งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to EndNote ผศ. นฤตย์ นิ่มสมบุญ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลป ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to EndNote ผศ. นฤตย์ นิ่มสมบุญ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลป ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to EndNote ผศ. นฤตย์ นิ่มสมบุญ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลป ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 EndNote 9  EndNote เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการสร้าง บรรณานุกรมในรูปแบบต่างๆ มีประโยชน์ในการ สนับสนุนการวิจัยหรือการทำวิทยานิพนธ์  ไฟล์ที่สร้างจาก EndNote เรียกว่า Library และมี นามสกุลเป็น.enl

3 ความรู้ที่ควรมีมาก่อนการใช้โปรแกรมนี้  คู่มือนี้เป็นคู่มือที่สอนการใช้ EndNote อย่างเป็นขั้นตอน และผู้เรียนควรมี พื้นฐานเกี่ยวกับการสืบค้นสารนิเทศจาก ฐานข้อมูลต่างๆ หรือฐานข้อมูลของ ห้องสมุด (OPAC)

4 Today’s Topic: Bibliographies  คู่มือนี้จะแสดงการสร้างไลบรารีด้วยโปรแกรม EndNote และการโอน (Export) ข้อมูล บรรณานุกรมจากฐานข้อมูลต่อไปนี้  Ebsco Host  Science Direct  Ingenta  Web of Science  Project Muse  Proquest

5 เปิดใช้โปรแกรม EndNote  การใช้โปรแกรมให้ทำดังนี้  ไปที่ Start → Programs → EndNote → EndNote Program.

6 การสร้างไลบรารีใน EndNote  เมื่อเปิดโปรแกรม EndNote สามารถเลือกได้ ว่าจะสร้างไลบรารีใหม่หรือเปิดไลบรารีที่มีอยู่ แล้ว : เลือกว่าจะสร้างไลบรารีใหม่หรือ เปิดไลบรารีทีมีอยู่แล้ว

7 การสร้าง library ใหม่  ทดลองสร้าง library ใหม่โดยใช้ชื่อ demo.  Save ไฟล์เก็บไว้ในที่ ที่ต้องการและจำให้ได้ ว่าเก็บไว้ที่ใด

8 เมื่อเริ่มสร้าง library ใหม่หน้าจอจะมีลักษณะ ว่างเปล่า เพราะยังไม่มีการกรอกรายการเข้าไป

9 เพิ่มรายการใหม่เข้าไปใน library  คลิกที่ไอคอน New Reference เพื่อเพิ่มรายการเข้าใน library ที่สร้างขึ้น

10 เลือกประเภทของงานวิชาการ  เลือกประเภทของ รายการอ้างอิงโดย เลือกจากรายการ drop down ในช่อง Reference Type  ประเภทของรายการ อ้างอิงที่เลือกจะเป็นตัว ตัดสินรายละเอียดของ รายการว่าจะมีอะไรบ้าง

11 เพิ่มรายการเข้าไปใน library  ถ้าผู้แต่งเป็นรายการที่ยังไม่ เคยกรอกจะปรากฎเป็น ตัวอักษร สีแดง  ให้กรอกรายละเอียดทาง บรรณานุกรมเข้าไปในช่องที ละช่อง  เมื่อกรอกครบถ้วนในแต่ละ รายการให้ปิดหน้าต่างที่ กรอกข้อมูลจะ save โดย อัตโนมัติ

12 ลักษณะการจำข้อมูลโดยอัตโนมัติ  เมื่อข้อมูลซ้ำโปรแกรม จะจำให้โดยไม่ต้อง กรอกซ้ำ  เมื่อเริ่ม key ตัว D โปรแกรมจะจำตัว ต่อไปที่มีการ key มาแล้ว

13 หน้าต่างแสดงรายการด้านล่าง  ถ้าต้องการดูแต่ละรายการว่ามีรูปแบบอย่างไรให้ highlight รายการที่หน้าต่างด้านบนและที่ด้านล่างจะแสดงรูปแบบ บรรณานุกรม

14 คำสำคัญ (keyword)  คำสำคัญใช้เพื่อค้นหารายการอ้างอิงในเรื่องที่ต้องการและ เพื่อค้นหาว่าเรื่องที่ต้องการมีรายการอ้างอิงอะไรบ้าง ใช้ เพื่อจัดการสารนิเทศที่ค้นหาได้ให้เป็นหมวดหมู่ ค้นหาง่าย  ตัวอย่างคำสำคัญของรายการ Daly คือ women, feminism, religion ให้คั่นคำสำคัญด้วยเครื่องหมาย Comma

15 การค้นหารายการที่ต้องการ  ลักษณะเด่นของโปรแกรมคือใช้ค้นหาเรื่องที่ ต้องการได้หลายๆทาง เช่น หาได้ด้วย คำสำคัญ ผู้ แต่ง ชื่อเรื่อง ฯลฯ  ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการค้นหาด้วยคำสำคัญให้เลือก References → Search References.

