งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งาน 1 : สรุป และ นำเสนอ 1. สถานการณ์ ที่มา และความสำคัญ 2. วัตถุประสงค์การ วิจัย 3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 4. โจทย์วิจัย จัดทำโดย : นางสาวจงกลณี ช้าง วิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งาน 1 : สรุป และ นำเสนอ 1. สถานการณ์ ที่มา และความสำคัญ 2. วัตถุประสงค์การ วิจัย 3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 4. โจทย์วิจัย จัดทำโดย : นางสาวจงกลณี ช้าง วิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งาน 1 : สรุป และ นำเสนอ 1. สถานการณ์ ที่มา และความสำคัญ 2. วัตถุประสงค์การ วิจัย 3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 4. โจทย์วิจัย จัดทำโดย : นางสาวจงกลณี ช้าง วิเศษ 542132029 เสนอ : อาจารย์ พุทธวรรณ ขันต้นธง

2 หัวข้อวิจัย การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ภายในสำนักงานป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ช่วง ปี 2552-2554

3 1. สถานการณ์ ที่มาและ ความสำคัญ ปัจจุบันรัฐบาลภายใต้การบริหาร ราชการแผ่นดินของนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้การ แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “ วาระ แห่งชาติ ” โดยใช้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด เป็นยุทธศาสตร์หลัก กำหนดกลยุทธ์สำคัญที่จะดำเนินการ ใน ลักษณะของศูนย์อำนวยการที่เป็นศูนย์ ปฏิบัติการจากส่วนกลาง และมีการสั่งการไป ยังภูมิภาค

4 1. สถานการณ์ ที่มาและ ความสำคัญ ( ต่อ ) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยา เสพติด จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด พ. ศ. 2519 ปัจจุบันสังกัดกระทรวงยุติธรรม เป็นองค์กร กลางที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ เพื่อ สร้างความเชื่อมั่นต่อทุกภาคส่วนทั้งในและ ต่างประเทศ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดอย่าง บูรณาการ ภายในปี 2558 และตามกฎกระทรวงมีการแบ่งส่วน ราชการให้มีสำนักงานป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด 9 ภาค

5 1. สถานการณ์ ที่มาและ ความสำคัญ ( ต่อ ) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยา เสพติด ภาค 5 ในฐานะหน่วยงานส่วน ภูมิภาค ที่มีบทบาท / ภารกิจ ในการกำหนด นโยบายจากส่วนกลางไปสู่การปฏิบัติใน พื้นที่แปดจังหวัดภาคเหนือตอนบน จึง จำเป็นต้องสนับสนุนงานด้านการพัฒนา บุคลากรให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง การ ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรภายใน สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพ ติด ภาค 5 ช่วงปี 2552-2554 จากความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรใน การขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติดดังกล่าว ข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการ ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรภายใน สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพ ติด ภาค 5 ช่วงปี 2552-2554

6 2. วัตถุประสงค์การวิจัย 2.1 กระบวนการ 2.1 เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนา บุคลากรภายในสำนักงานป้องกัน และ ปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 2.2 ผล 2.2 เพื่อศึกษาผลการพัฒนาบุคลากร ภายในสำนักงานป้องกันและปราบปรามยา เสพติด ภาค 5 2.3 ประเมินผล 2.3 เพื่อประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ภายในสำนักงานป้องกันและปราบปรามยา เสพติด ภาค 5

7 3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 3.1 ใช้เป็น แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการพัฒนาบุคลากร ให้เป็นไปตามขีดสมรรถนะใน ภารกิจที่บุคลากรได้รับมอบหมาย 3.1 ผลการศึกษาจะสามารถใช้เป็น แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการพัฒนาบุคลากรภายใน สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ให้เป็นไปตามขีดสมรรถนะใน ภารกิจที่บุคลากรได้รับมอบหมาย 3.2 ช่วยให้สามารถใช้เป็น แนวทางในปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรได้ ตรงประเด็น 3.2 ผลการศึกษาผลการพัฒนาบุคลากร ภายในสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพ ติด ภาค 5 จะช่วยให้สามารถใช้เป็น แนวทางในปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรได้ ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

8 3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ( ต่อ ) 3.3 ทำให้ เข้าใจถึงสถานการณ์ ทราบความก้าวหน้า และช่วยในการวินิจฉัย ตัดสินใจได้อย่าง เหมาะสมในการพัฒนาบุคลากร 3.3 ผลการศึกษาการประเมินผลจะทำให้ เข้าใจถึงสถานการณ์ ทราบความก้าวหน้า และช่วยในการวินิจฉัย ตัดสินใจได้อย่าง เหมาะสมในการพัฒนาบุคลากรภายใน สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 5 ต่อไป 3.4 เพื่อเป็นแนวทางให้สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคอื่นๆ และผู้สนใจได้นำไปศึกษา ค้นคว้า และทำ วิจัยทางด้านการประเมินผลการพัฒนา บุคลากรต่อไป

9 4. โจทย์วิจัย คำถามหลัก คำถามหลัก : ระบบการพัฒนาบุคลากร ภายในสำนักงานป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ช่วยให้การ ทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรือไม่ คำถามรอง คำถามรอง : กระบวนการพัฒนาบุคลากร ภายในสำนักงานป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 มี ประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร

10 แหล่งอ้างอิง อาจารย์ พุทธวรรณ ขันต้นธง เอกสาร ประกอบการสอนวิชา 952704 หลักการการ วิจัยการจัดการความรู้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5


ดาวน์โหลด ppt งาน 1 : สรุป และ นำเสนอ 1. สถานการณ์ ที่มา และความสำคัญ 2. วัตถุประสงค์การ วิจัย 3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 4. โจทย์วิจัย จัดทำโดย : นางสาวจงกลณี ช้าง วิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google