งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความภาคภูมิใจ … แห่ง รางวัลเกียรติยศ ของ ศิลปินคณะวิจิตร ศิลป์ มช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความภาคภูมิใจ … แห่ง รางวัลเกียรติยศ ของ ศิลปินคณะวิจิตร ศิลป์ มช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความภาคภูมิใจ … แห่ง รางวัลเกียรติยศ ของ ศิลปินคณะวิจิตร ศิลป์ มช.

2 รางวัลประติมากรรมติดตั้ง ณ ธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 ชื่อผลงาน " เส้นเสียงแห่ง ดนตรี " เจ้าของผลงาน อาจารย์สุกรี เกษรเกศรา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงให ม่ รับรางวัล สิงหาคม 2547

3 รางวัลประติมากรรมติดตั้ง ณ ธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 3 ชื่อผลงาน " พื้นที่แห่งการ เจริญเติบโต " เจ้าของผลงาน นายอุดร จิ รักษา ศิษย์เก่าคณะ วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงให ม่ รับรางวัล สิงหาคม 2547

4 รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน ” ชั้นในช่างพูด ” “Hot Speaker “ เจ้าของผลงาน สีห์ภูมิ ( ปรีชญา ) ศรีโสภา ศิษย์เก่า (3903082) คณะวิจิตรศิลป์ มช. รับรางวัล 10 กันยายน 2547 ณ ประเทศ นิวซีแลนด์ WOW WINNERS (The 2004 Montana Supreme World of WearableArt Awards : The Scenic Circle Hotels Bizarre Bra Section )

5 สีห์ภูมิ ( ปรีชญา ) ศรีโสภา ชื่อเรียกในคณะ “ แฟนต้า ” รับรางวัลและถ่ายภาพร่วมกับ นายกรัฐมนตรี นิวซีแลนด์ HELEN CLARK

6 รองศาสตราจารย์ พงษ์เดช ไชยคุตร อาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผอ. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. รับเชิดชูเกียรติศิลปินยอดเยี่ยม รางวัลศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2546 พร้อมรับทุนสร้างสรรค์ ศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2546 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร รองศาสตราจารย์ พงษ์เดช ไชยคุตร เป็นผู้พัฒนางาน สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างต่อเนื่อง และมี ผลงาน ศิลปกรรมที่มีคุณค่า เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้มอบรางวัล โครงการเชิดชูเกียรติ ศิลปินยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย รางวัลศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 3 แก่ รองศาสตราจารย์พงษ์เดช ไชยคุตร เพื่อเชิดชูเกียรติและได้จัด แสดงนิทรรศการผลงานดังกล่าวขึ้น ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร พร้อมทั้งมอบรางวัลทุน สร้างสรรค์เพื่อใช้ในการ สร้างสรรค์งานศิลปกรรมและรวบรวม ผลงานเพื่อประกาศเกียรติ คุณต่อสาธารณชนต่อไปอีกด้วย

7 นายเหมันต์ สุนทร นักศึกษาคณะวิจิตร ศิลป์ รับเชิดชูเกียรติ เป็นเยาวชนดีเด่น แห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ( สท.) เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ พร้อมเกียรติบัตร จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2547 สำนักงานฯ ได้ดำเนินการสรรหาและเชิดชูเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน ประจำปี 2547 เพื่อประกาศยกย่องสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบคุณงามความดี มีความสามารถเป็นแบบอย่าง ของสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้บุคคลและ หน่วยงานเห็นความสำคัญ ในการพัฒนาเยาวชนมากขึ้น

8 ชื่อผลงาน สยามดินแดน แห่ง ความ ปิติ หมายเลข 1 เจ้าของผลงาน นายพงศ์ศิริ คิด ดี ศิษย์เก่า รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2547

9 ชื่อเจ้าของผลงาน อาจารย์สุกรี เกษรเกศ รา ชื่อผลงาน : งอกเงย 2 รับรางวัลปี 2547 ประติมากรรมติดตั้ง ณ ตลาดหลักทรัพย์ SET Sculpture Awards รางวัลชนะเลิศประเภท ประชาชนทั่วไป และนิสิต นักศึกษา

10 ชื่อผลงาน พลังความเคลื่อนไหวของรูปทรงกลม อาจารย์สุทธิศักดิ์ ภูธรารักษ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประติมากรรมติดตั้ง ณ ตลาด หลักทรัพย์ SET Sculpture Awards รางวัลชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไป และนิสิต นักศึกษา

11 นายนิวัฒน์ ศิ วาวุธ นายอานนท์ นง เยาว์ รางวัลลำดับภาพยนตร์ ยอดเยี่ยม เรื่อง A Perfect Disaster จากโครงการประกวด หนังสั้น My First Film Festival Jameson Short Film Award ประจำปี 2547 ของ นิตยสาร Bioscope

12 เจ้าของผลงาน ชวนัฐ พวงคต ชื่อภาพ พันธนาการอัน หวานจ๋อย รางวัลศิลปะเพื่อ เยาวชนไทย 2547Young thai artist award 2004 ของมูลนิธิซิ เมนต์ไทย รับรางวัล วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548

13 เจ้าของผลงาน ชาลี ปรีเปรม ชื่อภาพ มิติแห่ง พันธนาการทาง จิต รางวัลศิลปะเพื่อ เยาวชนไทย 2547 Young thai artist award 2004 ของ มูลนิธิซิเมนต์ไทย รับรางวัลวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548

14 เจ้าของผลงาน อ. สุทธิศักดิ์ ภูธรา รักษ์ ชื่อผลงาน หญิงไทย ยุคใหม่ รางวัลที่ 2 การแสดง ศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 1/2547 โดย มูลนิธิ อมตะ รับรางวัล 17 มีนาคม 2548

15

16


ดาวน์โหลด ppt ความภาคภูมิใจ … แห่ง รางวัลเกียรติยศ ของ ศิลปินคณะวิจิตร ศิลป์ มช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google