งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Flow Through a Venturi September 8th, 2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Flow Through a Venturi September 8th, 2009."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Flow Through a Venturi September 8th, 2009

2 Members นางสาวพรรัชดา กุลราช ID. 5030351621

3 Introduction

4 Introduction

5 Introduction Motivation สนใจการวัดอัตราการไหลของของไหลโดยการใช้เวนทูรี
อาศัยหลักการของสมการของแบร์นูลลีในการคำนวณ

6 Introduction Objective
หาความสัมพันธ์ทางทฤษฎีระหว่างอัตราการไหลกับผลต่างของความดันของของไหล วิเคราะห์ความถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการไหลจริงตามนิยาม หาค่า Discharge coefficient

7 Theory Governing Equation 1 2

8 Theory Theoretical Volumetric Flow rate
Definition of Volumetric Flow rate

9 Experiment Setup Interesting Zone

10 Experiment Setup Experimental Instruments

11 Experiment Setup Experimental Instruments (cont.)

12 Experiment Setup Experimental Instruments (cont.)

13 Experiment Setup Experimental Instruments (cont.)

14 Experiment Setup Experimental Procedure
ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ เพื่อให้เห็นความสูงของน้ำในหลอดมานอมิเตอร์อย่างชัดเจน ปิดวาล์วที่แทงค์เก็บน้ำ เพื่อกักน้ำไว้ในแทงค์ พร้อมทั้งจับเวลาเมื่อปริมาณน้ำขึ้นมาจนถึง 0 และหยุดเมื่อถึง 5 (หน่วยลิตร) และจดบันทึกเวลา

15 Experiment Setup Experimental Procedure (cont.)
บันทึกความสูงของน้ำในหลอดมานอมิเตอร์ซึ่งเป็นความดันขาเข้า ของ เวนทูรี และหลอดมานอมิเตอร์ซึ่งเป็นความดันตำแหน่งคอคอดตรงกลางของเวนทูรี เปิดวาล์วที่แทงค์เก็บน้ำ เพื่อระบายน้ำออกจากแทงค์ ทำการทดลองซ้ำอีก 4 ครั้ง และเปลี่ยนความเร็วรอบของมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ เพื่อจะได้ผลการทดลอง 5 ชุด

16 Results Cd = (SlopeA / SlopeT) = 0.95

17 Discussion กราฟทั้งสองที่ได้จากการทดลองเป็นเส้นตรง
กราฟทั้งสองที่ได้จากการทดลองมีความชันใกล้เคียงกัน กราฟทั้งสองถือได้ว่าผ่านจุดกำเนิด จากเหตุผลดังกล่าว แสดงว่า อัตราการไหลทางทฤษฎีสามารถใช้ทำนายค่าอัตราการไหลจริงได้

18 Conclusion กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลกับความแตกต่างของความดันของของไหล (รากที่สองของผลต่างความสูงของของไหลในมานอมิเตอร์) เป็นกราฟเส้นตรง อัตราการไหลทางทฤษฎีอยู่ในช่วงความคลาดเคลื่อนของอัตราการไหลจริง ค่า Discharge coefficient เท่ากับ 0.95


ดาวน์โหลด ppt Flow Through a Venturi September 8th, 2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google