งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Windows เป็นซอฟต์แวร์ประเภทระบบปฏิบัติการ (Operating system) พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Microsoft เปิดตัวเมื่อปี พ.ศ.2528 (ค.ศ. 1985) ครองความนิยมในตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมากกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Windows เป็นซอฟต์แวร์ประเภทระบบปฏิบัติการ (Operating system) พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Microsoft เปิดตัวเมื่อปี พ.ศ.2528 (ค.ศ. 1985) ครองความนิยมในตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมากกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Microsoft Windows เป็นซอฟต์แวร์ประเภทระบบปฏิบัติการ (Operating system) พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Microsoft เปิดตัวเมื่อปี พ.ศ.2528 (ค.ศ. 1985) ครองความนิยมในตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมากกว่า 90% ทั่วโลก Windows ที่วางจำหน่ายในปัจจุบัน ได้แก่ o Windows Mobile และ Windows CE ใช้สำหรับอุปกรณ์ฝังตัว และ อุปกรณ์พกพา เช่น PDA โทรศัพท์ Digital Media Players o Window XP สำหรับ Desktop และ Notebook o Window Server 2003 สำหรับ Server o Window XP Embedded สำหรับอุปกรณ์ฝังตัว o Windows Vista o Windows 7

3 เปรียบเสมือนโต๊ะทำงานที่วางเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับการงาน Taskbar Shortcut Icon My Computer Recycle Bin My Network Places Start Button

4 กดปุ่มเมาส์ 1 ครั้งเรียกว่า “คลิก (Click)” การคลิกเมาส์ไปบนวัถตุ จะเป็นการเลือก (select) เพื่อที่จะทำงานกับวัตถุชิ้นนั้น กดปุ่มเมาส์ 2 ครั้งเรียกว่า “ดับเบิลคลิก (Double Click)” กดปุ่มเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมาส์ไปยังตำแหน่งอื่น จากนั้น จึงปล่อยเมาส์ เรียกว่า “ลากแล้วปล่อย (Drag and Drop)” ตำแหน่งที่เมาส์กำลังชี้อยู่บนหน้าจอ จะปรากฏรูป สัญลักษณ์ให้เห็น เรียกว่า “Mouse Pointer”

5 การจัดเก็บข้อมูลในหน่วยความจำสำรอง เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อกับหน่วยความจำสำรอง ต่าง ๆ เช่น Hard disk, Floppy disk, CD, DVD, Handy drive โดยผ่านช่องทางที่เรียกว่าไดร์ฟ (Drive) ไดร์ฟสามารถแบ่งที่จัดเก็บข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ เรียกว่า โฟลเดอร์ (folder) เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลที่จะจัดเก็บในหน่วยความจำจะอยู่ในรูปแบบที่ เรียกว่าไฟล์ (File) หรือแฟ้มข้อมูล

6

7 วิธีที่ 1 : เข้าผ่าน Windows Explorer คลิกขวาที่ Start > Explore วิธีที่ 2 : เข้าผ่าน My Computer double click ที่ไอคอน My Computer บน Desktop หากคลิกที่ปุ่ม Folders จะปรากฏหน้าจอ Windows Explorer

8

9 Left Pane จะแสดงโครงสร้างของระบบFile ในลักษณะโครงร่างต้นไม้ (Tree) โดยมีชั้นบนสุดเป็น Desktop ถัดมาเป็น My Documents, My Computer, My Network Places และ Recycle Bin ถ้า Object ใด มีเครื่องหมาย + ที่ข้อต่อของกิ่ง แสดงว่ายังมี object ภายในที่ยังไม่ได้เปิดดู และถ้าเป็นเครื่องหมาย - แสดงว่า Object นั้น ถูกเปิดดูแล้ว Right Pane จะแสดง File หรือ Folder ย่อยใน Object ที่ถูกเลือกไว้ ใน Left Pane ซึ่งจะถูกแสดงได้ทั้งในลักษณะ Icons, เรียงเป็น รายการ(List) หรือดูแบบละเอียด (Details) ก็ได้

10 คลิกเลือกไดร์ฟ หรือ โฟลเดอร์ ที่ต้องการสร้าง โฟลเดอร์ใหม่ ไว้ข้างใต้ คลิกเมนู File > New > Folder หรือ คลิกขวาที่ right pane > New > Folder พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ แล้วกด Enter

11 ไฟล์มีความยาวไม่เกิน 255 ตัวอักษร แต่จะใช้เฉพาะ 32 ตัวแรก มีช่องว่างระหว่างชื่อได้ ห้ามมีอักขระพิเศษดังนี้ “ / \ [] : | ;, ใส่นามสกุลหรือส่วนขยายได้ โดยใช้จุด. คั่นระหว่างชื่อ กับนามสกุลไฟล์ การอ้างอิงที่อยู่ของไฟล์ D:\MyAlbum\Pattaya\MyPic.jpg DrivePathFile nameExtension

12 คลิกเลือกไดร์ฟ หรือ โฟลเดอร์ ที่ต้องการสร้างไฟล์ไว้ข้างใต้ คลิกเมนู File > New > เลือกชนิดของไฟล์ หรือ คลิกขวาที่ right pane > New > เลือกชนิดของไฟล์ พิมพ์ชื่อไฟล์ double click ที่ชื่อไฟล์ เพื่อเข้าสู่โปรแกรมของไฟล์นั้น ๆ

13 คลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ > Rename พิมพ์ชื่อใหม่ แล้วกด Enter

