งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

2 1. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 รัฐบาลจัดให้มี “ โครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี ” เพื่อ เป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับป่าไม้มาโดยตลอด กำหนดเปิดตัวโครงการพร้อมกันทุกจังหวัด / อำเภอ ทั่วประเทศในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00 น. จัดกิจกรรม “ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 8 สิงหา 8 นาฬิกา 8 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี ” เป้าหมายของโครงการ คือการปลูกต้นกล้าในพื้นที่ 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จำนวน 800 ล้านต้น กล้า ระยะเวลาตั้งแต่ 8 สิงหาคม 2555 – 12 สิงหาคม 2559

3 สำหรับวันเปิดตัวโครงการและการจัดกิจกรรมปลูก ป่าประชาอาสาพร้อมกันทั่วประเทศ วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00 น. จ. เชียงใหม่ ได้รับเลือกเป็นตัวแทนของภาคเหนือในการจัด กิจกรรมเปิดตัวโครงการ ซึ่งกำหนดพื้นที่ปลูกป่า บริเวณบ้านดง ต. เชียงดาว อ. เชียงดาว เนื้อที่ 80 ไร่ ภายในงานนอกจากการปลูกป่าแล้วยังมีกิจกรรมการ สร้างฝาย ปลูกหญ้าแฝก และโครงการนาแลกป่า รวมทั้งนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริ โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็น ประธานและร่วมปลูกป่ากับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งใน งานจะมีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศ ทาง สถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 จึงขอเชิญส่วนราชการ หน่วยงาน สถาบันการศึกษา และองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งประชาชน ในท้องที่ได้ไปร่วมกิจกรรมปลูกป่าโดยพร้อมเพรียง กัน

4 จ. ชม. กำหนดให้มีการประชุมเพื่อเตรียม ความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพด้าน การศึกษาเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อ 26 ก. ค. 55 เนื่องจากการเตรียมการและสร้าง ความพร้อมด้านการศึกษา เพื่อรองรับความเป็น ประชาคมอาเซียน เป็นประเด็นสำคัญยิ่งที่จะ สร้างทรัพยากรมนุษย์ให้ก้าวทันความ เปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้ทันกับสังคมอาเซียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด แนวทางการประชุมหารือ - การพัฒนาคุณภาพสถาบันการศึกษา - การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทาง การศึกษา - การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การใช้ ภาษาอังกฤษเป็น ภาษากลาง 2. การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเชื่อมโยงสู่ ประชาคมอาเซียน

5 - การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินแก่นักศึกษา - การดูแลเรื่องสุขอนามัย - การคมนาคมขนส่ง - การให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารและ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง - การประชาสัมพันธ์ - การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน จ. เชียงใหม่ เพื่อพัฒนา ศักยภาพด้านการเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน - การจัดทำการตลาดด้านการศึกษาใน นานาชาติ - หลักสูตรการท่องเที่ยว - การสนับสนุนจากภาคเอกชนและภาครัฐ เสริมสร้างในมิติอื่นๆ

6 - ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับ นานาชาติ โดยการ เชื่อมโยงกับสถาบันที่มีชื่อเสียงในระดับโลก - เพิ่มการดำเนินงานด้านการตลาด การทำ road show ใน ต่างประเทศ - การให้ทุนการศึกษากับครู นักศึกษา ASEAN - การป้องปรามสถานเริงรมย์ ร้านจำหน่าย สุรา

7 Connecting you to the WORLD ! Study in Chiang Mai, the Small & Beautiful of the Kingdom of Thailand. One ASEAN Single Education for International Studies.

8


ดาวน์โหลด ppt วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google