งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategic management ครั้งที่ 2 วันที่ 7 มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategic management ครั้งที่ 2 วันที่ 7 มิถุนายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategic management ครั้งที่ 2 วันที่ 7 มิถุนายน 2556

2 วันนี้ไปวัดมาหรือยัง ไปวัดก่อนมีทุกข์ ให้พระนำตอนมี ชีวิตอยู่ ทำงานหนักตอนมี เวลาก่อนสอบ วันนี้ก็บอกไม่มีเวลาไปวัด ไปวัดตอนมีทุกข์ ให้พระนำตอนไม่มีชีวิต ขอพระช่วยตอนหมดเวลา

3 อยากมีปัญญา ต้องมีการฝึก ปฏิบัติมากๆ ปัญญา ใจ ศรัทธา อนาคตภาพ สิ่งที่ที่เป็นไป การเปลี่ยนแปลง คิด ถาม โครงการ มอง ฟัง ทำ ภาพความสำเร็จ สิ่งที่อยากเห็น เป้าหมาย กิจกรรม ทันโลก เรียนรู้

4 สุตมยปัญญา ฟังอาจารย์เล่า เข้าชั้นเรียน 15% สุ่ม เช็คชื่อทุกครั้ง ไม่มาหรือสายเกิน 15 นาที หักครั้งละ 2 คะแนน เริ่ม คราวหน้า 11 มิถุนายน 2556 นั่งตามเลขที่ จินตมยปัญญา ค้นคว้าด้วยตัวเอง 20 % หัวข้อที่จะ เรียนสัปดาห์ถัดไป ค้นในอินเตอร์เน็ต ส่งไฟล์ที่ค้นเป็น ppt. หรือ pdf. File สรุปผลการค้นออกมาเหมือนกับการเขียนหนังสือ 1 เล่ม วิชานี้ และส่งไปที่ csuntivong@gmail.com ก่อน 24 น. ก่อนวันเรียนครั้งต่อไปส่งเลยเวลาหัก 2 คะแนน เมื่อ จบเรียนวิชานี้แล้วให้รวบรวมเป็นหนังสือชื่อ “ การ บริหารเชิงกลยุทธ์ ” ส่งวันสุดท้ายของการเรียนcsuntivong@gmail.com ภาวนามยปัญญา ลงมือปฏิบัติ ทำกรณีศึกษาธุรกิจท้องถิ่นงานกลุ่ม 10% กรณีศึกษางานกลุ่ม Dummy 25% สอบปลายภาค 30% ออกเป็นกรณีศึกษา 1 กรณีศึกษา ไม่อนุญาตให้นำหนังสือเข้าห้องสอบ

5 สารบัญหนังสือ 1. ความรู้ทั่วไป กรอบและแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ 2. Change and Scenario planning 3.Mission Purpose 4.External environment 5.Internal environment 6.Strategic direction and Formulation 7.Corporate Strategy 8.Business Strategy 9.Functional Strategy 10.Strategy Implementation 11.Strategic Control

6

7 Outside in Inside- Out คิดให้ไกล ไปให้ถึง Tacit Explicit OpportunitiesStrength Sense Respond Think Global Act Local รู้เขา รู้เรา D>S เก่งทางโลก มีแต่เอา S>D เก่งทางธรรม มีแต่ให้

8 Initiating the Strategy process Market analysis Company analysis Developing a Vision and long-term objectives Developing a Corporate strategy Developing a Functional strategy Developing a business strategy Strategy implementation Performance monitoring

9 The world is SMALLER. The world is FLATTER. The world is SMARTER.

10 มองให้ไกล คิดให้ได้ คิดให้ไกล ไปให้ถึง

11 แรงขับเคลื่อน โลกใบใหม่ สภาพแวดล้อมธุรกิจ ตัวแบบธุรกิจใหม่ จุดมุ่งหมายของจังหวัด ค่านิยมร่วมของจังหวัด วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ วิธีการ / แนวทางเป้าหมายยุทธศาสตร์ ปัจจัยสำเร็จห่วงโซ่คุณค่า ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ การวัดเชิงยุทธศาสตร์ แผนกิจกรรม การดำเนินยุทธศาสตร์ กำกับยุทธศาสตร์ ทดสอบและปรับปรุง การเทียบเคียง บุคคลากร กรอบรม / สนับสนุน แผนค่าใช้จ่าย ยุทธศาสตร์ ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ ผู้บริหารระดับสูง ข้อผูกพัน / จูงใจ สื่อสารและการให้เข้ามา ส่วนร่วมในแผน ระดับองค์กร ระดับ หน่วยธุรกิจ ระดับบุคคล BSC ห้องขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ กรอบแนวคิดภาพรวม การคิดเชิงยุทธศาสตร์ วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์ การควบคุม เชิงยุทธศาสตร์ การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ


ดาวน์โหลด ppt Strategic management ครั้งที่ 2 วันที่ 7 มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google