14 กรณีที่ไฟล์อยู่ต่อเนื่องกัน o คลิกเลือกไฟล์แรก o กดปุ่ม Shift บนแป้นพิมพ์ค้างไว้ o คลิกเลือกไฟล์สุดท้ายของช่วงที่ต้องการเลือก กรณีที่ไฟล์อยู่ไม่ต่อเนื่องกัน o คลิกเลือกไฟล์แรก o กดปุ่ม Ctrl บนแป้นพิมพ์ค้างไว้ o คลิกเลือกไฟล์อื่นต่อไปเรื่อย ๆ

15 วิธีที่ 1 : Drag and Drop o คลิกเลือกไฟล์/โฟลเดอร์ต้นฉบับ o กดปุ่มเมาส์ค้างไว้ แล้ว ลากไปวางไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ (กรณีที่เป็นการ Drag and Drop ข้ามไดร์ฟ จะเป็นการคัดลอก ไม่ใช่การย้าย) วิธีที่ 2 : Cut and Paste o คลิกเลือกไฟล์/โฟลเดอร์ต้นฉบับ o คลิกเมนู Edit > Cut -- คลิกโฟลเดอร์ที่จะย้ายไป -- คลิกเมนู Edit > Paste หรือ คลิกขวา Edit > Cut --คลิกโฟลเดอร์ที่จะย้ายไป -- คลิกขวา Edit > Paste หรือ กด Ctrl X --คลิกโฟลเดอร์ที่จะย้ายไป -- กด Ctrl V

16 วิธีที่ 1 : Drag and Drop o คลิกเลือกไฟล์/โฟลเดอร์ต้นฉบับ o กดเมาส์ค้างไว้ o ในกรณีที่เป็นการคัดลอกข้ามไดร์ฟ ให้ลากไปวางไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ ได้เลย แต่ในกรณีที่เป็นการคัดลอกภายในไดร์ฟเดียวกัน ให้กดปุ่ม Ctrl บน แป้นพิมพ์ แล้วจึงลากไปวางไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ วิธีที่ 2 : Copy and Paste o คลิกเลือกไฟล์/โฟลเดอร์ต้นฉบับ o คลิกเมนู Edit > Copy -- คลิกโฟลเดอร์ที่จะคัดลอกไป -- คลิกเมนู Edit > Paste หรือ คลิกขวา Edit > Copy --คลิกโฟลเดอร์ที่จะคัดลอกไป -- คลิกขวา Edit > Paste หรือ กด Ctrl C --คลิกโฟลเดอร์ที่จะย้ายไป -- กด Ctrl V

17 การลบแบบไม่ถาวร o คลิกเลือกไฟล์/โฟลเดอร์ที่จะลบ o กดปุ่ม Delete บนแป้นพิมพ์ ไฟล์/โฟลเดอร์จะถูกนำไปไว้ที่ Recycle Bin ซึ่งสามารถกู้คืนได้ การลบแบบถาวร (ต้องระมัดระวังในการลบแบบนี้) o คลิกเลือกไฟล์/โฟลเดอร์ที่จะลบ o กดปุ่ม Shift บนแป้นพิมพ์ค้างไว้ ตามด้วยการกดปุ่ม Delete

18 ที่หน้าจอ Desktop double click ที่ไอคอน Recycle Bin คลิกขวาที่ไฟล์/โฟลเดอร์ที่จะกู้คืน เลือก Restore

19 Shortcut คือเส้นทางลัดในการเข้าถึงไฟล์และโฟลเดอร์ มีวิธีการสร้างดังนี้ คลิกเลือกตำแหน่งที่ต้องการสร้าง Shortcut เช่น Desktop คลิกขวา > New > Shortcut คลิกปุ่ม Browse เพื่อเลือกไฟล์/โฟลเดอร์ที่ ต้องการนำมาสร้าง short cut คลิกปุ่ม OK และ Next พิมพ์ชื่อ Shortcut คลิกปุ่ม Finish

20 คลิก Start > เลือก Search จะปรากฏหน้าจอดังนี้ คลิกเพื่อค้นไฟล์ชนิดภาพ เสียง หรือวิดีโอ คลิกเพื่อค้นไฟล์ชนิดเอกสาร เช่น word,excel คลิกเพื่อค้นหาโฟลเดอร์หรือไฟล์ชนิดอื่น

21 กรณีคลิก All files and folders พิมพ์บางส่วนของชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ กรณีจำชื่อไฟล์ไม่ได้ แต่จำข้อความในไฟล์ได้ ให้พิมพ์ข้อความนั้นลงไป เลือกไดร์ฟที่ต้องการค้นหา คลิกปุ่ม Search

22 Wildcard characters ที่ใช้สำหรับค้นหาไฟล์เป็นกลุ่ม ได้แก่ ? และ * ? มีการใช้งานดังนี้ o กรณีมีการระบุชื่อและนามสกุล ? จะใช้แทนอักขระใดก็ได้ 1 ตัว ที่ตำแหน่ง ? ปรากฏอยู่ ตัวอย่าง test??.dat อาจหมายถึง test11.dat testxy.dat o กรณีไม่มีการระบุนามสกุล ? จะใช้แทนอักขระกี่ใดก็ได้ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป ตัวอย่าง test? อาจหมายถึง test1.dat test111.txt * จะใช้แทนอักขระ 0 หรือหลายตัว ตัวอย่าง test*.dat อาจหมายถึง test1.dat test1234.dat ตัวอย่าง *.* หมายถึงไฟล์ทุกไฟล์

23

24


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Windows เป็นซอฟต์แวร์ประเภทระบบปฏิบัติการ (Operating system) พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Microsoft เปิดตัวเมื่อปี พ.ศ.2528 (ค.ศ. 1985) ครองความนิยมในตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมากกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google