งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Executive Support Strategy deployment Management Mechanism Team involvement Program Project Implementation Architecture strategy Formulation Structure.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Executive Support Strategy deployment Management Mechanism Team involvement Program Project Implementation Architecture strategy Formulation Structure."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Executive Support Strategy deployment Management Mechanism Team involvement Program Project Implementation Architecture strategy Formulation Structure Vision Goal

2 Structure การออกแบบโครงสร้างเพื่อรองรับภารกิจ โครงสร้างที่ดีต้องออกแบบให้เกิดความร่วมมือ การประสานงานและการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร Mission Competitiveness โครงสร้าง ที่ยืดหยุ่น คล่องตัว เชิงรุก Goal achievement โครงสร้างที่มารองรับภารกิจ ในการมุ่งเป้าหมาย Cooperation Goal Alignment Vertical Integration Horizontal Integration Coordination Budget Value chain Process Resources Management Role Communication Information system โครงสร้างระบบสารสนเทศที่เอื้ออำนวย ต่อการสื่อสารในองค์กร Goal & Plan การสื่อสารด้วยเป้าหมายและแผนงาน แนวคิดการจัดโครงสร้างองค์กร

3 Management Mechanism กลไกการ บริหารจัดการ ใช้การกำหนด เป้าหมายร่วม และแปลงลง เป็นขั้นบันได กรรมการด้าน ต่างๆเข้ามา ร่วมมือ ประสาน และสื่อสารให้ งานบรรลุ เป้าหมายที่ กำหนดไว้ Mission Competitiveness Goal achievement Goal setting and cascading Cooperation Goal Alignment Vertical chain Integration Horizontal chain Integration Decentralization Networking Coordination Budget Value chain Process Resources Management Role Authority & Role Budgeting Horizontal Linkage Vertical Linkage Communication Information system Goal & Plan Information system Scorecard กลไกการบริหาร

4 Implementation เตรียมความพร้อมโดยการให้ความรู้ จัดทำแผนที่การพัฒนาเพื่อให้ เกิดการสื่อสารและเห็นแนวทาง ปฏิบัติร่วมกัน การจัดสรรทรัพยากร ให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน และบริหารทรัพยากร ให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เตรียมความพร้อมให้กรรมการ จัดทำ Roadmap จัดสรรทรัพยากร ขั้นตอนการลงสู่การปฎิบัติ

5 Architecture สร้างภาพความสำเร็จร่วมกัน สร้างข้อผูกพันระหว่าง ผู้มีส่วนได้เสียและผู้สนับสนุน สร้างบรรยากาศเอื้อต่อการพัฒนา ที่ไว้วางใจและเกื้อกูลกัน กำหนดผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ บทบาทและความรับผิดชอบ นำเอาเครื่องมือหรือเทคโนโลยี ที่เหมาะสมมาใช้ เช่น IT Benchmarking ส่งมอบคุณค่าให้แก่ห่วงโซ่ Shared vision Stakeholder and Sponsor commitment Working environment Decision making Body Appropriate technology Delivery benefit การเตรียมโครงพื้นฐาน

6 Executive Support สร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในกลุ่ม ให้กลุ่มดำเนินกิจกรรมร่วมกัน หาช่องทางร่วมมือด้วยกลไกการให้การสนับสนุน และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนา Collaboration Coverage activities Cooperation channel Linkage Behavior & support mechanism การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร

7 Team involvement สร้างความไว้ใจในทีม พัฒนาวัฒธรรมการทำงานใหม่ ที่คิดเชิงบวก มุ่งมั่นในผลสำเร็จ สร้างภาวะผู้นำ ทักษะการสื่อสารแบบแมทริกส์ การกำหนดรางวัล บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความเข้าใจและรับรู้ข่าวสารร่วมกัน Trust building New Culture Development Leadership Reward Communication Meeting skill matrix Resources management Shared understand and information การมีส่วนร่วมของทีม


ดาวน์โหลด ppt Executive Support Strategy deployment Management Mechanism Team involvement Program Project Implementation Architecture strategy Formulation Structure.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google