งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา. 2 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เสรี ชิโนดม ผู้อำนวยการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา. 2 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เสรี ชิโนดม ผู้อำนวยการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา

2 2 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เสรี ชิโนดม ผู้อำนวยการ seree@buu.ac.th

3 3 ปณิธาน  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะเป็น ศูนย์กลางที่เน้นการบริการวิชาการ สร้างสรร และพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนา ประเทศ

4 4 วิสัยทัศน์  เป็นศูนย์กลางและผู้นำในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและ สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยและ ชุมชน

5 5 วัตถุประสงค์  สนับสนุนมหาวิทยาลัยบูรพาทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ  พัฒนาระบบการเรียนการสอนไปสู่การเป็น มหาวิทยาลัยไร้พรหมแดน  สนันสนุนการเรียนการสอนของนิสิต  จัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของ มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University Backbone)ให้มีประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุด  พัฒนาความพร้อมการใช้งานโอเพ่นซอร์สของ องค์กร

6 6 การดำเนินงาน สำนักคอมพิวเตอร์แบ่งการดำเนินงานออก เป็นดังนี้ 1. สำนักงานเลขานุการ 2. ฝ่ายปฏิบัติการ 3. ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนาโปรแกรม

7 7 อัตรากำลัง  จำนวนบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์  ข้าราชการสาย ข7 คน  ข้าราชการสาย ค 8 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย3 คน  ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ 1 คน  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้3 คน  ลูกจ้างชั่วคราวเงินโครงการบริหารระบบสารสนเทศของ มหาวิทยาลัย 2 คน  ลูกจ้างชั่วคราวเงินโครงการพัฒนาระบบเครือข่าย สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 5 คน รวม 29 คน

8 8 การให้บริการ  บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 3 จุด  บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จัดการและดูแลระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของมหาวิทยาลัย  บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่าน Remote Access จำนวน 85 คู่สาย  พัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร พัฒนา ศูนย์จัดเก็บและบริการข้อมูล(Data Center) เพื่อการ บริหารมหาวิทยาลัย  บริการจัดการฝึก อบรม สัมมนา เผยแพร่ความรู้ทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดโครงการประชุม/ สัมมนาทางวิชาการและจัดแสดง นิทรรศการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

9 9 วันและเวลาให้บริการ  ภาคต้น/ภาคปลาย  จันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-24.00 น.  ภาคฤดูร้อน  จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 8.00-16.30 น.  ศุกร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-24.00 น.  ปิดภาคการศึกษา  จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.30 น.  เสาร์-อาทิตย์ หยุดบริการ  วันหยุดนักขัตฤกษ์ หยุดบริการ

10 10 ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพา (BUUNet)

11 DMZ

12 12 Zone DMZ(Demilitarized Zone) และ Server Farm

13 13 การบริการอินเทอร์เน็ต  เครื่องแม่ข่ายทั้งหมดใช้ระบบปฏิบัติการ Unix หรือ Linux  DNS Server ทำหน้าที่เป็น DNS ของมหาวิทยาลัย  Secondary DNS ทำหน้าที่เป็น Secondary DNS ของมหาวิทยาลัย  Private DNS & Private Secondary DNS ทำ หน้าที่เป็น Private DNS และ Secondary DNS ของ IP ภายในมหาวิทยาลัย

14 14 การบริการอินเทอร์เน็ต (ต่อ)  Web Server + Home Server สำหรับอาจารย์ / ข้าราชการ จัดสรรเนื้อที่ให้อาจารย์ท่านละ 20 MB ข้าราชการท่านละ 10 MB และลูกจ้างชั่วคราวคนละ 10 MB  Mail Server+Home Server สำหรับนิสิต มีเนื้อที่ Home Directory คนละ 10 MB คนละ 10 MB

15 15 การบริการอินเทอร์เน็ต (ต่อ)  Web Server ทำหน้าที่เป็น Web หลักของ มหาวิทยาลัย  Cache Engine ทำหน้าที่เป็น Proxy ของการใช้ บริการ Web  FTP Server ทำหน้าที่ให้บริการโปรแกรมที่ user ส่วนใหญ่ ต้องการใช้  Web Hosting ให้เนื้อที่ 40 MB  Web Based Mail ( iPlanet mail,Squirrel Mail )