16 การค้นหารายการที่ต้องการ (ต่อ)  ค้นหาด้วยคำสำคัญ Religion ให้เลือกช่อง keyword  ผลการสืบค้นจะแสดงรายการที่ใช้คำสำคัญ Religion

17 เลือกรูปแบบบรรณานุกรม  EndNote มีรูปแบบบรรณานุกรมมากกว่า 1200 รูปแบบ  การเลือกรูปแบบให้ทำดังนี้  การเลือกรายการที่ต้องการ  Click เลือกรายการแรก  กด Ctrl ค้างไว้และ click เลือกรายการอื่นๆให้เป็นสี น้ำเงิน  เลือกรูปแบบบรรณานุกรม

18 เลือกรูปแบบจาก drop-down list.

19 การพิมพ์และการ Export  เมื่อเลือกรูปแบบบรรณานุกรมและเลือก รายการที่ต้องการก็สามารถสั่งพิมพ์ได้ File -- > print  เมื่อต้องการ Export และนำไปใช้ใน โปรแกรมอื่น  เลือก File → Export.  เลือกประเภทเป็น.rtf (Rich Text Format)

20 เลือกประเภทเป็น.rtf และระบุที่เก็บ

21 การนำเข้าไฟล์.rtf ไปยังเอกสารประเภท Word  เมื่อ Export ไฟล์ออกมาในรูป.rtf แล้ว สามารถนำไปปะในโปรแกรมประเภท Word Processing ได้  MSWord ให้ใช้ Ctrl C เพื่อ copy และ Ctrl V เพื่อปะเนื้อหา  หรือ highlight เนื้อหาจาก File.rtf แล้ว click mouse ด้านขวาเพื่อ copy และ click mouse ด้านขวา แล้วเลือก paste

22 การโอนรายการอ้างอิงที่ได้จากการสืบค้น ฐานข้อมูลต่างๆ เข้ามาใน EndNote  ประสิทธิภาพของโปรแกรม EndNote ประการหนึ่งคือการโอนรายการอ้างอิงที่ได้ จากการสืบค้นฐานข้อมูลเข้ามา EndNote ซึ่ง หลังจากการโอนเข้ามาแล้ว เราสามารถ จัดการแก้ไขเพิ่มเติม หรือจัดรูปแบบได้ เช่นเดียวกันกับรายการที่เรากรอกลงไปเอง

23 การโอนรายการอ้างอิงจากฐานข้อมูลเข้า มาใน EndNote  ต่อไปเป็นการ โอนรายการอ้างอิงจาก ฐานข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ ห้องสมุดบอกรับเข้ามาใน EndNote  Ebsco Host  Science Direct  Web of Science  Ingenta  Project Muse  Proquest

24 Importing From EBSCOhost  หลังจาก สืบค้นฐานข้อ มุลแล้ว จะพบ รายการที่ สืบค้นได้ ให้ Click รายการ ที่ต้องการ Click here

25 Importing From EBSCOhost 1. เมื่อเลือกรายการที่ต้องการแล้ว ให้ Click ที่ “ folder ” ( อยู่ด้านบนสุดของหน้า ) เพื่อเปิดโฟล์เดอร์.

26 Importing From EBSCO Cont. Mark the results in the check boxes click here to export

27 Importing From EBSCO Cont.  Click “ Save ” ซึ่ง Endnote จะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ  เราสามารถเลือกไฟล์ที่มีอยู่แล้วหรือสร้างขึ้นใหม่ก็ได้

28 Science Direct

29 ScienceDirect-Export

30

31 Ingenta

32

33

34 Direct Export – ISI Web of Science พิมพ์คำค้นใน ช่อง

35 Direct Export – ISI Web of Science Mark รายการที่ต้องการทีละ รายการ เลือก Submit เลือก Marked List

36 Direct Export – ISI Web of Science เลือก รายการที่ต้องการ export เพิ่มเติม เลือก Export to Reference Software

37 Direct Export – ISI Web of Science โปรแกรมจะเปิดขึ้นมา และ ให้เลือกไลบรารีที่ต้องการ รายการใหม่จะโอนเข้าไปใน ไลบรารี

38 Project Muse

39

40

41 การโอนผลการสืบค้นจาก Proquest พิม พ์คำสืบค้น

42 โอนผลสืบค้นจาก Proquest Mark ผลการสืบค้น

43 โอนผลสืบค้นจาก Proquest

44 การจัดเรียงรายการใน EndNote

45

46

47 การค้นหารายการอ้างอิง

48 การแทรกรายการอ้างอิงลงใน เอกสาร Word

49 วิธีการแทรกรายการอ้างอิงใน เอกสาร Word ให้ cursor กระพริบอยู่ยังที่ที่ต้องการแทรกรายการอ้างอิง

50

51

52 โอนรายการอ้างอิงจากฐานข้อมูล ห้องสมุด

53

54

55 รายการใหม่จะปรากฏในไลบรารีของ EndNote

56 Bibliographies  Nongyao Premkamolnetr. EndNote http://www.lib.kmutt.ac.th/help/endnote/En dNote6.ppthttp://www.lib.kmutt.ac.th/help/endnote/En dNote6.ppt. Retrieve 10 Jan.2009.


ดาวน์โหลด ppt Introduction to EndNote ผศ. นฤตย์ นิ่มสมบุญ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลป ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google