งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศิลปินคณะวิจิตรศิลป์ มช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศิลปินคณะวิจิตรศิลป์ มช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศิลปินคณะวิจิตรศิลป์ มช.
ความภาคภูมิใจ…แห่ง รางวัลเกียรติยศของ ศิลปินคณะวิจิตรศิลป์ มช.

2 รางวัลประติมากรรมติดตั้ง ณ ธนาคารกรุงไทย
รางวัลที่ 2 ชื่อผลงาน "เส้นเสียงแห่งดนตรี" เจ้าของผลงาน อาจารย์สุกรี เกษรเกศรา คณะ วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัล สิงหาคม 2547

3 รางวัลประติมากรรมติดตั้ง ณ ธนาคารกรุงไทย
รางวัลที่ 3 ชื่อผลงาน "พื้นที่แห่งการ เจริญเติบโต" เจ้าของผลงาน นายอุดร จิรักษา ศิษย์ เก่าคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัล สิงหาคม 2547

4 (The 2004 Montana Supreme World of WearableArt Awards :
WOW WINNERS (The 2004 Montana Supreme World of WearableArt Awards : The Scenic Circle Hotels Bizarre Bra Section) รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน ”ชั้นในช่างพูด” “Hot Speaker“ เจ้าของผลงาน สีห์ภูมิ (ปรีชญา)ศรี โสภา ศิษย์ เก่า ( ) คณะ วิจิตรศิลป์ มช. รับรางวัล 10 กันยายน 2547 ณ ประเทศนิวซีแลนด์

5 สีห์ภูมิ (ปรีชญา)ศรีโสภา ชื่อเรียกในคณะ “แฟนต้า”
สีห์ภูมิ (ปรีชญา)ศรีโสภา ชื่อเรียกในคณะ “แฟนต้า” รับรางวัลและถ่ายภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ HELEN CLARK

6 รองศาสตราจารย์ พงษ์เดช ไชยคุตร
อาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผอ.สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. รับเชิดชูเกียรติศิลปินยอดเยี่ยมรางวัลศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2546 พร้อมรับทุนสร้างสรรค์ ศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2546 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร รองศาสตราจารย์ พงษ์เดช ไชยคุตร เป็นผู้พัฒนางานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างต่อเนื่อง และมี ผลงานศิลปกรรมที่มีคุณค่า เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้มอบรางวัล โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย รางวัลศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 3 แก่รองศาสตราจารย์พงษ์เดช ไชยคุตร เพื่อเชิดชูเกียรติและได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานดังกล่าวขึ้น ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมทั้งมอบรางวัลทุน สร้างสรรค์เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมและรวบรวม ผลงานเพื่อประกาศเกียรติคุณต่อสาธารณชนต่อไปอีกด้วย

7 นายเหมันต์ สุนทร นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์
รับเชิดชูเกียรติ เป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ พร้อมเกียรติบัตร จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2547 สำนักงานฯ ได้ดำเนินการสรรหาและเชิดชูเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน ประจำปี 2547 เพื่อประกาศยกย่องสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบคุณงามความดี มีความสามารถเป็นแบบอย่าง ของสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้บุคคลและ หน่วยงานเห็นความสำคัญ ในการพัฒนาเยาวชนมากขึ้น

8 รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ์
ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2547 ชื่อผลงาน สยามดินแดนแห่ง ความ ปิติ หมายเลข เจ้าของผลงาน นายพงศ์ศิริ คิดดี ศิษย์เก่า

9 ประติมากรรมติดตั้ง ณ ตลาดหลักทรัพย์
SET Sculpture Awards รางวัลชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไป และนิสิต นักศึกษา ชื่อเจ้าของผลงาน อาจารย์สุกรี เกษรเกศรา ชื่อผลงาน : งอกเงย2 รับรางวัลปี 2547

10 ประติมากรรมติดตั้ง ณ ตลาดหลักทรัพย์
SET Sculpture Awards รางวัลชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไปและนิสิต นักศึกษา ชื่อผลงาน พลังความเคลื่อนไหวของรูปทรงกลม อาจารย์สุทธิศักดิ์ ภูธรารักษ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 นายนิวัฒน์ ศิวาวุธ นายอานนท์ นงเยาว์
รางวัลลำดับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม เรื่อง A Perfect Disaster จากโครงการประกวดหนังสั้น My First Film Festival Jameson Short Film Award ประจำปี 2547 ของนิตยสาร Bioscope

12 เจ้าของผลงาน ชวนัฐ พวงคต ชื่อภาพ พันธนาการอันหวานจ๋อย รางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 2547Young thai artist award 2004ของมูลนิธิซิเมนต์ไทย รับรางวัล วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548

13 เจ้าของผลงาน ชาลี ปรีเปรม ชื่อภาพ มิติแห่งพันธนาการทางจิต รางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 2547 Young thai artist award 2004 ของมูลนิธิซิเมนต์ไทย รับรางวัลวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548

14 เจ้าของผลงาน อ.สุทธิศักดิ์ ภูธรารักษ์ ชื่อผลงาน หญิงไทยยุคใหม่ รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่1/2547โดย มูลนิธิอมตะ รับรางวัล17 มีนาคม 2548

15

16


ดาวน์โหลด ppt ศิลปินคณะวิจิตรศิลป์ มช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google