งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to EndNote

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to EndNote"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to EndNote
ผศ. นฤตย์ นิ่มสมบุญ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 EndNote 9 EndNote เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการสร้างบรรณานุกรมในรูปแบบต่างๆ มีประโยชน์ในการสนับสนุนการวิจัยหรือการทำวิทยานิพนธ์ ไฟล์ที่สร้างจาก EndNote เรียกว่า Library และมีนามสกุลเป็น .enl

3 ความรู้ที่ควรมีมาก่อนการใช้โปรแกรมนี้
คู่มือนี้เป็นคู่มือที่สอนการใช้ EndNote อย่างเป็นขั้นตอน และผู้เรียนควรมีพื้นฐานเกี่ยวกับการสืบค้นสารนิเทศจากฐานข้อมูลต่างๆ หรือฐานข้อมูลของห้องสมุด (OPAC)

4 Today’s Topic: Bibliographies
คู่มือนี้จะแสดงการสร้างไลบรารีด้วยโปรแกรม EndNote และการโอน (Export) ข้อมูลบรรณานุกรมจากฐานข้อมูลต่อไปนี้ Ebsco Host Science Direct Ingenta Web of Science Project Muse Proquest

5 เปิดใช้โปรแกรม EndNote
การใช้โปรแกรมให้ทำดังนี้ ไปที่ Start→ Programs →EndNote →EndNote Program.

6 การสร้างไลบรารีใน EndNote
เลือกว่าจะสร้างไลบรารีใหม่หรือเปิดไลบรารีทีมีอยู่แล้ว Let’s Click on Create a new library.

7 การสร้าง library ใหม่ ทดลองสร้าง library ใหม่โดยใช้ชื่อ demo.
Save ไฟล์เก็บไว้ในที่ที่ต้องการและจำให้ได้ว่าเก็บไว้ที่ใด

8 เมื่อเริ่มสร้าง library ใหม่หน้าจอจะมีลักษณะว่างเปล่า เพราะยังไม่มีการกรอกรายการเข้าไป

9 เพิ่มรายการใหม่เข้าไปใน library
คลิกที่ไอคอน New Reference เพื่อเพิ่มรายการเข้าใน library ที่สร้างขึ้น

10 เลือกประเภทของงานวิชาการ
เลือกประเภทของรายการอ้างอิงโดยเลือกจากรายการ drop down ในช่อง Reference Type ประเภทของรายการอ้างอิงที่เลือกจะเป็นตัวตัดสินรายละเอียดของรายการว่าจะมีอะไรบ้าง

11 เพิ่มรายการเข้าไปใน library
ถ้าผู้แต่งเป็นรายการที่ยังไม่เคยกรอกจะปรากฎเป็นตัวอักษร สีแดง ให้กรอกรายละเอียดทางบรรณานุกรมเข้าไปในช่องทีละช่อง เมื่อกรอกครบถ้วนในแต่ละรายการให้ปิดหน้าต่างที่กรอกข้อมูลจะ save โดยอัตโนมัติ

12 ลักษณะการจำข้อมูลโดยอัตโนมัติ
เมื่อข้อมูลซ้ำโปรแกรมจะจำให้โดยไม่ต้องกรอกซ้ำ เมื่อเริ่ม key ตัว D โปรแกรมจะจำตัวต่อไปที่มีการ key มาแล้ว

13 หน้าต่างแสดงรายการด้านล่าง
ถ้าต้องการดูแต่ละรายการว่ามีรูปแบบอย่างไรให้ highlight รายการที่หน้าต่างด้านบนและที่ด้านล่างจะแสดงรูปแบบบรรณานุกรม

14 คำสำคัญ (keyword) คำสำคัญใช้เพื่อค้นหารายการอ้างอิงในเรื่องที่ต้องการและเพื่อค้นหาว่าเรื่องที่ต้องการมีรายการอ้างอิงอะไรบ้าง ใช้เพื่อจัดการสารนิเทศที่ค้นหาได้ให้เป็นหมวดหมู่ ค้นหาง่าย ตัวอย่างคำสำคัญของรายการ Daly คือ women, feminism, religion ให้คั่นคำสำคัญด้วยเครื่องหมาย Comma

15 การค้นหารายการที่ต้องการ
ลักษณะเด่นของโปรแกรมคือใช้ค้นหาเรื่องที่ต้องการได้หลายๆทาง เช่น หาได้ด้วย คำสำคัญ ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ฯลฯ ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการค้นหาด้วยคำสำคัญให้เลือกReferences→ Search References.

