งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 20 TCP/IP การสื่อสารทางไกลและเครือข่าย (Telecommunication And Networks) 1 TCP / IP กลุ่มที่ 20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 20 TCP/IP การสื่อสารทางไกลและเครือข่าย (Telecommunication And Networks) 1 TCP / IP กลุ่มที่ 20."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มที่ 20 TCP/IP การสื่อสารทางไกลและเครือข่าย (Telecommunication And Networks) 1 TCP / IP กลุ่มที่ 20

3 กลุ่มที่ 20 TCP/IP การสื่อสารทางไกลและเครือข่าย (Telecommunication And Networks) 2 TCP / IP คือ อะไร ?? การที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกเชื่อมโยงกันไว้ ในระบบจะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นั้น จำเป็น จะต้องมีภาษาสื่อสารที่เรียกว่า โปรโตคอล (Protocol) เช่นเดียวกับคนเราที่ต้องมีภาษาพูด เพื่อให้สื่อสารเข้าใจกันได้ ในระบบอินเทอร์เน็ต จะใช้ภาษาสื่อสาร มาตรฐานที่ชื่อว่า TCP/IP TCP ย่อมาจากคำว่า Transmission Control Protocol IP ย่อมาจากคำว่า Internet Protocol

4 กลุ่มที่ 20 TCP/IP การสื่อสารทางไกลและเครือข่าย (Telecommunication And Networks) 3 TCP / IP คือ อะไร ?? เป็นชุดของโปรโตคอลที่ถูกใช้ในการสื่อสารผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายมากใน ปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถใช้สื่อสารจาก ต้นทางข้ามเครือข่ายไป ยังปลายทางได้ และสามารถหาเส้นทางที่จะส่งข้อมูลไปได้ เองโดยอัตโนมัติ ถึงแม้ว่าในระหว่าง ทางอาจจะผ่านเครือข่ายที่มีปัญหา โปรโตคอลก็ยังคงหา เส้นทางอื่นในการส่งผ่านข้อมูลไปให้ถึง ปลายทางได้ ภาษาสื่อสารมาตรฐานที่ชื่อว่า TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) เป็นภาษาหลักดังนั้นหากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ ว่าจะเป็นเครื่องระดับไมโครคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร์ หรือเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ก็สามารถ เชื่อมโยงเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้

5 กลุ่มที่ 20 TCP/IP การสื่อสารทางไกลและเครือข่าย (Telecommunication And Networks) 4 ในการส่งข้อมูลผ่านทาง TCP/IP นั้น TCP/IP จะทำ การแบ่งข้อมูลนั้นๆ ออกเป็นส่วนย่อยๆ ซึ่งเรียกว่า แพ็ก เกต (Packet) โดยแต่ละส่วนจะถูกเพิ่มข้อมูลบอกตำแหน่ง ต้นทาง และปลายทางที่จะส่งไว้ให้ จากนั้น แพ็กเก็ต เหล่านี้จะถูกส่งกระจายผ่านไปยังเส้นทางต่างๆ ที่เชื่อมโยง กันใน ระบบตามเส้นทางที่สามารถส่งถึงปลายทางได้ โดยแต่ละแพ็คเก็ตไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับหรือ ไปตาม เส้นทางเดียวกัน ซึ่งในระบบจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า เร้า เตอร์ (Router) จะเป็นตัวคอยจัดหาเส้นทางที่ดีที่สุด ให้กับทุกแพ็คเก็ต เมื่อไปถึงผู้รับที่ปลายทางแล้ว แพ็ก เกตจะมารวมกันเป็นข้อความยาว ๆ เหมือนเดิม แต่ถ้า แพ็กเกตใดขาดหายหรือตกหล่น คอมพิวเตอร์ก็จะ ตรวจสอบ และส่งแพ็กเกตมาใหม่จนข้อมูลครบเหมือนเดิม การทำงาน

6 กลุ่มที่ 20 TCP/IP การสื่อสารทางไกลและเครือข่าย (Telecommunication And Networks) 5 โครงสร้างของ TCP/IP

7 กลุ่มที่ 20 TCP/IP การสื่อสารทางไกลและเครือข่าย (Telecommunication And Networks) 6 ประโยชน์ ประโยชน์ของโปรโตรคอล TCP/IP หรือ ระบบ อินเทอร์เน็ตนั้น ปัจจุบันมีประโยชน์อย่างมากมายเช่น 1 การนำระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในงานสถาปานิก เพื่อใน การอ่านข้อมูลการแปลงไฟล์ข้อมูล และโปรแกรมต่างๆที่ สามารถให้มองเห็นรูปร่างหรือโครงสร้างอาคารต่างๆใน รูปแบบ 3 มิติได้ 2 การนำระบบอินเทอร์เน็ต มาใช้ในระบบการเรียนการ สอน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาตลอดจนผู้ที่สนใจ สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการ และเป็นการเปิดโลกกว้าง ทางความคิดให้กับเด็กๆอีกทาง 3 การนำระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในหน่วยงานต่างๆ เพื่อ ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กร เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 20 TCP/IP การสื่อสารทางไกลและเครือข่าย (Telecommunication And Networks) 1 TCP / IP กลุ่มที่ 20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google