งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการนำร่อง การส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรคกลุ่มแรงงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เขต 4 สระบุรี 17 มิถุนายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการนำร่อง การส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรคกลุ่มแรงงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เขต 4 สระบุรี 17 มิถุนายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการนำร่อง การส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรคกลุ่มแรงงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เขต 4 สระบุรี 17 มิถุนายน 2554

2 ข้อสังเกต – ปัญหา อุปสรรค หน้าที่และความรับผิดชอบของนายจ้าง สปส. และ กองทุนเงินทดแทน – สปสช. ไม่ควรไปทำแทน รายการตรวจ – ไม่ควรตรวจตามความเสี่ยง / ควรตรวจ เฉพาะการได้ยิน ราคาค่าบริการ – ไม่คิดต้นทุนให้ครบถ้วน – หากจะคุ้มทุน ต้องตั้งใจเลือกโรงงาน บริการอื่นนอกจากตรวจสุขภาพ – มีด้วยหรือ ? เช่นอะไรบ้าง ?

3 ข้อเท็จจริง

4 สุขภาพคนทำงาน การทำงานเสื่อมขัย พฤติกรรม โรคจากการทำงาน (occupational diseases) โรคทั่วไป (diseases) โรคที่เกี่ยวเนื่อง work-related diseases work-aggravated diseases

5 การสร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค - กลุ่มแรงงาน 1° prevention2° prevention3° prevention กฎหมาย รณรงค์ เผยแพร่ ปชส มาตรการสังคม จัดการสิ่งแวดล้อม ปรับพฤติกรรม ฯลฯ คัดกรอง ตรวจสุขภาพ เฝ้าระวัง ควบคุม ฯลฯ วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู เยียวยา ฯลฯ กรม อนามัย รง. / อส./ สสส. คร. / สุขภาพจิต สปสช. กรมการ แพทย์ สปส. / WCF

6 ขั้นตอนการตรวจสุขภาพพนักงาน : แบบ “ สุดยอด ” เดินสำรวจโรงงาน (walk through survey) จัดรายการตรวจ “ ตามความเสี่ยง ” จัดรายการตรวจ “ ทั่วไป ” ตรวจ “ ตามความเสี่ยง ” ตรวจ “ ทั่วไป ” แปลผล แบบองค์รวม ปกติทั้งคู่ผิดปกติทั้งคู่ผิดปกติ “ ตามความเสี่ยง ” ผิดปกติ “ ทั่วไป ” โปรแกรม 1 โปรแกรม 2 โปรแกรม 3 โปรแกรม 4

7 ข้อเสนอแนะ

8 การป้องกันและควบคุมโรค จากการทำงาน Plan ประเมินโอกาสเกิดโรค Do มาตรการป้องกัน Check ตรวจสอบมาตรการป้องกัน “ เฝ้าระวัง ” Act ปรับ มาตรการป้องกัน สอบสวนโรค กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข “ เชิงรับ ” กองทุนเงินทดแทน / สปส สำนักระบาดวิทยา “ เชิงรุก ” ส. โรคประกอบอาชีพ สปสช. / สปส

9 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตรวจ สุขภาพพนักงาน : แบบ “ สุดยอด ” เดินสำรวจโรงงาน (walk through survey) จัดรายการตรวจ “ ตามความเสี่ยง ” จัดรายการตรวจ “ ทั่วไป ” ตรวจ “ ตามความเสี่ยง ” ตรวจ “ ทั่วไป ” แปลผล แบบองค์รวม ปกติทั้งคู่ผิดปกติทั้งคู่ผิดปกติ “ ตามความเสี่ยง ” ผิดปกติ “ ทั่วไป ” โปรแกรม 1 โปรแกรม 2 โปรแกรม 3 โปรแกรม 4 ข้อมูล สุขภาพ ข้อมูลสถานการณ์โรงงาน เฝ้าระวัง กำกับดูแล ขับเคลื่อน ข้อมูล สุขภาพ บริการ PP สปสช

10 รายงาน ส่ง สปสช. ระยอง (10 มิย 54) ความเสี่ยง Risk.Pro ซักประวัติ ตรวจทั่วไป ความเสี่ยง ( หู ตา ปอด ) lab โปรแกรม สร้างเสริม สุขภาพ PE.ProOcc.ProLab.ProHP.Pro รายโรงงาน ( รหัสกิจการ ) รายแผนก รายบุคคล รายกิจกรรม

11 ขอขอบคุณ ที่ท่านให้ความสนใจ


ดาวน์โหลด ppt โครงการนำร่อง การส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรคกลุ่มแรงงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เขต 4 สระบุรี 17 มิถุนายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google