16 การค้นหารายการที่ต้องการ (ต่อ)
ค้นหาด้วยคำสำคัญ Religion ให้เลือกช่อง keyword ผลการสืบค้นจะแสดงรายการที่ใช้คำสำคัญ Religion

17 เลือกรูปแบบบรรณานุกรม
EndNote มีรูปแบบบรรณานุกรมมากกว่า 1200 รูปแบบ การเลือกรูปแบบให้ทำดังนี้ การเลือกรายการที่ต้องการ Click เลือกรายการแรก กด Ctrl ค้างไว้และ click เลือกรายการอื่นๆให้เป็นสีน้ำเงิน เลือกรูปแบบบรรณานุกรม

18 เลือกรูปแบบจาก drop-down list.

19 การพิมพ์และการ Export
เมื่อเลือกรูปแบบบรรณานุกรมและเลือกรายการที่ต้องการก็สามารถสั่งพิมพ์ได้ File --> print เมื่อต้องการ Export และนำไปใช้ในโปรแกรมอื่น เลือก File→ Export. เลือกประเภทเป็น .rtf (Rich Text Format)

20 เลือกประเภทเป็น .rtf และระบุที่เก็บ

21 การนำเข้าไฟล์ .rtf ไปยังเอกสารประเภท Word
เมื่อ Export ไฟล์ออกมาในรูป .rtf แล้วสามารถนำไปปะในโปรแกรมประเภท Word Processing ได้ MSWord ให้ใช้ Ctrl C เพื่อ copy และ Ctrl V เพื่อปะเนื้อหา หรือ highlight เนื้อหาจาก File .rtf แล้ว click mouse ด้านขวาเพื่อ copy และ click mouse ด้านขวา แล้วเลือก paste

22 การโอนรายการอ้างอิงที่ได้จากการสืบค้นฐานข้อมูลต่างๆ เข้ามาใน EndNote
ประสิทธิภาพของโปรแกรม EndNote ประการหนึ่งคือการโอนรายการอ้างอิงที่ได้จากการสืบค้นฐานข้อมูลเข้ามา EndNote ซึ่งหลังจากการโอนเข้ามาแล้ว เราสามารถจัดการแก้ไขเพิ่มเติม หรือจัดรูปแบบได้เช่นเดียวกันกับรายการที่เรากรอกลงไปเอง

23 การโอนรายการอ้างอิงจากฐานข้อมูลเข้ามาใน EndNote
Ebsco Host Science Direct Web of Science Ingenta Project Muse Proquest

24 Importing From EBSCOhost
หลังจากสืบค้นฐานข้อมุลแล้ว จะพบรายการที่สืบค้นได้ ให้ Click รายการที่ต้องการ Click here

25 Importing From EBSCOhost
เมื่อเลือกรายการที่ต้องการแล้ว ให้ Click ที่ “folder ” (อยู่ด้านบนสุดของหน้า) เพื่อเปิดโฟล์เดอร์.

26 Importing From EBSCO Cont.
click here to export Mark the results in the check boxes

27 Importing From EBSCO Cont.
Click “Save” ซึ่ง Endnote จะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ เราสามารถเลือกไฟล์ที่มีอยู่แล้วหรือสร้างขึ้นใหม่ก็ได้

28 ScienceDirect

29 ScienceDirect-Export

30

31 Ingenta

32

33

34 Direct Export – ISI Web of Science
พิมพ์คำค้นในช่อง

35 Direct Export – ISI Web of Science
Mark รายการที่ต้องการทีละรายการ เลือก Submit เลือก Marked List

36 Direct Export – ISI Web of Science
เลือก Export to Reference Software

37 Direct Export – ISI Web of Science
โปรแกรมจะเปิดขึ้นมา และให้เลือกไลบรารีที่ต้องการ รายการใหม่จะโอนเข้าไปในไลบรารี

38 Project Muse

39

40

41 การโอนผลการสืบค้นจาก Proquest
พิมพ์คำสืบค้น

42 โอนผลสืบค้นจากProquest
Mark ผลการสืบค้น

43 โอนผลสืบค้นจากProquest

44 การจัดเรียงรายการใน EndNote

45

46

47 การค้นหารายการอ้างอิง

48 การแทรกรายการอ้างอิงลงในเอกสาร Word

49 วิธีการแทรกรายการอ้างอิงในเอกสาร Word
ให้ cursor กระพริบอยู่ยังที่ที่ต้องการแทรกรายการอ้างอิง

50

51

52 โอนรายการอ้างอิงจากฐานข้อมูลห้องสมุด

53 โอนรายการอ้างอิงจากฐานข้อมูลห้องสมุด

54 โอนรายการอ้างอิงจากฐานข้อมูลห้องสมุด

55 โอนรายการอ้างอิงจากฐานข้อมูลห้องสมุด
รายการใหม่จะปรากฏในไลบรารีของ EndNote

56 Bibliographies Nongyao Premkamolnetr. EndNote
Retrieve 10 Jan.2009.


ดาวน์โหลด ppt Introduction to EndNote

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google