งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแบ่งปันความลับเหนือ อาร์เอ็สเอ (Secret Sharing over RSA) อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. พิเชษฐเชี่ยวธนะกุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย ดร. ภัทรวิทย์พลพินิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแบ่งปันความลับเหนือ อาร์เอ็สเอ (Secret Sharing over RSA) อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. พิเชษฐเชี่ยวธนะกุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย ดร. ภัทรวิทย์พลพินิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแบ่งปันความลับเหนือ อาร์เอ็สเอ (Secret Sharing over RSA) อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. พิเชษฐเชี่ยวธนะกุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย ดร. ภัทรวิทย์พลพินิจ โดย นางสาวนัฐยาณี ดาราช รหัส 503040774-5 นางสาวสุภาวดี วนพงศ์ทิพากร รหัส 503040790-7

2 รายละเอียดการนำเสนอ ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายและขอบเขตของโครงการ แผนการดำเนินงาน การออกแบบระบบเบื้องต้น ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและอุปสรรค บทสรุป

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ ศึกษาการเข้ารหัสลับแบบสมมาตร (Secret- Key Encryption) ศึกษาการเข้ารหัสลับแบบอสมมาตร (Public- Key Encryption) ศึกษาทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น (Elementary Number Theory) พีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) และอัลกอริทึมที่เกี่ยวข้องกับการ ออกแบบ พัฒนาอัลกอริทึมสำหรับแบ่งปันข้อมูลลับ พัฒนาโปรแกรมสำหรับแบ่งปันข้อมูลลับ

4 เป้าหมายและขอบเขตของ โครงการ เป้าหมายของโครงการ สามารถพัฒนาอัลกอริทึมในการแบ่งปันข้อมูลลับ และพัฒนาโปรแกรมในการแบ่งปันข้อมูลลับที่มี ประสิทธิผล ขอบเขตของโครงการ พัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการแบ่งปันข้อมูลลับด้วย ภาษา Python

5 แผนการดำเนินงาน

6 ออกแบบระบบเบื้องต้น

7 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การเข้ารหัสแบบ RSA แผนผังการแบ่งปันความลับ (Secret Sharing Scheme) การเข้ารหัสแบบ DES

8 ส่วนของการเข้ารหัสลับ (Encryption) ส่วนของการเข้ารหัสลับประกอบด้วย 3 ส่วนคือ การเข้ารหัสแบบ DES (Data Encryption Standard) การเข้ารหัสแบบ Shared Secret การเข้ารหัสด้วย RSA

9 การเข้ารหัสลับแบบ DES การเข้ารหัสแบบ DES จะมี 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การสร้าง 16 Sub key และขั้นตอนที่ 2 คือ เข้ารหัสข้อมูล

10 การเข้ารหัสลับแบบ DES ( ต่อ )

11

12

13

14

15 การเข้ารหัสลับด้วย Secret Shared

16 การเข้ารหัสลับด้วย Secret Shared( ต่อ )

17 การเข้ารหัสลับด้วย RSA

18 การเข้ารหัสลับด้วย RSA ( ต่อ )

19

20

21 สิ่งที่จะพัฒนาต่อ พัฒนาโปรแกรมในส่วนของการถอดรหัสลับ

22 ปัญหาและอุปสรรค ความซับซ้อนทางด้านการคำนวณสูง เครื่องมือในการพัฒนา

23 บทสรุป โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาอัลกอริทึมและ พัฒนาโปรแกรมในการ แบ่งปันข้อมูลผ่าน RSA เพื่อให้ได้วิธีการในการ แบ่งปันข้อมูลที่มีความ ปลอดภัยสูงและเหมาะกับการใช้กับข้อมูลขนาด ใหญ่


ดาวน์โหลด ppt การแบ่งปันความลับเหนือ อาร์เอ็สเอ (Secret Sharing over RSA) อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. พิเชษฐเชี่ยวธนะกุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย ดร. ภัทรวิทย์พลพินิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google