งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสบการณ์ การเลือกวิชาเอก คณิตศาสตร์จากรุ่นพี่ นายชาญ แซ่ม้า นางสาวเป็น หญิง โรจนกุล นายชาญ แซ่ม้า นางสาวเป็น หญิง โรจนกุล นายฉันทวัฒน์ ฉันทะ นาย นพรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสบการณ์ การเลือกวิชาเอก คณิตศาสตร์จากรุ่นพี่ นายชาญ แซ่ม้า นางสาวเป็น หญิง โรจนกุล นายชาญ แซ่ม้า นางสาวเป็น หญิง โรจนกุล นายฉันทวัฒน์ ฉันทะ นาย นพรัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสบการณ์ การเลือกวิชาเอก คณิตศาสตร์จากรุ่นพี่ นายชาญ แซ่ม้า นางสาวเป็น หญิง โรจนกุล นายชาญ แซ่ม้า นางสาวเป็น หญิง โรจนกุล นายฉันทวัฒน์ ฉันทะ นาย นพรัตน์ เพชรพิลา นายฉันทวัฒน์ ฉันทะ นาย นพรัตน์ เพชรพิลา โด ย อาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์ ผู้ดำเนินรายการ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑

2 MATH 254 MATHEMATICAL SOFTWARES ตรวจสอบชื่อใหม่ โปรแกรมสำเร็จรูปเชิงคณิตศาสตร์ รายละเอียด (Eng) : Using mathematical softwares such as Geometer Sketchpad, MATLAB, MATHEMATICA, MAPLE, LATEX, and practical laboratory. รายละเอียด ( ไทย ) : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เชิงคณิตศาสตร์ เช่น เรขาคณิตพลวัต แมทแลบ แมททิแมทิคา เมเปิล เลเทคซ์ ปฏิบัติการเพื่อ ฝึกหัดใช้โปรแกรมดังกล่าว Prerequisite : 206112 CALCULUS II

3 MATH 467 NEURAL NETWORKS นิวรอลเนทเวิร์ค รายละเอียด (Eng) : Overview of the development and applications of neural networks. Neural networks structure and learning methods. Information theory. Gradient descent optimization. Perceptron. Adaline. Multilayer feedforward networks and back-propagation learning algorithm, Stochastic neural networks. Neocognitron. Adaptive resonance theory. Recurrent network. Chaos. Neurodynamical model. Neuro-fuzzy systems. Genetic algorithms. Applications. รายละเอียด ( ไทย ) : ภาพรวมของการพัฒนาและการประยุกต์ ของนิวรอลเนทเวิร์ค โครงสร้างนิวรอลเนทเวิร์คและกระบวนการ เรียนรู้ ทฤษฎีสารสนเทศ การขยับสู่สถานะดีที่สุดแบบเกรเดียน เดสเซนท์ เพอร์เชพทรอน เอดาไลน์ เนทเวิร์คแบบมัลติเลเยอร์ฟีด ฟอร์เวิร์ด และกระบวนการเรียนรู้แบบ แบคพรอพพาเกชั่น นิวรอล เนทเวิร์คแบบสโตคาสติก นิโอคอกนิตรอน ทฤษฎีอแดพทีพรี โซแนนส์ เนทเวิร์คแบบรีเคอร์แรนท์ แคออส แบบจำลองนิวโรได นามิค ระบบนิวโรฟัชชี อัลกอริทึม แบบเจเนติค การประยุกต์ Prerequisite : Fourth year standing in Mathematics, Computer Science or Engineering; OR consent of the instructor.

