งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ที่มาของโครงการ  หลักและเหตุผล  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ข้อดีข้อเสียของโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ที่มาของโครงการ  หลักและเหตุผล  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ข้อดีข้อเสียของโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ที่มาของโครงการ  หลักและเหตุผล  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ข้อดีข้อเสียของโครงการ

3  ข้อสนับสนุนของโครงการ  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4  โครงการนี้จัดขึ้นเพราะ กกต. เล็งเห็นถึง ความสามารถของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา และมีความตื่นตัวในการเลือกตั้งและความรู้ ในการเลือกตั้ง จึงจัดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้นิสิตได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติ และพัฒนาสังคมประชาธิปไตยให้ ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญเลือกตั้งกัน มากขึ้น

5  คณะกรรมการการเลือกตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยบูรพา ตระหนักถึงความสำคัญ ของการพัฒนาเยาวชน นิสิตและประชาชน ให้มี ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องประชาธิปไตยและ การเลือกตั้ง ว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนา ประเทศชาติในระบอบประชาธิปไตย และเห็นว่า นิสิตในมหาวิทยาลัยบูรพาในคณะรัฐศาสตร์มี ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งและมีความตื่นตัวกับ การเลือกตั้งต่างๆในมหาวิทยาลัยบูรพา จึงเห็น ว่าเป็นผู้มีความเหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับประชาธิปไตย

6  และการเลือกตั้งให้แก่เยาวชนและประชาชนไทย ทั่วไปที่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มีความรู้ก่อนไป เลือกตั้งจริงในหน่วยเลือกตั้งต่างๆของประเทศ ไทยการเลือกคนดีให้มาปกครองบ้านเมือง การ เลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนการอยู่ ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม เกิดสำนึกไม่ซื้อ สิทธิขายเสียง

7  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการเลือกตั้งระบอบประชาธิปไตย  2. เพื่อให้นิสิตทำประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ถ่ายทอดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการเลือกตั้งการ ปกครองระบอบประชาธิปไตย

8 ด้านปริมาณ  นิสิตคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 100 คน  ประชาชนทั่วไป จำนวน 500 คน  คณะครูอาจารย์ จำนวน 20 คน

9 ด้านคุณภาพ  การสร้างนิสิตนักศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วม รณรงค์ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย และให้ความรู้ประชาชน อำนวยความ สะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้ง ทุกประเภท

10  นิสิตได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ  นิสิตและประชาชนได้รับความรู้อย่าง ละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ประชาชนตื่นตัวและตระหนักถึงการ เลือกตั้ง  นิสิตและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์

11  ประชาชนอาจมาไม่ครบตามเป้าหมาย  โฆษณาของโครงการอาจไม่ทั่วถึงประชาชน

12 ข้อสนับสนุนของโครงการ  สำนักงาน กกต. ได้สำรวจว่าประชาชนร้อยละ 75 ไม่ค่อยมีความรู้ในการเลือกตั้งเท่าที่ควร จึงถูก หลอกให้ซื้อสิทธิขายเสียงทำให้เกิดความเสียหาย กับบ้านเมือง กกต. จึงเล็งเห็นในส่วนนี้จึงจัด กิจกรรมโครงการ นิสิตอาสาให้ความรู้เรื่องตั้ง กกต. เพื่อให้ความรู้แก่นิสิตเพื่อไปกระจายความรู้ เกี่ยวกับการเมืองการเลือกตั้งให้แก่ประชาชน เพื่อ ไม่ให้ประชาชนถูกหลอกและจะได้มีความรู้ในการ เลือกตั้งเพราะการเลือกตั้งเป็นสิ่งสำคัญในการ เดินหน้าของประเทศชาติต่อไป

13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  1. ครูอาจารย์และนิสิตในมหาวิทยาลัยบูรพามี ความรู้ ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง  2. มีนิสิตริเริ่มโครงการนี้อีกครั้งและมาเป็นนิสิต อาสาให้ความรู้การเลือกตั้ง กกต. กันมากขึ้นในรุ่น ต่อไป  3. ประชาชนให้ความสนใจกับการเลือกตั้งกัน มากขึ้นกว่าเดิม  4. ประชาชนได้รับความรู้จากนิสิตอาสาให้ความรู้ การเลือกตั้ง กกต. และตระหนักถึงความสำคัญ ของการออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง

14 ประมวลสรุปผล  ที่มาของโครงการ  หลักและเหตุผล  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ข้อดีข้อเสียของโครงการ  ข้อสนับสนุนของโครงการ  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

15 ข้อเสนอให้พิจารณา  โครงการนิสิตอาสาให้ความรู้การเลือกตั้ง กกต. ต้องการให้พิจารณาเพื่ออนุมัติโครงการที่จะได้ใช้ อาคารสถานที่และนิสิตม. บูรพา ซึ่งงบประมาณได้ ผ่านการสนับสนุนอนุมัติอยู่แล้ว ขาดเพียงการ อนุมัติโครงการให้เรียบร้อยเพื่อให้เป็นทางการ

16 ถ้าได้รับอนุมัติแล้วจะทำอย่างไร ต่อไป ?  เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจะดำเนินการตาม แผนงานที่วางไว้แล้วให้เรียบร้อยตั้งแต่แรก จนถึงขั้นตอนสุดท้ายของโครงการนี้ให้ดีที่สุด และให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากโครงการนี้

17


ดาวน์โหลด ppt  ที่มาของโครงการ  หลักและเหตุผล  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ข้อดีข้อเสียของโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google