งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM952-703 Presentation. ผู้จัดทำ นางสาวเกศราภรณ์ อินทนา 552132001 นางสาวชัญญา ฟักสวัสดิ์ 552132003 นางสาววัจนาภรณ์ ทีฆพุฒิ 552132008.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM952-703 Presentation. ผู้จัดทำ นางสาวเกศราภรณ์ อินทนา 552132001 นางสาวชัญญา ฟักสวัสดิ์ 552132003 นางสาววัจนาภรณ์ ทีฆพุฒิ 552132008."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM952-703 Presentation

2 ผู้จัดทำ นางสาวเกศราภรณ์ อินทนา 552132001 นางสาวชัญญา ฟักสวัสดิ์ 552132003 นางสาววัจนาภรณ์ ทีฆพุฒิ 552132008

3 What is Network ? กลุ่มของคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารที่นำมาเชื่อมต่อกัน เพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูล ใช้ทรัพยากรทรัพยากรร่วมกัน และติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน

4

5 Extranet Internet Intranet Extranet

6

7 เครือข่ายสาธารณะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ อิเล็คทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก Internet หากแยกศัพท์จะได้มา 2 คำ คือ คำว่า Inter และ คำว่า Net ซึ่ง Inter หมายถึง ระหว่าง หรือท่ามกลาง และ คำว่า Net มาจากคำว่า Network หรือ เครือข่าย เมื่อ นำความหมายของทั้ง 2 คำมารวมกัน จึงแปลว่า การ เชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่าย เครือข่ายสาธารณะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ อิเล็คทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก Internet หากแยกศัพท์จะได้มา 2 คำ คือ คำว่า Inter และ คำว่า Net ซึ่ง Inter หมายถึง ระหว่าง หรือท่ามกลาง และ คำว่า Net มาจากคำว่า Network หรือ เครือข่าย เมื่อ นำความหมายของทั้ง 2 คำมารวมกัน จึงแปลว่า การ เชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่าย

8 เชื่อมโยงเครือข่าย คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก มากมายทั่วโลกเข้า ด้วยกัน โดยอาศัย เครือข่ายโทรคมนาคม เป็นตัวเชื่อมเครือข่าย ภายใต้มาตราฐานการ เชื่อมโยงเดียวกันคือ โปรโตคอล TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) โปรโตคอล TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) : ระเบียบวิธีที่กำหนดขึ้นสำหรับ สื่อสารข้อมูล ให้สามารถสื่อสารข้อมูลไปยัง ปลายทางได้อย่างถูกต้อง

9 ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ / พาณิชย์ ด้านการเมือง ด้านศาสนา ด้านความ บันเทิง ด้านสังคม

10 Save time All the time Real-Time Make money Save money Unlimited distance Multi way communication

11 BACK

12

13 เครือข่ายเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนสารสนเทศ ภายในองค์กร ซึ่งจะเปิดให้ใช้เฉพาะสมาชิกใน องค์กรเท่านั้น เป็นการจำกัดขอบเขตการใช้งาน เน้นการทำงานร่วมกัน (workgroup)

14 เชื่อมโยงเครือข่าย คอมพิวเตอร์ขนาด เล็กเข้าด้วยกัน ภายในองค์กร โดย อาศัยเครือข่าย โทรคมนาคมเป็น ตัวเชื่อมเครือข่าย ภายใต้มาตราฐาน การเชื่อมโยง เดียวกันคือ โปรโตคอล TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol)

15 ใช้สื่อสารกัน ภายในองค์กร

16 จัดตารางนัดหมาย ภายในองค์กร ป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาติเข้าสู่ ระบบได้ ได้รับการป้องกันด้วยมาตราฐาน ความปลอดภัย เช่น Username, Password, Firewall ลงทุนต่ำ เมื่อเทียบกับการลงทุน ทำระบบอื่นๆ ช่วยให้ติดต่อสื่อสารกันในองค์กร ได้รวดเร็วขึ้น จัดการและติดตั้งง่าย

17 BACK

18

19 เครือข่ายภายในองค์กรหรืออินทราเนต เชื่อมกับ เครือข่ายภายนอกองค์กร

20 การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจเป็นได้ทั้งการเชื่อมต่อ โดยตรง (Direct Link) ระหว่าง 2 จุด หรือ เครือข่ายเสมือน ( Virtual Network ) ระหว่าง ระบบอินทราเนตหลายๆเครือข่าย ผ่านอินเตอร์เนต ก็ได้

21 ใช้เชื่อมโยงกันระหว่างบริษัท ลูกค้าและบริษัท อื่นๆที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน

22 ช่วยลดขั้นตอนในการทำงานสามารถควบคุม งานให้มีประสิทธิภาพ และ ตรวจสอบ ประสิทธิภาพในการทำงานได้ตรงตามความ ต้องการ ช่วยควบคุมการทำงานต่างๆได้ง่ายขึ้น ผู้บริหารสามารถเข้าทำการตรวจสอบและดู รายงานต่างๆ ได้ตามต้องการ โดยผ่าน web browser ได้ทุกที่ ทุกเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม สำเร็จรูปต่างๆตามจำนวนผู้ใช้งานจริง

23

24 ความแตกต่างระหว่าง Internet Intranet Extranet InternetIntranetExtranet ความปลอดภัยความปลอดภัย น้อย เพราะทุกคน สมารถเข้าใช้ได้ เครือข่ายส่วน บุคคล อนุญาตให้ เฉพาะผู้ใช้ที่อยู่ ภายในเครือข่าย เท่านั้นที่ใช้ได้ มี ระบบความ ปลอดภัยป้องกัน คนนอกเข้ามาใช้ ระบบ มีความ ปลอดภัยสูง เครือข่ายส่วนรวม ต้องได้รับอนุญาต เข้าใช้งานผ่านการ เข้ารหัส มีความ ปลอดภัย พอสมควร ผู้ใช้งานทุกคนเฉพาะพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่ อยู่ในองค์กร พนักงานทุกคน และผู้ที่เกี่ยวข้อง กับองค์กร การใช้งานเครือข่ายทั่วโลกเครื่อข่ายภายใน องค์กร เครื่อข่ายนอก องค์กร หรือ ระหว่างองค์กรกับ องค์กร

25

26 http://drr-inhouse.blogspot.com/2009/08/protocol.html http:// school.obec.go.th/kudhuachang/les02.htm http://monitorlink.rid.go.th/ http://www.vcharkarn.com/vblog/36085/4 John Wiley & Sons.Information technology for management,5 th, John Wiley & Sons Inc.,2006.


ดาวน์โหลด ppt KM952-703 Presentation. ผู้จัดทำ นางสาวเกศราภรณ์ อินทนา 552132001 นางสาวชัญญา ฟักสวัสดิ์ 552132003 นางสาววัจนาภรณ์ ทีฆพุฒิ 552132008.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google