4 MATH 300 MATHEMATICS OF FINANCE AND INSURANCE คณิตศาสตร์การเงินและการประกันภัย รายละเอียด (Eng) : Applications of mathematics in various fields of finance, with emphasis on problems of investment insurance and banking. รายละเอียด ( ไทย ) : การประยุกต์ของ คณิตศาสตร์ในการเงินด้านต่าง ๆ โดยเน้นที่ ปัญหาของการประกันภัยการลงทุนและการ ธนาคาร Prerequisite : Third year standing

5 MATH 466 HYDRODYNAMICS จลศาสตร์ของของไหล รายละเอียด (Eng) : Equations of motion of an ideal fluid, Bernoulli's equation. Elementry potential flow theory, complex potential. Circulation and its relation to lift; Joukowskie. Experimental techniques: measurements of air speed, visualisation of flow, wind tunnels. Method of model experiments. Elementary ideals of wing tunnel operations. Elementary treatment of shock waves. รายละเอียด ( ไทย ) : สมการการเคลื่อนที่ของของไหลอุดม คติ สมการแบร์นูลลี ทฤษฎีการไหลศักย์เบื้องต้น ศักย์ เชิงซ้อน การหมุนวนและความสัมพันธ์กับการยกตัว ทฤษฎี บทจาวโคสกี เทคนิคการทดลอง การวัดอัตราเร็วของลม การ มองภาพของการไหล อุมงค์ลม วิธีการทดลองแบบจำลอง อุดมคติพื้นฐานของการทำงานของอุมงค์ลม การปฏิบัติการ ขั้นพื้นฐานของคลื่นกระแทก Prerequisite : 206335 Vector Analysis OR consent of the instructor

6 การเลือกเรียนวิชาสำหรับต่อ ป. โท และ ป. เอก สาขาคณิตศาสตร์ ตัวอย่างกลุ่มวิชาที่มีประโยชน์ในการต่อมีดังนี้ ตัวอย่างกลุ่มวิชาที่มีประโยชน์ในการต่อมีดังนี้ Topology (206412)Topology (206412) Real Analysis (206336, 206435)Real Analysis (206336, 206435) Fuctional Analysis (206432)Fuctional Analysis (206432) Algebra (206321, 206325, 206421, 206425, 206426)Algebra (206321, 206325, 206421, 206425, 206426) Complex Analysis (206437)Complex Analysis (206437) Geometry (206312, 206411)Geometry (206312, 206411) ODEs และ PDEs (206341, 206342)ODEs และ PDEs (206341, 206342) ส่วนวิชาอื่นๆ มักเหมาะสำหรับผู้สนใจเฉพาะทาง หลาย วิชาเป็นพื้นฐานสำหรับคณิตศาสตร์ประยุกต์ด้วย ส่วนวิชาอื่นๆ มักเหมาะสำหรับผู้สนใจเฉพาะทาง หลาย วิชาเป็นพื้นฐานสำหรับคณิตศาสตร์ประยุกต์ด้วย

7 การเลือกเรียนวิชาสำหรับต่อ ป. โท และ ป. เอก สาขาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ ตัวอย่างกลุ่มวิชาที่มีประโยชน์ในการต่อมีดังนี้ ตัวอย่างกลุ่มวิชาที่มีประโยชน์ในการต่อมีดังนี้ Numerical Analysis & Methods (206355, 206455, 206456)Numerical Analysis & Methods (206355, 206455, 206456) Math Modeling (206364)Math Modeling (206364) Complex Analysis (206437)Complex Analysis (206437) ODEs และ PDEs (206341, 206342)ODEs และ PDEs (206341, 206342) ส่วนวิชาอื่นๆ มักเหมาะสำหรับผู้สนใจเฉพาะ ทาง ส่วนวิชาอื่นๆ มักเหมาะสำหรับผู้สนใจเฉพาะ ทาง

8 วิชาที่ขอแนะนำเป็นพิเศษ สำหรับนักศึกษาคณิตศาสตร์ทุกคน MATH 254 Mathematical SoftwaresMATH 254 Mathematical Softwares MATH 335 Vector AnalysisMATH 335 Vector Analysis


ดาวน์โหลด ppt ประสบการณ์ การเลือกวิชาเอก คณิตศาสตร์จากรุ่นพี่ นายชาญ แซ่ม้า นางสาวเป็น หญิง โรจนกุล นายชาญ แซ่ม้า นางสาวเป็น หญิง โรจนกุล นายฉันทวัฒน์ ฉันทะ นาย นพรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google