16 16 การบริการอินเทอร์เน็ต (ต่อ)  iPlanet Mail Server เป็นเว็บเมลล์  Database Server เป็น Server ด้านฐานข้อมูล (MIS) มหาวิทยาลัย  ให้บริการกำหนด account ให้แก่นิสิต / อาจารย์ / ข้าราชการ เพื่อมีสิทธิในการใช้ งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

17 17 การ บริการ Remote Access  ให้บริการ Remote Access จากภายนอกเพื่อ เข้าใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมี 85 หมายเลข( 2 E1-60 เลขหมาย อัตโนมัติ+25หมายเลข)  ให้บริการ ครั้งละ 3 ชั่วโมง  หมายเลขบริการ 038-380000

18 18 การบริการเครือข่าย (ต่อ)  ดำเนินการให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยมีการ เชื่อมโยงเครือข่ายไปยังภายนอก ได้แก่ เครือข่าย UniNet 34 Mbps และเชื่อมโยงออกต่างประเทศ 4 Mbps  วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรีใช้เครือข่าย UniNet ของทบวงมหาวิทยาลัยด้วยความเร็ว 1 Mbps  วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว ความเร็ว 64 Kbps (กำลังดำเนินการขยายเป็น 2 Mbps)

19 19 จำนวนสมาชิกเครือข่าย  นิสิต11,656 คน  อาจารย์ 563 คน  บุคลากร 298 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 90 คน ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2546

20 20 เครือข่ายที่เชื่อมต่อผ่านมหาวิทยาลัยบูรพา ไปเครือข่าย Uninet  สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี 2 Mbps  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต บางพระ 1 Mbps  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี 1 Mbps  มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง เอเชีย 64 Kbps  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จันทบุรี 2 Mbps

21 21 การบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน  การให้บริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ นิสิตสามารถใช้ งานเครื่องคอมพิวเตอร์จากส่วนกลางได้ที่  สำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 134 เครื่อง  สำนักหอสมุด ชั้น 6 จำนวน 55 เครื่อง+24  และกองกิจการนิสิต ชั้น 2 จำนวน 60 เครื่อง  หอพักนิสิต จำนวน 17 หอ ๆ ละ 3 เครื่อง รวม 51 เครื่อง (กำลังดำเนินการ)

22 22 ระบบสารสนเทศ  ระบบทะเบียน  ระบบทะเบียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ระบบการเจ้าหน้าที่  ระบบงบประมาณ  ระบบงานอาคารและสถานที่  ระบบบัญชี  ระบบจัดซื้อจัดจ้าง  ระบบพัสดุและครุภัณฑ์  ระบบสารบรรณ  ระบบเงินเดือน  ระบบงานโครงงานวิจัย  ระบบกองกิจการนิสิต  ระบบหอพัก โครงการกิจกรรม ประกันอุบัติเหตุ ทุนกู้ยืม ระบบสวัสดิการ ทุนกู้ยืม

23 23 การสอนทางไกล  มีการเรียนการสอนทางไกลไปที่วิทยาเขต สารสนเทศ จันทบุรี  Video Conference System (VCS)  เดือนมิถุนายน 2546 เพิ่มระบบไปที่วิทยาเขต สารสนเทศ สระแก้ว

24 24 งานที่กำลังดำเนินการ  ติดตั้งเส้นทางสำรองในการใช้งานอินเทอร์เน็ต  2 MB เงิบประมาณ 2.5 ล้านบาท  จัดศูนย์สอบเทียบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิต  บริการพิมพ์ผลผ่านเครื่องพิมพ์เลเซอร์  บริการอุปกรณ์สื่อผสมสำหรับนิสิตและบุคลากรของ มหาวิทยาลัย  เปิดอบรมหลักสูตร IT Professional สำหรับนิสิต ทั่วไปโดยเก็บค่าใช้จ่ายราคาถูก  เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนิสิต  พัฒนาระบบ E-Learning  Learning Management System(LMS)

25 25 งานที่กำลังดำเนินการ  เปิดอบรมซอฟต์แวร์ Open sourse ครั้งที่ 3  ออฟฟิสทะเล  การเขียนโปรแกรมด้วย PHP และฐานข้อมูล MySQL, PostgreSQL  Linux Training  พัฒนาระบบ E-Office  พัฒนาระบบพัฒนาระบบสารสนเทศทั้ง 12 ระบบให้ทำงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt 1 ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา. 2 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เสรี ชิโนดม ผู้อำนวยการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google