งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ภาพรวมของ E- Commerce 1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1. นิยามของ Electronic commerce (EC) และ อธิบายถึงประเภทต่างๆของมัน 2. อธิบายและอภิปรายเนื้อหาและกรอบการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ภาพรวมของ E- Commerce 1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1. นิยามของ Electronic commerce (EC) และ อธิบายถึงประเภทต่างๆของมัน 2. อธิบายและอภิปรายเนื้อหาและกรอบการทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ภาพรวมของ E- Commerce 1

2 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1. นิยามของ Electronic commerce (EC) และ อธิบายถึงประเภทต่างๆของมัน 2. อธิบายและอภิปรายเนื้อหาและกรอบการทำงาน ของ Electronic commerce (EC) 3. อธิบายประเภทหลักของการทำธุรกรรม EC 4. พูดคุยเกี่ยวกับ E – commerce 2.0 5. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของโลกใน ยุคดิจิตอล 2

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 6. อธิบายถึงไดรเวอร์ของ EC ที่เกี่ยวข้องกับแรง กดดันทางธุรกิจและการตอบสนองขององค์กร 7. อธิบายบางส่วนของ EC ด้วยแบบจำลองทาง ธุรกิจ 8. สามารถบอกถึงประโยชน์และข้อจำกัด ของ EC ให้กับองค์กร ผู้บริโภคและสังคม 3

4 Electronic Commerce (EC): ความหมายและแนวคิด - electronic commerce (EC) กระบวนการของการซื้อการขายหรือการ แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการหรือข้อมูลผ่านทาง คอมพิวเตอร์ - e-business ความหมายในวงกว้างของ EC ไม่ได้เป็น เพียงแค่การซื้อขายสินค้าและบริการ แต่ยังให้ บริการลูกค้า และ การร่วมมือกับพันธมิตรทาง ธุรกิจและดำเนินการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กัน ภายในองค์กรด้วย 4

5 Electronic Commerce (EC): ความหมายและแนวคิด 5

6 - แนวคิดอื่นๆของ EC - Pure Versus Partial EC - องค์กร EC - brick-and-mortar (old economy) organizations องค์กรเศรษฐกิจแบบเก่า ( บริษัท ) โดย ที่พวกเขาจะดำเนินธุรกิจแบบออฟไลน์ เป็น หลัก โดยที่การซื้อขายสินค้าจะเป็นไปใน ทางตรงผ่านนายหน้า - virtual (pure-play) organizations องค์กรที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของพวก เขา แต่เพียงผู้เดียวผ่านระบบออนไลน์ 6

7 Electronic Commerce (EC): ความหมายและแนวคิด - click-and-mortar (click-and-brick) organizations องค์กรที่ดำเนินกิจกรรม e-commerce, ซึ่ง มักจะเป็นช่องทางที่ช่วยให้มีการตลาดที่เพิ่มขึ้น -electronic market (e-marketplace) ตลาดออนไลน์ที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถพบ เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ เงิน หรือ ข้อมูล ได้ 7

8 Electronic Commerce (EC): ความหมายและแนวคิด - Interorganizational information systems (IOSs) ระบบสารสนเทศระหว่างองค์กร ระบบการสื่อสารที่ช่วยให้การประมวลผล ธุรกรรมประจำและการไหลของข้อมูลระหว่างสอง องค์กรหรือมากกว่า Intraorganizational information systems ระบบการสื่อการที่ช่วยให้กิจกรรม e- commerce ที่จะเป็นไปภายในแต่ละองค์กร 8

9 ขอบเขต Electronic Commerce :: การจำแนก, เนื้อหาและประวัติ intranet เครือข่ายขององค์กรหรือรัฐบาลที่ใช้ เครื่องมือทางอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บเบาเซอร์และ อินเทอร์เน็ต โปรโตคอล Extranet เครือข่ายที่ใช้อินเตอร์เน็ตในการเชื่อมโยง หลายอินทราเน็ต 9

10 ขอบเขต Electronic Commerce :: การจำแนก, เนื้อหาและประวัติ โครงสร้างของ Electronic Commerce – ผู้คน – นโยบายสาธารณะ – การตลาดและการโฆษณา – สนับสนุนการบริการ – พันธมิตรทางธุรกิจ 10

11 11

12 ขอบเขต Electronic Commerce :: การจำแนก, เนื้อหาและประวัติ EC จะจำแนกตามลักษณะ และแนวทางของ การทำธุรกรรมและปฏิสัมพันธ์ – Business to Business (B2B) E-commerce model ที่ผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะเป็น เจ้าของธุรกิจและองค์กรต่างๆ – Business to Consumer (B2C) E-commerce model ที่ผู้เข้าร่วมจะเป็นธุรกิจขายให้กับ ผู้ซื้อทั่วไป – e-tailing เป็นการชายปลีกแบบออนไลน์ ที่ส่วนใหญ่จะเป็น B2C 12

