupational diseases)
สุขภาพคนทำงาน การทำงาน เสื่อมขัย พฤติกรรม โรคจากการทำงาน (occupational diseases) โรคที่เกี่ยวเนื่อง work-related diseases work-aggravated diseases โรคทั่วไป (diseases)

5 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค - กลุ่มแรงงาน
1° prevention 2° prevention 3° prevention กฎหมาย รณรงค์ เผยแพร่ ปชส มาตรการสังคม จัดการสิ่งแวดล้อม ปรับพฤติกรรม ฯลฯ คัดกรอง ตรวจสุขภาพ เฝ้าระวัง ควบคุม ฯลฯ วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู เยียวยา ฯลฯ กรมอนามัย รง. / อส./ สสส. คร. / สุขภาพจิต สปสช. กรมการแพทย์ สปส. / WCF

6 ขั้นตอนการตรวจสุขภาพพนักงาน : แบบ “สุดยอด”
เดินสำรวจโรงงาน (walk through survey) จัดรายการตรวจ “ตามความเสี่ยง” จัดรายการตรวจ “ทั่วไป” ตรวจ “ตามความเสี่ยง” ตรวจ “ทั่วไป” แปลผล แบบองค์รวม ปกติทั้งคู่ ผิดปกติ “ตามความเสี่ยง” ผิดปกติ “ทั่วไป” ผิดปกติทั้งคู่ โปรแกรม 1 โปรแกรม 2 โปรแกรม 3 โปรแกรม 4

7 ข้อเสนอแนะ

8 การป้องกันและควบคุมโรคจากการทำงาน
Plan ประเมินโอกาสเกิดโรค กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข Do มาตรการป้องกัน Act ปรับ มาตรการป้องกัน สอบสวนโรค “เชิงรับ” กองทุนเงินทดแทน / สปส สำนักระบาดวิทยา “เชิงรุก” ส.โรคประกอบอาชีพ สปสช. / สปส Check ตรวจสอบมาตรการป้องกัน “เฝ้าระวัง”

9 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตรวจสุขภาพพนักงาน : แบบ “สุดยอด”
เดินสำรวจโรงงาน (walk through survey) ข้อมูลสถานการณ์โรงงาน จัดรายการตรวจ “ตามความเสี่ยง” จัดรายการตรวจ “ทั่วไป” ข้อมูล สุขภาพ ตรวจ “ตามความเสี่ยง” ตรวจ “ทั่วไป” เฝ้าระวัง กำกับดูแล ขับเคลื่อน แปลผล แบบองค์รวม ปกติทั้งคู่ ผิดปกติ “ตามความเสี่ยง” ผิดปกติ “ทั่วไป” ผิดปกติทั้งคู่ ข้อมูล สุขภาพ บริการ PP สปสช โปรแกรม 1 โปรแกรม 2 โปรแกรม 3 โปรแกรม 4

10 รายงาน ส่ง สปสช. ระยอง (10 มิย 54)
ความเสี่ยง ซักประวัติ ตรวจทั่วไป ความเสี่ยง (หู ตา ปอด) lab โปรแกรม สร้างเสริม สุขภาพ Risk.Pro PE.Pro Occ.Pro Lab.Pro HP.Pro รายโรงงาน (รหัสกิจการ) รายแผนก รายบุคคล รายบุคคล รายบุคคล รายกิจกรรม

11 ขอขอบคุณ ที่ท่านให้ความสนใจ


ดาวน์โหลด ppt โครงการนำร่อง การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มแรงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google