งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสูญเสีย เศรษฐกิจสุขภาพ สังคม สภาพการใช้สารเสพติด 1. เหล้า 2. บุหรี่ 2. บุหรี่ 3. กัญชา 3. กัญชา 4. ยาขยัน 4. ยาขยัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสูญเสีย เศรษฐกิจสุขภาพ สังคม สภาพการใช้สารเสพติด 1. เหล้า 2. บุหรี่ 2. บุหรี่ 3. กัญชา 3. กัญชา 4. ยาขยัน 4. ยาขยัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความสูญเสีย เศรษฐกิจสุขภาพ สังคม

3 สภาพการใช้สารเสพติด 1. เหล้า 2. บุหรี่ 2. บุหรี่ 3. กัญชา 3. กัญชา 4. ยาขยัน 4. ยาขยัน

4 สภาพการใช้สารเสพติด 5. ยากล่อม ประสาท 6. กาวยาง 6. กาวยาง 7. ยาบ้า 7. ยาบ้า 8. เฮโรอีน 8. เฮโรอีน

5 พฤติกรรมการเสพย์ ตามเพื่อน ขาดความอบอุ่น ความสนุก อยากลอง โก้หรู ไม่สบายใจ

6 สถิติเกี่ยวกับงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2537 ปี 2538 ปี 2539 ปี 2540 652,736,433 692,690,800 870,105,250 1,171,116,050

7 สาเหตุของการเสพย์สาเหตุของการเสพย์ 1. ขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ถูกหลอกลวง อยากลอง 2. มีปัญหาชีวิต

8 สาเหตุของการเสพย์สาเหตุของการเสพย์ 3. ค่านิยมที่ผิด 4. ขาดกำลังใจ 5. ขาดทักษะด้านมนุษย์ สัมพันธ์ 6. เวลาว่างมากเกินไป

9 ความล้มเหลว ต่างคนต่างทำ ขาดแผนงานและยุทธศาสตร์ที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ

10 สถาบันที่มี บทบาท ครอบครัว สื่อสารมวลชน ชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน

11 ลักษณะโดยทั่วไปของผู้ติดยา 1. ด้านคุณภาพ 2. ลักษณะทางกาย 3. ด้านการเรียน 4. ด้านอารมณ์ 5. ด้านสังคม 6. ด้าน เศรษฐกิจ

12 โครงสร้างการแก้ไข การให้ความรู้ ฝึกการตัดสินใจ สร้างค่านิยม และเจตคติ การควบคุม ตนเอง

13 ฝึกทักษะการ สื่อสาร สร้างมนุษย์ สัมพันธ์ ความรักใน เพื่อนมนุษย์ โครงสร้างการแก้ไข

14 ให้ความรักให้ความรัก ให้โอกาสให้โอกาส ให้อภัยให้อภัย 100 %

15 ใบกระท่อม ยาแก้ไอ ยากันยุง น้ำอัดลม 4 X 100 ยาที่นิยมกันมากในหมู่วัยรุ่น

16


ดาวน์โหลด ppt ความสูญเสีย เศรษฐกิจสุขภาพ สังคม สภาพการใช้สารเสพติด 1. เหล้า 2. บุหรี่ 2. บุหรี่ 3. กัญชา 3. กัญชา 4. ยาขยัน 4. ยาขยัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google