งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Engineering Problem Solving Program by Using Finite Element Method COE 2004 – 22 นางสาว เพ็ญสิริ กัลยาณลาภ นาย รณชัย โชติรุ่งโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการผศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Engineering Problem Solving Program by Using Finite Element Method COE 2004 – 22 นางสาว เพ็ญสิริ กัลยาณลาภ นาย รณชัย โชติรุ่งโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการผศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Engineering Problem Solving Program by Using Finite Element Method COE 2004 – 22 นางสาว เพ็ญสิริ กัลยาณลาภ นาย รณชัย โชติรุ่งโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการผศ. ชาญชัย วิทย์สุภาเลิศ อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการอ. ดร นวภัค เอื้ออนันต์อ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล

2 Agenda  หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  แผนการดำเนินงานโดยรวม  การดำเนินงานที่ผ่านมาและการดำเนินงานใน ปัจจุบัน  ปัญหาและแนวทางในการแก้ไข  แผนงานในการดำเนินงานในอนาคต  การแสดงและทดสอบในการทำงาน

3 หลักการและเหตุผล ไฟไนต์เอลิเมนต์เป็นวิธีการที่แก้ปัญหาทาง วิศวกรรม เป็นวิธีการที่นำไปจำลองปัญหาเพื่อ ทดสอบผลที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานแบบต่างๆโดยไม่ จำเป็นต้องสร้างชิ้นงานขึ้นมาจริง

4 วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่ช่วยแก้ปัญหาทาง วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Partial Differential Equation โดยเฉพาะปัญหาสนามไฟฟ้าสถิตย์ และการถ่ายเทความร้อน  เพื่อนำโปรแกรมที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพในงานทางด้านวิศวกรรมสูงที่สุด

5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  โปรแกรมที่สามารถแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดย ใช้วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์  ความรู้ที่ได้จากการนำคณิตศาสตร์มาแก้ปัญหา ทางวิศวกรรม  โปรแกรมที่ได้สามารถนำไปพัฒนาต่อเพื่อให้ สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้นได้

6 แผนการดำเนินงานโดยรวม  ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับหลักการ การใช้วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ในการแก้ปัญหา Direct X และโปรแกรม Microsoft visual studio.net  นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อเตรียมการ ออกแบบโครงสร้างของโปรแกรม  ออกแบบการทำงานและพัฒนาโปรแกรม  ทดสอบโปรแกรมกับงานของจริงเพื่อหา ข้อผิดพลาดและทำการปรับปรุงแก้ไข้ให้ เหมาะสม

7 การดำเนินงานที่ผ่านมา  ทดสอบการเขียนโปรแกรมเพื่อหา algorithm โดยใช้ MATLAB เพื่อเป็นแนวทางในการ พัฒนาต่อไป

8 การดำเนินงานในปัจจุบัน  พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ C#.net  พัฒนาโปรแกรมให้คำนวณการกระจายตัว ของ Potential ในอวกาศ  ใช้ direct x ในการแสดงผลลัพธ์

9 ปัญหาและแนวทางในการแก้ไข  ยังไม่มี Mesh generator :: เร่งหาตัวอย่างทุกรูปแบบที่เกี่ยวกับ Mesh generation เพื่อนำมาประยุกต์ใช้  โปรแกรมยังไม่สามารถวาดรูปภาพของวัตถุก่อน ทำการ generate meshes ได้ :: ต้องหา Mesh generator ให้ได้ก่อน

10 แผนงานในการดำเนินงานในอนาคต  แสดงผลโดยใช้ direct x  เขียนโปรแกรมให้สามารถคำนวณเกี่ยวกับการ กระจายพลังงานความร้อนได้  ทดสอบโปรแกรม Mesh generation ที่ เหมาะสม  GUI ที่สมบรูณ์

11 ตารางแสดงความคืบหน้า

12 การแสดงและทดสอบในการทำงาน DEMO

13 จบการนำเสนอ QUESTION ??


ดาวน์โหลด ppt Engineering Problem Solving Program by Using Finite Element Method COE 2004 – 22 นางสาว เพ็ญสิริ กัลยาณลาภ นาย รณชัย โชติรุ่งโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการผศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google