งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา

2 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เสรี ชิโนดม ผู้อำนวยการ

3 ปณิธาน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะเป็นศูนย์กลางที่เน้นการบริการวิชาการ สร้างสรรและพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศ

4 วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางและผู้นำในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยและชุมชน

5 วัตถุประสงค์ สนับสนุนมหาวิทยาลัยบูรพาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาระบบการเรียนการสอนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยไร้พรหมแดน สนันสนุนการเรียนการสอนของนิสิต จัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของมหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University Backbone)ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาความพร้อมการใช้งานโอเพ่นซอร์สขององค์กร

6 การดำเนินงาน สำนักคอมพิวเตอร์แบ่งการดำเนินงานออก เป็นดังนี้
1. สำนักงานเลขานุการ 2. ฝ่ายปฏิบัติการ 3. ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนาโปรแกรม

7 อัตรากำลัง จำนวนบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ข้าราชการสาย ข 7 คน
ข้าราชการสาย ข 7 คน ข้าราชการสาย ค คน พนักงานมหาวิทยาลัย 3 คน ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ คน ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ 3 คน ลูกจ้างชั่วคราวเงินโครงการบริหารระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย คน ลูกจ้างชั่วคราวเงินโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัย คน รวม คน

8 การให้บริการ บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนจำนวน 3 จุด
บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จัดการและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของมหาวิทยาลัย บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่าน Remote Access จำนวน 85 คู่สาย พัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร พัฒนาศูนย์จัดเก็บและบริการข้อมูล(Data Center) เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย บริการจัดการฝึก อบรม สัมมนา เผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประชุม/ สัมมนาทางวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

9 วันและเวลาให้บริการ ภาคต้น/ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ปิดภาคการศึกษา
จันทร์-อาทิตย์ เวลา น. ภาคฤดูร้อน จันทร์-พฤหัสบดี เวลา น. ศุกร์-อาทิตย์ เวลา น. ปิดภาคการศึกษา จันทร์-ศุกร์ เวลา น. เสาร์-อาทิตย์ หยุดบริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หยุดบริการ

10 ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพา
(BUUNet)

11 DMZ

12 Zone DMZ(Demilitarized Zone) และ Server Farm

13 การบริการอินเทอร์เน็ต
เครื่องแม่ข่ายทั้งหมดใช้ระบบปฏิบัติการ Unix หรือ Linux DNS Server ทำหน้าที่เป็น DNS ของมหาวิทยาลัย Secondary DNS ทำหน้าที่เป็น Secondary DNS ของมหาวิทยาลัย Private DNS & Private Secondary DNS ทำหน้าที่เป็น Private DNS และ Secondary DNS ของ IP ภายในมหาวิทยาลัย

14 การบริการอินเทอร์เน็ต (ต่อ)
Web Server + Home Server สำหรับอาจารย์ / ข้าราชการ จัดสรรเนื้อที่ให้อาจารย์ท่านละ 20 MB ข้าราชการท่านละ 10 MB และลูกจ้างชั่วคราวคนละ 10 MB Mail Server+Home Server สำหรับนิสิต มีเนื้อที่ Home Directory คนละ 10 MB คนละ 10 MB

15 การบริการอินเทอร์เน็ต (ต่อ)
Web Server ทำหน้าที่เป็น Web หลักของมหาวิทยาลัย Cache Engine ทำหน้าที่เป็น Proxy ของการใช้บริการ Web FTP Server ทำหน้าที่ให้บริการโปรแกรมที่ user ส่วนใหญ่ ต้องการใช้ Web Hosting ให้เนื้อที่ 40 MB Web Based Mail ( iPlanet mail,Squirrel Mail )

16 การบริการอินเทอร์เน็ต (ต่อ)
iPlanet Mail Server เป็นเว็บเมลล์ Database Server เป็น Server ด้านฐานข้อมูล (MIS) มหาวิทยาลัย ให้บริการกำหนด account ให้แก่นิสิต / อาจารย์ / ข้าราชการ เพื่อมีสิทธิในการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

17 การบริการ Remote Access
ให้บริการ Remote Access จากภายนอกเพื่อเข้าใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมี 85 หมายเลข( 2 E1-60 เลขหมายอัตโนมัติ+25หมายเลข) ให้บริการ ครั้งละ 3 ชั่วโมง หมายเลขบริการ

18 การบริการเครือข่าย (ต่อ)
ดำเนินการให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยมีการเชื่อมโยงเครือข่ายไปยังภายนอก ได้แก่ เครือข่าย UniNet 34 Mbps และเชื่อมโยงออกต่างประเทศ 4 Mbps วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรีใช้เครือข่าย UniNet ของทบวงมหาวิทยาลัยด้วยความเร็ว 1 Mbps วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว ความเร็ว 64 Kbps (กำลังดำเนินการขยายเป็น 2 Mbps)

19 จำนวนสมาชิกเครือข่าย
นิสิต 11,656 คน อาจารย์ คน บุคลากร คน ลูกจ้างชั่วคราว คน ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2546

20 เครือข่ายที่เชื่อมต่อผ่านมหาวิทยาลัยบูรพาไปเครือข่าย Uninet
สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี 2 Mbps สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบางพระ 1 Mbps สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี 1 Mbps มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 64 Kbps มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จันทบุรี 2 Mbps

21 การบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน
การให้บริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ นิสิตสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์จากส่วนกลางได้ที่ สำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 134 เครื่อง สำนักหอสมุด ชั้น 6 จำนวน 55 เครื่อง+24 และกองกิจการนิสิต ชั้น 2 จำนวน 60 เครื่อง หอพักนิสิต จำนวน 17 หอ ๆ ละ 3 เครื่อง รวม 51 เครื่อง (กำลังดำเนินการ)

22 ระบบสารสนเทศ ระบบทะเบียน ระบบทะเบียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ระบบการเจ้าหน้าที่ ระบบงบประมาณ ระบบงานอาคารและสถานที่ ระบบบัญชี ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบพัสดุและครุภัณฑ์ ระบบสารบรรณ ระบบเงินเดือน ระบบงานโครงงานวิจัย ระบบกองกิจการนิสิต ระบบหอพัก โครงการกิจกรรม ประกันอุบัติเหตุ ทุนกู้ยืม ระบบสวัสดิการ ทุนกู้ยืม

23 การสอนทางไกล มีการเรียนการสอนทางไกลไปที่วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี
Video Conference System (VCS) เดือนมิถุนายน 2546 เพิ่มระบบไปที่วิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว

24 งานที่กำลังดำเนินการ
ติดตั้งเส้นทางสำรองในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 2 MB เงิบประมาณ 2.5 ล้านบาท จัดศูนย์สอบเทียบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต บริการพิมพ์ผลผ่านเครื่องพิมพ์เลเซอร์ บริการอุปกรณ์สื่อผสมสำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เปิดอบรมหลักสูตร IT Professional สำหรับนิสิตทั่วไปโดยเก็บค่าใช้จ่ายราคาถูก เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนิสิต พัฒนาระบบ E-Learning Learning Management System(LMS)

25 งานที่กำลังดำเนินการ
เปิดอบรมซอฟต์แวร์ Open sourse ครั้งที่ 3 ออฟฟิสทะเล การเขียนโปรแกรมด้วย PHP และฐานข้อมูล MySQL, PostgreSQL Linux Training พัฒนาระบบ E-Office พัฒนาระบบพัฒนาระบบสารสนเทศทั้ง 12 ระบบให้ทำงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google