งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การระดมทุน ในรูปกองทุนร่วมใจ สงเคราะห์ชุมชน รองศาสตราจารย์ นรีวรรณ จินตกา นนท์ เลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การระดมทุน ในรูปกองทุนร่วมใจ สงเคราะห์ชุมชน รองศาสตราจารย์ นรีวรรณ จินตกา นนท์ เลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การระดมทุน ในรูปกองทุนร่วมใจ สงเคราะห์ชุมชน รองศาสตราจารย์ นรีวรรณ จินตกา นนท์ เลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์

2 ประวัติการก่อตั้งกองทุนร่วม ใจสงเคราะห์ชุมชน  ปี พ. ศ. 2512 สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ กรม ประชาสงเคราะห์ ( ในขณะนั้น ) ได้ ร่วมกันจัดการประชุมเพื่อเตรียมการ จัดตั้ง โดยคำแนะนำของ ดร. เฟรด เดอริค เอ็ม แลงค์ ประธาน กรรมการบริหารของกองทุน สงเคราะห์ชุมชน เมืองดัลลัส มล รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา  ปี พ. ศ. 2514 ได้จัดตั้งกองทุน สงเคราะห์ชุมชนขึ้นในสภาสังคม สงเคราะห์ฯ  ปี พ. ศ. 2515 เริ่มการรณรงค์หาทุน เป็นครั้งแรก

3 กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ ชุมชน ปี 2518 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองทุน ร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน (United Way Thailand) พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมส วลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็น องค์ประธานกิตติมศักดิ์ของ คณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ ชุมชน ปัจจุบัน นายณัฐพัชร์ อินทุภูติ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานกรรมการร่วมใจ สงเคราะห์ชุมชน

4 แหล่งทุน  บุคคล  บริษัท  หน่วยงานของรัฐ  มูลนิธิ  องค์การระหว่างประเทศ / สถานทูต

5 รูปแบบการระดมทุน  การส่งจดหมายขอรับบริจาค ( Direct Mail )  การจัดงานในโอกาสพิเศษ ( Special Event )  เงินบริจาคจากบริษัท ( Corperate Gifts)  เงินบริจาคจากพนักงานในบริษัท (Payroll Deductiontion)  การจัดตั้งตู้บริจาค (Collection Boxes)  การจัดทำของจำหน่าย (Product Sales)  เงินช่วยเหลือจากรัฐบาล / องค์การ ระหว่างประเทศ ( Government Grants/International Agencies

6 การวางแผน ดำเนินงาน  การวางแผน ( Strategic Plan )  การประเมินความต้องการ ( Needs Assessment )  การกำหนดกรณียกิจ ( Case Development )  การตลาด ( Marketing )  การโฆษณาและการส่งเสริม ( Advertising Promotion)

7  เพื่อทำหน้าที่รณรงค์หา ทุนบนพื้นฐานของความ เอื้ออาทรและการแบ่งปัน (Caring and Sharing)  เพื่อให้ประชาชน ช่วยเหลือกันและกัน ตาม หลักการ ประชาชน ช่วย ประชาชน กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์แห่ง ประเทศไทยฯ

8 การรณรงค์หาทุน  การขอบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา - โครงการบัตรอวยพรวันเกิด - ทุนการศึกษาเด็กยากจน  การจัดกิจกรรมพิเศษ  การจัดทำผลิตภัณฑ์จำหน่าย  การจัดทำกิจกรรมร่วมกับ องค์การภาคธุรกิจเอกชน

9 โครงการบัตรอวยพรวันเกิด โครงการบัตรอวยพรวันเกิด เชิญ ชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค เนื่องในโอกาสครบรวันเกิดโดย อาจจะระบุเลือกบริจาคให้ผู้ เดือดร้อนประเภทใดโดยเฉพาะ อาจจะบริจาคเป็นทุนการศึกษา หรือไม่ระบุก็ได้ ทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจน ทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจน ผู้มี จิตศรัทธาจะบริจาคเป็น ทุนการศึกษาแก่เด็กผู้รับทุนเป็น จำนวนเงินในแต่ละระดับทุน หรือบริจาคตามแต่ศรัทธาก็ได้

10 ปัจจุบันมีธนาคารที่ให้ความร่วมมือ ดังนี้ ธนาคารซิตี้แบงก์ บริษัท ไดเนอร์สคลับ ( ประเทศไทย ) จำกัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ธนาคารกรุงไทย จำกัด ( มหาชน ) การหาทุนผ่านบัตรเครดิต การหาทุนผ่านบัตรเครดิต กองทุน ร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน ได้รับความ ร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ ในการ เชิญชวนสมาชิกผู้ใช้บัตรเครดิต บริจาคแต้มคะแนนสะสมแลกเป็น เงินบริจาคสมทบกองทุน พระราชทานช่วยเหลือการศึกษา เด็กยากจนและกองทุนส่งเสริม อาชีพและพัฒนาคนพิการ

11 การจัดกิจกรรมพิเศษ  การจัดงานแสดงสินค้า  การจัดนิทรรศการภาพวาด และ การประมูลภาพเพื่อหารายได้  การจัดทำผลิตภัณฑ์จำหน่าย  การหารายได้พิเศษ เช่น การ จำหน่ายบัตรนำโชคในงาน กาชาดประจำปี การจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ดอกมะลิในงานวันแม่ แห่งชาติ เป็นต้น

12 การจัดทำโครงการและกิจกรรม ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  ปี 2542 สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ได้ เริ่มจัดทำโครงการและกิจกรรม ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน ในเรื่องการ พัฒนาด้านการศึกษา  องค์การภาคธุรกิจเอกชนที่เข้า มาร่วมดำเนินกิจกรรมกับสภาสังคม สงเคราะห์ ฯ อาทิ - ธนาคารซิตี้แบงก์ - บริษัท จีอี แคปปิตอล ( ประเทศไทย ) จำกัด - มูลนิธิโคลาโคลาประเทศ ไทย


ดาวน์โหลด ppt การระดมทุน ในรูปกองทุนร่วมใจ สงเคราะห์ชุมชน รองศาสตราจารย์ นรีวรรณ จินตกา นนท์ เลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google