งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารทางไกลและเครือข่าย (Telecommunication And Networks)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารทางไกลและเครือข่าย (Telecommunication And Networks)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสารทางไกลและเครือข่าย (Telecommunication And Networks)
กลุ่มที่ 20 TCP / IP กลุ่มที่ TCP/IP การสื่อสารทางไกลและเครือข่าย (Telecommunication And Networks)

2 การสื่อสารทางไกลและเครือข่าย (Telecommunication And Networks)
TCP / IP คืออะไร?? การที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกเชื่อมโยงกันไว้ในระบบจะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นั้น จำเป็นจะต้องมีภาษาสื่อสารที่เรียกว่า โปรโตคอล (Protocol) เช่นเดียวกับคนเราที่ต้องมีภาษาพูดเพื่อให้สื่อสารเข้าใจกันได้ ในระบบอินเทอร์เน็ต จะใช้ภาษาสื่อสารมาตรฐานที่ชื่อว่า TCP/IP TCP ย่อมาจากคำว่า Transmission Control Protocol IP ย่อมาจากคำว่า Internet Protocol กลุ่มที่ TCP/IP การสื่อสารทางไกลและเครือข่าย (Telecommunication And Networks)

3 การสื่อสารทางไกลและเครือข่าย (Telecommunication And Networks)
TCP / IP คืออะไร?? เป็นชุดของโปรโตคอลที่ถูกใช้ในการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายมากในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถใช้สื่อสารจากต้นทางข้ามเครือข่ายไป ยังปลายทางได้ และสามารถหาเส้นทางที่จะส่งข้อมูลไปได้เองโดยอัตโนมัติ ถึงแม้ว่าในระหว่าง ทางอาจจะผ่านเครือข่ายที่มีปัญหา โปรโตคอลก็ยังคงหาเส้นทางอื่นในการส่งผ่านข้อมูลไปให้ถึง ปลายทางได้ ภาษาสื่อสารมาตรฐานที่ชื่อว่า TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) เป็นภาษาหลักดังนั้นหากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องระดับไมโครคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร์ หรือเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ก็สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้ กลุ่มที่ TCP/IP การสื่อสารทางไกลและเครือข่าย (Telecommunication And Networks)

4 การสื่อสารทางไกลและเครือข่าย (Telecommunication And Networks)
การทำงาน ในการส่งข้อมูลผ่านทาง TCP/IP นั้น TCP/IP จะทำการแบ่งข้อมูลนั้นๆ ออกเป็นส่วนย่อยๆ ซึ่งเรียกว่า แพ็กเกต (Packet) โดยแต่ละส่วนจะถูกเพิ่มข้อมูลบอกตำแหน่งต้นทาง และปลายทางที่จะส่งไว้ให้ จากนั้น แพ็กเก็ตเหล่านี้จะถูกส่งกระจายผ่านไปยังเส้นทางต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันใน ระบบตามเส้นทางที่สามารถส่งถึงปลายทางได้ โดยแต่ละแพ็คเก็ตไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับหรือ ไปตามเส้นทางเดียวกัน ซึ่งในระบบจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า เร้าเตอร์ (Router) จะเป็นตัวคอยจัดหาเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับทุกแพ็คเก็ต เมื่อไปถึงผู้รับที่ปลายทางแล้ว แพ็กเกตจะมารวมกันเป็นข้อความยาว ๆ เหมือนเดิม แต่ถ้าแพ็กเกตใดขาดหายหรือตกหล่น คอมพิวเตอร์ก็จะตรวจสอบ และส่งแพ็กเกตมาใหม่จนข้อมูลครบเหมือนเดิม กลุ่มที่ TCP/IP การสื่อสารทางไกลและเครือข่าย (Telecommunication And Networks)

5 การสื่อสารทางไกลและเครือข่าย (Telecommunication And Networks)
โครงสร้างของ TCP/IP กลุ่มที่ TCP/IP การสื่อสารทางไกลและเครือข่าย (Telecommunication And Networks)

6 การสื่อสารทางไกลและเครือข่าย (Telecommunication And Networks)
ประโยชน์ ประโยชน์ของโปรโตรคอล TCP/IP หรือ ระบบอินเทอร์เน็ตนั้น ปัจจุบันมีประโยชน์อย่างมากมายเช่น 1 การนำระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในงานสถาปานิก เพื่อในการอ่านข้อมูลการแปลงไฟล์ข้อมูล และโปรแกรมต่างๆที่สามารถให้มองเห็นรูปร่างหรือโครงสร้างอาคารต่างๆในรูปแบบ 3 มิติได้ 2 การนำระบบอินเทอร์เน็ต มาใช้ในระบบการเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาตลอดจนผู้ที่สนใจสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการ และเป็นการเปิดโลกกว้างทางความคิดให้กับเด็กๆอีกทาง 3 การนำระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในหน่วยงานต่างๆ เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กร เป็นต้น กลุ่มที่ TCP/IP การสื่อสารทางไกลและเครือข่าย (Telecommunication And Networks)


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารทางไกลและเครือข่าย (Telecommunication And Networks)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google