งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความเป็นมาของระบบ อินเทอร์เน็ต พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต ความหมายของอินเทอร์เน็ต การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความเป็นมาของระบบ อินเทอร์เน็ต พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต ความหมายของอินเทอร์เน็ต การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความเป็นมาของระบบ อินเทอร์เน็ต พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต ความหมายของอินเทอร์เน็ต การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต

2 อินเตอร์เน็ต มีพัฒนาการมาจาก อาร์พาเน็ต (Arp Anet เรียกสั้น ๆ ว่า อาร์พา ) ที่ตั้งขึ้นในปี 2512 เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่ใช้ในงานวิจัยด้านทหาร (ARP : Advanced Research Project Agency) สำหรับประเทศไทยนั้น อินเตอร์เน็ตเริ่มมีบทบาทอย่างมากในช่วงปี 2530-2535 โดยเริ่มจากการเป็นเครือข่ายในระบบคอมพิวเตอร์ระดับ มหาวิทยาลัย (Campus Network) แล้วจึงเชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ตอย่าง สมบูรณ์เมื่อเดือนสิงหาคม 2535 และ ในปี 2538 ก็มี การเปิดให้ บริการ อินเตอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ ความเป็นมาของระบบ อินเทอร์เน็ต

3 ปี พ. ศ. 2500 (1957) โซเวียดได้ปล่อยดาวเทียม Sputnik ทำให้ สหรัฐอเมริกาได้ตระหนักถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้น ค.. ศ. 2512 (1969) กองทัพสหรัฐต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงทางการทหาร และความ เป็นไปได้ในการถูกโจมตี ด้วยอาวุธปรมาณู หรือนิวเคลียร์ การถูกทำลาย ล้าง ศูนย์คอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารข้อมูล อาจทำให้เกิดปัญหา ทางการรบ และในยุคนี้ ระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีหลากหลายมากมายหลาย แบบ ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และโปรแกรมกันได้ จึงมี แนวความคิด ในการวิจัยระบบที่สามารถ เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ และ แลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างระบบที่แตกต่างกันได้ ตลอดจนสามารถรับส่ง ข้อมูลระหว่างกัน ได้อย่างไม่ผิดพลาด แม้ว่าคอมพิวเตอร์บางเครื่อง หรือ สายรับส่งสัญญาณ เสียดายหรือถูกทำลาย กระทรวงกลาโหมอเมริกัน (DoD = Department of Defense) ได้ให้ทุนที่มีชื่อว่า DARPA (Defense Advanced Research Project Agency) ภายใต้การควบคุมของ Dr. J.C.R. Licklider ได้ทำการทดลอง ระบบเครือข่ายที่มีชื่อว่า DARPA Network และ ต่อมาได้กลายสภาพเป็น ARPANet (Advanced Research Projects Agency Network) และต่อได้มาพัฒนาเป็น INTERNET ในที่สุด พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต

4 อินเทอร์เน็ต ( Internet ) คือ เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่าย โทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมเครือข่าย ภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงด้วย โปรโตคอลเดียวกันคือ TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในอินเทอร์เน็ตสามารถ สื่อสารระหว่างกันได้ นับว่าเป็นเครือข่ายที่กว้างขวางที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้นิยมใช้ โปรโตคอลอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลกมากที่สุด ความหมายของอินเทอร์เน็ต

5 1. เว็บไซต์ (Website) การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต 2. ห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์ 3. ฐานข้อมูลออนไลน์

6 - เว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ค้นหาข้อมูล www.google.com - เว็บไซต์โรงเรียน www.trang2.go.th/wangwiset - ติดต่อผู้จัดทำ : june6240@hotmail.com - ค้นหาข้อมูล www.google.com - เว็บไซต์โรงเรียน www.trang2.go.th/wangwiset

7 โดย เด็กหญิง พิชญา แก้วสังข์ เลขที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนวังวิเศษ สังกัดสำนักงานมัธยมศึกษา ตรัง เขต 2


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความเป็นมาของระบบ อินเทอร์เน็ต พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต ความหมายของอินเทอร์เน็ต การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google