งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พ. ศ. 2510 เป็นจุดเริ่มต้นของอินเตอร์เน็ต เนื่องจาก สหรัฐอเมริกาเริ่มก่อตั้งเครือข่ายที่เรียกว่า ? อาร์ปาเน็ต (ARPANET หรือ Advanced Research Project.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พ. ศ. 2510 เป็นจุดเริ่มต้นของอินเตอร์เน็ต เนื่องจาก สหรัฐอเมริกาเริ่มก่อตั้งเครือข่ายที่เรียกว่า ? อาร์ปาเน็ต (ARPANET หรือ Advanced Research Project."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พ. ศ. 2510 เป็นจุดเริ่มต้นของอินเตอร์เน็ต เนื่องจาก สหรัฐอเมริกาเริ่มก่อตั้งเครือข่ายที่เรียกว่า ? อาร์ปาเน็ต (ARPANET หรือ Advanced Research Project Agency) เป็นเหตุผลทาง ทหารในยุคสงครามเย็น ซึ่งสหรัฐกลัวว่า รัสเซียอาจยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ เข้ามาถล่ม จุดยุทธศาสตร์บางจุด ซึ่งอาจทำให้ คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันอยู่เป็นอัมพาต จึง ได้ริเริ่มงานวิจัยเครือข่ายใหม่ซึ่งเป็น เครือข่ายแบบกระจายศูนย์ที่จะได้รับความ เสียหายน้อยที่สุดจากสงครามนิวเคลียร์

3 พ. ศ. 2515 เครือข่าย ARPANET ได้ขยายไปสู่สถาบัน ต่าง ๆ ถึงกว่า 50 แห่ง เพื่อใช้ในการค้นคว้า และวิจัยทางการทหารเป็นส่วนใหญ่ โดย คอมพิวเตอร์ที่ต่อเข้ากับเครือข่ายนี้จะมี มาตรฐานการรับส่งข้อมูลที่เรียกว่า Network Control Protocol (NCP) ซึ่งมีข้อจำกัดในด้าน จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเข้ากับ ARPANET ทำให้ไม่สามารถขยายจำนวน เครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบได้

4 พ. ศ. 2525 ได้มีการพัฒนามาตรฐานการเชื่อมต่อ ข้อมูลใหม่ ที่เรียกว่า TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ซึ่งเป็น โพรโตคอลที่ ARPANET ได้วางรากฐาน ให้กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จึงทำให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ต่างชนิดกันสามารถรับส่ง ข้อมูลไปมาระหว่างกันได้ และถือเป็น มาตรฐานที่เป็นหัวใจของอินเตอร์เน็ตใน ปัจจุบัน

5 พ. ศ. 2527 มีเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อในระบบอินเตอร์เน็ต เข้าด้วยกันถึง 1,000 เครื่อง โดยขยายการเชื่อมต่อ เข้าไปสู่มหาวิทยาลัยและองค์กรเอกชนด้วย พ. ศ. 2529 มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National Science Foundation: NSF) ได้นำเทคโนโลยีการสื่อสารแบบ ใหม่ของ ARPANET มาใช้เพื่อเชื่อมหน่วยงานใน ภูมิภาคต่าง ๆ เข้ากับศูนย์ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ โดย มีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน จึงเป็นที่มาของ ? เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้าทาง วิทยาศาสตร์ ? หรือ CSnet พ. ศ. 2532 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วโลกที่เชื่อมต่อในระบบ อินเตอร์เน็ตมากถึง 10,000 เครื่อง จึงได้มีการขนาน นามใหม่ว่า ? อินเตอร์เน็ต (Internet)? เครื่อง

6 ปี พ. ศ. 2500 (1957) โซเวียดได้ปล่อยดาวเทียม Sputnik ทำให้ สหรัฐอเมริกาได้ตระหนักถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้น ค.. ศ. 2512 (1969) กองทัพสหรัฐต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงทางการทหาร และ ความเป็นไปได้ในการถูกโจมตี ด้วยอาวุธปรมาณู หรือนิวเคลียร์ การ ถูกทำลายล้าง ศูนย์คอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารข้อมูล อาจทำ ให้เกิดปัญหาทางการรบ และในยุคนี้ ระบบคอมพิวเตอร์ ที่มี หลากหลายมากมายหลายแบบ ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และโปรแกรมกันได้ จึงมีแนวความคิด ในการวิจัยระบบที่ สามารถ เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ และแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่าง ระบบที่แตกต่างกันได้ ตลอดจนสามารถรับส่งข้อมูลระหว่างกัน ได้ อย่างไม่ผิดพลาด แม้ว่าคอมพิวเตอร์บางเครื่อง หรือสายรับส่ง สัญญาณ เสียดายหรือถูกทำลาย กระทรวงกลาโหมอเมริกัน (DoD = Department of Defense) ได้ให้ทุนที่มีชื่อว่า DARPA (Defense Advanced Research Project Agency) ภายใต้การควบคุมของ Dr. J.C.R. Licklider ได้ทำการทดลอง ระบบเครือข่ายที่มีชื่อว่า DARPA Network และต่อมาได้กลายสภาพเป็น ARPANet (Advanced Research Projects Agency Network) และต่อได้มาพัฒนาเป็น INTERNET ในที่สุด

7

8

9

10 จุดเด่น ของการใช้นวัตกรรมชิ้นนี้ ทำให้เรา สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายตามที่ เราต้องการ เราสามารถได้ข้อสอบที่มีมาตรฐาน เพราะ ได้ผ่านการวิเคราะห์และสามารถนำมาดัดแปลงใช้กับ เรื่องอื่นๆ ได้ด้วย โดนยเฉพาะอย่างยิ่งเราสามารถ ประหยัดเวลาในการเรียนรู้ได้มากทีเดียว จุดอ่อน มีข้อจำกัดทางด้านทักษะของ นักเรียน หรือครูเอง รวมตลอดไปถึงเรื่องของ งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และถ้าหา กว่านักเรียนไม่ซื่อสัตย์กับตนเองก็จะคลิกเข้าไปดู คำตอบก่อนที่จะฝึกหัดทำแบบฝึก ซึ่งมีผลให้การเรียน แบบนี้ไม่ได้ผลเท่าที่ควร แนวทางแก้ไข เพิ่มทักษะให้กับครูและ นักเรียน จำหางบประมาณมาเพื่อการจัดซื้อเครื่อง คอมพถิวเตอร์ ฝึกให้นักเรียนซื้อสัตย์ต่อตนเอง

11 - เว็บไซต์ของ www.google.com เว็บไซต์ของ - เว็บไซต์โรงเรียน http://www.trang2.go.th/wangwiset - เว็บไซต์โรงเรียน http://www.trang2.go.th/wangwiset - ติดต่อผู้จัดทำ - ติดต่อผู้จัดทำ

12


ดาวน์โหลด ppt พ. ศ. 2510 เป็นจุดเริ่มต้นของอินเตอร์เน็ต เนื่องจาก สหรัฐอเมริกาเริ่มก่อตั้งเครือข่ายที่เรียกว่า ? อาร์ปาเน็ต (ARPANET หรือ Advanced Research Project.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google