งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแบ่งปันความลับเหนืออาร์เอ็สเอ (Secret Sharing over RSA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแบ่งปันความลับเหนืออาร์เอ็สเอ (Secret Sharing over RSA)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแบ่งปันความลับเหนืออาร์เอ็สเอ (Secret Sharing over RSA)
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย ดร. ภัทรวิทย์ พลพินิจ โดย นางสาวนัฐยาณี ดาราช รหัส นางสาวสุภาวดี วนพงศ์ทิพากร รหัส

2 รายละเอียดการนำเสนอ ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมายและขอบเขตของโครงการ แผนการดำเนินงาน การออกแบบระบบเบื้องต้น ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและอุปสรรค บทสรุป

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
ศึกษาการเข้ารหัสลับแบบสมมาตร (Secret-Key Encryption) ศึกษาการเข้ารหัสลับแบบอสมมาตร (Public-Key Encryption) ศึกษาทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น (Elementary Number Theory) พีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) และอัลกอริทึมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ พัฒนาอัลกอริทึมสำหรับแบ่งปันข้อมูลลับ พัฒนาโปรแกรมสำหรับแบ่งปันข้อมูลลับ

4 เป้าหมายและขอบเขตของโครงการ
เป้าหมายของโครงการ สามารถพัฒนาอัลกอริทึมในการแบ่งปันข้อมูลลับและพัฒนาโปรแกรมในการแบ่งปันข้อมูลลับที่มีประสิทธิผล ขอบเขตของโครงการ พัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการแบ่งปันข้อมูลลับด้วยภาษา Python

5 แผนการดำเนินงาน

6 ออกแบบระบบเบื้องต้น

7 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การเข้ารหัสแบบ RSA
แผนผังการแบ่งปันความลับ (Secret Sharing Scheme) การเข้ารหัสแบบ DES

8 ส่วนของการเข้ารหัสลับ(Encryption)
ส่วนของการเข้ารหัสลับประกอบด้วย 3 ส่วนคือ การเข้ารหัสแบบ DES (Data Encryption Standard) การเข้ารหัสแบบ Shared Secret การเข้ารหัสด้วย RSA

9 การเข้ารหัสลับแบบ DES
การเข้ารหัสแบบ DES จะมี 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1การสร้าง 16 Sub key และขั้นตอนที่ 2 คือ เข้ารหัสข้อมูล

10 การเข้ารหัสลับแบบ DES (ต่อ)

11 การเข้ารหัสลับแบบ DES (ต่อ)

12 การเข้ารหัสลับแบบ DES (ต่อ)

13 การเข้ารหัสลับแบบ DES (ต่อ)

14 การเข้ารหัสลับแบบ DES (ต่อ)

15 การเข้ารหัสลับด้วย Secret Shared

16 การเข้ารหัสลับด้วย Secret Shared(ต่อ)

17 การเข้ารหัสลับด้วย RSA

18 การเข้ารหัสลับด้วย RSA (ต่อ)

19 การเข้ารหัสลับด้วย RSA (ต่อ)

20 การเข้ารหัสลับด้วย RSA (ต่อ)

21 สิ่งที่จะพัฒนาต่อ พัฒนาโปรแกรมในส่วนของการถอดรหัสลับ

22 ปัญหาและอุปสรรค ความซับซ้อนทางด้านการคำนวณสูง เครื่องมือในการพัฒนา

23 บทสรุป โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาอัลกอริทึมและพัฒนาโปรแกรมในการ แบ่งปันข้อมูลผ่าน RSA เพื่อให้ได้วิธีการในการแบ่งปันข้อมูลที่มีความ ปลอดภัยสูงและเหมาะกับการใช้กับข้อมูลขนาดใหญ่


ดาวน์โหลด ppt การแบ่งปันความลับเหนืออาร์เอ็สเอ (Secret Sharing over RSA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google