งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

strategy Formulation Structure Architecture Strategy deployment

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "strategy Formulation Structure Architecture Strategy deployment"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 strategy Formulation Structure Architecture Strategy deployment
Vision Goal strategy Formulation Structure Architecture Strategy deployment Management Mechanism Executive Support Program Project Implementation Team involvement

2 แนวคิดการจัดโครงสร้างองค์กร
Structure การออกแบบโครงสร้างเพื่อรองรับภารกิจ โครงสร้างที่ดีต้องออกแบบให้เกิดความร่วมมือ การประสานงานและการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร แนวคิดการจัดโครงสร้างองค์กร Coordination Budget Value chain Process Resources Management Role Cooperation Goal Alignment Vertical Integration Horizontal Integration Mission Competitiveness โครงสร้างที่ยืดหยุ่น คล่องตัว เชิงรุก Goal achievement โครงสร้างที่มารองรับภารกิจในการมุ่งเป้าหมาย Communication Information system โครงสร้างระบบสารสนเทศที่เอื้ออำนวย ต่อการสื่อสารในองค์กร Goal & Plan การสื่อสารด้วยเป้าหมายและแผนงาน

3 กลไกการบริหาร Management Mechanism
กลไกการบริหารจัดการใช้การกำหนดเป้าหมายร่วมและแปลงลงเป็นขั้นบันได กรรมการด้านต่างๆเข้ามาร่วมมือ ประสานและสื่อสารให้งานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ Coordination Budget Value chain Process Resources Management Role Authority & Role Budgeting Horizontal Linkage Vertical Linkage Cooperation Goal Alignment Vertical chain Integration Horizontal chain Integration Decentralization Networking Mission Competitiveness Goal achievement Goal setting and cascading Communication Information system Goal & Plan Scorecard

4 ขั้นตอนการลงสู่การปฎิบัติ
Implementation เตรียมความพร้อมโดยการให้ความรู้ จัดทำแผนที่การพัฒนาเพื่อให้ เกิดการสื่อสารและเห็นแนวทาง ปฏิบัติร่วมกัน การจัดสรรทรัพยากร ให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน และบริหารทรัพยากร ให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เตรียมความพร้อมให้กรรมการ จัดทำ Roadmap จัดสรรทรัพยากร

5 การเตรียมโครงพื้นฐาน
Architecture สร้างภาพความสำเร็จร่วมกัน สร้างข้อผูกพันระหว่าง ผู้มีส่วนได้เสียและผู้สนับสนุน สร้างบรรยากาศเอื้อต่อการพัฒนา ที่ไว้วางใจและเกื้อกูลกัน กำหนดผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ บทบาทและความรับผิดชอบ นำเอาเครื่องมือหรือเทคโนโลยี ที่เหมาะสมมาใช้ เช่น IT Benchmarking ส่งมอบคุณค่าให้แก่ห่วงโซ่ Shared vision Stakeholder and Sponsor commitment Working environment Decision making Body Appropriate technology Delivery benefit

6 การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร
Executive Support สร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในกลุ่ม ให้กลุ่มดำเนินกิจกรรมร่วมกัน หาช่องทางร่วมมือด้วยกลไกการให้การสนับสนุน และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนา Collaboration Coverage activities Cooperation channel Linkage Behavior & support mechanism

7 พัฒนาวัฒธรรมการทำงานใหม่ ที่คิดเชิงบวก มุ่งมั่นในผลสำเร็จ
การมีส่วนร่วมของทีม Trust building Team involvement สร้างความไว้ใจในทีม พัฒนาวัฒธรรมการทำงานใหม่ ที่คิดเชิงบวก มุ่งมั่นในผลสำเร็จ สร้างภาวะผู้นำ ทักษะการสื่อสารแบบแมทริกส์ การกำหนดรางวัล บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความเข้าใจและรับรู้ข่าวสารร่วมกัน New Culture Development Leadership Communication Meeting skill matrix Reward Resources management Shared understand and information


ดาวน์โหลด ppt strategy Formulation Structure Architecture Strategy deployment

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google