งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี
งานประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล ชัญญณัฏฐ์ สุวรรณโกสุม

2 งานประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี
WF งานประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย

3 จัดทำภาระงาน TOR (หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล)
1.แจ้ง พนักงานมหาวิทยาลัย กรอกภาระงาน TOR ในระบบ CMU MIS บันทึกข้อความแจ้ง พนักงานมหาวิทยาลัย กรอกภาระงาน TOR ตารางช่วงเวลาการกรอกภาระงาน (TOR) ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 2.แจ้งภาควิชา / ศูนย์ / สำนักงาน เสนอชื่อคณะกรรมการประเมินและ พิจารณาเงินเดือน บันทึกข้อความแจ้งหน่วยงานเสนอชื่อคณะกรรมการ ฯ องค์ประกอบคณะกรรมการประเมิน ตัวอย่างคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาขึ้นเงินเดือน หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

4 จัดทำภาระงาน TOR (ภาควิชา ศูนย์ สำนักงานคณะ)
2.เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมิน องค์ประกอบคณะกรรมการประเมิน ตัวอย่างคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาขึ้นเงินเดือน ภาควิชา ศูนย์ สำนักงานคณะ

5 จัดทำภาระงาน TOR (พนักงานประจำ)
2.ส่ง TOR ผู้บังคับบัญชา พนักงานประจำ

6 จัดทำภาระงาน (ภาควิชา ศูนย์ สำนักงานคณะ)
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาภาระงาน TOR ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาอาจกำหนดภาระงานอื่นเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะตัวได้ตามความ เหมาะสม ภาควิชา / ศูนย์ / สำนักงานคณะ

7 จัดทำภาระงาน TOR (พนักงานประจำ)
1.กรอบการปฏิบัติงาน 2.จัดเก็บผลการปฏิบัติงานไว้กรอก JA ตารางช่วงเวลาการกรอกผลการปฏิบัติงาน JA พนักงานประจำ

8 การแต่งตั้งคณะกรรมการ (หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล)
ตรวจสอบการเสนอชื่อคณะกรรมการ องค์ประกอบคณะกรรมการประเมินและพิจารณาเงินเดือน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือน เสนอคณบดีลงนาม แจ้งสำเนาคำสั่ง หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

9 การแต่งตั้งคณะกรรมการ (ภาควิชา ศูนย์ สำนักงานคณะ)
รับทราบคำสั่ง เตรียมการประเมินและพิจารณาขึ้นเงินเดือน หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

10 ประเมินผลการปฏิบัติงาน (มช.)
แจ้งให้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ตัวอย่างบันทึก มช.แจ้งให้ประเมินผลการปฏิบัติงาน มช.

11 ประเมินผลการปฏิบัติงาน (หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล)
แจ้ง พนักงานมหาวิทยาลัย กรอกผลการปฏิบัติงาน JA ตารางช่วงเวลาการกรอกผลการปฏิบัติงาน (JA) หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

12 ประเมินผลการปฏิบัติงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย)
1.กรอกผลการปฏิบัติงาน JA ตารางช่วงเวลาการกรอกภาระงาน (JA) 2.ส่งผลการปฏิบัติงาน JA ผู้บังคับบัญชา ตารางช่วงเวลาการกรอกผลการปฏิบัติงาน (JA) ผลการปฏิบัติงาน JA พนักงานมหาวิทยาลัย

13 ประเมินผลการปฏิบัติงาน (ภาควิชา ศูนย์ สำนักงานคณะ)
1.ดำเนินการประเมิน ประชุมและสรุปคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย 2.สรุปคะแนนในระบบ CMU MIS ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 3.ส่งผลการประเมิน พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา ศูนย์ สำนักงานคณะ

14 ประเมินผลการปฏิบัติงาน (หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล)
1.รวบรวมผลการประเมินของหน่วยงาน แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย ของภาควิชาและสำนักงานคณะ ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2.สรุปผลการประเมินระดับคณะ 3.เสนอคณบดีพิจารณาผลการประเมิน หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

15 ประเมินผลการปฏิบัติงาน (มช.)
1.พิจารณาผลระดับมหาวิทยาลัย 2.ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน มช.

16 ประเมินผลการปฏิบัติงาน (หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล)
1.สำรวจ ตรวจสอบ คำสั่งเลื่อนเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัย 2.เสนอคณบดีเพื่อทราบ และแจ้งคำสั่ง ปกปิด ให้หน่วยงานที่เกี่ยวช้องดำเนินการ ต่อ หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

17 ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ (ภาควิชา สำนักงานคณะ)
1.รับทราบคำสั่ง 2.แจ้งผลบุคลากรรายบุคคล ตัวอย่างบันทึกแจ้งผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา สำนักงานคณะ

18 ผู้เกี่ยวข้อง (พนักงานมหาวิทยาลัย)
รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตัวอย่างบันทึกแจ้งผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย

19 ผู้เกี่ยวข้องนำผล ฯ ดำเนินการต่อ (หน่วยการเงิน)
รับทราบ นำข้อมูลเตรียมจ่ายเงินเดือน หน่วยการเงิน


ดาวน์โหลด ppt งานประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google