งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การระดมทุน ในรูปกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การระดมทุน ในรูปกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การระดมทุน ในรูปกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
รองศาสตราจารย์ นรีวรรณ จินตกานนท์ เลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

2 ประวัติการก่อตั้งกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
ปี พ.ศ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ กรมประชาสงเคราะห์ (ในขณะนั้น) ได้ร่วมกันจัดการประชุมเพื่อเตรียมการจัดตั้ง โดยคำแนะนำของ ดร. เฟรดเดอริค เอ็ม แลงค์ ประธานกรรมการบริหารของกองทุนสงเคราะห์ชุมชน เมืองดัลลัส มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ ได้จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ชุมชนขึ้นในสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ปี พ.ศ เริ่มการรณรงค์หาทุนเป็นครั้งแรก

3 กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
ปี 2518ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน (United Way Thailand) พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน ปัจจุบัน นายณัฐพัชร์ อินทุภูติ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน

4 แหล่งทุน บุคคล บริษัท หน่วยงานของรัฐ มูลนิธิ
องค์การระหว่างประเทศ/สถานทูต

5 รูปแบบการระดมทุน การส่งจดหมายขอรับบริจาค (Direct Mail)
การจัดงานในโอกาสพิเศษ (Special Event) เงินบริจาคจากบริษัท (Corperate Gifts) เงินบริจาคจากพนักงานในบริษัท (Payroll Deductiontion) การจัดตั้งตู้บริจาค (Collection Boxes) การจัดทำของจำหน่าย (Product Sales) เงินช่วยเหลือจากรัฐบาล/องค์การระหว่างประเทศ ( Government Grants/International Agencies

6 การวางแผนดำเนินงาน การวางแผน (Strategic Plan)
การประเมินความต้องการ(Needs Assessment) การกำหนดกรณียกิจ (Case Development) การตลาด (Marketing) การโฆษณาและการส่งเสริม(Advertising Promotion)

7 กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
เพื่อทำหน้าที่รณรงค์หาทุนบนพื้นฐานของความเอื้ออาทรและการแบ่งปัน (Caring and Sharing) เพื่อให้ประชาชนช่วยเหลือกันและกัน ตามหลักการ ประชาชน ช่วยประชาชน

8 การรณรงค์หาทุน การขอบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา -โครงการบัตรอวยพรวันเกิด
-ทุนการศึกษาเด็กยากจน การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทำผลิตภัณฑ์จำหน่าย การจัดทำกิจกรรมร่วมกับองค์การภาคธุรกิจเอกชน

9 โครงการบัตรอวยพรวันเกิด เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค เนื่องในโอกาสครบรวันเกิดโดยอาจจะระบุเลือกบริจาคให้ผู้เดือดร้อนประเภทใดโดยเฉพาะ อาจจะบริจาคเป็นทุนการศึกษา หรือไม่ระบุก็ได้ ทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจน ผู้มีจิตศรัทธาจะบริจาคเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กผู้รับทุนเป็นจำนวนเงินในแต่ละระดับทุน หรือบริจาคตามแต่ศรัทธาก็ได้

10 การหาทุนผ่านบัตรเครดิต กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน ได้รับความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ ในการเชิญชวนสมาชิกผู้ใช้บัตรเครดิตบริจาคแต้มคะแนนสะสมแลกเป็นเงินบริจาคสมทบกองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนและกองทุนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ ปัจจุบันมีธนาคารที่ให้ความร่วมมือดังนี้ ธนาคารซิตี้แบงก์ บริษัท ไดเนอร์สคลับ (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

11 การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดงานแสดงสินค้า
การจัดนิทรรศการภาพวาด และการประมูลภาพเพื่อหารายได้ การจัดทำผลิตภัณฑ์จำหน่าย การหารายได้พิเศษ เช่น การจำหน่ายบัตรนำโชคในงานกาชาดประจำปี การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิในงานวันแม่แห่งชาติ เป็นต้น

12 การจัดทำโครงการและกิจกรรมร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน
ปี 2542 สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ได้เริ่มจัดทำโครงการและกิจกรรมร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน ในเรื่องการพัฒนาด้านการศึกษา องค์การภาคธุรกิจเอกชนที่เข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมกับสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ อาทิ - ธนาคารซิตี้แบงก์ - บริษัท จีอี แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด - มูลนิธิโคลาโคลาประเทศไทย


ดาวน์โหลด ppt การระดมทุน ในรูปกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google