งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Flow Through a Venturi September 8 th, 2009. Members นางสาวพรรัชดากุลราช ID. 5030351621 นายธีรภัทรนาบุญเสริฐ ID. 5030249321 นายธีรวัจน์ฤกษ์อุดมศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Flow Through a Venturi September 8 th, 2009. Members นางสาวพรรัชดากุลราช ID. 5030351621 นายธีรภัทรนาบุญเสริฐ ID. 5030249321 นายธีรวัจน์ฤกษ์อุดมศักดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Flow Through a Venturi September 8 th, 2009

2 Members นางสาวพรรัชดากุลราช ID. 5030351621 นายธีรภัทรนาบุญเสริฐ ID. 5030249321 นายธีรวัจน์ฤกษ์อุดมศักดิ์ ID. 5030251521 นายพีรพัฒน์จิรารยะพงศ์ ID. 5030384321 นายพศินรัตนเลิศ ID. 5030359721

3 Introduction

4

5 •Motivation สนใจการวัดอัตราการไหลของของไหลโดย การใช้เวนทูรี อาศัยหลักการของสมการของแบร์นูลลีใน การคำนวณ

6 Introduction •Objective  หาความสัมพันธ์ทางทฤษฎีระหว่างอัตราการไหล กับผลต่างของความดันของของไหล  วิเคราะห์ความถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการ ไหลจริงตามนิยาม  หาค่า Discharge coefficient

7 Theory 1 2 Governing Equation

8 Theory Theoretical Volumetric Flow rate Definition of Volumetric Flow rate

9 Experiment Setup Interesting Zone

10 Experiment Setup •Experimental Instruments

11 Experiment Setup •Experimental Instruments (cont.)

12 Experiment Setup •Experimental Instruments (cont.)

13 Experiment Setup •Experimental Instruments (cont.)

14 Experiment Setup •Experimental Procedure  ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ เพื่อให้เห็นความสูงของน้ำในหลอดมานอมิเตอร์ อย่างชัดเจน  ปิดวาล์วที่แทงค์เก็บน้ำ เพื่อกักน้ำไว้ในแทงค์ พร้อมทั้งจับเวลาเมื่อปริมาณน้ำขึ้นมาจนถึง 0 และหยุดเมื่อถึง 5 ( หน่วยลิตร ) และจดบันทึก เวลา

15 Experiment Setup •Experimental Procedure (cont.)  บันทึกความสูงของน้ำในหลอดมานอมิเตอร์ซึ่ง เป็นความดันขาเข้า ของ เวนทูรี และหลอด มานอมิเตอร์ซึ่งเป็นความดันตำแหน่งคอคอด ตรงกลางของเวนทูรี  เปิดวาล์วที่แทงค์เก็บน้ำ เพื่อระบายน้ำออกจาก แทงค์  ทำการทดลองซ้ำอีก 4 ครั้ง และเปลี่ยน ความเร็วรอบของมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ เพื่อจะ ได้ผลการทดลอง 5 ชุด

16 Results C d = (SlopeA / SlopeT) = 0.95

17 Discussion • กราฟทั้งสองที่ได้จากการทดลองเป็นเส้นตรง • กราฟทั้งสองที่ได้จากการทดลองมีความชัน ใกล้เคียงกัน • กราฟทั้งสองถือได้ว่าผ่านจุดกำเนิด จากเหตุผลดังกล่าว แสดงว่า อัตราการไหล ทางทฤษฎีสามารถใช้ทำนายค่าอัตราการไหล จริงได้

18 Conclusion • กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลกับ ความแตกต่างของความดันของของไหล ( รากที่ สองของผลต่างความสูงของของไหลในมานอ มิเตอร์ ) เป็นกราฟเส้นตรง • อัตราการไหลทางทฤษฎีอยู่ในช่วงความ คลาดเคลื่อนของอัตราการไหลจริง • ค่า Discharge coefficient เท่ากับ 0.95


ดาวน์โหลด ppt Flow Through a Venturi September 8 th, 2009. Members นางสาวพรรัชดากุลราช ID. 5030351621 นายธีรภัทรนาบุญเสริฐ ID. 5030249321 นายธีรวัจน์ฤกษ์อุดมศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google