งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อค้นพบจากการประชุมเชิง ปฏิบัติการหัวข้อ “Reorganizing to Be Healthy Organization” นำเสนอโดย ดร. อรัญ โสตถิพันธุ์และคณะ พฤษภาคม 2549 For further information.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อค้นพบจากการประชุมเชิง ปฏิบัติการหัวข้อ “Reorganizing to Be Healthy Organization” นำเสนอโดย ดร. อรัญ โสตถิพันธุ์และคณะ พฤษภาคม 2549 For further information."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อค้นพบจากการประชุมเชิง ปฏิบัติการหัวข้อ “Reorganizing to Be Healthy Organization” นำเสนอโดย ดร. อรัญ โสตถิพันธุ์และคณะ พฤษภาคม 2549 For further information please contact: Dr.Aran Sotthibandhu Tel: 0-1612-7789 email: aransotthi@yahoo.com

2 บทบาทอนาคต Business Integrator

3 3 ข้อค้นพบจากการประชุมฯ 1. สนย. ควรมุ่งเน้นไปที่การบูรณาการ นโยบายและแผนทั้งในแนวดิ่ง (Vertical Integration) และที่สำคัญคือในแนวราบ (Horizontal Integration)

4 4 ข้อค้นพบจากการประชุมฯ 1. สนย. ควรมุ่งเน้นไปที่การบูรณาการ นโยบายและแผนทั้งในแนวดิ่ง (Vertical Integration) และที่สำคัญคือในแนวราบ (Horizontal Integration)- ต่อ end Blueprint for Change Business concept/To-be modeled strategic alignment Strategy & Process mapping Risk management แผนงาน โครงการ บูรณาการ

5 5 ข้อค้นพบจากการประชุมฯ 2. สนย. ควรเล็งเป้าไปที่การติดตามความคืบหน้าในการ ดำเนินงานระหว่างกลุ่มภารกิจและระหว่างกลุ่มจังหวัด โดยเป็น user สำคัญของ OSM

6 6 ข้อค้นพบจากการประชุมฯ 3. สนย. ควรมีบทบาทในการรวบรวมความ คิดเห็นของภาคประชาชนในการกำหนด แนวนโยบายและแผนที่มีผลกระทบสูง

7 7 ข้อค้นพบจากการประชุมฯ 4. ดังนั้น สนย. ควรมีบทบาทในการเป็น Corrective Mechanism เพื่อให้เกิด Learning and Adaptation นั่นคือ Strategy Review

8 8 ข้อค้นพบจากการประชุมฯ 5. สนย. ควรมีบทบาทเป็น Corporate Change Agent ในการ realign หน่วยทำการต่างๆให้มีความ พร้อมเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

9 9 ข้อค้นพบจากการประชุมฯ ดังนั้น โครงสร้างของสนย. ควรมีลักษณะเป็น“ Purpose ” Specialization ประสานประเด็นนโยบาย1ประสานประเด็นนโยบาย2 ผู้อำนวยการสำนักฯ กลุ่มภารกิจ พื้นที่

10 10 ข้อค้นพบจากการประชุมฯ สรุปสามบทบาทสำคัญของ สนย. แสวงหาการ สนับสนุน (Winning Votes) เสนอทางเลือกพร้อมเกณฑ์การพิจารณา เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและการตัดสิน ใจที่ดีที่สุด เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อ ให้ได้มาซึ่งมุมมองที่หลากหลายและการ หนุนเสริมที่จำเป็น เพิ่มขีด ความสามารถ (Capacity Building) เป็นผู้นำในการพัฒนาองค์กร ให้สามารถ แปรแผนสู่การปฏิบัติด้วยความรู้ ทักษะ และโครงสร้าง - กระบวนงานที่จำเป็น เสนอทางเลือก (Making Choices)


ดาวน์โหลด ppt ข้อค้นพบจากการประชุมเชิง ปฏิบัติการหัวข้อ “Reorganizing to Be Healthy Organization” นำเสนอโดย ดร. อรัญ โสตถิพันธุ์และคณะ พฤษภาคม 2549 For further information.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google