13 ขอบเขต Electronic Commerce :: การจำแนก, เนื้อหาและประวัติ – business-to-business-to-consumer (B2B2C) E-commerce model ที่ธุรกิจจะส่งสินค้าหรือ บริการต่อให้อีกธุรกิจหนึ่งแล้วธุรกิจนั้นก็ไป รักษาลูกค้าของตัวเอง – consumer-to-business (C2B) E-commerce model ในกรณีนี้จะเป็นผู้ที่ใช้ อินเตอร์เน็ตเพื่อขายสินค้าและบริการให้กับ องค์กรหรือบุคคล ที่แสวงหาผู้ขายที่จะเสนอ ราคาในสินค้าและบริการที่พวกเขาต้องการ 13

14 ขอบเขต Electronic Commerce :: การจำแนก, เนื้อหาและประวัติ – intrabusiness EC E-commerce model ที่มีกิจกรรมภายในองค์กร ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสินค้า บริการหรือข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆและ บุคคลในองค์กร – business-to-employees (B2E) E-commerce model ที่องค์กรให้บริการข้อมูล หรือผลิตภัณฑ์ให้กับพนักงานแต่ละคน 14

15 ขอบเขต Electronic Commerce :: การจำแนก, เนื้อหาและประวัติ – Consumer to Consumer (C2C) E-commerce model ที่ผู้บริโภคจะขายให้ ผู้บริโภคด้วยกันเอง – Collaborative Commerce (C-commerce) E-commerce model ที่บุคคลหรือกลุ่ม จะสื่อสารและ ทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ 15

16 ขอบเขต Electronic Commerce :: การจำแนก, เนื้อหาและประวัติ – e-learning การจัดส่งข้อมูลออนไลน์เพื่อใช้ประโยชน์ใน วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมหรือการศึกษา – e-government E-commerce model ที่นิติบุคคลซึ่งรัฐบาลซื้อหรือใช้ สินค้า, บริการ, หรือข้อมูล ไปยังธุรกิจหรือประชาชน 16

17 E-Commerce 2.0: From Web 2.0 to Enterprise Social Networking and Virtual Worlds social computing – วิธีการมุ่งเป้าไปที่การทำให้หน้าอินเตอร์เฟส ที่ใช้งานสำหรับคอมพิวเตอร์และมนุษย์ดูเป็น ธรรมชาติมากขึ้น Web 2.0 – เป็นรุ่นที่ 2 ของการใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่ ช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันและแบ่งปันข้อมูล กันแบบใหม่ เช่นเว็บไซต์เครือข่ายสังคม ออนไลน์, Wikis, อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร ต่างๆ และ folksonomies 17

18 E-Commerce 2.0: From Web 2.0 to Enterprise Social Networking and Virtual Worlds social network – เป็นประเภทของการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ ช่วยให้เชื่อมต่อสื่อสารกับเพื่อนๆ, พันธมิตร ทางธุรกิจหรือบุคคลที่มีความสนใจที่ เฉพาะเจาะจงโดยให้บริการฟรี เช่นงาน นำเสนอภาพ, e-mail, บล็อกและอื่น ๆ โดยใช้ ความหลากหลายของเครื่องมือ 18

19 E-Commerce 2.0: From Web 2.0 to Enterprise Social Networking and Virtual Worlds 19

20 E-Commerce 2.0: From Web 2.0 to Enterprise Social Networking and Virtual Worlds social network service (SNS) – บริการที่สร้างชุมชนออนไลน์โดยการให้ พื้นที่ออนไลน์สำหรับคนที่ต้องการที่จะ สร้างโฮมเพจของตนเองฟรีและที่ให้การ สื่อสารขั้นพื้นฐานและเครื่องมือสนับสนุน สำหรับการดำเนินกิจกรรมที่แตกต่างกันใน เครือข่ายสังคมออนไลน์ 20

21 E-Commerce 2.0: From Web 2.0 to Enterprise Social Networking and Virtual Worlds social networking – การสร้างหรือกการสนับสนุนของเครือข่าย สังคมออนไลน์และกิจกรรมต่างๆ เช่น บล็อกที่ทำในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ( ทั้ง ภายนอกหรือภายใน ) 21

22 E-Commerce 2.0: From Web 2.0 to Enterprise Social Networking and Virtual Worlds enterprise-oriented networks – เครือข่ายทางสังคมออนไลน์มีวัตถุประสงค์ หลักคือการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ ตัวอย่าง บริษัทในสังคมออนไลน์ – carnivalconnections.com – xing.com 22

23 E-Commerce 2.0: From Web 2.0 to Enterprise Social Networking and Virtual Worlds virtual world ( โลกเสมือน ) – โลกที่ผู้ใช้กำหนดให้ผู้คนสามารถโต้ตอบ, เล่นและการทำธุรกิจ เป็นที่สุดของการ ประชาสัมพันธ์ในโลกเสมือนจริง คือ ใน Second Life 23


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ภาพรวมของ E- Commerce 1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1. นิยามของ Electronic commerce (EC) และ อธิบายถึงประเภทต่างๆของมัน 2. อธิบายและอภิปรายเนื้อหาและกรอบการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google